T/223/30. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

a j á n l á s a
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
módosításáról szóló T/223. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Gazdasági bizottsága, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló, T/223. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/223/4-29. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

1. Karakas János képviselõ a törvényjavaslat 8. -ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik):

"[ 8. Az áfa tv. 40.-a (5) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

"Az adólevonásra jogosult adóalany - a levonható elõzetesen felszámított adó erejéig - készfizetõ kezesként felel azon adóösszeg megfizetéséért, amelyet a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítése során más adóalany rá áthárított, feltéve, hogy az adólevonásra jogosult adóalany az ellenérték adóval növelt összegét egészben vagy részben nem fizette meg, vagy annak megfizetése egészben vagy részben követelés mérséklésével történt."] "

Indokolás: Lásd a T/223/4/1., T/223/8/1 sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

2. Mádi László képviselõ a törvényjavaslat 9. -ában az áfa tv. 47. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"9. Az áfa tv. 47.-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása pedig (4) bekezdésre változik:

"(1) Az adó fizetésére kötelezett adóalanynak, [ ha a tárgyévet megelõzõ évben a pozitív elõjelû elszámolandó adójának éves szinten összesített összege]

a) ha a tárgyévet megelõzõ évben az elszámolandó adójának (48. (1) bekezdés) éves szinten - elõjel helyesen - összesített összege pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte, havonta,

b) [ minden más adó fizetésére kötelezett adóalanynak] más esetben - a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - negyedévente [ kell]

[ a tárgyévben] kell az adóbevallását benyújtania.

[ Az adó fizetésére] A negyedéves bevallás benyújtására kötelezett adóalany [ a negyedév végétõl] havi bevallásra köteles áttérni, ha [ a pozitív elõjelû elszámolandó adójának év elejétõl összesített összege] az év elejétõl összesített elszámolandó adója pozitív elõjelû és az 1 millió forintot elérte. Az elsõ havi bevallást arról a [ tárgynegyedévet követõ] hónapról kell benyújtani, amelyet megelõzõ bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte.""

Indokolás: Lásd a T/223/21. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

3. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 9. -ában az áfa tv. 47. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

/Az áfa tv. 47.-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása pedig (4) bekezdésre változik:/

"(2) Az az adóalany, akinek (amelynek) a tárgyévet megelõzõ évben a gazdasági tevékenységébõl származó általános forgalmi adó nélküli tényleges bevétele, vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege a 3 millió forintot nem haladta meg, a tárgyévben éves adóbevallás benyújtására kötelezett."

Indokolás: Lásd a T/223/23. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

4. Dr. Szili Katalin, Puch László és Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 10. -ban az áfa tv. 64/B. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"10. Az áfa tv. 64/B.-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Nem minõsül továbbértékesítési célú átvételnek, ha az adóalany a hulladékot, a [ továbbértékesítést megelõzõen gépi technológiai mûvelet alkalmazásával] Magyar Szabvány szerint feldolgozza másodlagos nyersanyag elõállítása céljából átalakítja."

Indokolás: Lásd a T/223/28. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

5. Mádi László képviselõ a törvényjavaslat 11. (2) bekezdésében az áfa tv. 67. b) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

" (2) Az áfa tv. 67.-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

"67. A hivatkozással meghatározott termékek (építmények) és szolgáltatások vonatkozásában

a) a Központi Statisztikai Hivatal Építményjegyzékének (ÉJ), valamint Szolgáltatások Jegyzékének (SZJ) az 1994. év június hónap 15. napján,

b) a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 1998. év június hónap 30. napján

érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követõ (idõközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.""

Indokolás: Lásd a T/223/20. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

6. Göndör István és Farkas Imre képviselõ a törvényjavaslat 14. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(1) Ez a törvény 1999. év január hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - a (5) [ és (6)] bekezdésben meghatározott eltérésekkel - ettõl az idõponttól kezdõdõen kell alkalmazni. "

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/223/5/1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

7. Göndör István és Farkas Imre, továbbá Tállai András és dr. Horváth Zsolt, valamint T. Asztalos Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 14. (2) az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):

"[ (2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 17. -a (2) bekezdésének utolsó mondata, valamint

c) a villamos energia termelésérõl, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 44. -ának utolsó mondata

a hatályát veszti.] "

Megjegyzés: T. Asztalos Ildikó képviselõ asszony módosító javaslatában (T/223/25.) e javaslatot A/változatként terjeszti elõ.

Indokolás: Lásd a T/223/7., T/223/24/1., T/223/25. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

8. T. Asztalos Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 14. (2) bekezdésének - B/változataként - a következõ módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 17.-a (2) bekezdésének utolsó mondata [ ,valamint] az alábbi mondattal egészül ki: "A lakásnak az alapterület növelésével nem járó korszerûsítésekor, felújításakor végzett gáz-közmûvesítésekor - lakásonként - termékbeszerzés esetén a 10 000 forintot, szolgáltatás igénybevétele esetén pedig az 5000 forintot meghaladó beszerzéseket terhelõ általános forgalmi adó vissza igényelhetõ;"

c) a villamos energia termelésérõl, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 44.-ának utolsó mondata az alábbi mondattal egészül ki: "A lakásnak az alapterület növelésével nem járó korszerûsítésekor, felújításakor végzett villamos energia-közmûvesítésekor - lakásonként - termékbeszerzés esetén a 10 000 forintot, szolgáltatás igénybevétele esetén pedig az 5000 forintot meghaladó beszerzéseket terhelõ általános forgalmi adó vissza igényelhetõ."

[ a hatályát veszti.] ""

Megjegyzés: A módosító javaslat nyelvhelyességi pontosítást igényel ("utolsó mondata" szövegrész elhagyandó).

Megjegyzés: A törvényjavaslat 14. (2) bekezdésében a c) pont jelölés feltehetõen téves, azt helyesen b) pontként kell jelölni.

Indokolás: Lásd a T/223/25. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

9. Dr. Horváth Zsolt és Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 14. -át a következõ (3) bekezdéssel, az 1995. évi LIII. törvény 56. (3) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik) :

"(3) E törvény hatálybalépésével egyidejüleg a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szennyvízcsatorna-hálózat építés beruházási költségeihez befizetett lakossági hozzájárulás mentes az általános fogalmi adó fizetése alól.""

Indokolás: Lásd a T/223/24/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

10. Karakas János képviselõ a törvényjavaslat 14. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(5) Az áfa tv.-nek az e törvény 2. (1) bekezdésével megállapított 7. (1) bekezdésének d) pontjában, az e törvény 4. -ával megállapított 28. -ának (2) és (3) bekezdéseiben, az e törvény 6. -ával megállapított 33. -a (2) bekezdésének a) pontjában, az e törvény 7. -ával megállapított 36. (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban, az e törvény 8. -ával megállapított 40. (5) bekezdésében [ , az e törvény 11. -ával megállapított 67. -ában, és az e törvény 13. -ában foglalt rendelkezéseket, valamint az e törvény 13. -ával megállapított 1., 2 és 4. sz. mellékleteit] foglalt rendelkezéseket azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog keletkezése 1998. év december hónap 31. napját követi, az e törvény 11. -ával megállapított 67. -ában, és az e törvény 13. -ában foglalt rendelkezéseket, valamint az e törvény 13. -ával megállapított 1., 2. és 4. számú mellékleteiben foglalt rendelkezéseket azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog keletkezése 1999. év december hónap 31. napját követi."

Indokolás: Lásd a T/223/4/2., T/223/8/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

11. Göndör István és Farkas Imre képviselõ a törvényjavaslat 14. (6) bekezdésének az elhagyását javasolja:

"[ (6) Az áfa tv.-nek az e törvény 2. (2) bekezdésével megállapított 7. (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az e (3) bekezdésével megállapított 7. (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, melyekben az adóalany adóalanyisága megszûnésének idõpontja 1998. év június hónap 16. napját követi.] "

Indokolás: Lásd a T/223/5/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

12. Göndör István és Farkas Imre képviselõ a törvényjavaslat 14. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(6) Az áfa tv.-nek az e törvény 2. (2) bekezdésével megállapított 7. (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az e (3) bekezdésével megállapított 7. (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, melyekben az adóalany adóalanyisága megszûnésének idõpontja [ 1998. év június hónap 16.] 1999. január hónap 1. napját követi."

Indokolás: Lásd a T/223/6. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

13. Karakas János képviselõ a törvényjavaslat 14. -át a következõ új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:

"(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az áfa tv. 40. -ának (5) bekezdése hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/223/4/3., T/223/8/3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

14. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 5. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

5.

Másutt nem említett állati eredetû termékek

0502-tõl 0506-ig
[ 0508-tól] 0510-tõl 0511-ig

Indokolás: Lásd a T/223/12. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

15. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 9. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

9.

Tea [ (nem fermentált)]

0902 10
0902 20
0902 30

Indokolás: Lásd a T/223/14. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

16. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 11. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

11.

Malomipari termékek

1101-tõl [ 1106-ig

1108-tól] 1109-ig

Indokolás: Lásd a T/223/13. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje

17. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 15. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

15.

Állati és növényi zsírok (csak az emberi fogyasztásra alkalmasak)

1501-tõl 1502-ig
ex 1507-tõl 1510-ig
ex 1512
ex 1514
ex 1515 21
ex 1515 29
ex 1515 50
ex 1517
1521 90 91

Indokolás: Lásd a T/223/10. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

18. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 19. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

19.

Zöldségfélékbõl, gyümölcsbõl, dióból és más növényrészekbõl elõállított készítmények

2001-tõl 2008-ig
2009 50

Indokolás: Lásd a T/223/9. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

19. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 20. pontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

20.

Egyéb ehetõ készítmények

2102
2104-tõl 2105-ig
21032-tõl 21033-ig
2106 10
2106 90
kivéve: 2106 90 92 01
2106 90 98 01

Indokolás: Lásd a T/223/11. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

20. Dr. Illés Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 32. pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 32.

Ásványi vagy vegyi trágyázószer
(mûtrágyának formázva)

ex 3102
ex 3103
ex 3104
3105]

Indokolás: Lásd a T/223/19. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

21. Dr. Illés Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 35. pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 35.

Rovarölõk, gombaölõk, külsõleg alkalmazandó fertõtlenítõ szerek, gyomirtók , stb.

3808]

Indokolás: Lásd a T/223/18. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

22. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl a 37. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 37.

Braille tábla mûanyagból

ex 3926 90]

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25-34., 42. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

23. Dr. Illés Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 40. pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 40.

Nyers szõrme

4301]

Indokolás: Lásd a T/223/17. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

24. Dr. Illés Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 42. pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 42.

Egészségügyi betét és tampon, csecsemõpelenka, pelenkabetét, papírvatta, fogászati papíranyag.

4818 40
ex 4818 90
ex 4823]

Indokolás: Lásd a T/223/16. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

25. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 42. pontjának a következõ mósosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

42.

Egészségügyi betét és tampon [ , csecsemõpelenka] , pelenkabetét, papírvatta, fogászati papíranyag.

[ 4818 40]
ex 4818 90
ex 4823

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

26. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek köre 43. pontjának a következõ mósosítását javasolja:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

43.

Könyv, folyóirat, kotta, térkép

[ 4901-tõl 4904-ig]
4905 91
4905 99

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

27. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl az 50. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 50.

Fehér bot vakoknak

ex 6602]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

28. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl az 52. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 52.

Pontozó vakoknak

ex 8205 59 90]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

29. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl az 53. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 53.

Braille tábla fémbõl

ex 8310]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

30. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl az 55. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 55.

Braille írógép vakoknak

ex 8469 30]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

31. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl az 56. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 56.

Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a Szövetség által tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)

ex 8471]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

32. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl az 57. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 57.

Telefonkezelõ adapter vakok számára

ex 8517 80 90]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

33. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl az 62. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 62.

Rokkantkocsi

8713]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

34. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körébõl a 69. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

[ 69.

Braille óra vakoknak

ex 9102]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

35. Dr. Illés Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 1. Termékek körét a következõ 72. ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik) :

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

 1. Termékek

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

72.

Repce és mustárolaj és ezek frakció finomítva is de vegyileg nem átalakítva

1514

Indokolás: Lásd a T/223/15. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

36. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások körébõl a 88. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

2. Szolgáltatások

Sorszám

Megnevezés

[ 88.

Diákétkeztetés (SZJ 0824)]

 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 37-38., 43-45. pontjában ismertetett javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

37. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások körébõl a 92. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

2. Szolgáltatások

Sorszám

Megnevezés

[ 92.

Kutatás és kísérleti fejlesztés (SZJ 13)]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

38. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet I. rész 2. Szolgáltatások körébõl a 104. pont elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik):

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész:

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és

szolgáltatások köre/

2. Szolgáltatások

Sorszám

Megnevezés

[ 104.

Szociális étkeztetés (SZJ 171329-bõl)]

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

39. Dr. Isépy Tamás és Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet II. részét a következõ 17. ponttal javasolja kiegészíteni:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

17.

Alap- és középfokú oktatás tankönyvei

 

Indokolás: Lásd a T/223/26. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

40. Dr. Kökény Mihály és Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet II. részét a következõ 17-38. ponttokkal javasolja kiegészíteni:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

17.

Guaiphenenesine

ex 2909 49 90 00

18.

Naproxen Naproxen Na, Fenofibrat

ex 2918 90 90 00

19.

Ketamin HCl

ex 2922 30 00 00

20.

Aminokapronsav

ex 2922 49 70

21.

Lidocain

2924 29 10 00

22.

Atenolol

ex 2924 29 90 00

23.

Paracetamol

2924 29 30 00

24.

Spironolakton

ex 2932 29 80 99

25.

Triamcinolon

ex 2937 22 00 00

26.

Fenilbutazon

2933 19 10 00

27.

Naphazolin

ex 2933 29 90 00

28.

Domperidon, Fentanil citrát, Piritramid, Droperidol, Lansoprasol

ex 2933 39 95 99

29.

Broxiquinolin

ex 2933 40 90 01

30.

Proquazon, Trimetoprim, Cinnarizin

ex 2933 59 70 00

31.

Sertan

ex 2933 79 00 00

32.

Diazepam, Nitrazepam

ex 2933 90 60 00

33.

Azapropazon, Mazindol

ex 2933 90 95 99

34.

Karbamazepin

ex 2933 90 50 00

35.

Pizotifen, Aprotinin oldat, Levamisol, prazosin HCl, Oflaxacin

ex 2934 90 97 99

36.

Koffein anhidrát

ex 2939 30 00 00

37.

Efedrin

2939 41 00 00

38.

Teofillin anhidrát

ex 2939 50 00 00

Indokolás: Lásd a T/223/22. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

41. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet II. részét a következõ 17-27. ponttokkal javasolja kiegészíteni:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

17.

Braille tábla mûanyagból

ex 3926 90

18.

Csecsemõpelenka

48 148

19.

Tankönyv

4901-tõl 4904-ig

20.

Fehér bot vakoknak

ex 6602

21.

Pontozó vakoknak

ex 820559 90

22.

Braille tábla fémbõl

ex 8310

23.

Braille irógép vakoknak

ex 84 6930

24.

Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére

ex 8471

25.

Telefonkezelõ adapter vakok számára

ex 8517 8090

26.

Braille óra vakoknak

ex 9102

Indokolás: Lásd a T/223/29. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

42. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletében az áfa tv. 1. számú melléklet II. részét a következõ 17-27. ponttokkal javasolja kiegészíteni:

/1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek köre/

Sorszám

Megnevezés

Vámtarifaszám

17.

Braille tábla mûanyagból

ex 3926 90

18.

Csecsemõpelenka

48 148

19.

Tankönyv

4901-tõl 4904-ig

20.

Fehér bot vakoknak

ex 6602

21.

Pontozó vakoknak

ex 820559 90

22.

Braille tábla fémbõl

ex 8310

23.

Braille irógép vakoknak

ex 84 6930

24.

Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére

ex 8471

25.

Telefonkezelõ adapter vakok számára

ex 8517 8090

26.

Rokkantkocsi

8713

27.

Braille óra vakoknak

ex 9102

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

43. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 2. számú mellékletében az áfa tv. 2. számú mellékletét a következõ 4. ponttal javasolja kiegészíteni:

" 2. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 2. számú mellékletének 3., 4. és 25. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

/A 30. (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következõk:/

"4. diákotthoni, kollégiumi ellátás (SZJ 0813), valamint a diákétkeztetés (SZJ 0824);""

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontokra figyelemmel pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

44. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 2. számú mellékletében az áfa tv. 2. számú mellékletét a következõ 23. ponttal javasolja kiegészíteni:

" 2. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

Az áfa tv. 2. számú mellékletének 3., 23. és 25. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

/A 30. (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következõk:/

"23. szociális ellátás (SZJ 1713); ""

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontokra figyelemmel pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

45. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 2. számú mellékletében az áfa tv. 2. számú mellékletét a következõ 30. ponttal javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi szövegrésze a) pont jelölést kap):

" 2. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez

b) Az áfa tv. 2. számú melléklete a következõ 30. ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 30. és 31. pont számozása 31. és 32. pontra változik, és a jelenlegi 30. pontban foglalt "1-29." pontra hivatkozás "1-30." pontokra módosul:

/A 30. (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következõk:/

"30. kutatás és kísérleti fejlesztés (SZJ 13), valamint a diákétkeztetés (SZJ 0824);""

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontokra figyelemmel pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/223/27. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 22.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke