T/326/56. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának
a j á n l á s a

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló T/326. számú törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

(Együtt kezelendõ a T/326/53. számú egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló, T/326/53. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/326/54-55. számú zárószavazás elõtti módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat az egységes javaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

  1. Az Elõterjesztõ
  2. az egységes javaslat 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "1. § (1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a/ bevételi fõösszegét [1 569 509] 1 569 500 millió forintban,

   b/ kiadási fõösszegét [1 611 154] 1 611 154 millió forintban,

   c/ hiányát [ 41 645] 41 654 millió forintban

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/54/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  3. Az Elõterjesztõ
  4. az egységes javaslat 3. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "3. § (1) Az Országgyûlés az E. Alap

   a/ bevételi fõösszegét [654 844] 654 835 millió forintban,

   b/ kiadási fõösszegét [696 489] 696 489 millió forintban,

   c/ hiányát [ 41 645] 41 654 millió forintban

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/54/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  5. Az Elõterjesztõ
  6. az egységes javaslat 9. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "9. § (1) Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont - a mûködést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - [1999. december 31-éig] értékesíteni kell."

   Indokolás: Lásd a T/326/54/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  7. Az Elõterjesztõ
  8. az egységes javaslat 16. § (10) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(10) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozási szerzõdés megkötésérõl az [OEP] Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója dönt. E döntés során elõnyben kell részesíteni azokat az egészségügyi szolgáltatókat, amelyek legalább 10 települési önkormányzat részvételével, vagy megbízása alapján mûködnek, illetve az érintett lakosság részére a teljeskörû alapellátáson túl szakellátás nyújtására is alkalmasak."

   Indokolás: Lásd a T/326/55/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  9. Az Elõterjesztõ
  10. az egységes javaslat 18. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "18. § A T. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.) foglalt egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az egészségügyi ellátási kötelezettségrõl és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. törvény szerinti kapacitás-lekötési megállapodások alapján az 58. § (2) bekezdés és a finanszírozási szerzõdések figyelembevételével történik. A finanszírozási szerzõdések hatálya meghosszabbodik 1999. március 31-ig. A finanszírozást érintõ változásokat a jogszabályok hatálybalépésétõl kezdõdõen alkalmazni kell. A szerzõdések meghosszabbításának az idõszakában az elõzõ év átlagának 10 %-ával növelhetõ a kifizetés.""

   Indokolás: Lásd a T/326/54/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  11. Az Elõterjesztõ
  12. az egységes javaslat 26. § (2) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdése b/ alpontja 1. alpontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   /(2) Az AT. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) A kiadások fedezetét következõ bevételek képezik:

   b) a biztosítotti nyugdíjjárulék, ideértve /

   "1. a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személy által fizetett egyéni járulék 72,73%-át (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 11%-a - belül a nyugdíjjárulék - 8% - részaránya),"

   Indokolás: Lásd a T/326/55/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  13. Az Elõterjesztõ
  14. az egységes javaslat 29. §-ában az AT. 10. § (4) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /(4) A (3) bekezdésben meghatározott elõirányzatokra az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (2)- (7) bekezdése és 93. §-a az irányadó a következõ eltérésekkel:/

   "d/ a 93. § (7) bekezdésében a fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványán a központi hivatali szervek által kezelt elõirányzatok maradványát és a (9) bekezdésben a "fejezeti összesített elõirányzatai"-n a központi hivatali szervek, azok igazgatási szervei és a központosított hivatali szervek által kezelt elõirányzatok összesített elõirányzatait kell érteni."

   Indokolás: Lásd a T/326/55/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  15. Az Elõterjesztõ
  16. az egységes javaslat 31. §-ában az AT. 11/A. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

    

   "31. § (6) A tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az év közben az Alapok javára átutalt összegek közötti különbözetet [a bevallás feldolgozást követõen legkésõbb a tárgyévet követõ év március 31-ig] az (5) bekezdésben meghatározott idõpontig kell a két Alap között pénzügyileg is rendezni."

   Indokolás: Lásd a T/326/54/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  17. Az Elõterjesztõ
  18. az egységes javaslat 32. § (1) bekezdésében az 1997. évi LXXIV. törvény 5. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /(1) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló - az 1997. évi CXLVI. törvénnyel módosított - 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk.tv.) 5. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(8) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) adatszolgáltatása alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság minden év március 31-éig átutalja az illetékes magánnyugdíjpénztárnak a magánnyugdíjpénztári tagság kezdõ napjától számított ellátási alap [hét] hat százalékát, ha ennek összege az egyszáz forintot meghaladja."

   Indokolás: Lásd a T/326/55/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  19. Az Elõterjesztõ
  20. az egységes javaslat 38. §-a felvezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:

   "38. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 53. §-a [a következõk szerint módosul] helyébe a következõ rendelkezés lép:"

   Indokolás: Lásd a T/326/55/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  21. Az Elõterjesztõ
  22. az egységes javaslat 39. § (8) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /(8) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVII. törvény /

   "b/ 18. §-á[nak]val módosított Tbj. 50. § (4) bekezdésében az elsõ mondat helyébe a következõ rendelkezés lép: "Amennyiben a társadalombiztosítási kifizetõhelyet fenntartó és társadalombiztosítási ellátást folyósító foglalkoztató által folyósított ellátás a tárgyhónapban fizetendõ járulékok összegét meghaladja, a különbözet megtérítését a foglalkoztató igényelheti az illetékes igazgatási szervtõl."

   Indokolás: Lásd a T/326/55/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  23. Az Elõterjesztõ
  24. az egységes javaslat 39. § (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(9) Az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény 97. §-[ának]a z/ pontjának szövege kiegészül a következõkkel: "ideértve a jogosulatlan kifizetõhelyi költségtérítést is"."

   Indokolás: Lásd a T/326/54/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  25. Az Elõterjesztõ
  26. az egységes javaslat 39. § (10) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(10) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény[t módosító 1998. évi LXVII. törvény] 34. §-ának (2) bekezdésében a "18 %-os" szövegrész helyébe "14 %-os" szövegrész lép."

   Indokolás: Lásd a T/326/55/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  27. Az Elõterjesztõ
  28. az egységes javaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 1. alcím 1. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:

   /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.1.1 Társadalombiztosítási járulékbevétel

   költségvetési szervektõl [261 879] 261 880"

   Indokolás: Lásd a T/326/54/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  29. Az Elõterjesztõ
  30. az egységes javaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 1. alcím 4. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:

   /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.1.4.1 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai

   után fizetett tb. járulék [17 046] 17 045"

   Indokolás: Lásd a T/326/54/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  31. Az Elõterjesztõ
  32. az egységes javaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 6. alcím 1. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:

   /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.6.1 Terhességmegszakítással kapcsolatos

   költségvetési térítés [900] 890"

   Indokolás: Lásd a T/326/54/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  33. Az Elõterjesztõ
  34. az egységes javaslat 2. számú melléklet kiadási elõirányzat 4. cím 2. alcím 1. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:

   /2. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "4.2.1.1. Személyi juttatások [10 696] 10 818

   4.2.1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok [ 4 233] 4 277

   4.2.1.3. Dologi kiadások [ 5 137] 5 151"

   Indokolás: Lásd a T/326/54/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  35. Az Elõterjesztõ
  36. az egységes javaslat 2. számú melléklet kiadási elõirányzat 4. cím 2. alcím 2. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:

   /2. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "4.2.2.2. Felújítás [1 242] 1 062"

   Indokolás: Lásd a T/326/54/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  37. Az Elõterjesztõ
  38. az egységes javaslat 5. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 1. alcím 4. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:

   /5. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.1.4.2. Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett

   egészségbiztosítási járuléka [7 122] 7 123"

   Indokolás: Lásd a T/326/54/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  39. Az Elõterjesztõ
  40. az egységes javaslat 5. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 6. alcím 1. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:

/5. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

"1.6.1 Terhességmegszakítással kapcsolatos

költségvetési térítés [900] 890"

Indokolás: Lásd a T/326/54/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 14.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke