T/207/9. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítására beadott
T/207. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) valamint a Gazdasági bizottsága megvitatta a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. vi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) módosítására T/207. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/207/4-8. számú módosító javaslatokat.

A bizottságok a törvényjavaslat elfogadását támogatják, a módosító javaslatokról pedig az ajánlás szerint foglaltak állást.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Herczog Edit
  2. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a Tao. 4. § 28/a pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /(3) A Tao. 4.§-ának 28/a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "28/a. országos érdekképviseleti szervezet: az a társadalmi szervezetként bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek szövetsége, amelynek tagjai alapszabályuk szerint a munkavállalók, vagy a munkáltatók érdekeit képviselik, feltéve, hogy a szövetségnek vagy a tagjának legalább öt ágazati, szakmai, vagy legalább tíz, különbözõ megyében mûködõ, jogi személyiséggel rendelkezõ érdekképviseleti szervezeti [egysége] tagja van;"

   Indokolás: Lásd a T/207/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdaság biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Karakas János
  4. képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Tao. 17. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   7. § /A Tao. 17.§-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(8) Az (1) bekezdés rendelkezése az adókötelezettség keletkezésének évét követõ negyedik adóévben, és az azt követõ adóévekben keletkezett negatív adóalapra az adóhatóság engedélye alapján alkalmazható akkor, ha az adóévben az árbevétel nem éri el az elszámolt költségek és ráfordítások együttes értékének 50 százalékát. [Az adóhatóság az engedélyt akkor adja meg, ha megállapítható, hogy az elõbbiek elháríthatatlan külsõ ok miatt következtek be.]"

   Indokolás: Lásd a T/207/5/1. és a T/207/6/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdaság biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Karakas János
  6. képviselõ a törvényjavaslat 8. §-ában a Tao. 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:

   8. § A Tao. 21.§-ának (7), (8) és (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(7) A területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékérõl szóló kormányrendeletben meghatározott, társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel vagy cégbíróságon, helyi önkormányzatnál bejelentett telephellyel rendelkezõ adózó az adónak a (9) bekezdés szerint megállapított teljes összegét beruházási adókedvezményként veheti igénybe, az 1997. december 31-ét követõ a térségben megkezdett és az üzembe helyezést követõen az üzemeltetett legalább 300 millió forint értékû, termékelõállítást szolgáló beruházás megkezdését követõ 10 adóév közül azokban az adóévekben,

   a/ amelyekben árbevételét a megelõzõ adóévhez viszonyítva legalább a beruházás értéke 5 százalékával megegyezõ összeggel növeli, vagy

   b/ amely évekre számítva olyan értékû árbevételt ér el, amelyet az a/ pontban elõírt feltételek évenkénti folyamatos teljesítésével legalább el kellett volna érnie."

   T/207/5/2. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/207/5/2. és a T/207/6/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdaság biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Karakas János
  8. képviselõ a törvényjavaslat 8. §-ában a Tao. 21. § (8) és (12) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   8. § /A Tao. 21.§-ának (8) és (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(8) A (7) bekezdés szerinti adókedvezmény - az ott meghatározott feltételek teljesítése esetén is - a beruházás üzembe helyezését követõ második adóévben és azt követõen csak abban az adóévben vehetõ igénybe, amelyben az adózó által foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma legalább [100] 50 fõvel meghaladja a beruházás megkezdését megelõzõ adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát."

   "(12) A (11) bekezdés szerinti adókedvezmény - az ott meghatározott feltételek teljesítése esetén is - a beruházás üzembe helyezését követõ második adóévben és azt követõen csak abban az adóévben vehetõ igénybe, amelyben az adózó által foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma legalább [500] 100 fõvel meghaladja a beruházás megkezdését megelõzõ adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát."

   Indokolás: Lásd a T/207/5/2. és a T/207/6/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdaság biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Kovács Tibor
  10. képviselõ a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "11.§ (1) Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ ízben - figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra - az [1999.] 1997. évi adóalap megállapítására és az 1999. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni."

   T/207/8. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/207/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdaság biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Kovács Tibor
  12. képviselõ a törvényjavaslat 11. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(4) Az 1998. évi társasági adókötelezettség megállapításakor az adózó a Tao. 21. §-ában meghatározott adókedvezmények igénybevételekor az árbevétel változását a megelõzõ év árbevételének a jövedéki termékek után fizetett környezetvédelmi termékdíjjal és útalap-hozzájárulással csökkentett értékéhez mérheti."

Indokolás: Lásd a T/207/8. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdaság biz. egyharmada sem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 22.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
Gazdasági bizottságának elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának elnöke