T/326/37. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

a j á n l á s a

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló T/326. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, valamint az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló, T/326. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/326/3-36. számú módosító javaslatokat.

Dr. Csáky András képviselõ a T/326/17/2. sz. módosító indítványát, dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk a T/326/10. és a T/326/7. sz. módosító indítványukat, dr. Frajna Imre képviselõ a T/326/5/1., a T/326/5/2. és a T/326/5/3. sz. módosító indítványait visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének következõ módosítását javasolja:
  2. "(1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a/ bevételi fõösszegét

   [1 569 509] 1 579 909

   millió forintban,

   b/ kiadási fõösszegét

   [1 611 154] 1 614 604

   millió forintban,

   c/ hiányát

   [41 645] 34 695

   millió forintban

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/16/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Üszögi Bleyer Jenõ, Dr. Vágvölgyi János, Szabó Sándorné, Dr. Jakus Zoltán és Dr. Koleszár Lajos képviselõk a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének következõ módosítását javasolja:
  4. "(1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a/ bevételi fõösszegét

   [1 569 509] 1 617 509

   millió forintban,

   b/ kiadási fõösszegét

   [1 611 154] 1 659 154

   millió forintban,

   c/ hiányát

   41 645

   millió forintban

      

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Üszögi Bleyer Jenõ, Dr. Vágvölgyi János, Szabó Sándorné, Dr. Jakus Zoltán és Dr. Koleszár Lajos képviselõk a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének következõ módosítását javasolja:
  6. "(1) Az Országgyûlés az Ny. Alap

   a/ bevételi fõösszegét

   [914 665] 962 665 millió forintban,

    

   b/ kiadási fõösszegét

   [914 665] 962 665 millió forintban,

    

   c/ egyenlegét

   nulla millió forintban

    

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének következõ módosítását javasolja:
  8. "(1) Az Országgyûlés az E. Alap

   a/ bevételi fõösszegét

   [654 844] 665 244

   millió forintban,

   b/ kiadási fõösszegét

   [696 489] 699 939

   millió forintban,

   c/ hiányát

   [41 645] 34 695

   millió forintban

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/16/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés d) pontjának következõ módosítását javasolja:
  10. /(1) Elõirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ bevételek és kiadások az:/

   "d) 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím 1.[,4. és 5.] elõirányzat-csoport elõirányzatait."

   T/326/17/2. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/326/17/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés d) pontjának következõ módosítását javasolják:
  12. /(1) Elõirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ bevételek és kiadások az:/

   "d/ 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím 1., [4. és 5.] elõirányzat-csoport elõirányzatait.

   Indokolás: Lásd a T/326/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdését új e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  14. /(1) Elõirányzat módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ bevételek és kiadások az:/

   "e/ 6. cím vagyongazdálkodás kiadásai."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  15. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  16. "(2) [Teljesítésként a 6. cím, 1. alcím, 3. elõirányzat-csoport Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése elõirányzaton a garanciavállalással összefüggõ szerzõdéses kötelezettségek teljesítésének kiadásai a vagyonértékesítési bevétel terhére számolhatók el.]"

   Indokolás: Lásd a T/326/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének következõ kiegészítését javasolja:
  18. "(2) A 2. cím, 3. alcím 1. elõirányzat-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások személyi juttatásait és járulékait - ideértve a 13. havi illetményt a költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél, valamint az ügyeleti díj és díjkiegészítés tárgy évi kiadásait - és a dologi kiadásokat."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  19. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének következõ módosítását javasolja:
  20. "(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ elõirányzaton belül a kiemelt elõirányzatok között - ide nem értve a 12. felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadásokat [és a 14. gyógyító-megelõzõ ellátások kiadási elõirányzatának céltartalékát] - az egészségügyi miniszter a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelõ személlyel együtt átcsoportosíthat."

   Indokolás: Lásd a T/326/19/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ának a következõ szerkezeti és tartlami módosítását javasolja:
  22. "6. § A 2. cím, 3. alcím 1., 4. és 5. elõirányzat-csoport elõirányzatainak felhasználásáról - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának [(6)-(8) bekezdései] figyelembevételével - [havi ütemezésû] éves, és a tényleges igénybevételhez igazodóan havi, ezen belül napi bontásban finanszírozási tervet kell készíteni és benyújtani a Magyar Államkincstárnak. Indokolt esetben a finanszírozási terv módosítható.

   (2) Az (1) bekezdésben megjelölt elõirányzatok idõarányostól való eltérését évközben az éves elõirányzat 5 %-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti. "

   Indokolás: Lásd a T/326/27/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  23. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ának következõ módosítását javasolja:
  24. A T/326/17/2. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  25. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 6. §-ának következõ módosítását javasolják:
  26. "6. § A 2. cím, 3. alcím 1., [4. és 5.] elõirányzat-csoport elõirányzatainak felhasználásáról - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának (6)-(8) bekezdései figyelembevételével - havi ütemezésû finanszírozási tervet kell készíteni és benyújtani a Magyar Államkincstárnak."

   Indokolás: Lásd a T/326/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  28. "9. § (1) [Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont - a mûködést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - 1999. december 31-éig értékesíteni kell.]"

   T/326/34. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/326/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  30. "[(2)] (1) A[z (1) bekezdésben meghatározott] vagyonértékesítésbõl származó bevételbõl az Ny. Alapnál 39 100 millió forintot, az E. Alapnál 14 600 millió forintot az ellátások fedezetére kell fordítani (5. cím, 1. alcím)."

   Indokolás: Lásd a T/326/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  31. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének következõ kiegészítését javasolja:
  32. "(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonértékesítésbõl származó bevételbõl, a vagyonértékesítés költségeinek elszámolása után az Ny. Alapnál 39 100 millió forintot, az E. Alapnál 14 600 millió forintot az ellátások fedezetére kell fordítani (5. cím, 1. alcím)."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  33. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály valamint Dr. Csáky András képviselõk a törvényjavaslat 10. §-ának elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  34. "10. § [(1) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ ellátás elõirányzatán belül, az alap kiadásainak 1%-át kitevõ zárolt céltartalék kerül elõirányozásra.

   (2) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi .... törvény 49.§-ának (4) bekezdése szerinti jelentés figyelembevételével a Kormány dönt az (1) bekezdés szerint képzett 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport 14. kiemelt elõirányzat szerinti céltartalék elõirányzatának a gyógyító-megelõzõ feladatok finanszírozására történõ felhasználásáról.]"

   Indokolás: Lásd a T/326/8. és a T/326/19/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  35. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének következõ módosítását javasolja:
  36. "(1) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ ellátás elõirányzatán belül, az alap kiadásainak 1%-[át]-ig [kitevõ] zárolt céltartalék kerül elõirányozásra."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  38. "(2) A 4. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport 1. kiemelt elõirányzat - [ alaponként] Ny. Alap esetén 2000[ -2000] , E. Alap esetén 4000 millió forint - a társadalombiztosítás világbanki hitelbõl megvalósuló informatikai programjának kiadásaira, valamint a világbanki hitel igénybevételéhez kapcsolódó hazai kiadásokra, és a tárgyévi törlesztés összegére használható fel."

   Indokolás: Lásd a T/326/35/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  39. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslatot új 13. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  40. "13. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki - kérelemre 1999. január hónapban elõleget folyósít. Az elõleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. február 1-jétõl 5 havi egyenlõ részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegbõl."

   Indokolás: Lásd a T/326/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  41. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdése d/ pontjának következõ kiegészítését javasolja:
  42. /13. § (1) A társadalombiztosítási igazgatási szervek elhelyezését és célirányos tevékenységét, tárgyi eszközhátterét biztosító gazdasági társaságok jogutód nélküli megszûnése esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek a gazdasági társaságok megszûnésérõl, valamint a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek a végelszámolásról szóló rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:/

   "d) a társaságokat terhelõ vagyoni kötelezettségek az Ny. Alapot terhelik, a társaságokat megilletõ vagyoni jogokat az Ny. Alap gyakorolja. A társaságoknak a hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyona az Ny. Alapot illeti meg. Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök a mûködési vagyon részét képezik."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  43. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslatot új 14. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  44. "14. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére az 1999. évre vonatkozó 13. havi illetmény fedezetére a gyógyító-megelõzõ kiadások elõirányzatából - az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló kormányrendeletben meghatározott részletezés szerint - 7638 Millió forintot elkülönít, és a havonkénti finanszírozást a csökkentett összeg egytizenketted részének megfelelõen teljesíti. A 13. havi illetmény fedezetét 1999. február 20-ával utalja át az intézmények részére, amelyek azt a munkavállalókkal történõ megállapodás szerinti idõpontban, legkésõbb 2000. január 31-ig fizetik ki. Ha az intézménynél tulajdonosi forma változás következik be, és az új szervezet létrejöttéig nem fizették ki a dolgozók részére a 13. havi illetményt, úgy azt teljes egészében, egy összegben, kamataival együtt vissza kell utalni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére."

   Indokolás: Lásd a T/326/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  45. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslatot új 15. §-al kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  46. "15. § (1) Az irányított betegellátás modellkísérletének elvégzését vállaló egészségügyi szolgáltatók finanaszírozására a gyógyító-megelõzõ ellátások elõirányzatának, továbbá a gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz támogatás, gyógyfürdõ-szolgáltatás, anyatejellátás és utazási költségtérítés elõirányzatának maximum 2-2 %-a használható fel.

   (2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozás kezdeményezésére ez az egészségügyi szolgáltató jogosult, amely vállalja az érintett lakosság teljeskörû, a kötelezõ egészségbiztosítási rendszerben térítésmentesen igénybe vehetõ egészségügyi ellátását, illetve az általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében az ellátásának megszervezését és az ebbe bevont egészségügyi szolgáltatókkal - ide értve a gyógyszertárakat, gyógyászati segédeszköz forgalmazókat, gyógyfürdõ intézményeket is - történõ közvetlen elszámolást. E feladat tekintetében érintett lakosságnak minõsül minden olyan biztosított, aki az egészségügyi szolgáltató által mûködtetett, vagy az egészségügyi szolgálatatóval e feladat ellátására szerzõdést kötött háziorvosi szolgálat orvosához bejelentkezett.

   (3) Az irányított betegellátást szervezõ egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében havonta - figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra - az (1) bekezdés szerinti elõirányzatoknak az érintett lakosság arányos részének 1/12 részére jogosult.

   (4) A (3) bekezdés szerinti összeget negyedévente csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet a finanszírozás keretében az E. Alapból olyan egészségügyi szolgáltató részére folyósítottak, amelynek szolgáltatásait az érintett lakosság nem az irányított betegellátást végzõ egészségügyi szolgáltatóval történõ elszámolás alapján vette igénybe.

   (5) Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdésben foglaltakon túl jogosult elszámolni azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyeket nem az érintett lakosság számára orvos beutalása alapján vagy sürgõs szükségbõl nyújt.

   (6) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozási szerzõdés megkötésérõl az OEP fõigazgatója dönt. E döntés során elõnyben kell részesíteni azokat az egészségügyi szolgáltatókat, amelyek legalább 10 települési önkormányzat részvételével, vagy megbízása alapján mûködnek, illetve az érintett lakosság részére a teljeskörû alapellátáson túl szakellátás nyújtására is alkalmasak.

   (7) Az egészségügyi szolgáltatók közötti és a (4) bekezdés szerinti elszámolás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  47. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 16. §-ában az AT. 22. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  48. /AT. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Eb. tv.) foglalt egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az egészségügyi ellátási kötelezettségrõl és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. törvény szerinti kapacitás-lekötési megállapodások alapján az 58.§ (2) bekezdés figyelembevételével történik. A finanszírozási szerzõdések hatálya meghosszabbodik 1999. március 31-ig. A finanszírozást érintõ változásokat a jogszabályok hatálybalépésétõl kezdõdõen alkalmazni kell. A szerzõdések meghosszabbításának az idõszakában az elõzõ év átlagának 10 %-ával növelhetõ a kifizetés."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  49. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ában az AT. 26. §-ának a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
  50. "18. AT. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és új (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(2) A progresszív betegellátás kiegészítõ díjazására az aktív fekvõbeteg elõirányzat [3 százaléka] 2,5 %-a szolgál, melynek felhasználását kormányrendelet szabályozza.

   (3) Az egészségügyi ellátórendszer zavartalan mûködésének biztosítása érdekében az egészségügyi intézetek az egymás számára végzett ellátások (vér és vérkészítmények díja, orvosi beavatkozások) szerzõdés szerinti árát kötelesek 30 napon belül kiegyenlíteni.""

   Indokolás: Lásd a T/326/27/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  51. Dr. Kökény Mihály képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ában az AT. 30. §-ának a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
  52. /AT. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "30. § (1) Az egyes finanszírozási technikák bevezetésének elõkészítése céljából az Egészségügyi Minisztérium szakmai-fejlesztési programjában résztvevõ egészségügyi szolgáltatók szerzõdés szerinti finanszírozása mellett az OEP az egészségügyi miniszter felkérése alapján ellátja a szakmai programmal kapcsolatos, a finanszírozási rendszerhez történõ illesztés lehetõségét biztosító elemzési, adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat is.

   (2) Az irányított betegellátás modellkísérletének elvégzését vállaló egészségügyi szolgáltatók finanszírozására a gyógyító-megelõzõ ellátások elõirányzatának, továbbá a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás, gyógyfürdõ-szolgáltatás, anyatejellátás és utazási költségtérítés elõirányzatának maximum 0,6 %-a használható fel.

   (3) A (2) bekezdés szerinti finanszírozás kezdeményezésére az az egészségügyi szolgáltató jogosult, amely vállalja az érintett lakosság teljes körû, a kötelezõ egészségbiztosítási rendszerben térítésmentesen igénybe vehetõ egészségügyi ellátását, illetve az általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében az ellátásának megszervezését és az ebbe bevont egészségügyi szolgáltatókkal - ide értve a gyógyszertárakat, gyógyászati segédeszköz forgalmazókat, gyógyfürdõ intézményeket is - történõ közvetlen elszámolást. E feladat tekintetében érintett lakosságnak minõsül minden olyan biztosított, aki az egészségügyi szolgáltató által mûködtetett, vagy az egészségügyi szolgáltatóval e feladat ellátására szerzõdést kötött háziorvosi szolgálat orvosához bejelentkezett.

   (4) Az irányított betegellátást szervezõ egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében havonta - figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra - a (2) bekezdés szerinti elõirányzatoknak az érintett lakosság számával arányos részének 1/12 részére jogosult.

   (5) A (4) bekezdés szerinti összeget negyedévente csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyek a finanszírozás keretében az E. Alapból olyan egészségügyi szolgáltató részére folyósítottak, amelynek szolgáltatásait az érintett lakosság nem az irányított betegellátást végzõ egészségügyi szolgáltató beutalása vagy a vele történt elszámolás alapján vett igénybe.

   (6) Az egészségügyi szolgáltató a (4) bekezdésben foglaltakon túl jogosult elszámolni azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyeket nem az érintett lakosság számára, orvos beutalása alapján vagy sürgõs szükségbõl nyújt.

   (7) A (2) bekezdés szerinti finanszírozási szerzõdés megkötésérõl az OEP fõigazgatója dönt. E döntés során elõnyben kell részesíteni azokat az egészségügyi szolgáltatókat, amelyek legalább 10 települési önkormányzat részvételével vagy megbízása alapján mûködnek, illetve az érintett lakosság részére a teljes körû alapellátáson túl szakellátás nyújtására is alkalmasak.

   (8) Az egészségügyi szolgáltatók közötti és az (5) bekezdés szerinti elszámolás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/326/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  53. Lenártek András képviselõ a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdés a) pontjának következõ módosítását javasolja:
  54. /(2) Az AT. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "a) a társadalombiztosítási járulékok 66,67%-a (a társadalombiztosítási járulékon - 33 %-on - belül a 22%-os mértékû nyugdíjbiztosítási járulék részaránya);"

   T/326/21/1. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 28. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/326/21/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  55. Lenártek András képviselõ a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdés b) pontja 1., 2. alpontjának következõ módosítását javasolja:
  56. /(2) Az AT. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "b) a biztosítotti nyugdíjjárulék, ideértve

   1. a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartó személy által fizetett egyéni járulék 72,73%-át (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 11%-[a]on - belül a nyugdíjjárulék [- 8% -] 8 %-os részaránya),

   2. a magánnyugdíjpénztári tag által fizetett járulék 25%-át (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 4%-on belül - a nyugdíjjárulék - 1%-os - részaránya),"

   Indokolás: Lásd a T/326/21/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  57. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdése felvezetõ mondatának, illetve c/ pontja 2. alpontjának következõ kiegészítését javasolja:
  58. /(2) Az AT. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:"

   c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve/

   "2. az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk. tv.) 7.§-a alapján a Magyar Államkincstár által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalt összeget,"

   Indokolás: Lásd a T/326/27/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  59. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdése d/ és f/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  60. /(2) Az AT. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "d) a késedelmi pótlék, bírság [55,75%-a] 63,96 %-a;

   f) a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos, a Nyugdíjbiztosítási Alapból fizetett, - jogalap nélkül felvett, vagy más ok miatt - visszatérült bevételként elszámolt összeg, valamint az alapokat közösen megilletõ egyéb bevételek összegének a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ [55,75%-a] 63,96 %-a;"

   Indokolás: Lásd a T/326/27/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  61. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdés i) pontjának következõ módosítását javasolják:
  62. A T/326/10. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  63. Lenártek András képviselõ a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdésében az AT. 5. § (3) bekezdés a) pontjának következõ módosítását javasolja:
  64. /(3) A kiadás fedezetét a következõ bevételek képezik:/

   "a) a társadalombiztosítási járulékok 33,33%-a (a társadalombiztosítási járulékon - 33 %-on - belül a 11%-os mértékû egészségbiztosítási járulék részaránya;"

   T/326/21/2. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 33. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/326/21/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  65. Lenártek András képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában az AT. 5. § (3) bekezdés b) pontjának következõ módosítását javasolja:
  66. /(3) A kiadás fedezetét a következõ bevételek képezik:/

   "b) a biztosított által fizetett kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személy által fizetett egyéni járulék 27,27%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 11%-on - belül az egészségbiztosítási járulék - 3%-os - részaránya) és a magánnyugdíjpénztári tag által fizetett egyéni járulék 75,00%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 4%-on - belül az egészségbiztosítási járulék - 3%-os - részaránya);"

   Indokolás: Lásd a T/326/21/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  67. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában az AT. 5. § (3) bekezdés e/, valamint g/ pontja 3. alpontjának a következõ módosítását javasolja:
  68. 25. § /Az AT 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) A kiadás fedezetét a következõ bevételek képezik:/

   "e) a késedelmi pótlék, bírság [44,25%-a] 36,04 %-a;"

   /g) az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek, ideértve/

   "3. az Egészségbiztosítási Alapból fizetett - jogalap nélkül felvett, vagy más ok miatt - visszaérkezett bevételként elszámolt összeget, valamint az alapokat közösen megilletõ egyéb bevételek összegének az Egészségbiztosítási Alapot megilletõ [44,25%-a] 36,04 %-a,"

   Indokolás: Lásd a T/326/27/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  69. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 26. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 26. § eredeti szövege az (1) bekezdésre változik):
  70. "(2) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1999. január 1-jét megelõzõen keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont a tartozás keletkezésekor hatályban volt, törvényben meghatározott járulék-megosztási arányoknak megfelelõen kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni."

   T/326/26. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 49. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/326/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  71. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 27. §-ában az AT. 10. § (4) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
  72. /27. § Az AT 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) A (3) bekezdésben meghatározott elõirányzatokra az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (2)-[(8)] (7) bekezdése[, 39. §-ának (2) bekezdése] és 93. §-[ának (2) bekezdése]a az irányadó a következõ eltérésekkel:

   a) a 24.§ (2) és (7) bekezdésében a fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében a társadalombiztosítás központi hivatali szervei esetében a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelõ személy jár el,

   b) fejezeti kezelésû elõirányzatokon a "központi hivatali szervek által kezelt elõirányzatok"-at kell érteni,

   c) a 24.§ (2) és (7) bekezdésében meghatározott címeken alcímeket kell érteni, és a 24.§ (7) bekezdésében "A fejezeti kezelésû elõirányzatok más fejezethez tartozó címhez az elõirányzat céljának, rendeltetésének megfelelõ átcsoportosítása az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetõinek megállapodása alapján - a Kormány egyidejû tájékoztatásával - hajtható végre." szabályozás nem alkalmazható."

   d/ a 93. § (7) bekezdésében a fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványán a központi hivatali szervek által kezelt elõirányzatok maradványát és a (9) bekezdésben a "fejezeti összesített elõirányzatai"-n a központi hivatali szervek, azok igazgatási szervei és a központosított hivatali szervek által kezelt elõirányzatok összesített elõirányzatait kell érteni."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  73. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslatot új 29. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  74. "29. § Az AT. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

   (1) az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban APEH) által beszedett járulékbevételeket évközben a folyamatos pénzellátás érdekében - éves elszámolási kötelezettség mellett - az OEP és az ONYF fõigazgatója által kötött megállapodás alapján kell megosztani a két Alap között;

   (2) a Magyar Államkincstár által az APEH nevén vezetett számlákon elszámolt járulékbevételeket - az (1) bekezdésben hivatkozott megállapodás szerinti százalékos mértékben - az APEH megbízásából a Kincstár naponba utalja át az OEP és az ONYF bevételi számlájára;

   (3) az APEH az éves tényleges bevételt a járulékfizetésre kötelezettek bevallásának feldolgozása, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény (a továbbiakban: Tbj.) 53. §-a szerinti befizetések elszámolására vonatkozó rendelkezése, valamint a 4-5. §-ban foglaltak szerint osztja meg az E. Alapot, illetve az NY. Alapot megilletõ bevételre.

   (4) Az APEH a járulékbevételekrõl havonta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésével azonos bontásban, elõzetes adatokat szolgáltat a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, továbbá a társadalombiztosítás igazgatási szerveit felügyelõ személy részére, valamint az ellátások folyósításához az OEP és az ONYF részére folymatos adatszolgáltatást is biztosít.

   (5) A (3) bekezdésben foglaltak alapján megosztott tényadatok éves elszámolását az APEH a tárgyévet követõ év január 31-ig küldi meg az OEP és az ONYF részére.

   (6) A tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az év közben az Alapok javára átutalt összegek közötti különbözetet a bevallás feldolgozást követõen legkésõbb a tárgyévet követõ év március 31-ig kell a két Alap között pénzügyileg is rendezni."

   Indokolás: Lásd a T/326/29/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  75. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslatot új címmel és új 31. §-al kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  76. A T/326/5/1. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  77. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 32. §-a felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  78. "32. § [A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi XXXIX. törvénnyel módosított a] A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló - többször módosított - 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:"

   Indokolás: Lásd a T/326/27/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  79. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslatot új 35. §-sal és azt megelõzõ címmel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  80. "A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

   35. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultalkról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 53. §-a a következõk szerint módosul:

   "53. § (1) 1999. január hónaptól kezdõdõen a járulékbevallási és befizetési kötelezettségek nyilvántartására és az azokra teljesített befizetések elszámolására az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál (a továbbiakban: APEH) új járulék-folyószámlát kell nyitni. A járulékkötelezettség, a késedelmi pótlék és bírságok befizetésére az APEH nevén vezetett önálló számlák szolgálnak. Az egyes számlákra teljesített befizetéseket az esedékesség sorrendjében kell elszámolni.

   (2) Amennyiben a járulékbeszedési számlára teljesített befizetés az összes járulékkötelezettség kiegyenlítésére nem nyújt fedezetet, az azonos idõpontban keletkezett kötelezettségek tekintetében a következõ kiegyenlítési sorrendet kell alkalmazni.

   - jogszabályban meghatározott részarányban a biztosítottat terhelõ (biztosítottól levont) egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék,

   - társadalombiztosítási járulék,

   - táppénz hozzájárulás,

   - baleseti járulék.

   (3) Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás esetében, amennyiben a járulékbeszedési számlára teljesített befizetés a járulékkötelezettség teljesítésére nem nyújt fedezetet, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen elõször a biztosítottat terhelõ egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékra, a foglalkoztatott biztosítottak után fizetendõ társadalombiztosítási járulékra, majd az egyéni vállalkozót, vagy a társas vállalkozás tagját terhelõ egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékra, ezt követõen az egyéni vállalkozót, mint önfoglalkoztatót, illetõleg a társas vállalkozást tagjai után terhelõ társadalombiztosítási járulékra, társas vállalkozás esetében a táppénz hozzájárulásra, végül a baleseti járulékra kell elszámolni.

   (4) A végrehajtás útján beszedett járulék-, és az azokhoz kapcsolódó pótlék és bírságtartozások kezelésére az állami adóhatóság tartozás behajtás nyilvántartással kapcsolatos szabályai az irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/326/29/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  81. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. §-a (1) bekezdésének a következõ módosítását és új (2) bekezdéssel való kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  82. "35. § (1) E törvény - a 15-20. §-ok kivételével - 1999. január 1-jén lép hatályba.

   (2) A törvényjavaslat 15.-20. §-ai a törvény kihirdetésétõl számított 30 napon belül lépnek hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  83. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdése l/ pontjának következõ módosítását, valamint t/ és u/ pontjának az elhagyását javasolja:
  84. /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti:/

   "l) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésérõl szóló 1997. évi CLIII. törvény 23. §-ából "a 7. számú melléklet 1. pontjában részletezett", valamint a 26. §-ából "a kapacitások rendelkezésre állásáért fix összeggel és" szövegrész, a 63. §-a,

   [t) az 1997. évi CLX. törvény 23. §-ából "a 7. számú melléklet 1. pontjában részletezett", valamint a 26. §-ából "a kapacitások rendelkezésre állásáért fix összeggel és" szövegrész,

   u) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésérõl szóló 1997. évi CLIII. törvény 63. §-a.]"

   Indokolás: Lásd a T/326/27/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  85. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdése o/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  86. /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti:/

   "o) az AT. 2.§ (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése, a 2.§ (3) bekezdésébõl a "tartalékai" szövegrésze, [5/A-5/C. §-ai, valamint az ezt módosító 1998. évi XXXIX. tv. 16.§ (1) és (2) bekezdése,] a 6. §-ának (2) és (4) bekezdése, 11. §-a (1) bekezdésének b), c) és f) pontja, (7) és (13) bekezdése, az 5/A-5/C §-ai, valamint az 1998. évi XXXIX. tv. 16. § (1) és (2) bekezdése."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  87. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdése s/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  88. /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti:/

   "s) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. §-ának (7) bekezdésébõl, valamint a törvény 6. számú melléklete C) címének 1. pontjából a "társadalombiztosítási önkormányzattal" szövegrész[,]."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  89. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdés t) pontjának következõ módosítását javasolják:
  90. A T/326/7. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  91. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdését új v/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  92. /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti:/

   "v/ az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-ának (8) bekezdésébõl a "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fõvárosi) pénztára, kirendeltségei és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság illetékes megyei (fõvárosi) igazgatósága" szövegrész,"

   Indokolás: Lásd a T/326/28/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  93. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. §-ának (2) bekezdését x) ponttal kiegészíteni javasolja:
  94. A T/326/5/3. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  95. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)
  96. A T/326/5/2. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  97. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 35. § (4) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  98. "(4) [A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1999. január 1-jét megelõzõen keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont a tartozás keletkezésekor hatályban volt, törvényben meghatározott járulék-megosztási arányoknak megfelelõen kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.]"

   Indokolás: Lásd a T/326/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  99. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  100. "(4) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1999. január 1-jét megelõzõen keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont [a tartozás keletkezésekor hatályban volt, törvényben] az 1999. január 1. napján hatályos jogszabályok rendelkezésekben meghatározott járulék-megosztási arány[ok]nak megfelelõen kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni."

   Indokolás: Lásd a T/326/29/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  101. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 35. § (5) bekezdésének következõ módosítását javasolják:
  102. "(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladat-átvételével összefüggésben a mûködési elõirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló mûködési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, [valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kiadási elõirányzatait csökkentse,] és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH elõirányzatait megemelje."

   Indokolás: Lásd a T/326/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  103. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. § (5) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
  104. "(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

   a/ az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a mûködési elõirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló mûködési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kiadási elõirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH elõirányzatait megemelje[.],

   b/ a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó mellékletekben 2. cím, 3. alcím 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ ellátás 1-13. kiemelt elirányzatokon belüli szakmai elõirányzatok összegét a finanszírozásról szóló kormányrendeletben közzé tegye,

   c/ az egészségügyi intézmények egymásnak nyújtott szakmai szolgáltatásai térítési rendjének kialakítására és az ezzel összefüggõ elõirányzat átcsoportosítására vonatkozó szabályokat kidolgozza,

   d/ az APEH 1999-re vonatkozó adatszolgáltatásának és az 1998. évre, valamint az azt megelõzõ évekre fennmaradó tartozások - különösen a tartozást mutató folyószámla állomány vonatkozásában - kezelésének eljárási rendjét rendeletben szabályozza."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  105. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  106. "(6) Az Alk. [törvény] tv. melléklete helyébe az e törvény 27. §-ában megállapított rendelkezések hatályba lépésének idõpontjától e törvény 8. számú melléklete lép."

   Indokolás: Lásd a T/326/27/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  107. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. §-át új (7)-(10) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  108. "(7) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVII. törvény

   a/ 16. §-ának (2) bekezdésében a Tbj. 41. §-ának (3) bekezdését módosító második mondat helyébe a következõ rendelkezés lép: "A járulékot beszedõ igazgatási szerv az értesítés alapján az elõírt végrehajtási kötelezettséget nyilvántartja, arról a kötelezett tájékoztatja és a tartozást beszedi."

   b/ 18. §-ának (4) bekezdésében az elsõ mondat helyébe a következõ rendelkezés lép: "Amennyiben a társadalombiztosítási kifizetõhelyet fenntartó és társadalombiztosítási ellátást folyósító foglalkoztató által folyósított ellátás a tárgyhónapban fizetendõ járulékok összegét meghaladja, a különbözet megtérítését a foglalkoztató igényelheti az illetékes igazgatási szervtõl."

   (8) Az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény 97. §-ának z/ pontjának szövege kiegészül a következõkkel: "ideértve a kifizetõhelyi költségtérítést is"

   (9) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvényt módosító 1998. évi LXVII. törvény 34. §-ának (2) bekezdésében a "18 %-os" szövegrész helyébe "14 %-os" szövegrész lép.

   (10) Az állampolgári jogok biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében, valamint az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. §-ának (1) bekezdésében a "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe "az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal" szövegrész lép. Egyidejûleg a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 32. §-ának (8) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal" szövegrész helyébe a "az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal" szövegrész lép."

   Indokolás: Lásd a T/326/28/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  109. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. címének a következõ módosítását javasolja:
  110. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   1.1. Társadalombiztosítási járulékbevételek

   [949 751]

   951 251

   1.1.1. Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektõl

   [261 466]

   261 879

   1.1.2. Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektõl, vállalkozásoktól

   [628 764]

   629 757

   1.3. Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektõl (egyesületek), alapítványok, egyházi intézmények, pártok, stb.)

   [22 034]

   22 069

   1.1.4. Egyéni vállakozók társadalombiztosítási járuléka

   [37 487]

   37 547

   1.1.4.1. Egyéni vállakozók fogalkoztatottai után fizetett tb. járulék

   [17 018]

   17 046

   1.1.4.2. Egyéni vállakozók saját jogon fizetett tb. járuléka

   [20 469]

   20 501

   1.6. Központi költségvetési hozzájárulások

   [143 234]

   141 734

   1.6.5. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz átadás

   [20 434]

   19 434

   1.6.6. Jövedéki adóból átadott pénzeszköz

   [27 200]

   26 700"

   Indokolás: Lásd a T/326/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  111. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 2. alcímnek a következõ módosítását javasolja:
  112. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.2.

   Biztosított nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék

   [192 594]

   204 237

   1.2.2.

   Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék [1] 2 %

   [11 643]

   23 286

   Indokolás: Lásd a T/326/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  113. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 6. alcím 4. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:
  114. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.6. Központi költségvetési hozzájárulások

   [143 234]

   131 591

   1.6.4. Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulék kiesés pótlására ktg. vetési tám.

   [81 500]

   69 857

   Indokolás: Lásd a T/326/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  115. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 6. alcím 5. elõirányzat csoportszámának következõ módosítását javasolja:
  116. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.6.5. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz átadás [20 434] 66 174"

   Indokolás: Lásd a T/326/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  117. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Üszögi Bleyer Jenõ, Dr. Vágvölgyi János és Szabó Sándorné képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 6. alcím 5. elõirányzat csoportszámának következõ módosítását javasolják:
  118. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.6.5. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz átadás [20 434] 68 434"

   Indokolás: Lásd a T/326/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  119. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. címének a következõ módosítását javasolják:
  120. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.6.6. Jövedéki adóból átadott pénzeszköz [27.200] 28.210

   1.7.4. Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.) [650] 0

   1.7.5. Öknorm. kórházak csõdjével összefüggõ tám. visszatérítés (1997. évi XLIII. törvény 11. § (6) bek.) [360] 0"

   T/326/3.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 74. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/326/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  121. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet bevételi elõirányzat 3. címének a következõ módosítását javasolják:
  122. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "3 Mûködési célú bevételek

   [ 6 64O]

   8 640

   Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen

   [ 1 569 509]

   1 571 509"

   Indokolás: Lásd a T/326/35/2.1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  123. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Kökény Mihály, Üszögi Bleyer Jenõ, Dr. Vágvölgyi János és Szabó Sándorné képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiadási elõirányzata 2. cím 1. alcímének következõ módosítását javasolják:
  124. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "2.1. Nyugellátások [1 010 786] 1 058 786"

   Indokolás: Lásd a T/326/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  125. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiadási elõirányzat 2. cím 3. alcímének a következõ módosítását javasolja:
  126. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "2.3.1.9. Házi szakápolás, hospice [1 305] 1 805

   2.3.4.1. Gyógyszertámogatás kiadásai [116 312] 117 312

   2.3.4.2. Speciális szerzõdés szerint támogatott magas áru gyógyszerkiadás [6 620] 7 030"

   Indokolás: Lásd a T/326/24/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  127. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiadási elõirányzat 2. cím 3. alcím 1. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:
  128. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "2.3.1.1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

   [36 806]

   36 506

   2.3.1.2. Védõnõi szolg., anya- gyermek és ifjúságvédelem

   [8 280]

   8 558

   2.3.1.5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás

   [3 514]

   3 810

   2.3.1.6. Járóbeteg szakellátás

   [47 921]

   48 285

   2.3.1.8. Mûvesekezelés

   [8 882]

   8 836

   2.3.1.9. Házi szakápolás

   [1 305]

   1 285

   2.3.1.10. Fekvõbeteg- szakellátás

   [209 253]

   209 153

   2.3.1.11. Mûködési költségelõleg

   [1 122]

   650"

   Indokolás: Lásd a T/326/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  129. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiadási elõirányzat 4. címének a következõ módosítását javasolják:
  130. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "4 Mûködésre fordított kiadások

   [ 35413]

   37413

   Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen

   [ 1611154]

   1613154"

   Indokolás: Lásd a T/326/35/2.2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  131. Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet kiadási elõirányzat 6. cím 1. alcím 3. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:
  132. /1. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "6. 1. 3. Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése [1 910] 0"

   Indokolás: Lásd a T/326/24/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  133. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 2. számú melléklet bevételi elõirányzat 3. címének a következõ módosítását javasolják:
  134. /2. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "3. Mûködési célú bevételek

   [ 6640]

   8640

   3.1. Központi hivatali szervek által kezelt elõirányzatok

   [ 4000]

   6000

   3.3.1. Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

   [ 4000]

   6000

   3.3.1.1. Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és tõketörlesztéssel

   [ 4000]

   6000"

   Indokolás: Lásd a T/326/35/2.3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  135. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 2. számú melléklet kiadási elõirányzat 4. címének a következõ módosítását javasolják:
  136. /2. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK 1999. ÉVI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "4. Mûködésre fordított kiadások

   [ 35413]

   37413

   4.3. Központi hivatali szervek által kezelt elõirányzatok

   [ 9006]

   11006

   4.3.1. Felhalmozási és fejlesztési kiadások

   [ 6156]

   8156

   4.3.1.1. Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tõketörlesztéssel

   [ 4000]

   6000"

   Indokolás: Lásd a T/326/35/2.4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  137. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. címének a következõ módosítását javasolja:
  138. /3. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbeévtelek

   [619 782]

   620 782

   1.1.1. Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektõl

   [170 626]

   170 902

   1.1.2. Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervektõl, vállalkozásoktól

   [410 314]

   410 976

   1.1.3. Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel egyéb szervektõl (egyesületek, alapítványok stb)

   [14 379]

   14 402

   1.1.4. Egyéni vállakozók nyugdíjbiztosítási járuléka

   [24 463]

   24 502

   1.1.4.1. Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

   [11 106]

   11 124

   1.1.4.2. Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjbiztosítási járuléka

   [13 357]

   13 378

   1.6. Központi költségvetési hozzájárulások

   [112 434]

   111 434

   1.6.5. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz átadás

   [20 434]

   19 434"

   Indokolás: Lásd a T/326/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  139. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 2. alcímének a következõ módosítását javasolja:
  140. /3. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   1.2 Biztosított nyugdíjjárulék bevétel

   [118 314]

   129 957

   "1.2.2. Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék [1] 2 %

   [11 643]

   23 286"

   Indokolás: Lásd a T/326/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  141. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 6. alcím 4. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:
  142. /3. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   1.6 Központi költségvetési hozzájárulások [112 434] 131 591

   "1.6.4. Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti

   járulék kiesés pótlására ktg. vetési tám. [81 500] 69 857"

   Megjegyzés: a törvényjavaslat 3. sz. melléklete "1.6. Központi költségvetési hozzájárulások 112 434" összeget tartalmaz és nem a módosító javaslatban megjelölt "143 234" összeget.

   Indokolás: Lásd a T/326/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  143. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 4. számú melléklet kiadási elõirányzat 4. cím 2. alcím 1. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:
  144. /4. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "4.2.1. Mûködési kiadások

   [8 975]

   9 155

   4.2.1.1. Személyi juttatások

   [4 723]

   4 845

   4.2.1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok

   [1 873]

   1 917

   4.2.1.3. Dologi kiadások

   [2 379]

   2 393

   4.2.2. Felhalmozási kiadások

   [908]

   728

   4.2.2.2. Felújítás

   [908]

   728"

   Indokolás: Lásd a T/326/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  145. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 5. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. címének a következõ módosítását javasolja:
  146. /5. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.1.

   Munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek

   [329 969]

   330 469

   1.1.1.

   Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektõl

   [90 841]

   90 978

   1.1.2.

   Egészségbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektõl, vállalkozásoktól

   [218 450]

   218 781

   1.1.3.

   Egészségbiztosítási járulékbevétel egyéb szervektõl (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok, stb.)

   [7 655]

   7 667

   1.1.4.

   Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási járuléka

   [13 024]

   13 043

   1.1.4.1.

   Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék

   [5 912]

   5 921

   1.1.4.2

   Egyéni válalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka

   [7 112]

   7 122

   1.6.

   Központi költségvetési hozzájárulások

   [30 800]

   30 300

   1.6.6.

   Jövedéki adóból átadott pénzeszköz

   [27 200]

   26 700"

   Indokolás: Lásd a T/326/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  147. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 5. számú melléklet bevételi elõirányzat 1. cím 6. alcím 6. elõirányzat csoportszámának következõ módosítását javasolják:
  148. /5. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "1.6.6. Jövedéki adóból átadott pénzeszköz [27.200] 28.210

   1.7.4. Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.) [650] 0

   1.7.5. Öknorm. kórházak csõdjével összefüggõ tám. visszatérítés (1997. évi XLIII. törvény 11. § (6) bek.) [360] 0"

   Indokolás: Lásd a T/326/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  149. Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiadási elõirányzat 2. cím 3. alcím 1. elõirányzat csoportszámának a következõ módosítását javasolja:
  150. /5. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "2.3.1.1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

   [36 806]

   36 506

   2.3.1.2. Védõnõi szolg., anya- gyermek és ifjúságvédelem

   [8 280]

   8 558

   2.3.1.5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás

   [3 514]

   3 810

   2.3.1.6. Járóbeteg szakellátás

   [47 921]

   48 285

   2.3.1.8. Mûvesekezelés

   [8 882]

   8 836

   2.3.1.9. Házi szakápolás

   [1 305]

   1 285

   2.3.1.10. Fekvõbeteg- szakellátás

   [209 253]

   209 153

   2.3.1.11. Mûködési költségelõleg

   [1 122]

   650"

   Indokolás: Lásd a T/326/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  151. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 5. számú melléklet bevételi elõirányzat 3. címének a következõ módosítását javasolják:
  152. /5. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "3 Mûködési célú bevételek [ 3700] 5700

   Egészségbiztosítási Alap

   bevételei összesen [ 654844] 656844"

   Indokolás: Lásd a T/326/35/2.5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  153. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiadási elõirányzat 4. címének a következõ módosítását javasolják:
  154. /5. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "4. Mûködésre fordított kiadások [ 18999] 20999

   Egészségbiztosítási Alap

   kiadásai összesen [ 696489] 698489"

   Indokolás: Lásd a T/326/35/2.6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  155. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 6. számú melléklet bevételi elõirányzat 3. címének a következõ módosítását javasolják:
  156. /6. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

   AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

   "3. Mûködési célú bevételek

   [ 3700]

   5700

   3.3. Központi hivatali szervek által kezelt elõirányzatok

   [ 2000]

   4000

   3.3.1. Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

   [ 2000]

   4000

   3.3.1.1. Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és tõketörlesztéssel

   [ 2000]

   4000"

   Indokolás: Lásd a T/326/35/2.7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  157. Koltai Ildikó és Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 6. számú melléklet kiadási elõirányzat 4. címének a következõ módosítását javasolják:

/6. számú melléklet az 1998. évi ....... sz. törvényhez

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1999. ÉVI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI/

"4. Mûködésre fordított kiadások

[ 18999]

20999

4.3. Központi hivatali szervek által kezelt elõirányzatok

[ 4014]

6014

4.3.1. Felhalmozási és fejlesztési kiadások

[ 3201]

5201

4.3.1.1. Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tõketörlesztéssel

[ 2000]

4000"

Indokolás: Lásd a T/326/35/2.8. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. november 26.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

  1. (12. pont) Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ának következõ módosítását javasolja:
  2. A T/326/17/2. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   "6. § A 2. cím, 3. alcím 1.[, 4. és 5.] elõirányzat-csoport elõirányzatainak felhasználásáról - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának (6)-(8) bekezdései figyelembevételével - havi ütemezésû finanszírozási tervet kell készíteni és benyújtani a Magyar Államkincstárnak."

   Indokolás: Lásd a T/326/17/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. (31. pont) Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdés i) pontjának következõ módosítását javasolják:
  4. A T/326/10. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /(2) Az AT. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "i/ a mûködési kiadások fedezetére szolgáló, az Alapon kívüli forrásból származó bevétel összege. A Nyugdíjbiztosítási Alap mûködési költségvetése a [10.§ (1)] 11. § (1) bekezdésében meghatározott bevételekkel rendelkezik."

   Indokolás: Lásd a T/326/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. (38. pont) Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslatot új címmel és új 31. §-al kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  6. A T/326/5/1. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

   31. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:

   "(2) Az 1999. január 1-je elõtti idõponttól megállapított saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, baleseti nyugellátást - ideérvte a mezõgazdasági szövetkezeti járadékot, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadékot és a mezõgazdasági szövetkezeti tagok növelt összegû járadékát is - 1999. január hónapban az 1999. évre tervezett fogyasztói árnövekedés mértékének megfelelõen 11 százalékkal, de legalább 3500 forinttal kell emelni, az emelés mértéke azonban ez utóbbi esetben sem haladhatja meg a 25,5 százalékot. Az a személy, aki egyidejûleg több nyugellátásban részesül ellátásonként jogosult a 11 százalékos mértékû emelésre, azonban a saját jogú nyugellátásának, baleseti rokkantsági nyugdíjának emelése ebben az esetben sem lehet 3500 forintnál kevesebb, de saját jogú nyugellátásának, baleseti rokkantsági nyugdíjának emelésének mértéke nem haladhatja meg a 25,5 százalékot."

   (2) A Tny. 101. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /A Kormány felhatalamazást kap arra, hogy/

   "f) a nyugellátás évenkénti rendszeres emelésének végrehajtási szabályait, továbbá a - Tny. 12. § (3) bekezdésének figyelembe vételével - az 1998. december 31-e utáni idõponttól megállapításra kerülõ nyugellátások évenkénti legkisebb összegeit, és az 50. § (6) bekezdése szerinti együttfolyósítási összeghatárt,

   /rendeletben határozza meg/"

   Megjegyzés: A módosító javaslattal érintett 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (2) bekezdésének, valamint a 101. § (1) bekezdés f) pontjának módosítására a szociális és családügyi miniszter által benyújtott T/379. számú törvényjavaslat 11. § (1) bekezdése és 19. §-a azonos tartalmú rendelkezést javasol.

   Indokolás: Lásd a T/326/5/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. (45. pont) Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdés t) pontjának következõ módosítását javasolják:
  8. A T/326/7. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti:/

   "t/ az [1997. évi CLX. törvény] 1997. évi CLIII. törvény 23. §-ából "a 7. számú melléklet 1. pontjában részletezett", valamint a 26. §-ából "a kapacitások rendelkezésre állásáért fix összeggel és" szövegrész,"

   Indokolás: Lásd a T/326/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. (47. pont) Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. §-ának (2) bekezdését x) ponttal kiegészíteni javasolja:
  10. A T/326/5/3. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti:/

   "x/ a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (5) bekezdésének negyedik mondata és a (6) bekezdésében az "1999. évben július hónapban" szövegrész "

   Indokolás: Lásd a T/326/5/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. (48. pont) Dr. Frajna Imre képviselõ a törvényjavaslat 35. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

A T/326/5/2. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

"(3) Az 1998. december 31-ét követõ és a 2000. január 1-je elõtti idõponttól megállapításra kerülõ öregségi teljes nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, árvaellátás 1998. évi legkisebb összegei - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 12. §-ának (3) bekezdése, a 29. § (6) bekezdése és az 56. § (4) bekezdése rendelkezéseitõl eltérõen - 1999. január 1-jétõl 12 százalékkal emelkednek. Az említett nyugellátások 1999. évi legkisebb összegeit, továbbá a Tny. 50. § (6) bekezdése szerinti együttfolyósítási összeghatárt kormányrendelet tartalmazza. E bekezdés rendelkezéseit az 1998. december 31-ét követõ és a 2000. január 1-je elõtti idõponttól megállapításra kerülõ öregségi teljes nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, árvaellátás 1999. évi legkisebb összegeire kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/326/5/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet