T/296/98. szám

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának
a j á n l á s a

a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló T/296. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, valamint a Társadalmi szervezetek bizottsága megvitatta a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló, T/296. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/296/7., T/296/9. - T/296/97. számú módosító javaslatot.

Az Emberi jogi bizottság elõadója a részletes vitában: dr. Fodor Gábor képviselõ

Dr. Pap János képviselõ a T/296/37. sz., dr. Katona Béla képviselõ a T/296/80. sz., dr. Baja Ferenc képviselõ a T/296/93. sz., Koltai Ildikó és dr. Frajna Imre képviselõk a T/296/47. sz. módosító javaslatukat visszavonták.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem kíván állást foglalni.
Ahol az ajánlásban a bizottság neve mellett nincs állásfoglalás feltüntetve, ott a bizottság a módosító javaslatról késõbb alakítja ki véleményét.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

1. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat Címének a következõ módosítását javasolják:

"[a nemdohányzók védelmérõl és] a dohánytermékek fogyasztásának[,] és forgalmazásának [egyes] szabályairól, a dohányzással kapcsolatos egészségkárosodás megelõzésérõl"

Indokolás: Lásd a T/296/62. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

2. Hegyi Gyula képviselõ a törvényjavaslat Címének a következõ módosítását javasolja:

"a [nemdohányzók védelmérõl] dohányfüst-mentes környezetrõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól"

Indokolás: Lásd a T/296/7. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

3. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat Címének a következõ módosítását javasolja:

"az [nemdohányzók] egészség védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól"

Indokolás: Lásd a T/296/65. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

4. Dr. Baja Ferenc képviselõ a törvényjavaslat Preambulumának a következõ módosítását javasolja:

"Az Országgyûlés tekintettel a magyar lakosság kedvezõtlen népegészségügyi mutatóira, annak érdekében, hogy a dohánytermékek fogyasztásának szabályozásával, illetõleg forgalmazásának részleges korlátozásával [- a magyar lakosság kedvezõtlen népegészségügyi mutatóira tekintettel -] védelmet nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylõ személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, elõsegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fûzõdõ alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét, figyelemmel azonban - az ellentétes érdekek megfelelõ egyeztetésével - a dohányzás fogyasztói szokásokkal összhangban álló lehetõségének biztosítására, a következõ törvényt alkotja:"

Indokolás: Lásd a T/296/91. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

5. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat Preambulumának a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"Az Országgyûlés annak érdekében, hogy a dohánytermékek fogyasztásának szabályozásával, illetõleg forgalmazásának részleges korlátozásával - a magyar lakosság kedvezõtlen népegészségügyi mutatóira tekintettel - védelmet nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylõ személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben, elõsegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fûzõdõ alkotmányos jogok megvalósulását és védelmét, figyelemmel azonban az emberi méltósághoz, a magánlakás sérthetetlenségéhez, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához fûzõdõ alkotmányos alapjogok és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülésére - az ellentétes érdekek megfelelõ egyeztetésével - a dohányzás fogyasztói szokásokkal összhangban álló lehetõségének biztosítására, a következõ törvényt alkotja:"

Indokolás: Lásd a T/296/19. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

6. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 1. a) pontjának a következõ módosítását javasolja:

"1. E törvény alkalmazásában

a) dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, [vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohányalapanyagú termék] illetve minden olyan termék, amelyet dohányzásra szánnak és dohányalapanyagú;"

Indokolás: Lásd a T/296/42. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

7. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 1. b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. E törvény alkalmazásában/

"b)  dohányzás: a dohánytermék füstképzõdéssel járó [elégetése] fogyasztása, önmagában vagy füstszívó eszközökben, lassú égés mellett;"

Indokolás: Lásd a T/296/41. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

8. Dr. Baja Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 1. e) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. E törvény alkalmazásában/

"e) zárt légterû helyiség: valamely mûszaki megoldással környezetétõl fizikailag lehatárolt [létesítmény] építmény, építményrész, eszköz, amelynek a külsõ környezetbõl történõ folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetõleg egyéb mûszaki berendezés útján biztosított."

Indokolás: Lásd a T/296/92. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

9. Puch László, Göndör István és dr. Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 1. e) pontjából a jelzett szövegrész elhagyását javasolják:

/1. E törvény alkalmazásában/

"e) zárt légterû helyiség: valamely mûszaki megoldással környezetétõl fizikailag lehatárolt létesítmény, [eszköz,] amelynek a külsõ környezetbõl történõ folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók[, illetõleg egyéb mûszaki berendezés] útján biztosított."

Indokolás: Lásd a T/296/86. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

10. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslatot a következõ új 2. -sal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további -ainak számozása értelemszerûen változik):

"2. Senki sem kényszeríthetõ dohányfüst tûrésére."

Indokolás: Lásd a T/296/66. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

11. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 2. (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:

"2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - [nem szabad dohányozni] tilos a dohányzás"

Indokolás: Lásd a T/296/38. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

12. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. (1) bekezdése felvezetõ szövegének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni"

Indokolás: Lásd a T/296/64-1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje

- az Idegenforgalmi biz. ülésén egyetért,

- a Gazdasági biz., az Emberi jogi biz., az Egészségügyi biz. és a Társadalmi szervezetek biz. ülésén nem ért egyet.

13. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. (1) bekezdése d) pontjának a következõ módosítását javasolják:

/2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni/

"d) munkahelyen[, a külön jogszabályban, valamint a munkáltató rendelkezései szerint meghatározott esetekben]

da) a zárt légterû, több munkavállaló egyidejû tartózkodására szolgáló munkahelyek esetében;

db) a munkáltató rendelkezései szerint meghatározott egyéb esetekben."

Indokolás: Lásd a T/296/63. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

14. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 2. (1) bekezdése d) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni/

"d) munkahelyen, [a külön jogszabályban, valamint a munkáltató rendelkezései szerint meghatározott esetekben] zárt légterû, több munkavállaló egyidejû tartózkodására szolgáló helyiségben."

Megjegyzés: Képviselõ úr a T/296/14-2. sz. módosító indítványában egyúttal javaslatot tesz a törvényjavaslat 8. (5) bekezdésének elhagyására.

Indokolás: Lásd a T/296/14-1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

15. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 2. (1) bekezdése d) pontjából a jelzett szövegrész elhagyását javasolja:

/2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni/

"d) munkahelyen, [a külön jogszabályban, valamint a munkáltató rendelkezései szerint meghatározott esetekben]"

Indokolás: Lásd a T/296/39. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

16. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 2. (1) bekezdése d) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni/

"d) munkahelyen, kivéve a külön jogszabályban[, valamint a munkáltató rendelkezései szerint] meghatározott [esetekben] eseteket"

Indokolás: Lásd a T/296/67. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

17. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 2. (1) bekezdését a következõ új e) ponttal javasolja kiegészíteni:

/2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni/

"e) ahol más jogos érdekét sérti."

Indokolás: Lásd a T/296/68. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

18. Dr. Dán János képviselõ a törvényjavaslat 2. (2) bekezdés a) pontjának a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"(2) Nem jelölhetõ ki dohányzóhely

a) egészségügyi alapellátást, illetõleg járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak, illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, szülészeti- nõgyógyászati klinikák és osztályok betegek által igénybe vett helyiségeiben, valamint gyógyszertárnak a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben;"

Indokolás: Lásd a T/296/46. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

19. Dr. Wekler Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 2. (2) bekezdését a következõ új e) ponttal javasolja kiegészíteni:

/(2) Nem jelölhetõ ki dohányzóhely/

"e) zárt uszoda területén."

Indokolás: Lásd a T/296/88. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

20. Dr. Wekler Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 2. (2) bekezdését a következõ új e) ponttal javasolja kiegészíteni:

/(2) Nem jelölhetõ ki dohányzóhely/

"e) zárt sportlétesítmény területén."

Indokolás: Lásd a T/296/89. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

21. Dr. Wekler Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 2. (2) bekezdését a következõ új e) ponttal javasolja kiegészíteni:

/(2) Nem jelölhetõ ki dohányzóhely/

"e) az Országház épületében."

Indokolás: Lásd a T/296/90. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

22. Dr. Rubovszky György és Herényi Károly képviselõk a törvényjavaslat 2. (3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolják:

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen [- ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja -] dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni

a) a 100 négyzetméternél nagyobb alapterületû, vagy 50-nél kevesebb ülõhelyet biztosító szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, amennyiben a friss levegõ befúvását és az elhasznált levegõ elszívását biztosító mûszaki berendezés mûködik;

b) a 100 négyzetméternél nagyobb alapterületû, vagy 50-nél több ülõhelyet biztosító szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, ha azokban friss levegõ befúvását és az elhasznált levegõ elszívását biztosító mûszaki berendezés mûködik. Ezen intézményekben a dohányzó- és nemdohányzó-terem részeket kell kijelölni;

[a)] c) az a) pont hatálya alá nem tartozó szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, ha helyben történõ fogyasztás céljából [meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati] melegkonyhai készítményt nem[, illetõleg - üzletkörüknek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel] hoznak forgalomba;

[b)] d) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója, vagy egyéb okból történõ fogyasztása céljából létrejött rendezvényeken, feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezések egyébként nem tiltják."

Indokolás: Lásd a T/296/33. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

23. Dr. Katona Béla képviselõ a törvényjavaslat 2. (3) bekezdése a) pontjának a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

/(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni/

"a) az üzemeltetõ döntésétõl függõen szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, ha helyben történõ fogyasztás céljából meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati készítményt nem, illetõleg - üzletkörüknek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel hoznak forgalomba;"

Indokolás: Lásd a T/296/78. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

24. Puch László, Göndör István és dr. Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 2. (3) bekezdése a) pontjából a jelzett szövegrész elhagyását javasolják:

/(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni/

"a) szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben[, ha helyben történõ fogyasztás céljából meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati készítményt nem, illetõleg - üzletkörüknek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel hoznak forgalomba];"

Indokolás: Lásd a T/296/85. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

25. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 2. (3) bekezdése a) pontjának a következõ módosítását javasolják:

/(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni/

"a) szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, ha helyben történõ fogyasztás céljából [meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati] melegkonyhai készítményt nem, illetõleg - üzletkörüknek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel hoznak forgalomba;"

Indokolás: Lásd a T/296/20. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

26. Dr. Baja Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 2. (3) bekezdése a) pontjának a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

/(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni/

"a) szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, ha helyben történõ fogyasztás céljából meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati készítményt nem, illetõleg - üzletkörüknek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel hoznak forgalomba, kivéve a nemdohányzó minõsítésû intézményt;"

Indokolás: Lásd a T/296/94. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

27. Dr. Katona Béla képviselõ a törvényjavaslat 2. (3) bekezdését a következõ új b) ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a pontok betûjelzése értelemszerûen változik):

/(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni/

"b) szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmi intézményben, ha a dohányzó és nemdohányzó területek jól láthatóan elkülönítésre kerülnek, a helyiség olyan ventillációs berendezéssel van felszerelve, amely a nemdohányzók számára fenntartott légtér dohányfüst mentesítését biztosítja, és a vendégeket a választás lehetõségérõl minden esetben tájékoztatják;"

Indokolás: Lásd a T/296/81. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

28. Dr. Katona Béla képviselõ a törvényjavaslat 2. (3) bekezdését a következõ új b) ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a pontok betûjelzése értelemszerûen változik):

/(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen - ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja - dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni/

"b) az üzemeltetõ döntésétõl függõen a szálláshelyek közforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, ha a dohányzó és nemdohányzó területek jól láthatóan elkülönítésre kerülnek, a helyiség olyan ventillációs berendezéssel van felszerelve, amely a nemdohányzók számára fenntartott légtér dohányfüst mentesítését biztosítja, és a vendégeket a választás lehetõségérõl minden esetben tájékoztatják;"

Indokolás: Lásd a T/296/82. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

29. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. -át a következõ új (4) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(4) Minden szórakoztató és vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményben a belépõk számára jól látható helyen elhelyezett piktogrammal kell jelölni, hogy az intézmény dohányzási korlátozás alá esik-e vagy sem. Ennek szabályait a fogyasztóvédelmi fõfelügyelõség a szakmai kamarák bevonásával alakítja ki."

Indokolás: Lásd a T/296/64-2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

30. Dr. Baja Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 2. (4) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"(4) A dohányzóhely és nemdohányzóhely ugyanabban a helyiségben nem jelölhetõ ki, kivéve ha annak légtere a helyiség egyéb részétõl elkülöníthetõ. A dohányzásra kijelölt hely zárt légterû csak abban az esetben lehet, ha a megfelelõ légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel, vagy egyéb mûszaki berendezés felszerelésével biztosítottak és ott más, nemdohányzó személy benttartózkodása - a munkaköri feladatok ellátásán kívül - a helyiség rendeltetésébõl adódóan nem szükségszerû."

Indokolás: Lásd a T/296/95. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

31. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 2. (4) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(4) A dohányzóhely ugyanabban a helyiségben nem jelölhetõ ki, kivéve ha annak légtere a helyiség egyéb részétõl elkülöníthetõ, vagy az elkülönítés megfelelõ légtechnikai megoldás alkalmazásával megoldható. A dohányzásra kijelölt hely zárt légterû csak abban az esetben lehet, ha a megfelelõ légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel, vagy egyéb mûszaki berendezés felszerelésével biztosítottak és ott más, nemdohányzó személy benttartózkodása - a munkaköri feladatok ellátásán kívül - a helyiség rendeltetésébõl adódóan nem szükségszerû."

Indokolás: Lásd a T/296/21. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

32. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(4) A dohányzóhely ugyanabban a helyiségben nem jelölhetõ ki, kivéve ha annak légtere a helyiség egyéb részétõl teljesen elkülöníthetõ. A dohányzásra kijelölt hely zárt légterû csak abban az esetben lehet, ha a megfelelõ légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel, vagy egyéb mûszaki berendezés felszerelésével biztosítottak és [ott] oda más, nemdohányzó személy [benttartózkodása] belépése - a munkaköri feladatok [ellátásán kívül] ellátásával kapcsolatban - a helyiség rendeltetésébõl adódóan nem szükségszerû."

Indokolás: Lásd a T/296/48. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

33. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 2. (4) bekezdésébõl a jelzett szövegrész elhagyását javasolja:

"(4) A dohányzóhely ugyanabban a helyiségben nem jelölhetõ ki, kivéve ha annak légtere a helyiség egyéb részétõl elkülöníthetõ. A dohányzásra kijelölt hely zárt légterû csak abban az esetben lehet, ha a megfelelõ légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel, vagy egyéb mûszaki berendezés felszerelésével biztosítottak és ott más, nemdohányzó személy benttartózkodása [- a munkaköri feladatok ellátásán kívül -] a helyiség rendeltetésébõl adódóan nem szükségszerû."

Indokolás: Lásd a T/296/43. és T/296/45. sz. módosító javaslatok indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

34. Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária képviselõ a törvényjavaslat 2. -át a következõ új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(5) Ugyanazon helységben is kijelölhetõ dohányzóhely, amennyiben a dohányzók és nemdohányzók közt légáramlási övezet alakítható ki, amely a dohányzók füstjét elszívja és nem engedi át a nemdohányzókhoz."

Indokolás: Lásd a T/296/9. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

35. Dr. Baja Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 2. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(5) A kijelölt dohányzóhelyek megfelelõségét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes városi, fõvárosi kerületi (a továbbiakban együtt: városi) intézete, illetve tûzvédelmi szempontból a tûzvédelmi hatóság jogosult [rendszeresen] legalább évente egyszer ellenõrizni."

Indokolás: Lásd a T/296/96. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

36. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 2. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(6) A [dohányzási korlátozással érintett, valamint a] dohányzásra kijelölt helyiségeket felirat vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával - tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetûnõ módon meg kell jelölni, ahol jelölés nem található, ott értelemszerûen tilos a dohányzás."

Indokolás: Lásd a T/296/40. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

37. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 2. (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(7) A munkavállalók munkahelyi [dohányzásának, valamint] dohányzását és a dohányzóhelyek munkavállalók részére történõ [kijelölésének feltételeire külön jogszabály, valamint a munkáltató rendelkezései irányadóak] kijelölését - e törvény szerint kell biztosítani."

Indokolás: Lásd a T/296/44. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

38. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 2. (7) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(7) A munkavállalók munkahelyi dohányzásának, valamint a dohányzóhelyek munkavállalók részére történõ kijelölésének feltételeire külön jogszabály, valamint a munkáltatónak a reprezentatív dolgozói érdekképviseletekkel egyetértésben kialakított rendelkezései az irányadóak."

Indokolás: Lásd a T/296/22. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

39. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 2. (7) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"(7) A munkavállalók munkahelyi dohányzásának, valamint a dohányzóhelyek munkavállalók részére történõ kijelölésének feltételeire külön jogszabály, valamint a munkáltató ahhoz igazodó rendelkezései irányadóak."

Indokolás: Lásd a T/296/69. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

40. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 2. (8) bekezdésének az elhagyását javasolja:

[(8) Közforgalmú intézményben, valamint tömegközlekedési eszközön 18. életévét be nem töltött személy nem dohányozhat.]

Megjegyzés: Képviselõ úr a T/296/15-2, -3. sz. módosító indítványaiban egyúttal javaslatot tesz a törvényjavaslat 5. (2) bekezdésének és 7. (13) bekezdésének elhagyására is.

Indokolás: Lásd a T/296/15-1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

41. Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária képviselõ a törvényjavaslat 2. (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(8) Közforgalmú intézményben, valamint tömegközlekedési eszközön 18. életévét be nem töltött személy [nem] még a dohányzás számára kijelölt helyen sem dohányozhat."

Indokolás: Lásd a T/296/12. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Ifjúsági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

42. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(8) Közforgalmú intézményben, valamint tömegközlekedési eszközön 18. életévét be nem töltött személy [nem] a dohányzásra kijelölt helyen, illetve a 2. (3) bekezdés szerinti esetekben sem dohányozhat."

