T/249/5.

Az Országgyûlés

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítására beadott T/249. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Nemzetbiztonsági bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) valamint az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) módosítására beadott, T/249. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/249/4. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

  1. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Nbtv. 2. számú mellékletének a következõ módosítását javasolja:
  2. "5. § Az Nbtv. 2. számú melléklete a következõ 20-23. pontokkal egészül ki:

   /Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek:/

   "20. a titkos információgyûjtést engedélyezõ bírák,"

   "21. a[z olyan kiemelt súlyú] büntetõügyekben eljáró bírák, [amely ügyekben fennáll a veszélye a bírák tevékenysége jogellenes céllal történõ befolyásolásának,]"

   "22. A Be. 127.§-ának (2) és (3), illetve a 139.§-ának (2) és (3) bekezdése szerinti megállapodást jóváhagyó ügyészek."

   "23. a[z olyan kiemelt súlyú] büntetõügyekben eljáró ügyészek, [amelyekben fennáll a veszélye az ügyészek tevékenységének jogellenes céllal történõ befolyásolásának.]""

   Indokolás: Lásd a T/249/4/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal) - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Mikes Éva képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ának - amely a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 11. §-a (3) bekezdését érinti - az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

"7. § [A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 11. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az ügyelosztási rendtõl az eljárási törvényekben és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben szabályozott esetekben, illetõleg igazgatási úton a bíróság mûködését érintõ fontos okból lehet eltérni."]"

Indokolás: Lásd a T/249/4/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal) - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja.

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 3.

Keleti György s.k.,
Nemzetbiztonsági
bizottságának

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke