T/296/121.

Dr. Áder János úrnak,

az Országgyûlés elnökének

Helyben

Bizottsági kapcsolódó módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. -ának (1) bekezdése alapján a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló, T/296. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elõ.

Kapcsolódva Dr. Pap János által T/296/40. számon benyújtott módosító indítványhoz a törvényjavaslat 2. -ának (6) bekezdése a következõk szerint módosul:

"(6) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyiségeket felirat, vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával - tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetûnõ módon meg kell jelölni, valamint a belépõ vendégforgalom számára jól látható helyen fel kell tüntetni, ha a szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményben a dohányzás a (3) bekezdés a) pontja alapján korlátozás nélkül megengedett. A jelölés megfelelõségét a fogyasztóvédelmi felügyelõség rendszeresen ellenõrzi."

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat a szórakoztató, illetve vedéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények tekintetében meghatároz bizonyos kivételeket, amely esetekben dohányzóhely kijelölésére nincs szükség és az intézmény teljes területe dohányzás céljára igénybe vehetõ, ezért indokolt, hogy ennek tényét az üzemeltetõ a vedégforgalom számára megfelelõ módon a tudomására hozza.

Budapest, 1999. március 17.

Dr. Kökény Mihály
elnök