T/325/12.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi

bizottságának

a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló T/325. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1998. november 11-i ülésén a törvényjavaslatot, valamint az ennek ellenõrzésérõl készített, T/325/1. számú Állami Számvevõszéki véleményt megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be.

A Bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását 17. "igen", 6. "nem" szavazat mellett támogatja.

Budapest, 1998. november 12.

Dr. Pokol Béla

a bizottság elnöke