Indokolás: Lásd a T/296/49. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

43. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 2. -át a következõ új (9) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

"(9) Közegészségügyi okból a dohányzás a kijelölt helyen is korlátozható."

Indokolás: Lásd a T/296/70. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

44. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"3. (1) A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a tömegközlekedési eszköz mûködtetésében hivatásszerûen közremûködõ személy (a továbbiakban együtt: rendelkezésre jogosult) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértõt a [magatartás] jogsértés haladéktalan befejezésére[, vagy az arra kijelölt helyen történõ folytatására] köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a rendelkezésre jogosult intézkedik az iránt, hogy az érintett személy a közforgalmú intézményt, illetve a tömegközlekedési eszközt elhagyja, illetõleg kezdeményezi a 7.  (1)-(2), illetve (13) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását."

Indokolás: Lásd a T/296/50. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

45. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésébõl a jelzett szövegrész elhagyását javasolják:

"3. (1) A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a tömegközlekedési eszköz mûködtetésében hivatásszerûen közremûködõ személy (a továbbiakban együtt: rendelkezésre jogosult) a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértõt a magatartás haladéktalan befejezésére, vagy az arra kijelölt helyen történõ folytatására köteles felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén a rendelkezésre jogosult [intézkedik az iránt, hogy az érintett személy a közforgalmú intézményt, illetve a tömegközlekedési eszközt elhagyja, illetõleg] kezdeményezi a 7.  (1)-(2), illetve (13) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását."

Indokolás: Lásd a T/296/23. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

46. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 3. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdés nélküli -sá változik):

[(2) A (1) bekezdésben meghatározott személy felhívására - az eljáró intézkedési jogosultságának igazolását követõen - az érintett személy személyazonosságát hitelt érdemlõ módon köteles igazolni. A személyazonosság megállapítása érdekében az eljáró személy - szükség esetén - a rendõrhatóság közremûködését is igénybe veheti.]

Indokolás: Lásd a T/296/16. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

47. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 4. (1) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"4. (1) A 2. (1) bekezdésének a), illetõleg c) és d) pontjaiban meghatározott esetekben - a 2. (3) bekezdésében foglalt kivétellel - dohányzásra az e törvényben foglaltaknak, valamint a tûzvédelmi szabályoknak megfelelõ helyet kell kijelölni és fenntartani, amennyiben megfelelõ önálló helyiség rendelkezésre áll, vagy az azonos helyiségben a dohányzóhely 2.  (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelõ kijelölése a helyiség rendeltetésszerû igénybevételének veszélyeztetése nélkül megoldható és a kijelölés a 2. (2) bekezdése alapján nem tiltott. Dohányzóhely kijelölésének hiányában a helyiségen kívül dohányzás céljára szolgáló területet kell meghatározni, a 2.  (6) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelõ alkalmazásával."

Indokolás: Lásd a T/296/35. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

48. Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária képviselõ a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(2) Személyszállító vasúti jármûvön [dohányzásra alkalmas helyet] a dohányzók részére külön kocsikat kell kijelölni. A kijelölés tûzvédelmi szabályokat, illetõleg közlekedésbiztonsági érdeket nem sérthet vagy veszélyeztethet és a kijelölt dohányzóhely - eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában - meg kell hogy feleljen a 2. (4) bekezdésében foglalt feltételeknek."

Indokolás: Lásd a T/296/11. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

49. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 4. (2) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(2) Személyszállító vasúti jármûvön dohányzásra alkalmas helyet - külön vasúti kocsit - kell kijelölni. A kijelölés tûzvédelmi szabályokat, illetõleg közlekedésbiztonsági érdeket nem sérthet vagy veszélyeztethet és a kijelölt dohányzóhely - eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában - meg kell hogy feleljen a 2. (4) bekezdésében foglalt feltételeknek."

Indokolás: Lásd a T/296/51. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

50. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 4. (4) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(4) A dohányzóhelyek közforgalmú tömegközlekedési eszközön történõ kijelölésének részletes szabályait - az egészségügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter rendeletben állapítja meg."

Indokolás: Lásd a T/296/24. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

51. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 5. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"5. (1) Dohánytermék nem árusítható közintézményben. [k]Közoktatási intézmény[ben], személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény[ben], gyermekjóléti, gyermekvédelmi, intézmény[ben], valamint egészségügyi ellátást, szolgáltatást alaptevékenységként nyújtó intézmény[ben, továbbá ezeknek - a közterületen történõ legrövidebb megközelítési útvonalon számítva - 200] 100 méteres körzetében dohányárusító üzlet mûködése nem engedélyezhetõ."

Indokolás: Lásd a T/296/71. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

52. Dr. Baja Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 5. (1) bekezdésébõl a jelzett írásjel elhagyását javasolja:

"5. (1) Dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi[,] intézményben, valamint egészségügyi ellátást, szolgáltatást alaptevékenységként nyújtó intézményben, továbbá ezeknek - a közterületen történõ legrövidebb megközelítési útvonalon számítva - 200 méteres körzetében dohányáru üzlet mûködése nem engedélyezhetõ."

Indokolás: Lásd a T/296/97. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje

- az Ifjúsági biz., az Emberi jogi biz., az Egészségügyi biz. és a Társadalmi szervezetek biz. ülésén egyetért,

- a Környezetvédelmi és a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet.

53. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 5. (1) bekezdésébõl a jelzett szövegrészek elhagyását javasolják:

"5. (1) Dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, intézményben, valamint egészségügyi [ellátást, szolgáltatást alaptevékenységként nyújtó] intézményben[, továbbá ezeknek - a közterületen történõ legrövidebb megközelítési útvonalon számítva - 200 méteres körzetében dohányáru üzlet mûködése nem engedélyezhetõ]."

Indokolás: Lásd a T/296/25. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Ifjúsági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

54. Puch László, Göndör István és dr. Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 5. (1) bekezdésébõl a jelzett szövegrész elhagyását javasolják:

"5. (1) Dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, intézményben, valamint egészségügyi ellátást, szolgáltatást alaptevékenységként nyújtó intézményben[, továbbá ezeknek - a közterületen történõ legrövidebb megközelítési útvonalon számítva - 200 méteres körzetében dohányáru üzlet mûködése nem engedélyezhetõ]."

Indokolás: Lásd a T/296/84. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

55. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 5. (1) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"5. (1) Dohánytermék nem árusítható közoktatási intézményben, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, intézményben, valamint egészségügyi ellátást, szolgáltatást alaptevékenységként nyújtó intézményben, továbbá ezeknek - a közterületen történõ legrövidebb megközelítési útvonalon számítva - 200 méteres körzetében új dohányáru szaküzlet mûködése vagy már mûködõ szaküzlet lejárt engedélyének meghosszabbítása nem engedélyezhetõ."

Indokolás: Lásd a T/296/52. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

56. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 5. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

[(2) Dohánytermék kereskedelmi forgalomban 18. életévét be nem töltött személy számára nem szolgálható ki.]

Indokolás: Lásd a T/296/15-2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

57. Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária képviselõ a törvényjavaslat 5. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(3) A (2) bekezdésben foglalt korlátozás érvényesítése érdekében a forgalmazó feladatkörében eljáró személy kétség esetén - saját eljárási jogosultságának igazolását követõen - életkorának hitelt érdemlõ igazolására hívhatja fel a dohányterméket vásárolni kívánó személyt. Az életkor megfelelõ igazolásának hiányában [a forgalmazó] a dohánytermék kiszolgálását [megtagadja] meg kell tagadni."

Indokolás: Lásd a T/296/13. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

58. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 5. (4) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(4) Dohánytermék, a dohánytermék kereskedelmi bemutatója, valamint a kifejezetten dohányzás céljára létrejött rendezvények kivételével, ingyenes árumintaként nem forgalmazható."

Indokolás: Lásd a T/296/26. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

59. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 5. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(5) Az üzlethelyiségben [az üzlet jellegét, kialakítását figyelembevéve] a dohánytermékeket az egyéb termékektõl el kell különíteni. A dohánytermékek üzlethelyiségen belüli elhelyezésének megfelelõségét az illetékes megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõség rendszeresen ellenõrzi."

Indokolás: Lásd a T/296/53. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

60. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 5. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(5) Az üzlethelyiségben az üzlet jellegét, kialakítását figyelembevéve a dohánytermékeket az egyéb termékektõl [el kell különíteni] elkülönítetten, önálló polcon vagy polcrészen kell forgalmazni. A dohánytermékek üzlethelyiségen belüli elhelyezésének megfelelõségét az illetékes megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõség ellenõrzi."

Indokolás: Lásd a T/296/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

61. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 5. -át a következõ új (6) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:

"(6) Dohánytermék csak személyes kiszolgálás útján hozható kiskereskedelmi forgalomba."

Indokolás: Lásd a T/296/54. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

62. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 5. -át a következõ új (7) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:

"(7) A dohánytermékeket egyedi fogyasztói csomagolási egységbe kell csomagolni, amelynek legkisebb egysége cigaretta esetében 20 db lehet."

Megjegyzés: A T/296/54. sz. módosító javaslatban az Elõterjesztõk javaslatot tettek az 5. új (6) bekezdéssel történõ kiegészítésére; a T/296/55. sz. módosító javaslatuk erre tekintettel tartalmaz új (7) bekezdés jelölést.

Indokolás: Lásd a T/296/55. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

63. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 6. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"6. (1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni [- a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -] csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel. [- mindkét fõoldalán egyenként legalább 10 %-ot kitevõ felületen - szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, magyar nyelven tartalmazza

a) a dohányzás káros hatására utaló, külön jogszabályban meghatározott figyelmeztetést, továbbá

b) a dohánytermék megjelölt egységnyi mennyiségében lévõ kátrány- és nikotin tartalmat, valamint az egyéb károsanyag tartalmat.]"

Indokolás: Lásd a T/296/28. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

64. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 6. (1) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolják:

"6. (1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata - [mindkét fõoldalán] egyenként legalább 10 %-ot kitevõ felületen - szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, fehér alapon fekete nagy nyomtatott betûkkel, magyar nyelven tartalmazza

a) egyik fõoldalon a dohányzás káros hatására utaló[, külön jogszabályban meghatározott] egészségvédõ figyelmeztetést az alábbiak szerint: "A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét", továbbá

b) a másik fõoldalon a külön jogszabályban meghatározott választható egészségvédelmi figyelmeztetést azzal, hogy ezeket idõközönként cserélni kell,

[b)] c) a dohánytermék megjelölt egységnyi mennyiségében lévõ kátrány- és nikotin tartalmat, valamint az egyéb károsanyag tartalmat."

Indokolás: Lásd a T/296/56. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

65. Dr. Takács Imre képviselõ a törvényjavaslat 6. (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:

"6. (1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata - mindkét fõoldalán [egyenként] legalább [10] 15 %-ot kitevõ felületen - szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, magyar nyelven tartalmazza"

Indokolás: Lásd a T/296/18. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

66. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 6. (1) bekezdése felvezetõ szövegének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"6. (1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata - mindkét fõoldalán egyenként legalább 10  %-ot kitevõ felületen - a termék nevével azonos módon, szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, magyar nyelven tartalmazza"

Indokolás: Lásd a T/296/72. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

67. Lakatos András képviselõ a törvényjavaslat 6. (1) bekezdése b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

/6. (1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata - mindkét fõoldalán egyenként legalább 10 %-ot kitevõ felületen - szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, magyar nyelven tartalmazza/

"b) a [dohánytermék] cigaretta esetében a megjelölt egységnyi mennyiségében lévõ kátrány- és nikotin tartalmat, valamint az egyéb károsanyag tartalmat."

Indokolás: Lásd a T/296/75. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

68. Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária képviselõ a törvényjavaslat 6. (1) bekezdését a következõ új c) ponttal javasolja kiegészíteni:

/6. (1) Dohányterméket kiskereskedelmi forgalomba hozni - a 8.  (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ csomagolási egység felirata - mindkét fõoldalán egyenként legalább 10 %-ot kitevõ felületen - szembetûnõen, tartósan, jól olvashatóan, magyar nyelven tartalmazza/

"c) azt a figyelmeztetést, hogy dohánytermék kereskedelmi forgalomban 18. életévet be nem töltött személy részére nem szolgálható ki."

Indokolás: Lásd a T/296/10. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

69. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 6. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(2) [Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott] A dohányzás káros hatására utaló figyelmeztetést jól láthatóan, magyar nyelven, dohányterméket árusító üzlethelyiségben, illetve mozgó árusítóhely kiszolgálóterében is el kell helyezni [a csomagolási egységre meghatározott követelmények megfelelõ figyelembevételével]."

Indokolás: Lásd a T/296/29. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

70. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 7. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"7. (1) [A] Egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a dohányzással, a dohányzóhely kijelölésével összefüggõ, valamint a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó e törvényben foglalt korlátozást, illetve kötelezettséget megszegi. [megszegõ természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egészségvédelmi bírság, a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó e törvényben meghatározott tilalom megszegése esetén a külön jogszabály szerinti fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére köteles. A munkavállalóknak, illetõleg a munkáltatóknak az adott munkahelyet érintõ dohányzási korlátozást, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére történõ kijelölésének kötelezettségét sértõ magatartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket külön törvény szabályozza.]"

Indokolás: Lásd a T/296/57-1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

71. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 7. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"7. (1) A dohányzással, a dohányzóhely kijelölésével összefüggõ e törvényben foglalt korlátozást, illetve kötelezettséget megszegõ természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egészségvédelmi bírság, a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó e törvényben meghatározott tilalom megszegése esetén a külön jogszabály szerinti fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére köteles. A munkavállalóknak, illetõleg a munkáltatóknak az adott munkahelyet érintõ dohányzási [korlátozást] tilalmat, illetve a dohányzóhely munkavállalók részére történõ kijelölésének kötelezettségét sértõ magatartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket külön törvény szabályozza."

Indokolás: Lásd a T/296/36. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

72. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 7. (4) bekezdésének a következõ új c) ponttal történõ kiegészítését javasolják:

/(4) Az egészségvédelmi bírság összege/

"c) a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó e törvényben meghatározott tilalom megszegése esetén minimum 300.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft."

Indokolás: Lásd a T/296/57-2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

73. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 7. -át a következõ új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(5) A dohánytermékek forgalmazására vonatkozó tilalom ismételt megszegése esetén az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõség javaslatára a forgalmazásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni."

Indokolás: Lásd a T/296/57-3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

74. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 7. (9) bekezdésébõl a jelzett szövegrész elhagyását javasolják:

"(9) A jogerõs határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot[, valamint a dohánytermékek forgalmazásával összefüggõ, e törvényben foglalt tilalmat megszegõvel szemben jogerõsen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírság összegének 50 %-át] az Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezete számára nyitott számlára kell befizetni. A számlára befizetett bírság összege kizárólag egészségmegõrzési célra, illetõleg az egészségügyi ellátás színvonalát fejlesztõ szakmai programok támogatására használható fel."

Indokolás: Lásd a T/296/57-4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

75. Dr. Horváth Balázs, Birkás Tivadar és dr. Várhelyi András képviselõk a törvényjavaslat 7. (9) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"(9) A jogerõs határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a dohánytermékek forgalmazásával összefüggõ, e törvényben foglalt tilalmat megszegõvel szemben jogerõsen alkalmazott fogyasztóvédelmi bírság összegének 50 %-át az Egészségügyi Minisztérium, 25 %-át az Oktatási Minisztérium, 25 %-át az Ifjúsági és Sportminisztérium költségvetési fejezete számára nyitott számlára kell befizetni. A számlára befizetett bírság összege az Egészségügyi Minisztérium vonatkozásában kizárólag egészségmegõrzési célra, illetõleg az egészségügyi ellátás színvonalát fejlesztõ szakmai programok, az Oktatási Minisztérium esetében a diáksport, az Ifjúsági és Sportminisztérium vonatkozásában az ifjúsági sport támogatására használható fel."

Indokolás: Lásd a T/296/87. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Ifjúsági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje

- az Ifjúsági biz. ülésén nem ért egyet,

- a Gazdasági biz., az Emberi jogi biz., az Egészségügyi biz. és a Társadalmi szervezetek biz. ülésén egyetért.

76. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 7. (13) bekezdésének az elhagyását javasolja:

[(13) A közoktatási intézménynek az e törvény szerint elrendelt dohányzási tilalmat megsértõ, 14. életévét betöltött tanulójával szemben a 3. (1) bekezdése szerinti személy kezdeményezi a külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás lefolytatását.]

Indokolás: Lásd a T/296/15-3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

77. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 7. (13) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(13) A közoktatási intézménynek az e törvény szerint elrendelt dohányzási tilalmat megsértõ[, 14. életévét betöltött] tanulójával szemben a [3. (1) bekezdése szerinti] rendelkezésre jogosult személy kezdeményezi [a külön jogszabály szerinti fegyelmi] a közoktatási intézmény házirendje szerinti eljárás lefolytatását."

Indokolás: Lásd a T/296/58. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

78. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslatot a következõ címmel és új 8. -sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további -ainak számozása értelemszerûen változik):

"Az egészségvédelmi termékdíj

8. (1) Az 1. a) pontjában meghatározott dohánytermék (a továbbiakban: termék) után

a) a belföldi elõállítású termék elsõ belföldi forgalomba hozója, valamint

b) a termék importálója (a továbbiakban: az a) és a b) pont együtt: a kötelezett) egészségvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíjat) fizet.

(2) A termékdíj fizetési kötelezettség

a) a belföldi elõállítású termék elsõ belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján,

b) importált termék esetében pedig a vámkezelés napján keletkezik.

(3) A termékdíj fizetési kötelezettség alapja a termék kiskereskedelmi forgalomban szokásos egységnyi mennyiségének (pl. egy doboznyi cigarettának, szivarnak vagy pipadohánynak) kiskereskedelmi eladási átlagára. A termékdíj - elsõ ízben 2000. január 1-tõl fizetendõ - tétele az említett egységnyi mennyiség után számított 3 (három) forint azzal, hogy 2001. január 1-étõl számítva a központi költségvetésrõl szóló törvényben kell meghatározni annak inflációkövetõ mértékét.

(4) A termékdíjat a kötelezett havi bontásban nyilvántartja, összesíti és a tárgyhónap utolsó napját követõ öt napon belül az Egészségvédelmi Alap javára befizeti. Ennek teljesítését az ÁNTSZ, illetõleg a fogyasztóvédelmi felügyelõség szervei ellenõrizhetik. E kötelezettségek teljesítésének elmulasztása is a 7. (4) bekezdésének c) pontja alapján szankcionálható. A termékdíjat kizárólag egészségmegõrzési,- fejlesztési, megelõzési, felvilágosítási, továbbá a dohányzásról leszokást elõsegítõ programokat támogató (a továbbiakban: egészségmegõrzési) célokra szabad fordítani.

(5) Az Egészségvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) egészségmegõrzési célú pénzalap, mellyel az egészségügyi miniszter rendelkezik. Az egészségügyi miniszter - vezetése alatt - az Alap elvi, irányító, koordináló, finanszírozási és ellenõrzési döntéseinek, intézkedéseinek megalapozása érdekében szakmai bizottságot hoz létre és mûködtet. Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy az Alap mûködésének szabályait rendeletben megállapítsa.

(6) A termékdíjjal kapcsolatban itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/296/60. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

79. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolják:

"8. (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján lép hatályba azzal, hogy a szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekre vonatkozó dohányzási korlátozást 2000. január 1-jétõl kell alkalmazni."

T/296/61-1.,-2., -3., -4.

Megjegyzés: E módosító indítvány összefügg az ajánlás 83., 91. és 93. pontjában ismertetett módosító indítvánnyal.

Indokolás: Lásd a T/296/61-1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

80. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"8. (1) Ez a törvény [a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján] 2001. január 1-én lép hatályba [azzal, hogy a szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekre vonatkozó dohányzási korlátozást 2000. január 1-jétõl kell alkalmazni]."

Indokolás: Lásd a T/296/17. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

81. Dr. Katona Béla képviselõ a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"8. (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján lép hatályba azzal, hogy a szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekre vonatkozó dohányzási korlátozást [2000.] 2004. január 1-jétõl kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/296/79. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

82. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk, valamint Puch László, Göndör István és dr. Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"8. (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján lép hatályba azzal, hogy a szórakoztató, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekre vonatkozó dohányzási korlátozást [2000.] 2002. január 1-jétõl kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/296/30. sz., valamint a T/296/83. sz. módosító javaslatok indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

83. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 8. -át a következõ új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(2) A törvény 9. (2) bekezdése és a (3) bekezdésben foglalt, a Grtv. 13. (1) bekezdése 2001. január 1-én, a Grtv. 13. (2) bekezdése 2005. január 1-én lép hatályba."

T/296/61-1.,-2., -3., -4.

Megjegyzés: E módosító indítvány összefügg az ajánlás 79., 91. és 93. pontjában ismertetett módosító indítvánnyal.

Indokolás: Lásd a T/296/61-2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

84. Várkonyi András képviselõ a törvényjavaslat 8. -át a következõ új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(2) Új szórakoztató, vendéglátó-ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények mûködése e törvény hatálybalépését követõen csak abban az esetben engedélyezhetõ, ha az az e törvényben elõírt feltételeknek megfelel."

Indokolás: Lásd a T/296/76. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

85. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

[(3) A 6. (1) bekezdésében meghatározott felirat nagyságára vonatkozó rendelkezéseknek meg nem felelõ csomagoló-anyaggal dohánytermék 2002. december 31-éig forgalmazható.]

Indokolás: Lásd a T/296/31. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

86. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"(3) A 6. (1) bekezdésében meghatározott felirat nagyságára vonatkozó rendelkezéseknek meg nem felelõ csomagoló-anyaggal dohánytermék [2002.] 2000. december 31-éig forgalmazható."

Indokolás: Lásd a T/296/59. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje

- a Gazdasági biz., az Egészségügyi biz. és a Társadalmi szervezetek biz. ülésén egyetért,

- az Emberi jogi biz. ülésén nem ért egyet.

87. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 8. -át a következõ új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"(4) Felhatalmazást kap a kormány, hogy a dohányzásról való leszokást elõsegítõ eszközök, eljárások, szolgáltatások és gyógyszerek felhasználását adókedvezménnyel, valamint társadalombiztosítási támogatással elõmozdítsa."

Indokolás: Lásd a T/296/74. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

88. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 8. (4) bekezdésének a jelzett szövegrésszel történõ kiegészítését javasolja:

"(4) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, az igazságügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter, hogy az irányítása, illetve felügyelete alá tartozó fegyveres szervek tekintetében a dohányzásra, a dohányzóhelyek kijelölésére, illetõleg a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó részletes, illetve e törvénytõl eltérõ szabályokat rendeletben meghatározza."

Indokolás: Lásd a T/296/73. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

89. Dr. Isépy Tamás, Glattfelder Béla és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 8. (4) bekezdésébõl a jelzett szövegrész elhagyását javasolják:

"(4) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter, hogy az irányítása alá tartozó fegyveres szervek tekintetében a dohányzásra, a dohányzóhelyek kijelölésére, illetõleg a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó részletes[, illetve e törvénytõl eltérõ] szabályokat rendeletben meghatározza."

Indokolás: Lásd a T/296/32. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

90. Dr. Pap János képviselõ a törvényjavaslat 8. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(4) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter, hogy az irányítása alá tartozó fegyveres szervek tekintetében a dohányzásra, a dohányzóhelyek kijelölésére, illetõleg a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó részletes, [illetve] az e [törvénytõl eltérõ] törvénnyel összhangban lévõ szabályokat rendeletben meghatározza."

Indokolás: Lásd a T/296/34. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

91. Bauer Tamás képviselõ, továbbá dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 8. (5) bekezdésének az elhagyását javasolják:

[(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. (2) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A nemdohányzók védelme érdekében - az (1) bekezdésben foglaltakat nem érintve - gondoskodni kell dohányzóhelyek, dohányzóhelyiségek kijelölésérõl, illetõleg a zárt légterû dohányzóhelyeken a folyamatos légcserét biztosító megfelelõ mûszaki megoldásról. Zárt légterû, több munkavállaló egyidejû tartózkodására szolgáló munkahelyeken - a dohányzás számára kijelölt hely kivételével - nem szabad dohányozni."]

T/296/61-1.,-2., -3., -4.

Megjegyzés: A T/296/61-3. sz. módosító indítvány összefügg az ajánlás 79., 83. és 93. pontjában ismertetett módosító indítvánnyal.

Indokolás: Lásd a T/296/14-2. sz., továbbá a T/296/61-3. sz. módosító javaslatok indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 

 

92. Dr. Katona Béla képviselõ a törvényjavaslat 8. -át a következõ új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

"(6) Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter, hogy az egészségügyi és a környezetvédelmi miniszterrel együtt a 2. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott állapot eléréséhez szükséges beruházások vissza nem térítendõ támogatására a minisztériumok rendelkezésére álló célelõirányzatok felhasználásával a kis- és középvállalkozások által igénybe vehetõ közös alapot hozzon létre."

Indokolás: Lásd a T/296/77. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

93. Dr. Kökény Mihály és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslatot a következõ címmel és 9. -sal javasolják kiegészíteni:

"Módosuló jogszabályok

9. (1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. (2) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A nemdohányzók védelme érdekében - az (1) bekezdésben foglaltakat nem érintve - gondoskodni kell dohányzóhelyek, dohányzóhelyiségek kijelölésérõl, illetõleg a zárt légterû dohányzóhelyeken a folyamatos légcserét biztosító megfelelõ mûszaki megoldásról. Zárt légterû, több munkavállaló egyidejû tartózkodására szolgáló munkahelyeken - a dohányzás számára kijelölt hely kivételével - nem szabad dohányozni."

(2) A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 12. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"12. (1) Tilos alkoholtartalmú italt reklámozni

a) olyan sajtótermékben, amely alapvetõen gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól,

b) sajtótermék címoldalán,

c) színházban vagy filmszínházban 20 óra elõtt, illetve gyermek-, vagy fiatalkorúak számára készült mûsorszámot közvetlenül megelõzõen, annak teljes idõtartama alatt és közvetlenül azt követõen,

d) játékon és annak csomagolásán,

e) közoktatási és egészségügyi intézményben és annak bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.

(2) Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital olyan reklámját, amely

a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,

b) gyermek-, illetve fiatalkorút mutat be,

c) túlzott alkoholfogyasztásra hív fel."

(3) A Grtv. 13. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"13. (1) Tilos dohányárut sajtótermékben és szabadtéri reklámhordozón közzétenni.

(2) Tilos a dohányárut gyártó vagy forgalmazó cég rendezvényhez vagy tevékenységhez adott bármely nyilvános vagy magánjellegû hozzájárulása, melynek célja vagy közvetlen, közvetett hatása a dohánytermékek terjesztése.""

T/296/61-1.,-2., -3., -4.

Megjegyzés: E módosító indítvány összefügg az ajánlás 79., 83. és 91. pontjában ismertetett módosító indítvánnyal.

Indokolás: Lásd a T/296/61-4. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Ifjúsági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

296

94. . képviselõ a törvényjavaslat . () bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

Indokolás: Lásd a T/296/. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz.

- a Gazdasági biz.

- a Társadalmi szervezetek biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje

Budapest, 1999. február 25.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság
elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság
elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság
elnöke

Dr. Katona Béla s.k.,
az Idegenforgalmi bizottság
elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági bizottság
elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
a Környezetvédelmi bizottság
elnöke

Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság
elnöke

Dr. Bognár László s.k.,
a Társadalmi szervezetek bizottságának
elnöke

A T/296. sz. törvényjavaslat visszavont módosító javaslatai:

7. Dr. Katona Béla képviselõ a törvényjavaslat 1. -át a következõ új b) ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a pontok betûjelzése értelemszerûen változik):

Visszavonva! - (az Idegenforgalmi bizottság 1999. február 23-i ülésén)

/1. E törvény alkalmazásában/

"b) dohányáru üzlet: kizárólag az a) pontban meghatározott dohánytermékeket és dohányzáshoz szükséges kiegészítõ eszközöket árusító kereskedelmi egység;"

Indokolás: Lásd a T/296/80. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

18. Dr. Baja Ferenc képviselõ a törvényjavaslat 2. (1) bekezdése d) pontjának a következõ módosítását javasolja:

Visszavonva! - (a Környezetvédelmi bizottság 1999. február 23-i ülésén)

/2. (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni/

"d) munkahelyen, kivéve a külön jogszabályban, valamint a munkáltató rendelkezései szerint meghatározott [esetekben] eseteket"

Indokolás: Lásd a T/296/93. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

25. Koltai Ildikó és dr. Frajna Imre képviselõk a törvényjavaslat 2. (3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolják:

Visszavonva! - (az Egészségügyi bizottság 1999. február 24-i ülésén)

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen [- ha tûzvédelmi elõírás nem tiltja -] dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni

a) a száz négyzetméternél kisebb alapterületû, vagy ötven fõnél kevesebb ülõhelyet biztosító szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, amennyiben a friss levegõ befúvását és az elhasznált levegõ elszívását biztosító mûszaki berendezés mûködik,

[a)] b) az a) pont hatálya alá nem tartozó szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben, ha helyben történõ fogyasztás céljából [meleg-, és hidegkonyhai, továbbá cukrászati] melegkonyhai készítményt nem[, illetõleg - üzletkörüknek megfelelõen - csak kiegészítõ jelleggel] hoznak forgalomba;

[b)] c) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója, vagy egyéb okból történõ fogyasztása céljából létrejött rendezvényeken, feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezések egyébként nem tiltják."

Indokolás: Lásd a T/296/47. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja

- a Társadalmi szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.