T/274/18.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

a j á n l á s a

a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítására beadott T/274. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Gazdasági bizottsága, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) valamint a Területfejlesztési bizottság megvitatta a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) módosításáról szóló, T/274. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/274/6, 8-17. számú módosító javaslatokat.

Szabó József Andor képviselõ a dr. Lampert Mónika képviselõvel együttesen benyújtott a T/274/6. számú módosító indítványát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Gjt. 1/A. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  2. "1. § A gépjármûadóról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 1/A.§-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(3) A települési önkormányzat által a belföldi gépjármûvek után beszedett adóból a törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 50 %-a az önkormányzatot illeti. Ha a képviselõ-testület, illetve közgyûlés az alsó adótételnél magasabb mértéket állapít meg, a különbözetbõl származó bevétel 100 %-ban az önkormányzatot illeti, kivéve, ha a képviselõ testület korábban a törvényi minimumnál magasabb adótételt állapított meg. Ebben az esetben az önkormányzat részesedése az adóból nem csökkenhet.""

   Indokolás: Lásd a T/274/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Mádi László képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Gjt. 5. §-át új f/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  4. "5. § A Gjt. 5. §-ának f) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [Mentes az adó alól:]

   f/ bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy személyszállító gépjármû"

   /h) a kizárólag kommunális célra használt gépjármû,/

   Indokolás: Lásd a T/274/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Dr. Lampert Mónika képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Gjt. 7. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  6. 6. § /A Gjt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Az évi adótétel - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább [600] 400 Ft, de legfeljebb 1200 Ft."

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 5. és a 6. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/274/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Dr. Csúcs László képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Gjt. 7. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. 6. § /A Gjt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Az évi adótétel - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább [600] 500 Ft, de legfeljebb 1200 Ft."

   Indokolás: Lásd a T/274/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Gjt. 7. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  10. 6. § /A Gjt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Az évi adótétel - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább 600 Ft, de legfeljebb [1200] 1000 Ft."

   Indokolás: Lásd a T/274/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Gémesi György képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Gjt. 7. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. 6. § /A Gjt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Az évi adótétel - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 [kilogrammja] kg-ja után legalább [600] 400 Ft, de legfeljebb 1.200 Ft."

   Indokolás: Lásd a T/274/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Mádi László képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Gjt. 8. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. 7. § /A Gjt. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(1) A kizárólag elektromos meghajtású, a tiszta gázüzemû (kizárólag autógázzal üzemeltethetõ) személyszállító gépjármû után az egyébként járó adó 50 %-át kell megfizetni. A mûbizonylat szerint szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemû, illetve az ENSZ-EGB [83.01/C.] 83.02/C. elõírásnak megfelelõ 3500 kg össztömeget meg nem haladó diesel üzemû gépjármû után az egyébként járó adó 50 %-át, míg a nem szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemû, illetve az ENSZ-EGB 83.01/C. elõírásának megfelelõ 3500 kg össztömeget meg nem haladó diesel üzemû gépjármû után az egyébként járó adó 75 %-át kell megfizetni. Az ENSZ-EGB 83.01/C. vagy 83.02/C. elõírásnak megfelelõ gépjármû utáni adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az ilyen gépjármû minõsítését a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet által kiadott mûbizonylat igazolja."

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/274/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Szabó Imre és Tompa Sándor képviselõk a törvényjavaslat 7. §-ában a Gjt. 8. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  16. 7. § /A Gjt. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(1) A kizárólag elektromos meghajtású, a tiszta gázüzemû (kizárólag autógázzal üzemeltethetõ), a katalizátorral ellátott hibrid (elektromos és belsõégésû motor) meghajtású személyszállító gépjármû után az egyébként járó adó 50 %-át kell megfizetni. A mûbizonylat szerint szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemû, illetve az ENSZ-EGB 83.01/C. elõírásnak megfelelõ 3500 kg össztömeget meg nem haladó diesel üzemû gépjármû után az egyébként járó adó 50 %-át, míg a nem szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemû gépjármû után az egyébként járó adó 75 %-át kell megfizetni. "

   Indokolás: Lásd a T/274/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Gazdasági biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  17. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  18. "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Gjt. 3. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti, a 8. § (3) bekezdésében "a (3) bekezdésben" szövegrész helyébe "a (4) bekezdésben" szövegrész és a 18. § 19. pontjában "A 8. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe "A 8. § (1)-(2) bekezdésében" szövegrész lép."

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. és a 11. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/274/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  20. "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Gjt. 3. §-ának (4) bekezdése és a 7. §-ának (3) bekezdésébõl "az adómentes idõszak túllépését követõen" szövegrész hatályát veszti, a 8. § (3) bekezdésében "a (3) bekezdésben" szövegrész helyébe "a (4) bekezdésben" szövegrész lép."

   Indokolás: Lásd a T/274/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Gazdasági biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  21. Mádi László képviselõ a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

VISSZAVONVA! (A Költségvetési bizottság 1998. november 3-i ülésén)

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. november 3.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
Gazdasági bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

Rajcsányi Péter s.k.,
Területfejlesztési
bizottságának elnöke


  1. Mádi László képviselõ a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

VISSZAVONVA! (A Költségvetési bizottság 1998. november 3-i ülésén)

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Gjt. 3. §-ának (4) bekezdése és a 7. §-ának (3) bekezdése "az adómentes idõszak túllépését követõen" szövegrész hatályát veszti, a 8. § (3) bekezdésében "a (3) bekezdésben" szövegrész helyébe "a (4) bekezdésben" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/274/12. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz.

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

- a Gazdasági biz. nem támogatja.

- az Önkormányzati biz. nem támogatja.

- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.