T/272/89.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/272. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/272/80. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) megvitatta a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló, T/272. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/272/74-79., 81-88. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Horváth Balázs képviselõ a T/272/82. számú módosító indítványát, az Önkormányzati bizottság a T/272/75. számú módosító indítványát visszavonta.

Az Alkotmányügyi bizottság az 1998. december 14-én tartandó ülésén foglal állást arról, hogy a törvényjavaslat §-ai és a módosító javaslatok közül, melyek eldöntéséhez szükséges a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Önkormányzati bizottság
  2. - kapcsolódva dr. Világosi Gábor és dr. Hankó Faragó Miklós képviselõk T/272/21/2. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdése felvezetõ mondatának a következõ kiegészítését javasolja:

   "4. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) az üzletet közbiztonsági érdekbõl a büntetõ vagy szabálysértési eljárás jogerõs befejezéséig, de legfeljebb egy évi idõtartamra - a nyomozó, illetõleg a szabálysértési hatóság javaslatára - ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben"

   Indokolás: Lásd a T/272/79. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Dr. Horváth Balázs
  4. képviselõ - kapcsolódva Wiener György képviselõ T/272/15/1. számú módosító indítványhoz (T/272/80. számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   VISSZAVONVA! (Az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 9-i ülésén)

  5. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva dr. Gál Zoltán képviselõ T/272/36. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdése d/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  6. /6. § (1) Védett övezet:/

   "d) a népképviseleti, államigazgatási, bírósági, ügyészi szervek, valamint diplomáciai és konzuli képviseletek és az ezzel egy tekintet alá esõ nemzetközi szervezetek és tagjaik elhelyezésére szolgáló épületek, köz- és felsõoktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szociális, közmûvelõdési feladatok ellátására rendelt épületek, a személyforgalom célját szolgáló terminálok (repülõtér, pályaudvar, hajóállomások), a nyilvántartásba vett egyházak szertartásaira szolgáló intézmények, a fegyveres erõk objektumai, valamint a temetkezési és egyéb kegyhelyek területén, illetve a közterületen azoktól számított 300 m távolságon belüli terület;"

   Indokolás: Lásd a T/272/87. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Dr. Juharos Róbert
  8. képviselõ - kapcsolódva T/272/12. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "(2) Az (1) bekezdés b/-d/ pontjaiban meghatározott távolságot közterületen az épület, illetõleg a közút határvonalának bármely pontjától lehet számítani."

   Indokolás: Lásd a T/272/84. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Az Önkormányzati bizottság
  10. - kapcsolódva Donáth László képviselõ T/272/14. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(2) A [védett övezeten belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségben, a] többlakásos ház közös tulajdonban vagy használatban álló területén, [a] közterületen elhelyezett létesítményekben, illetõleg jármûben, valamint a védett övezeten belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségben a prostituált szexuális szolgáltatást nem nyújthat."

   Indokolás: Lásd a T/272/88. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Az Alkotmányügyi bizottság
  12. a törvényjavaslat 14. §-át új (2) bekezdéssel - az Idtv. 12. § (1)-(3) bekezdését érintõen - kiegészíteni javasolja:

   "(2) Az Idtv. 12. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "12. § (1) A jogszabályban engedélyhez kötött munkavégzés vagy más adóköteles jövedelemszerzõ tevékenység folytatása céljából - ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik - csak az e célra kiadott vízummal lehet beutazni. Az erre irányuló kérelmet a külfödli az állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten nyújthatja be.

   (2) A munkavállalási vízumkérelemhez a 11. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakon felül csatolni kell a magyarországi foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi hatóság által kiadott munkavállalási engedélyt.

   (3) A jövedelemszerzési vízumkérelemhez a 11. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakon felül csatolni kell a tevékenység folytatásához szükséges, külön jogszabályban meghatároott feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást.""

   Indokolás: Lásd a T/272/86. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  13. Az Önkormányzati bizottság
  14. - kapcsolódva dr. Tímár György képviselõ T/272/35. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 34. pontja) - a törvényjavaslat 14. § új (2) bekezdésében az Idtv. 12. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:

   "(2) Az Idtv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) A jövedelemszerzési vízum iránti kérelem a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése mellett a külföldiek önálló vállalkozóként történõ gazdasági célú letelepédésérõl szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, vagy akkor engedélyezhetõ, ha a tevékenység a Magyar Köztársaság számára gazdasági haszonnal jár vagy tudományos, illetõleg kulturális értéket képvisel.""

   Indokolás: Lásd a T/272/78. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Az Önkormányzati bizottság
  16. - kapcsolódva dr. Gál Zoltán képviselõ T/272/42. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 36. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-ában az Idtv. 16. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /16. § Az Idtv. 16. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:/

   "(6) Az ideiglenes, illetõleg a huzamos tartózkodási engedély visszavonható, ha a további tartózkodás feltételei megszûntek. Az ideiglenes tartózkodási engedély visszavonásáról szóló elsõ fokú határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálata bíróságtól kérhetõ. A keresetnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. "

   Indokolás: Lásd a T/272/77. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Az Önkormányzati bizottság
  18. - kapcsolódva dr. Gál Zoltán képviselõ T/272/50. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 60. pontja) - a törvényjavaslat 33. §-ában az Rtv. 42. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   /33. § Az Rtv. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "42. § A Rendõrség a rendõri intézkedéssel összefüggésben az intézkedéssel érintett személyrõl, a környezetrõl, illetõleg a rendõri intézkedés szempontjából lényeges körülményrõl, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A Rendõrség közterületen, közbiztonsági célból képfelvevõt helyezhet el olyan módon, hogy annak jelenléte az állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhetõ legyen. A felszerelt képfelvevõ elhelyezésérõl, mûködtetésérõl tájékoztatni kell a lakosságot. A Rendõrség által készített kép- és hangfelvételek, illetõleg az abban szereplõ személyes adatok csak az esemény helyszínén elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt kezdeményezett eljárás során, valamint körözött személy azonosítása céljából használhatók fel. Ha az esemény helyszínén kép- és hangfelvételen rögzített cselekmény miatt büntetõ vagy szabálysértési eljárás nem indult, továbbá, ha az abban lévõ adatok nem képeznek maradandó értéket, a kép- és hangfelvételt legkésõbb az esemény idõpontjától számított hat hónap elteltével meg kell semmisíteni."

   Indokolás: Lásd a T/272/76. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Dr. Horváth Balázs
  20. képviselõ - kapcsolódva Gál Zoltán képviselõ T/272/51. számú módosító indítványhoz (T/272/80. számú ajánlás 61. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-ában az Rtv. 64. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /35. § Az Rtv. 64. §-a a következõ (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:/

   "(8) A Rendõrség az informátor, a bizalmi személy, a Rendõrséggel titkosan együttmûködõ más személy, a fedett nyomozó, valamint a fedõokirat és a fedõintézmény védelme érdekében, a közigazgatási nyilvántartásokban, így különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, a személyi igazolvány nyilvántartásban, az anyakönyvi nyilvántartásban, az úti okmány nyilvántartásban, a gépjármûvezetõi engedély és gépjármû nyilvántartásban[, az ingatlan-nyilvántartásban, a cégnyilvántartásban] fedõadatokat helyezhet el. A fedõadat elhelyezésének ténye, az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó államtitoknak minõsül. A fedõadatokat törölni kell, ha az elhelyezés alapjául szolgáló bûnüldözési érdek megszûnt."

   Indokolás: Lásd a T/272/85. (új változat a T/272/83. szám helyett) számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi bizottság és az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

  21. Dr. Horváth Balázs
  22. képviselõ - kapcsolódva a T/272/6. számú módosító indítványhoz (T/272/80. számú ajánlás 63. pontja) - a törvényjavaslat 36. §-ában az Rtv. 68. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /Az Rtv. 68. §-ának helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(2) Ha az ügy kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénzmosással vagy szervezett bûnözéssel van összefüggésben, az adatigényléshez az ügyész jóváhagyása nem kell, és azt haladéktalanul teljesíteni kell. Az adatigénylõ az ügyészt egyidejûleg tájékoztatja."

   Indokolás: Lásd a T/272/81. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi bizottság és az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.

  23. Az Önkormányzati bizottság
  24. - kapcsolódva dr. Juharos Róbert képviselõ T/272/11/2. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 89. pontja) - a törvényjavaslat 63. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   VISSZAVONVA! (Az Önkormányzati bizottság 1998. december 9-i ülésén)

  25. Az Önkormányzati bizottság - kapcsolódva dr. Tímár György képviselõ T/272/29. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 91. pontja) - a törvényjavaslatot új 65. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

"65. § (1) Az Sztv. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"17. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege ezer forint, legmagasabb összege százezer forint.

(2) Az önkormányzat rendelete húszezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét."

(2) Az Sztv. 17/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"17/A. § Ha a szabálysértés miatt kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét törvény vagy kormányrendelet

a) ötezer forintban határozta meg, a pénzbírság legmagasabb összege tízezer forint;

b) tízezer forintban határozta meg, a pénzbírság legmagasabb összege húszezer forint;

c) húszezer forintban határozta meg, a pénzbírság legmagasabb összege negyvenezer forint;

d) harmincezer forintban határozta meg, a pénzbírság legmagasabb összege hatvanezer forint;

e) ötvenezer forintban határozta meg, a pénzbírság legmagasabb összege százezer forint."

(3) Az Sztv. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) Az átváltoztatás során ezer forinttól kétezer forintig terjedõ összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani. A pénzbírságot helyettesítõ elzárás egy napnál rövidebb és hatvan napnál hosszabb nem lehet."

(4) Az Sztv. 83. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"83. § A helyszíni bírság összege kétszáz forinttól tízezer forintig terjedhet."

Megjegyzés: A módosító javaslatban a jelölés nem a törvényjavaslathoz, hanem a hatályos törvényhez viszonyítva szerepel.

Indokolás: Lásd a T/272/74. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- az Emberi jogi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 9.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

  1. Dr. Horváth Balázs képviselõ - kapcsolódva Wiener György képviselõ T/272/15/1. számú módosító indítványhoz (T/272/80. számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. VISSZAVONVA! (Az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 9-i ülésén)

   "4. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje, körjegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) az üzletet közbiztonsági érdekbõl a büntetõ vagy szabálysértési eljárás jogerõs befejezéséig, de legfeljebb egy évi idõtartamra ideiglenesen bezárathatja, ha [megállapítja,] a nyomozó vagy szabálysértési hatóság közlése alapján, hogy az üzlet mûködésével összefüggésben

   a) az üzlet üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben az üzlet szolgáltatását igénybevevõ sérelmére elkövetett önbíráskodás (Btk. 273. §), csalás (Btk. 318. §), rablás (Btk. 321. §), kifosztás (Btk. 322. §), zsarolás (Btk. 323. §);

   b) az üzlet üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben embercsempészés (Btk. 218. § ), emberrablás (Btk. 175/B. § );

   c) az üzlet üzemeltetõjével vagy foglalkoztatottjával szemben, illetve az üzlet szolgáltatását igénybevevõ magatartásával összefüggésben üzletszerû kéjelgés elõsegítése (Btk. 205. §), kitartottság (Btk. 206. §), kerítés (Btk. 207. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 283. §), vagy a szabálysértésekrõl szóló 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. §-ában meghatározott tiltott kéjelgés, valamint a szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma (Sztv. 92/A. §)

   elkövetése miatt büntetõ, illetve szabálysértési eljárás indult."

   Indokolás: Lásd a T/272/82. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

   - az Önkormányzati biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  3. Az Önkormányzati bizottság
  4. - kapcsolódva dr. Juharos Róbert képviselõ T/272/11/2. számú módosító indítványához (T/272/80. számú ajánlás 89. pontja) - a törvényjavaslat 63. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

VISSZAVONVA! (Az Önkormányzati bizottság 1998. december 9-i ülésén)

"(2) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy - a prostitúció kezelésének közrendvédelmi szabályai érvényesülése érdekében - a belügyminiszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza az egészségügyi vizsgálatok, illetve az ilyen vizsgálatokat folytató egészségügyi intézmények körét, a vizsgálatok módját, a szexuális szolgáltatás útján terjedõ nemi betegségek létét vagy hiányát tanúsító orvosi igazolás tartalmi követelményét, kiadásának rendjét."

Indokolás: Lásd a T/272/75. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.