T/205/29.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a büntetõ eljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosítására benyújtott T/205. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/205/24. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a büntetõ eljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosítására készített, T/205. számú törvényjavaslatot, és ahhoz T/205/25-28. számon bizottsági módosító javaslatokat terjesztett be.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  2. "[2. § A Be. 20. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (másodfokon jár el)

   "b) az ítélõtábla az elsõ fokon a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben."]"

   T/205/27/1. és /27/2.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 2., 8., 9., 10. és a 12. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/205/27/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  4. "[3. § A Be. 23. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "A legfõbb ügyész, a fellebbviteli fõügyész, illetõleg a megyei fõügyész rendelkezése alapján az ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre az illetékessége egyébként nem terjed ki."]"

   Indokolás: Lásd a T/205/27/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Az Alkotmányügyi bizottság - Balczó Zoltán képviselõnek a T/205/24. számú ajánlás 3. pontjában foglalt indítványára figyelemmel - a törvényjavaslat 12. §-ában a Be. 64/A. § c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  6. /Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha/

   "c) [személyét és tartózkodási helyét a gyanúsított és a védõ nem ismeri,] személye, tartózkodási helye, vagy az a tény, hogy a nyomozó hatóság tanúként kívánja kihallgatni, a gyanúsított és a védõ elõtt ismeretlen,"

   Indokolás: Lásd a T/205/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Az Alkotmányügyi bizottság - dr. Tímár György képviselõnek a T/205/24. számú ajánlás 4. pontjában foglalt indítványára figyelemmel - a törvényjavaslat 12. §-ában a Be. 64/B. §-ának elhagyását javasolja:
  8. "12. § A Be. a következõ alcím[ekk]mel és 64/A[-64/B]. §-sal egészül ki:

   "Különösen védett tanú

   64/A. § Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha

   a) vallomása kiemelkedõ súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik,

   b) a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható,

   c) személyét és a tartózkodási helyét a gyanúsított és a védõ nem ismeri, és

   d) személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága súlyos fenyegetésnek lenne kitéve.

   [A tanú személyi védelme

   64/B. § Különösen indokolt esetben a bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság úgy rendelkezhet, hogy a rendõrség a tanú, illetve a hozzátartozója részére a külön jogszabályban meghatározott védelmet nyújtson.]"

   T/205/25.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. és a 11. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/205/25/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Az Alkotmányügyi bizottság - dr. Tímár György képviselõnek a T/205/24. számú ajánlás 12. pontjában foglalt indítványára figyelemmel - a törvényjavaslat új 24. §-ában a Be-t a következõ új IV. címmel és 120/A. §-sal javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  10. "24. § A Be. V. fejezete a következõ IV. címmel és 120/A. §-sal egészül ki:

   "IV. cím

   A büntetõeljárásban résztvevõk személyi védelme

   120/A. § Különösen indokolt esetben a hatóság kezdeményezheti, hogy a terhelt, a védõ, a sértett, az egyéb érdekelt, a sértett és az egyéb érdekelt képviselõje, továbbá a tanú, a szakértõ, a szaktanácsadó, a tolmács, a hatósági tanú, illetve ezek valamelyikére tekintettel más személy a külön jogszabályban meghatározott védelemben részesüljön." "

   Indokolás: Lásd a T/205/25/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat új 31. §-ában a Be. 137. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  12. "31. § A Be. 137. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Ha a Btk. 282/A. § (6) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ okból a nyomozás megszüntetésének lehet helye, a nyomozást egy ízben, egy évi idõtartamra fel kell függeszteni, ha a kábítószerfüggõ gyanúsított vállalja a folyamatos, kábítószerfüggõséget gyógyító kezelést. Az eljárást folytatni kell, ha a gyanúsított okirattal nem igazolja, hogy a felfüggesztéstõl számított egy éven belül legalább hat hónapig tartó folyamatos, kábítószerfüggõséget gyógyító kezelésben részesült.""

   T/205/26/2.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/205/26/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  13. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat új 37. §-ában a Be. 169. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  14. "37. § A Be. 169. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) Ha a Btk. 282/A. § (6) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ okból az eljárás megszüntetésének lehet helye - amennyiben a nyomozást ebbõl a célból a 137. § (2) bekezdése alapján nem függesztették fel - az elsõ fokú bíróság az eljárást egy ízben, egy évi idõtartamra felfüggeszti, ha a kábítószerfüggõ vádlott vállalja a folyamatos, kábítószerfüggõséget gyógyító kezelést. Az eljárást folytatni kell, ha a vádlott okirattal nem igazolja, hogy a felfüggesztéstõl számított egy éven belül legalább hat hónapig tartó folyamatos, kábítószerfüggõséget gyógyító kezelésben részesült.""

   Indokolás: Lásd a T/205/26/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 42. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  16. "[42. § A Be. 255. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "Az ügyész részvétele a tárgyaláson kötelezõ az ítélõtábla elõtt, továbbá, ha részvételét bejelentette."]"

   Indokolás: Lásd a T/205/27/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 44. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  18. "[44. § A Be. a következõ 333/A. §-sal egészül ki:

   "333/A. § (1) Az ítélõtábla mellett a vádhatóság feladatát a Katonai Fellebbviteli Ügyészség látja el.

   (2) A katonai fõügyész és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség vezetõje rendelkezése alapján a katonai ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre illetékessége egyébként nem terjed ki."]"

   Indokolás: Lásd a T/205/27/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 45. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  20. "[45. § A Be. a következõ alcímmel és 335/A. §-sal egészül ki:

   "A másodfokú bíróság hatásköre és illetékessége

   335/A. § A katonai büntetõ eljárásra tartozó ügyekben másodfokon - az egész országra kiterjedõ illetékességgel - a Fõvárosi Ítélõtábla jár el."]"

   Indokolás: Lásd a T/205/27/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  21. Az Alkotmányügyi bizottság - dr. Tímár György képviselõnek a T/205/24. számú ajánlás 27. pontjában foglalt indítványára figyelemmel - a törvényjavaslat 52. §-ában a Be. 403/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  22. "403/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a [tanú] büntetõeljárásban résztvevõk személyi védelmére vonatkozó szabályokat rendeletben szabályozza."

   Indokolás: Lásd a T/205/25/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  23. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésének módosítását és (3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

"(1) E törvény [-a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel -]1999. január 1-jén lép hatályba."

"[(3) E törvény 2., 3., 44. és 45. §-a 1999. március 1. napján lép hatályba. E rendelkezések hatályba lépésekor a Legfelsõbb Bíróság elõtt folyamatban lévõ másodfokú ügyeket át kell tenni az 1997. évi LXIX. törvény 1. §-ának (2) bekezdése szerint illetékességgel rendelkezõ ítélõtáblához.]"

Indokolás: Lásd a T/205/27/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

II.

1. Az Alkotmányügyi bizottság az 1998. december 9-i ülésén a T/205/24. számú ajánlás alábbi pontjairól a következõk szerint foglalt állást:

ajánláspont

Bizottság

Elõterjesztõ

3.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

4.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

12.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

27.

egyharmada sem támogatja.

nem ért egyet.

2. Az Önkormányzati bizottság az 1998. december 9-i ülésén a T/205/24. számú ajánlás alábbi pontjairól a következõk szerint foglalt állást:

ajánláspont Bizottság Elõterjesztõ

11.

támogatja

egyetért

30.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 9.

Dr. Rubovszky György s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság alelnöke