T/257/20. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítására benyújtott T/257/18. számú egységes javaslat
z á r ó vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) módosítására beadott, T/257/18. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/257/19. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

  1. Dr. Orosz Sándor képviselõ az egységes javaslat 2. §-ában a Vtv. 12. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. /A Vtv. 12. §-a a következõ (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi szövege (1) bekezdésre módosul:/

   "(2) A tulajdonosok (1) bekezdés szerint megválasztott és a vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett - hatósági igazolással rendelkezõ - képviselõje külön meghatalmazás nélkül a vadászati közösség ügyeiben eljárva a tulajdonosok nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a vadászati közösséget a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggõ hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek elõtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A képviselet megszûnése esetén a tulajdonosok a [Vtv.] 14. §-[á]ban foglalt eljárás szerint kötelesek hatvan napon belül új képviselõt választani."

   Indokolás: Lásd a T/257/19/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Dr. Orosz Sándor képviselõ az egységes javaslat 4. § (1) bekezdésében a Vtv. 27. § (1) bekezdése bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  4. /(1) A Vtv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   ["A vadászati jog kényszerhasznosítása"]/

   "27. § (1) Amennyiben a vadászterületnek minõsülõ föld tulajdonosa, illetõleg a vadászatra jogosult a [Vtv.] 10., 12., és 13. §-[á]okban elõírt önálló vagy társult vadászati jog gyakorlási vagy hasznosítási kötelezettségének a vadászati hatóság felszólítását követõen sem tesz eleget, vagy a [Vtv.] 28.-30. §-[á]okban a vad- és élõhelyének védelmére elõírt kötelezettségeit megszegi és ezáltal az adott vadászterület vadlétszámának, nem vadászható állatfaj egyedének és más élõ szervezetnek - beleértve a természetvédelmi oltalom alatt álló élõ szervezeteket is - a fennmaradását közvetlenül vagy súlyosan sérti, illetve veszélyezteti, a vadászati hatóság - a vad- és élõhelyének védelme, valamint a vadkárok megelõzése érdekében - az érintett tulajdonos költségére határozatában:"

   Indokolás: Lásd a T/257/19/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Dr. Orosz Sándor képviselõ az egységes javaslat 4. § (1) bekezdésében a Vtv. 27. § (3) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  6. /(3) A vadászati jog (1) bekezdés b) pontja szerinti haszonbérbeadása esetén:/

   "c) a haszonbérleti szerzõdés megkötésében eljáró vadászati hatóság mindaddig gyakorolja a törvényes képviseletbõl adódó jogait, ameddig a föld tulajdonosa, illetve a tulajdonosok közössége eleget nem tesz a [Vtv.] 10. §[-a] (2) bekezdésében, illetve a 13. §[-a] (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének."

   Indokolás: Lásd a T/257/19/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Dr. Orosz Sándor képviselõ az egységes javaslat 7. §-ának a következõ módosítását javasolja:

"7. § A Vtv. 21. §-a (2) bekezdésében, a 22. §-a (3) bekezdésében, a 24. §-a (2) és (3) bekezdésében, a 33. §-a (2) bekezdésében valamint a 74. §-a (6) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe "minisztérium", a "természetvédelemért felelõs miniszter" szövegrész helyébe "Környezetvédelmi Minisztérium", a "honvédelmi miniszter" szövegrész helyébe pedig "Honvédelmi Minisztérium" szövegrész lép, ebbõl következõen a 22. §-a (3) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki: "A minisztériumnak az engedélyt a [Vtv.] 24. §[-a] (2) bekezdésének a)-e) pontjában felsorolt feltételek meghatározásával kell kiadni."

Indokolás: Lásd a T/257/19/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 7.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke