T/296/129. szám

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló T/296. sz. törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/296/98. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, valamint a Társadalmi szervezetek bizottsága megvitatta a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló, T/296. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/296/99. - T/296/128. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk a T/296/108. és T/296/117. számú módosító javaslatukat visszavonták.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem kíván állást foglalni.
Ahol az ajánlásban a bizottság neve mellett nincs állásfoglalás feltüntetve, ott a bizottság a módosító javaslatról az ajánlás kiadásának idõpontjáig nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

1. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Pap János képviselõ T/296/42. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 1. a) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"1. E törvény alkalmazásában

a)  dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohányalapanyagú termék;"

Indokolás: Lásd a T/296/115. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

2. Az Idegenforgalmi bizottság - kapcsolódva dr. Pap János képviselõ T/296/42. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 1. a) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"1. E törvény alkalmazásában

a)  dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, fogyasztási dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohányalapanyagú termék;"

Indokolás: Lásd a T/296/99. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje

- a Társadalmi szervezetek biz. ülésén egyetért,

- az Egészségügyi, az Emberi jogi, a Gazdasági és a Mezõgazdasági biz. ülésén nem ért egyet.

3. A Társadalmi szervezetek bizottsága a törvényjavaslat 2. (1) bekezdését a következõ új e) ponttal javasolja kiegészíteni:

/2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni/

"e) iskolai program keretében gyermek felügyelete vagy kísérete közben."

Indokolás: Lásd a T/296/100. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

4. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/296/88. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 2. (2) bekezdése b) pontjának a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

/(2) Nem jelölhetõ ki dohányzóhely/

"b) közoktatási intézménynek a tanulók által is használt helyiségeiben, illetve a pedagógusok tanórán kívüli munkaköri feladatainak ellátására szolgáló egyéb helyiségeiben;"

Indokolás: Lásd a T/296/119. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

5. A Társadalmi szervezetek bizottsága a törvényjavaslat 2. (2) bekezdése b) pontjának a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

/(2) Nem jelölhetõ ki dohányzóhely/

"b) közoktatási intézménynek a tanulók által is használt helyiségeiben, valamint a pedagógusok által közösen használt helyiségekben (tanári);"

Indokolás: Lásd a T/296/100. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

6. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/296/89. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 2. (2) bekezdését a következõ új e) ponttal javasolja kiegészíteni:

/(2) Nem jelölhetõ ki dohányzóhely/

"e) sportlétesítménynek a sporttevékenység végzésére szolgáló zárt légterû helyiségeiben."

Indokolás: Lásd a T/296/120. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

7. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/20. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 25. pontja) - a törvényjavaslat 2. (3) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolják:

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni

a) szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények[ben]nek kizárólag élelmiszerek, illetve egyéb italáruk kiszolgálására a vendégforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben, ha a helyiségben helyben történõ fogyasztás céljából meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati készítményt nem, illetõleg - az üzletkör[ük]nek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel hoznak forgalomba;"

Indokolás: Lásd a T/296/112. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

8. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/21. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 2. (4) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését, egyúttal a következõ új (5) bekezdés felvételét javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(4) A dohányzóhely ugyanabban a helyiségben nem jelölhetõ ki, kivéve ha annak légtere a helyiség egyéb részétõl elkülöníthetõ, vagy az elkülönítés megfelelõ légtechnikai megoldás alkalmazásával megoldható. A dohányzásra kijelölt hely zárt légterû csak abban az esetben lehet, ha a megfelelõ légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel, vagy egyéb mûszaki berendezés felszerelésével biztosítottak és ott más, nemdohányzó személy benttartózkodása - a munkaköri feladatok ellátásán kívül, a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel - a helyiség rendeltetésébõl adódóan nem szükségszerû.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában megfelelõ a dohányzóhelyek légtechnikai elkülönítése abban az esetben, ha a helyiségben legalább

a) a friss levegõ befúvását, illetve az elhasznált levegõ elszívását biztosító mechanikus szellõztetõ berendezés mûködik és

b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került kialakításra, hogy a dohányfüst a keletkezése helyétõl közvetlenül az elszívó csatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás irányába esnének."

Indokolás: Lásd a T/296/114. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

9. A Környezetvédelmi bizottság - kapcsolódva dr. Baja Ferenc képviselõ T/296/96. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 35. pontja) - a törvényjavaslat 2. (5) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"(5) A kijelölt dohányzóhelyek megfelelõségét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes városi, fõvárosi kerületi (a továbbiakban együtt: városi) intézete, illetve tûzvédelmi szempontból a tûzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen, legalább ötévente egyszer ellenõrizni."

Indokolás: Lásd a T/296/126. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

10. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Pap János képviselõ T/296/40. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 36. pontja) - a törvényjavaslat 2. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(6) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyiségeket felirat, vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával - tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetûnõ módon meg kell jelölni, valamint a belépõ vendégforgalom számára jól látható helyen fel kell tüntetni, ha a szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményben a dohányzás a (3) bekezdés a) pontja alapján korlátozás nélkül megengedett. A jelölés megfelelõségét a fogyasztóvédelmi felügyelõség rendszeresen ellenõrzi."

Indokolás: Lásd a T/296/121. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

11. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária képviselõ T/296/12. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 41. pontja) - a törvényjavaslat 2. (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(8) Közforgalmú intézményben, zárt térben megtartott rendezvényen, valamint tömegközlekedési eszközön 18. életévét be nem töltött személy [nem] még a dohányzás számára kijelölt helyen sem dohányozhat."

Indokolás: Lásd a T/296/105. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Ifjúsági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

12. Bauer Tamás képviselõ - kapcsolódva a T/296/15-1. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 40. pontja) - a törvényjavaslat 2. (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(8) Közforgalmú intézményben, valamint tömegközlekedési eszközön [18.] 16. életévét be nem töltött személy nem dohányozhat."

Indokolás: Lásd a T/296/102. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

13. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/23. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslat 3. -ának a következõ módosítását javasolja:

"3. (1) A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a tömegközlekedési eszköz mûködtetésében hivatásszerûen közremûködõ személy (a továbbiakban együtt: rendelkezésre jogosult) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértõt a [magatartás] jogsértés haladéktalan befejezésére[, vagy az arra kijelölt helyen történõ folytatására] köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a rendelkezésre jogosult [intézkedik az iránt, hogy] az érintett személyt felszólítja, hogy a közforgalmú intézményt, illetve a tömegközlekedési eszközt [el]hagyja el, illetõleg kezdeményezi a 7.  (1)-(2), illetve (13) bekezdései szerinti eljárás lefolytatását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy felhívására - az eljáró intézkedési jogosultságának igazolását követõen - az érintett személy személyazonosságát hitelt érdemlõ módon köteles igazolni. [A személyazonosság megállapítása érdekében az eljáró személy - szükség esetén - a rendõrhatóság közremûködését is igénybe veheti.]"

Indokolás: Lásd a T/296/122. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

14. Bauer Tamás képviselõ - kapcsolódva a T/296/16. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 46. pontja) - a törvényjavaslat 3. (2) bekezdésébõl a jelzett szövegrész elhagyását javasolja:

"(2) A (1) bekezdésben meghatározott személy felhívására - az eljáró intézkedési jogosultságának igazolását követõen - az érintett személy személyazonosságát hitelt érdemlõ módon köteles igazolni. [A személyazonosság megállapítása érdekében az eljáró személy - szükség esetén - a rendõrhatóság közremûködését is igénybe veheti.]"

Indokolás: Lásd a T/296/101. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

15. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõ T/296/24. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 50. pontja) - a törvényjavaslat 4. (1) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"4. (1) A 2. (1) bekezdésének a), illetõleg c) pontjaiban meghatározott esetekben - az (5)-(6) bekezdésekben, valamint a 2. (3) bekezdésében foglalt kivétellel - dohányzásra az e törvényben foglaltaknak, valamint a tûzvédelmi szabályoknak megfelelõ helyet kell kijelölni és fenntartani, amennyiben megfelelõ önálló helyiség rendelkezésre áll, vagy az azonos helyiségben a dohányzóhely 2.  (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelõ kijelölése a helyiség rendeltetésszerû igénybevételének veszélyeztetése nélkül megoldható és a kijelölés a 2. (2) bekezdése alapján nem tiltott. Dohányzóhely kijelölésének hiányában a helyiségen kívül dohányzás céljára szolgáló területet kell meghatározni, a 2.  (6) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelõ alkalmazásával."

T/296/110.

Megjegyzés: E módosító indítvány összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett módosító indítvánnyal; elfogadására csak az elõbb hivatkozott módosító javaslat elfogadása esetén kerülhet sor.

Indokolás: Lásd a T/296/109. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

16. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. -át a következõ új (5)-(6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(5) Az üzembentartó egyes, belföldi forgalomban menetrend szerint közlekedõ személyszállító vonatokat nemdohányzó járattá nyilváníthat, ha a kiindulási-, és célállomás menetrend szerinti menetidõ nem haladja meg a 2 órát. Ebben az esetben a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A nemdohányzó járattá történõ nyilvánítás tényét jól látható módon és egyértelmû felirat, vagy jelzés alkalmazásával a személyszállító vasúti kocsik külsején és utasterében fel kell tüntetni.

(6) Szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetõje az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet kijelölni nem kell. A nemdohányzó intézménnyé minõsítés tényét jól látható és egyértelmû felirat vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitvaálló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybevett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni."

Indokolás: Lásd a T/296/127. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje

17. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõ T/296/24. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 50. pontja) - a törvényjavaslat 4. -át a következõ (5)-(6) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(5) Az üzembentartó egyes, belföldi forgalomban menetrend szerint közlekedõ személyszállító vonatokat nemdohányzó járattá nyilváníthat, ha a kiindulási-, és célállomás menetrend szerinti távolsága nem haladja meg a 100 km-t. Ebben az esetben a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A nemdohányzó járattá történõ nyilvánítás tényét jól látható módon és egyértelmû felirat, vagy jelzés alkalmazásával a személyszállító vasúti kocsik külsején és utasterében fel kell tüntetni.

(6) Szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetõje az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet kijelölni nem kell. A nemdohányzó intézménnyé minõsítés tényét jól látható és egyértelmû felirat vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitvaálló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybevett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.

[(5)] (7) Az (1)-[(4)](6) bekezdésekben meghatározott feltételek biztosításáról a közforgalmú intézmény belsõ szabályzatában meghatározott személy, a rendezvény szervezõje, illetõleg a tömegközlekedési eszköz üzembentartója gondoskodik."

Indokolás: Lásd a T/296/110. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

18. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/26. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 5. (4) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"(4) Dohánytermék árumintaként nem forgalmazható. Cigaretta legkevesebb 20 szálat tartalmazó fogyasztói csomagolási egységekben hozható kiskereskedelmi forgalomba."

Indokolás: Lásd a T/296/124. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje nem foglalt állást.

19. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. (5) bekezdésének a módosítását, egyúttal a következõ új (6) bekezdés felvételét javasolja:

"(5) [Az üzlethelyiségben] Dohánytermék az üzlet jellegét, kialakítását figyelembevéve [a dohánytermékeket] az egyéb termékektõl [el kell különíteni] elkülönítve, önálló polcon, vagy az üzlethelyiség erre a célra elkülönített részén, vagy kizárólag dohánytermékek, illetõleg azok fogyasztásához kapcsolódó kiegészítõ kellékek forgalmazására szolgáló önálló üzlethelyiségben hozható kereskedelmi forgalomba. [A dohánytermékek üzlethelyiségen belüli elhelyezésének megfelelõségét az illetékes megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõség ellenõrzi.]

(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések betartását az illetékes megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõség rendszeresen ellenõrzi."

Indokolás: Lásd a T/296/128. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje

20. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/27. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 60. pontja) - a törvényjavaslat 5. (5) bekezdésének a következõ módosítását, ezzel egyidejûleg a következõ új (6)-(7) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolják:

"(5) [Az üzlethelyiségben] Dohánytermék az üzlet jellegét, kialakítását figyelembevéve [a dohánytermékeket] az egyéb termékektõl [el kell különíteni] elkülönítve, önálló polcon, illetve az üzlethelyiség kizárólag erre a célra egyértelmûen elkülönített részén, vagy kizárólag dohánytermékek, illetõleg azok fogyasztásához kapcsolódó kiegészítõ kellékek forgalmazására szolgáló önálló üzlethelyiségben hozható kereskedelmi forgalomba. Nem különíthetõ el a dohánytermékek kínálata az üzlethelyiség azon részében, amelyet - az üzlethelyiség kialakításából adódóan - más termék megvásárlása során is szükségképpen igénybe kell venni, kivéve, ha az üzlethelyiség jellege a más módon történõ elkülönítést nem teszi lehetõvé. [A dohánytermékek üzlethelyiségen belüli elhelyezésének megfelelõségét az illetékes megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõség ellenõrzi.]

(6) Dohánytermék kiskereskedelmi forgalomba csak személyes kiszolgálás útján hozható.

(7) Az (5)-(6) bekezdésekben foglalt rendelkezések betartását az illetékes megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõség rendszeresen ellenõrzi."

Indokolás: Lásd a T/296/111. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

21. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/28. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 63. pontja) - a törvényjavaslat 6. (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ (1)-(3) bekezdés felvételét javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"[(1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata - mindkét fõoldalán egyenként legalább 10 %-ot kitevõ felületen - szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, magyar nyelven tartalmazza

a) a dohányzás káros hatására utaló, külön jogszabályban meghatározott figyelmeztetést, továbbá

b) a dohánytermék megjelölt egységnyi mennyiségében lévõ kátrány- és nikotin tartalmat, valamint az egyéb károsanyag tartalmat.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott figyelmeztetést dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó árusítóhely kiszolgálóterében is el kell helyezni a csomagolási egységre meghatározott követelmények megfelelõ figyelembevételével.]

(1) Cigarettát kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ fogyasztói csomagolási egység felirata - szembetûnõen, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar nyelven - tartalmazza

a) egyik fõoldalán, az oldal legalább 7 %-át kitevõ felületen az "A dohányzás súlyosan károsítja az egészséget!" figyelmeztetést,

b) másik fõoldalán, az oldal legalább 7 %-át kitevõ felületen a külön jogszabály szerinti, szabadon megválasztható egészségvédõ figyelmeztetõ feliratot,

c) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 7 %-át kitevõ felületen, a cigaretta fõfüst egységnyi mennyiségében lévõ kátrány- és nikotin tartalom számszerû értékét.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett dohánytermékek forgalombahozatalának feltételeire az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelõen irányadóak azzal, hogy az egészségvédõ figyelmeztetések legkisebb méretére vonatkozó rendelkezést, valamint az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségvédõ figyelmeztetést a dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó árusítóhely kiszolgáló terében is el kell helyezni. A figyelmeztetés feltüntetésének módjára az (1) bekezdésben foglaltak megfelelõen irányadóak azzal, hogy a figyelmeztetõ felirat legkisebb méretére vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/296/123. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

22. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk képviselõ T/296/28. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 63. pontja) - a törvényjavaslat 6. (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ (1)-(3) bekezdés felvételét javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"[6. (1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata - mindkét fõoldalán egyenként legalább 10 %-ot kitevõ felületen - szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, magyar nyelven tartalmazza

a) a dohányzás káros hatására utaló, külön jogszabályban meghatározott figyelmeztetést, továbbá

b) a dohánytermék megjelölt egységnyi mennyiségében lévõ kátrány- és nikotin tartalmat, valamint az egyéb károsanyag tartalmat.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott figyelmeztetést dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó árusítóhely kiszolgálóterében is el kell helyezni a csomagolási egységre meghatározott követelmények megfelelõ figyelembevételével.]

"6. (1) Cigarettát kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ fogyasztói csomagolási egység felirata - szembetûnõen, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar nyelven - tartalmazza

a) egyik fõoldalán, az oldal legalább 4 %-át kitevõ felületen a "A dohányzás súlyosan károsítja az egészséget!" figyelmeztetést,

b) másik fõoldalán, az oldal legalább 4 %-át kitevõ felületen a külön jogszabály szerinti, szabadon megválasztható egészségvédõ figyelmeztetõ feliratot,

c) egyik keskenyebb odalán, az oldal legalább 4 %-át kitevõ felületen, a cigaretta fõfüst egységnyi mennyiségében lévõ kátrány- és nikotin tartalom számszerû értékét.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett dohánytermékek forgalombahozatalának feltételeire az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelõen irányadóak azzal, hogy az egészségvédõ figyelmeztetések legkisebb méretére vonatkozó rendelkezést, valamint az (1) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségvédõ figyelmeztetést a dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó árusítóhely kiszolgáló terében is el kell helyezni. A figyelmeztetés feltüntetésének módjára az (1) bekezdésben foglaltak megfelelõen irányadóak azzal, hogy a figyelmeztetõ felirat legkisebb méretére vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/296/104. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

23. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódó módosító javaslatában - a törvényjavaslat 7. (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(9) A jogerõs határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a dohánytermékek forgalmazásával összefüggõ, e törvényben foglalt tilalmat megszegõvel szemben jogerõsen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírság összegének [50] 70 %-át az Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezete számára nyitott számlára kell befizetni. A számlára befizetett bírság összege kizárólag egészségmegõrzési célra, illetõleg az egészségügyi ellátás színvonalát fejlesztõ szakmai programok támogatására használható fel."

Indokolás: Lásd a T/296/125. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Idegenforgalmi biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

24. Béki Gabriella és dr. Kökény Mihály képviselõk - kapcsolódva T/296/57. sz. módosító javaslatukhoz (a T/296/98. sz. ajánlás 74. pontja) - a törvényjavaslat 7. (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(9) A jogerõs határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a dohánytermékek forgalmazásával összefüggõ, e törvényben foglalt tilalmat megszegõvel szemben jogerõsen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírságot [összegének 50 %-át] az Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezete számára nyitott számlára kell befizetni. A számlára befizetett bírság összege kizárólag egészségmegõrzési célra, illetõleg az egészségügyi ellátás színvonalát fejlesztõ szakmai programok támogatására használható fel."

Indokolás: Lásd a T/296/116. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

25. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva Bauer Tamás képviselõ T/296/15. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 76. pontja) - a törvényjavaslat 7. (13) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(13) A közoktatási intézménynek az e törvény szerint elrendelt dohányzási tilalmat - a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség teljesítése, vagy az azzal összefüggõ bármely tevékenység során, a közoktatási intézmény, vagy annak feladatkörében mûködõ más intézmény területén - megsértõ, 14. életévét betöltött tanulójával szemben a 3. (1) bekezdése szerinti személy kezdeményezi a külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás lefolytatását."

Indokolás: Lásd a T/296/106. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Ifjúsági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

26. Az Idegenforgalmi bizottság - kapcsolódva Várkonyi András képviselõ T/296/76. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 84. pontja) - a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"8. (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépésének napján - érvényes mûködési engedély alapján - mûködõ, vagy folyamatban lévõ mûködési engedélyezési eljárás alapján a mûködésüket a törvény hatálybalépését követõen megkezdõ szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények[re vonatkozó] tekintetében a dohányzási korlátozást, illetõleg a dohányzóhely kijelölésére vonatkozó kötelezettséget [2000.] 2002. január 1-jétõl kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/296/118. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- az Ifjúsági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

27. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva Várkonyi András képviselõ T/296/76. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 84. pontja) - a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"8. (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépésének napján - érvényes mûködési engedély alapján - mûködõ, vagy folyamatban lévõ mûködési engedélyezési eljárás alapján a mûködésüket a törvény hatálybalépését követõen megkezdõ szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények[re vonatkozó] tekintetében a dohányzási korlátozást, illetõleg a dohányzóhely kijelölésére vonatkozó kötelezettséget [2000.] 2001. január 1-jétõl kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/296/107. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

28. Bauer Tamás képviselõ - kapcsolódva a T/296/17. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 80. pontja) - a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"8. (1) Ez a törvény [a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján lép hatályba azzal, hogy a szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekre vonatkozó dohányzási korlátozást 2000. január 1-jétõl kell alkalmazni] 2000. július 1-én lép hatályba."

Indokolás: Lásd a T/296/103. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

29. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva Bauer Tamás képviselõ T/296/14. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 91. pontja) - a törvényjavaslat 8. (5) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. (2) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 38. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A nemdohányzók védelme érdekében - az (1) bekezdésben foglaltakat nem érintve - gondoskodni kell dohányzóhelyek, dohányzóhelyiségek kijelölésérõl, illetõleg a zárt légterû dohányzóhelyeken a folyamatos légcserét biztosító megfelelõ mûszaki megoldásról. Zárt légterû, több munkavállaló egyidejû tartózkodására szolgáló munkahelyeken - a dohányzás számára kijelölt hely kivételével - nem szabad dohányozni.

(3) A 16. életévét be nem töltött munkavállaló a munkavégzésre irányuló jogviszonyából származó kötelezettség teljesítése, illetve a munkavégzéssel összefüggõ bármely tevékenység során a munkahelyén még a dohányzásra kijelölt helyen sem dohányozhat. Ez a rendelkezés nem érinti a közoktatási intézmény tanulója esetében külön törvény szerint elõírt dohányzási korlátozást.""

Indokolás: Lásd a T/296/113. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Ifjúsági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi fõosztálya

Budapest, 1999. március 18.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság
elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság
elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság
elnöke

Dr. Katona Béla s.k.,
az Idegenforgalmi bizottság
elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági bizottság
elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
a Környezetvédelmi bizottság
elnöke

Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság
elnöke

Dr. Bognár László s.k.,
a Társadalmi szervezetek bizottságának
elnöke

VISSZAVONTAK:

6. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/20. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 25. pontja) - a törvényjavaslat 2. (3) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolják:

Visszavonva! - (az Egészségügyi bizottság 1999. március 17-i ülésén)

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni

a) szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény[ekben]nek kizárólag élelmiszerek, illetve egyéb italáruk kiszolgálására a vendégforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben, ha a helyiségben helyben történõ fogyasztás céljából meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati készítményt nem, illetõleg - az üzletkör[ük]nek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel hoznak forgalomba, illetve - az üzletköri besorolástól függetlenül - az egyidejûleg forgalomba hozott melegkonyhai készítmények választéka a hármat nem haladja meg;"

Indokolás: Lásd a T/296/117. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

10. Dr. Horváth Zsolt és Koltai Ildikó képviselõk - kapcsolódva dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk T/296/23. sz. módosító javaslatához (a T/296/98. sz. ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslat 3. -ának a következõ módosítását javasolják:

Visszavonva! - (az Egészségügyi bizottság 1999. március 17-i ülésén)

"3. (1) A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a tömegközlekedési eszköz mûködtetésében hivatásszerûen közremûködõ személy (a továbbiakban együtt: rendelkezésre jogosult) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértõt a [magatartás] jogsértés haladéktalan befejezésére, vagy az arra kijelölt helyen történõ folytatására köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a rendelkezésre jogosult [intézkedik az iránt, hogy] az érintett személyt felszólítja, hogy a közforgalmú intézményt, illetve a tömegközlekedési eszközt [el]hagyja el, illetõleg kezdeményezi a 7.  (1)-(2), illetve (13) bekezdései szerinti eljárás lefolytatását.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott személy felhívására - az eljáró intézkedési jogosultságának igazolását követõen - az érintett személy személyazonosságát hitelt érdemlõ módon köteles igazolni. [A személyazonosság megállapítása érdekében az eljáró személy - szükség esetén - a rendõrhatóság közremûködését is igénybe veheti.]"

Indokolás: Lásd a T/296/108. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.