278/20.

Kapcsolódó módosító javaslat

DR. ÁDER JÁNOS úrnak
az Országgyûlés elnökének

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 102. (1) bekezdése alapján az egészségügyi hozzájárulásról szóló T/278. számú törvényjavaslathoz - a T/278/7. számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - az Egészségügyi és szociális bizottság a következõ

kapcsolódó módosító javaslatot

terjeszti elõ:

A törvényjavaslat 6. -ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(6) Ha a (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott jogviszonyban a jövedelem kifizetése nem havonként, hanem idõszakonként vagy a tevékenység befejezését követõen történik, a [havi] tételes egészségügyi hozzájárulás [-] havi fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a jogviszony tartama alatt a jövedelem naptári napokra számított átlaga eléri a hivatkozott c)-d) pontokban meghatározott összeget."

I n d o k o l á s

A javasolt szövegmódosítás a rendelkezés pontosítását, értelmezését segíti elõ.

Budapest, 1998. november 5.

Dr. Kökény Mihály
elnök