T/223/39.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

második

kiegészítő ajánlása
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló T/223. sz. törvényjavaslat
v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/223/30., a T/223/37. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Gazdasági bizottsága, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló, T/223. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/223/38. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfogla
lásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Ame

nnyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

1.

A Költségvetési bizottság a törvényjavaslatot a következő új 13. §-sal, az áfa tv. 71. § (2) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

"13. §

Az áfa tv. 71. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi (2)-(3) bekezdésének számozása (3)-(7) bekezdésre módosul:

"

(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy 1998. december 31-éig rendeletben szabályozza az új lakások építése, illetve vásárlása esetén járó - legfeljebb 400 000 forint összegű - adó-visszatérítési támogatás módját és részletes szabályait.""

Indokolás: Lásd a T/223/38. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az

Előterjesztő képviselője egyetért.

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 1998. november 5.

Dr. Szekeres Imre s.k.,

a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,

az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,

a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,

az Egészségügyi bizottság elnöke