T/250/66.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

k i e g é s z í t õ a j á n l á s a
a büntetõ jogszabályok módosításáról szóló T/250. sz. törvényjavaslat
v i t á j á h o z

(Együtt kezelendõ a T/250/61. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), valamint Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a büntetõ jogszabályok módosításáról szóló, T/250. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/250/62., 63., 64., 65. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem kíván állást foglalni.
Ahol az ajánlásban a bizottság neve mellett nincs állásfoglalás feltüntetve, ott a bizottság a módosító javaslatról késõbb alakítja ki véleményét.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 3. -ában a Btk. 42. (2) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 2. /A Btk. 42. -a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (Fegyházban kell végrehajtani a három évi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha)/

  "b) 1. terrorcselekmény (261. ), légi jármû hatalomba kerítése (262. ), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (263. ), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (263/A. (1)-(3) bek.), fegyvercsempészet (263/B. ), bûnszervezet létrehozása (263/C. ), visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (264/C. ), visszaélés kábítószerrel (282. ),

  2. az emberölés, az emberrablás, az emberkereskedelem, az erõszakos közösülés, a szemérem elleni erõszak, a természet elleni erõszakos fajtalanság, a közveszélyokozás, a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése [, a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel] és a rablás súlyosabban minõsülõ esetei [166. (2) bek., 175/A. (2)-(4) bek., 175/B. (3)-(5) bek., 197. (2)-(3) bek., 198. (2)-(3) bek., 200. (2)-(3) bek., 259. (2)-(3) bek., 261/A. (3) bek., [263/A. (1)-(3) bek.,] 321. (3)-(4) bek.],"

  Indokolás: Lásd a T/250/65/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Dr. Ábrahám János képviselõ - kapcsolódva a T/250/53. számú módosító javaslatához (a T/250/61. sz. ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 34. -ában a Btk. 137. 2. pont e) alpontjának következõ módosítását javasolja:
 4. "/34. A Btk. 137. -a a következõ 2. ponttal egészül ki, és az eredeti 2-15. pont számozása 3-16. pontra változik:

  /E törvény alkalmazásában/

  2. közfeladatot ellátó személy:/

  "e) [a bírósági vagy más hatósági eljárásban] jogszabályban meghatározott jogszerû tevékenységének ellátása során a védõ vagy a jogi képviselõ,"

  Indokolás: Lásd a T/250/62. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva Dr. Frajna Imre, dr. Csáky András, dr. Tímár György és Horváth László képviselõk a T/250/19-2. számú módosító javaslatához (a T/250/61. sz. ajánlás 55. pontja), továbbá az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 63. -ában a Btk. 282/A. -ának a következõ módosítását javasolja:
 6. "63. A Btk. 282/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "282/A. (1) Az a kábítószerfüggõ személy, aki a hatósági elõírások megszegésével kábítószert termeszt, elõállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

  (2) Az a kábítószerfüggõ személy, aki a hatósági elõírások megszegésével kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

  (3) A büntetés bûntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt üzletszerûen követik el.

  (4) A büntetés bûntett miatt az (1) bekezdés esetén két évtõl nyolc évig, a (2) bekezdés esetén öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt jelentõs mennyiségû kábítószerre követik el.

  [(1)] (5) Az a kábítószerfüggõ személy, aki a hatósági elõírások megszegésével

  a) [a hatósági elõírások megszegésével csekély mennyiségû kábítószert a szervezetébe juttat, illetõleg saját fogyasztására elõállít, termeszt, megszerez, tart,] kábítószert fogyaszt, illetõleg saját fogyasztása céljából tart,

  b) csekély mennyiségû kábítószert saját fogyasztása céljából elõállít, termeszt, megszerez,

  [b)] c) [kábítószertõl befolyásolt állapotban,] csekély mennyiségû kábítószert tizennyolcadik életévét betöltött személynek fogyasztás céljából [csekély mennyiségû kábítószert] kínál, átad,

  vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

  [(2)] (6) Nem büntethetõ [az] a kábítószerfüggõ személy[, aki]

  a) az [(1)] (5) bekezdés a) és b) pontja esetén [csekély mennyiségû kábítószert a szervezetébe juttat, illetõleg saját fogyasztására állít elõ, termeszt, szerez meg vagy tart], vagy

  b) [kábítószertõl befolyásolt állapotban kábítószer fogyasztásával összefüggõ] ha kábítószer fogyasztásával összefüggõ - [kétévi] két évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ - más bûncselekményt követett el,

  feltéve, [hogy] ha az elsõfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószerfüggõséget gyógyító kezelésben részesült.""

  Indokolás: Lásd a T/250/63., továbbá T/250/64. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 93. -át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

"(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Btk. 33. -a (2) bekezdésének c) pontjában a "[166. (2) bekezdés a)-h) pontjai]" rendelkezés helyébe a "[166. (2) bekezdés a)-i) pontjai]" rendelkezés lép."

Indokolás: Lásd a T/250/65/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 10.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság
elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.

az Ifjúsági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke