T/223/37. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló T/223. sz. törvényjavaslat
v i t á j á h o z
(Együtt kezelendõ a T/223/30. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Gazdasági bizottsága, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló, T/223. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/223/31-36. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Visszavont kapcsolódó módosító javaslat: Simicskó István és Márton Attila a T/223/35. sz. (Ezt a módosító javaslatot a kiegészítõ ajánlás nem tartalmazza.)

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

I.

1. Tállai András képviselõ - kapcsolódva a T/223/23. számú módosító javaslathoz (T/223/30. számú ajánlás 3. pont) - a törvényjavaslat 9. §-ában az áfa tv. 47. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

/Az áfa tv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása pedig (4) bekezdésre változik:/

"(2) Az az adóalany, akinek (amelynek) a tárgynegyedévet megelõzõ évben a gazdasági tevékenységbõl származó általános forgalmi adóval számított tényleges bevétele, vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege a 3 millió forintot nem haladta meg, a tárgyévben éves adóbevallás benyújtására kötelezett."

Indokolás: Lásd a T/223/33. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz.támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

2. Herczog Edit képviselõ - kapcsolódva a T/223/13. számú módosító javaslathoz (T/223/30. számú ajánlás 16. pont) - a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 11. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és
szolgáltatások köre/

  1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

 

Vámtarifaszám

11.

Malomipari termékek

1101-tõl [ 1106-ig

1108-tól] 1109-ig

Indokolás: Lásd a T/223/31. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

3. Herczog Edit képviselõ - kapcsolódva a T/223/13. számú módosító javaslathoz (T/223/30. számú ajánlás 17. pont) - a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 15. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

  1. Termékek

Sorszám

Megnevezés 02

Vámtarifaszám

15.

Állati és növényi zsírok (csak az emberi fogyasztásra alkalmasak)

1501-tõl 1502-ig
ex 1507-tõl 1510-ig
ex 1512
ex 1514
ex 1515 21
ex 1515 29
ex 1515 50
ex 1517
1521 90 91

Indokolás: Lásd a T/223/32. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet II. részét a következõ 17. ponttal javasolja kiegészíteni:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám

Megnevezés 

Vámtarifaszám

17.

Közoktatásban használt tankönyv (a segédkönyvek, a tanulási segédletek, a tanári segédletek és a tanári kézikönyvek kivételével), melyet az oktatási miniszter a jogszabályoknak megfelelõen tankönyvvé nyilvánít, és a hivatalos tankönyvjegyzékben megjelentet

ex 4901

Indokolás: Lásd a T/223/36. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje a Költségvetési bizottság ülésén nem foglalt állást, a Gazdasági bizottság ülésén elvileg egyet ért

5. Dr. Isépy Tamás és Sasvári Szilárd képviselõ - kapcsolódva a T/223/26. számú módosító javaslathoz (T/223/30. számú ajánlás 39. pont) - a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet II. részét a következõ 17. ponttal javasolja kiegészíteni:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám

Megnevezés 

Vámtarifaszám

17.

A közoktatásban használt tankönyv (a segédkönyvek, a tanulási segédletek, a tanári segédletek és a tanári kézikönyvek kivételével), melyet a mûvelõdési és közoktatási miniszter a jogszabályoknak megfelelõen tankönyvvé nyilvánít, és a hivatalos tankönyvjegyzékben megjelentet

ex 4901

Megjegyzés: A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 2. §-a oktatási, valamint nemzeti kulturális örökség miniszterérõl rendelkezik, ezért ezzel összhangban javasoljuk a módosító indítványban a hatáskörrel rendelkezõ minisztert megjelölni .

Indokolás: Lásd a T/223/34. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje a Költségvetési bizottság ülésén nem foglalt állást , a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet

II.

A T/223/30. számú ajánlás 7. pontjában foglalt módosító javaslatnál a Költségvetési bizottság állásfoglalása helyesen: támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 29.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke