T/207/12. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának 

kiegészítõ ajánlása

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítására beadott T/207. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/207/9. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) valamint a Gazdasági bizottsága megvitatta a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. vi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) módosítására T/207. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/207/10-11. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

I.

  1. Herczog Edit képviselõ - kapcsolódva a T/207/4. sz. módosító javaslatához (a T/207/9. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Tao. 4. § 28/a pontjának a következõ módosítását javasolja:
  2. /(3) A Tao. 4.§-ának 28/a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "28/a. országos érdekképviseleti szervezet: az a társadalmi szervezetként bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek szövetsége, amelynek tagjai alapszabályuk szerint a munkavállalók, vagy a munkáltatók érdekeit képviselik, feltéve, hogy a szövetségnek vagy a tagjának legalább öt ágazati, szakmai, vagy legalább tíz, különbözõ megyében mûködõ, jogi személyiséggel rendelkezõ érdekképviseleti szervezeti [egysége] tagja van;"

   Megjegyzés: a kapcsolódó módosító javaslat megegyezik az alap módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/207/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdaság biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

   II.

  3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  4. "11. § (1) Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben - figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra - az 1999. évi adóalap megállapítására és az 1999. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni."

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/207/11/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. A Gazdasági bizottság
  6. a törvényjavaslat 11. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(4) Az 1998. évi társasági adókötelezettség megállapításakor az adózó a Tao. 21. §-ában meghatározott adókedvezmények igénybevételekor az árbevétel változását a megelõzõ adóév árbevételének a jövedéki termékek után fizetett környezetvédelmi termékdíjjal és útalap-hozzájárulással csökkentett értékéhez mérheti."

Indokolás: Lásd a T/207/11/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 29.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
Gazdasági bizottságának elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának elnöke