T/205/24.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a

a büntetõ eljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosítására benyújtott T/205. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a büntetõ eljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosítására benyújtott, T/205. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/205/4., /5., /6., /7., /8., /9., /10., /11., /12., /13., /14., /15., /16., /17., /18., /19., /20., /21., /22., /23. számú módosító javaslatokat.

Dr. Tímár György képviselõ a T/205/8. számú módosító indítványát visszavonta, ezért ezt az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Helmeczy László
  2. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában a Be. 25. § d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /(A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak)/

   "d) az emberrablás (Btk. 175/A. §), az emberkereskedelem (175/B. §), a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a légi jármû hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel minõsített esetei (Btk. 263. § (2)-(3) bek.), a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel súlyosabban minõsülõ esetei (Btk. 263/A. § (2)-(3) bek.), a fegyvercsempészet (Btk. 263/B. §), a bûnszervezet létrehozása (Btk. 263/C. §) [és] a visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (264/C. §), és a kábítószerrel visszaélés (Btk. 282-282/A. §);"

   Indokolás: Lásd a T/205/13/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Helmeczy László
  4. képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában a Be. 63. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(5) A hatóság a tanú kérelmére vagy hivatalból elrendelheti, hogy a tanúnak az (1) bekezdésben felsorolt személyi adatait - a nevén kívül - elkülönítve, zártan kezeljék. Kivételesen indokolt esetben a tanú nevének zárt kezelése is elrendelhetõ. Ezekben az esetekben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, ügyész, illetõleg nyomozó hatóság tekintheti meg. Az elkülönített, zártan kezelt iratról az iratok között olyan másolatot kell elhelyezni, amely a tanú zártan kezelt adatait nem tartalmazza."

   Indokolás: Lásd a T/205/13/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Balczó Zoltán
  6. képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában a Be. 64/A. § c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /64/A. § Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha /

   "c) [személyét és a tartózkodási helyét] a gyanúsított és a védõ nem [ismeri,] szükségképpen tud arról, hogy az érintett személy tanúként számításba vehetõ, és"

   Indokolás: Lásd a T/205/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Dr. Tímár György
  8. képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában a Be. 64/B. §-ának a következõ módosítását, s ezzel összefüggésben §-t új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 12. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):

   "64/B. § Különösen indokolt esetben a bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság [úgy rendelkezhet, hogy a rendõrség] kezdeményezheti, hogy a tanú, illetve [a hozzátartozója részére] a hozzá közelálló személy külön jogszabályban meghatározottak szerint személyi [védelmet nyújtson] védelemben részesüljön.

   (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásában a tanúhoz közelálló személy: a hozzátartozó (Btk. 135. § 5.), továbbá a tanúval kapcsolatban álló olyan személy, akivel közvetlen érzelmi és gazdasági kapcsolatban áll."

   T/205/10/2 és /10/3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. és a 27. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/205/10/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Balczó Zoltán
  10. képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában a Be. 64/B. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "64/B. § Különösen indokolt esetben a bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság úgy rendelkezhet, hogy a rendõrség a tanú, illetve a hozzátartozója részére, azok hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott személyi védelmet nyújtson."

   Indokolás: Lásd a T/205/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. Dr. Helmeczy László
  12. képviselõ a törvényjavaslat új 15. §-ában a Be. 101. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "15. § A Be. 101. §-a (1) bekezdésének b/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (A hatóság lefoglalja azt a dolgot, amely)

   "b/ a törvény értelmében elkobozható, vagy amelyre vagyonelkobzás rendelhetõ el,""

   Indokolás: Lásd a T/205/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  13. Dr. Tímár György
  14. képviselõ a törvényjavaslat új 15. §-ában a Be. 102. § (2)-(3) bekezdésének a következõ módosítását, s új bekezdésekkel történõ kiegészítését javasolja:

   "15. § A Be. 102. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következõ új rendelkezések lépnek, s a jelenlegi (4)-(5) bekezdések jelölése (7)-(8) bekezdésekre változik:

   "(2) A lefoglalás megszüntetése esetén a lefoglalt dolgot annak kell visszaadni, akitõl lefoglalták; a terheltnek, illetõleg annak, aki [azt tõle átvette, azonban csak akkor lehet kiadni, ha kiadása iránt más nem jelentett be alaposnak látszó igényt, vagy ilyen igény az eljárás adataiból nem tûnik ki. Az utóbbi esetben a dolgot annak kell kiadni, aki a tulajdonjogát kétséget kizáró módon igazolta] a bûncselekmény elkövetésekor a dolog tulajdonosa volt és azt kétséget kizáróan igazolni tudja.

   (3) Ha nincs olyan személy, akinek a (2) bekezdés szerint a dolgot ki kell adni és ez az eljárás adataiból sem tûnik ki, a dolgot annak kell kiadni, aki a kiadása iránt alaposnak látszó igényt jelentett be.

   (4) Ha olyan személy sincs, akinek a (3) bekezdés szerint lehetne a dolgot kiadni, vagy ilyen igény az eljárás adataiból sem tûnik ki, a dolgot annak kell kiadni, akitõl a dolgot lefoglalták.

   (5) A terheltnek a lefoglalt dolgot csak akkor lehet kiadni, ha azt a (2)-(4) bekezdés szerint nem lehet kiadni.

   [(3)] (6) A terhelttõl lefoglalt dolog a bíróság határozata alapján az állam tulajdonába kerül, ha az kétségtelenül mást illet, de kiléte nem állapítható meg. A késõbb jelentkezõ igénylõ az elévülési idõn belül kérheti a dolog visszaadását, illetõleg az értékesítésbõl származó ellenértékét. Az igénylõ kérelme tárgyában a bíróság határoz.""

   Megjegyzés: A Házszabály 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat módosítással nem érintett részeire.

   A módosító indítványban a jelölés a hatályos törvényhez viszonyított eltérést mutatja.

   A módosító javaslatnak a hatályos törvénybe illesztõ felvezetõ szövege nem pontosan fedi az indítvánnyal elérni kívánt szándékot.

   Indokolás: Lásd a T/205/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Dr. Tímár György
  16. képviselõ a törvényjavaslat új 15. §-ában a Be. 102. § (2)-(4) bekezdésének a következõ módosítását, s egyidejûleg új (5)-(7) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:

   "15. § A Be. 102. §-ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezésekek lépnek, ezzel egyidejûleg a 102. § a következõ új (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (8) bekezdésre módosul:

   "(2) A lefoglalás megszüntetése esetén a lefoglalt dolgot annak kell visszaadni, aki a bûncselekmény elkövetésekor a dolog tulajdonosa volt és azt kétséget kizáróan igazolni tudja.

   (3) Ha nincs olyan személy, akinek a (2) bekezdés szerint a dolgot ki kell adni és ez az eljárás adataiból sem tûnik ki, a dolgot annak kell kiadni, aki a kiadása iránt alaposnak látszó igényt jelentett be.

   (4) Ha olyan személy sincs, akinek a (3) bekezdés szerint lehetne a dolgot kiadni, vagy ilyen igény az eljárás adataiból sem tûnik ki, a dolgot annak kell kiadni, akitõl a dolgot lefoglalták.

   (5) A terheltnek a lefoglalt dolgot csak akkor lehet kiadni, ha azt a (2)-(4) bekezdés szerint nem lehet kiadni.

   (6) A terhelttõl lefoglalt dolog a bíróság határozata alapján az állam tulajdonába kerül, ha az kétségtelenül mást illet, de a kiléte nem állapítható meg. A késõbb jelentkezõ igénylõ az elévülési idõn belül kérheti a dolog visszaadását, illetõleg az értékesítésbõl származó ellenértékét. Az igénylõ kérelme tárgyában a bíróság határoz.

   (7) A lefoglalás megszüntetése után a lefoglalt dolgot

   a/ meg kell semmisíteni, ha az értéktelen, és arra senki sem tart igényt,

   b/ külön jogszabályban foglaltak szerint - a minta biztosítása mellett - meg lehet semmisíteni, ha birtoklása jogszabályba ütközik.""

   Megjegyzés: A Házszabály 94. § (3) bekezdése szerint a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat módosítással nem érintett részeire.

   Indokolás: Lásd a T/205/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  17. Csizmár Gábor
  18. képviselõ a törvényjavaslat 15. §-ában a Be. 106. §-ának helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:

   "A Be. 106. §-a [a következõ (3) bekezdéssel egészül ki] helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "106. § (1) Ha az eljárás olyan bûncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyoni elõny vagy elkobzás alá esõ érték megfizetésére kötelezésnek van helye, továbbá, ha polgári jogi igényt érvényesítenek és tartani lehet attól, hogy a kielégítést meghiúsítják, a hatóság ezek biztosítására a terhelt egész vagyonának, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vételét határozattal elrendelheti.

    

   (2) Ha az eljárás olyan bûncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak van helye, a hatóság ennek biztosítására a terhelt egész vagyonának, vagyonak meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyának, továbbá a terhelt által átruházott vagyonnaak (Btk. 63. §-ának (2) bekezdése) zár alá vételét elrendeli.

   (3) Magánfél által érvényesített polgári jogi igény biztosítására zár alá vételnek csak a magánfél indítványára van helye. A nyomozás során azonban zár alá vételnek helye van a sértett indítványára.

   (4) A zár alá vételnek a közhitelû nyilvántartásba történõ bejegyzése iránt haladéktalanul intézkedni kell. Ha nincs külön jogszabály szerinti közhitelû nyilvántartás, a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetet kell értesíteni.""

   Indokolás: Lásd a T/205/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  19. Csizmár Gábor
  20. képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában a Be. 118. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   "(6) Ha a megkeresett, illetve annak az ügyben válaszadásra jogosult képviselõje a megkeresést nem teljesíti, a teljesítést jogtalanul megtagadja, vagy az akadályközlést elmulasztja, rendbírsággal sújtható."

   Indokolás: Lásd a T/205/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  21. Dr. Hankó Faragó Miklós
  22. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Be. 119/B. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "119/B. § (1) A büntetõ eljárás során keletkezett iratokról - ideértve az eljáró hatóság által beszerzett, illetõleg a büntetõ eljárásban résztvevõ személyek által becsatolt iratokat is - az a hatóság, amely elõtt a büntetõ eljárás folyamatban van, a terhelt, a védõ, a törvényes képviselõ, a sértett, a magánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, valamint a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt képviselõje kérelmére - az õket érintõ körben - tizenöt napon belül másolatot ad ki. "

   Megjegyzés: Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ módosító javaslatát az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 2-i ülésén az ajánlásban foglaltak szerint megváltoztatta.

   Indokolás: Lásd a T/205/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  23. Dr. Tímár György
  24. képviselõ a törvényjavaslat új 23/A. §-ában a Be. új 120/A. §-sal és alcímmel történõ kiegészítését javasolja:

   "23/A. § A Be. a következõ új alcímmel és 120/A. §-sal egészül ki:

   "IV.

   A büntetõeljárást folytatók és az abban résztvevõk személyi védelmének kezdeményezése

   120/A. § Különösen indokolt esetben a bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozóhatóság kezdeményezheti, hogy a büntetõeljárást folytató bíró, ügyész, a nyomozóhatóság tagja, valamint a büntetõeljárásban részt vevõ terhelt, védõ, szakértõ, tolmács, hatósági tanú, illetõleg a hozzájuk közelláló személy [Be. 64/B. § (2) bek.] személyi védelemben részesüljön.""

   Indokolás: Lásd a T/205/10/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  25. Dr. Helmeczy László
  26. képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Be. 127/A. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(2) A nyomozásnak az (1) bekezdés alapján történt megtagadása esetén az állam téríti meg azt a kárt, amely az elkövetõt a polgári jog szerint terheli. Ha a kártérítésrõl polgári perben kell határozni, a kárigény jogalapját vélelmezni kell. A kártérítési igény tekintetében az államot az igazságügy-miniszter képviseli."

   Indokolás: Lásd a T/205/13/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  27. Csizmár Gábor
  28. képviselõ a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésében a Be. 134. § (1) bekezdése elsõ mondatának a következõ módosítását javasolja:

   "A védõ a gyanúsított és [- ha e törvény eltérõen nem rendelkezik - a- ha e törvény eltérõen nem rendelkezik - a] az általa, illetve a gyanúsított által indítványozott tanú kihallgatásánál jelen lehet, a kihallgatotthoz kérdések[et intézhet] feltevését indítványozhatja. Ha a nyomozás bûnszervezet létrehozása, vagy olyan bûncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt folyik, amelynek a bûnszervezet tagjakénti elkövetés a bûncselekmmény minõsítõ körülménye, a védõ a tanú kihallgatásán csak akkor lehet jelen, ha azt a nyomozó hatóság megengedi."

   Indokolás: Lásd a T/205/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  29. Dr. Tímár György
  30. képviselõ a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésében a Be. 134. § (1) bekezdése elsõ mondatának a következõ módosítását javasolja:

   "A védõ a gyanúsított [és - ha e törvény eltérõen nem rendelkezik - a], valamint az általa, illetve a gyanúsított által indítványozott tanú kihallgatásánál - ha e törvény eltérõen nem rendelkezik - jelen lehet, a kihallgatotthoz kérdés[eket intézhet] felvetését indítványozhatja."

   Indokolás: Lásd a T/205/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  31. Dr. Tímár György
  32. képviselõ a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdésében a Be. 134. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(2) A Be. 134. §-ának (3) bekezdése [a következõ rendelkezéssel egészül ki] helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A gyanúsított és a sértett jelen lehet a személyüket közvetlenül érintõ szakértõ meghallgatásánál, a szemlénél, valamint a bizonyítási kísérletnek a személy helyettesítését lehetõvé tevõ eseteiben. Az értesítést mellõzni kell, ha ennek következtében a tanú zártan kezelt adatai a gyanúsított[, a védõ] és a sértett elõtt ismertté válnának.""

   Indokolás: Lásd a T/205/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  33. Dr. Tímár György
  34. képviselõ a törvényjavaslat 30. § új (3) bekezdésében a Be. 134. §-át új (4)-(5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   "(3) A Be. 134. §-a az alábbi új (4)-(5) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés megjelölése (6) bekezdésre változik:

   "(4) A védõ a szakértõ meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél a felismerésre bemutatásnál és a helyszínelésnél akkor lehet jelen, ha azokon az általa védett gyanúsított is jelen lehet. A védõ jelen lehet az általa, illetve a gyanúsított által indítványozott tanú részvételével folyó helyszínelésnél is.

   (5) A (3) és (4) bekezdésben felsoroltak értesítése mellõzhetõ, ha a késedelem veszéllyel jár. Az értesítést mellõzni kell, ha ennek következtében a tanú zártan kezelt adatai a gyanúsított, a védõ é a sértett elõtt ismertté válnának.""

   Indokolás: Lásd a T/205/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  35. Dr. Helmeczy László
  36. képviselõ a törvényjavaslat új 33. §-ában a Be. 141/B. § b/ pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "33. § A Be. 141/B. §-ának b/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (A rendelkezõ rész tartalmazza:)

   "b/ a nyomozás megszüntetésének tényét,""

   Indokolás: Lásd a T/205/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  37. Dr. Helmeczy László
  38. képviselõ a törvényjavaslat új 36. §-ában a Be-t új 147/A. §-sal és alcímmel javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "36. § A Be. a következõ alcímmel és 147/A. §-sal egészül ki:

   "A vádemelés elhalasztása

   147/A. § (1) Az ügyész a vádemelés feltételeinek fennállása esetén három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel büntetendõ bûncselekmény miatt a vádemelést egy évtõl két évig terjedõ idõre elhalasztja, ha ennek a gyanúsított jövõbeni magatartásában mutatkozó kedvezõ hatása feltételezhetõ.

   (2) Az ügyész a vádemelés elhalasztás esetén megállapítja, hogy a gyanúsított pártfogó felügyelet alatt áll.

   (3) A vádemelést elhalasztó határozatot a sértettel, a feljelentõvel és a magánindítványt elõterjesztõvel is közölni kell.

   (4) Ha a határozat ellen a gyanúsított panasszal él, az ügyész - amennyiben a nyomozás megszüntetésének feltételei nem állnak fenn - vádat emel.

   (5) Ha a gyanúsítottat a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett bûncselekmény miatt elítélik vagy vele szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmaz, illetve a gyanúsított a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, az ügyész vádat emel.

   (6) Ha a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen eltelt, az ügyész a nyomozást megszünteti.

   (7) A (6) bekezdés esetén a hatóság ugyanabbban az ügyben az eljárást nem folytathatja, kivéve, ha az (5) bekezdés alapján vádemelésnek van helye.""

   T/205/16/2., /16/3., /16/4.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 22., 28. és a 31. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/205/16/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  39. Dr. Helmeczy László
  40. képviselõ a törvényjavaslat 40. §-ában a Be. 206. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "A vádlott [és], a védõ és a sértett értesítését mellõzni kell, ha ennek következtében a tanú zártan kezelt adatai a vádlott [és], a védõ vagy a sértett elõtt ismertté válnának."

   Indokolás: Lásd a T/205/13/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  41. Dr. Hankó Faragó Miklós
  42. képviselõ a törvényjavaslat 41. §-át - amelyik a Be. 223. §-át (2) bekezdéssel egészíti ki - elhagyni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "[41. § A Be. 223. § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(4) bekezdés jelölése (3)-(5) bekezdésre változik:

   "(2) Amennyiben a vádlottat az elsõ fokú bíróság szándékos bûncselekmény elkövetése miatt legalább három évi végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, az ügyész indítványára az elõzetes letartóztatást fenn kell tartani, illetve el kell rendelni, kivéve, ha a már kitöltött elõzetes letartóztatás idõtartama eléri, vagy meghaladja az elsõ fokú bíróság ítéletében kiszabott szabadságvesztést."]"

   Indokolás: Lásd a T/205/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  43. Dr. Helmeczy László
  44. képviselõ a törvényjavaslat új 43. §-ában a Be. 303/A. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "43. § A Be. 303/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) Az ügyész a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett bûncselekmény miatt a fiatalkorúval szemben akkor is vádat emel, ha a fiatalkorúval szemben a bíróság javítóintézeti nevelést alkalmaz.""

   Indokolás: Lásd a T/205/16/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  45. Dr. Csákabonyi Balázs
  46. képviselõ a törvényjavaslat 50. § (4) bekezdésében a Be. 398. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja esetében a bíróság igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és [a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi igazgatóságának - az elítélt egészségügyi állapotának büntetésvégrehajtás keretei között való kezelhetõségére vonatkozó - nyilatkozatát figyelembe véve] határoz a kérelemrõl. A szakvélemény kialakítása során a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi igazgatóságának - az elítélt egészségügyi állapotának büntetésvégrehajtás keretei között való kezelhetõségére vonatkozó - nyilatkozatát figyelembe kell venni."

   Indokolás: Lásd a T/205/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  47. Dr. Csákabonyi Balázs
  48. képviselõ a törvényjavaslat 50. § (4) bekezdésében a Be. 398. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja esetében a bíróság igazságügyi orvosszakértõi szakvélemény alapján állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és [a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága egészségügyi igazgatóságának - az elítélt egészségügyi állapotának büntetésvégrehajtás keretei között való kezelhetõségére vonatkozó - nyilatkozatát figyelembe véve] határoz a kérelemrõl. "

   Indokolás: Lásd a T/205/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  49. Dr. Helmeczy László
  50. képviselõ a törvényjavaslat 51. §-ában a Be. 398/D. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(4) A pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés, a vagyoni elõny, az elkobzás alá esõ érték, a rendbírság és az államot illetõ bûnügyi költség tekintetében a halasztás, illetõleg a részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs helye."

   Indokolás: Lásd a T/205/13/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  51. Dr. Helmeczy László
  52. képviselõ a törvényjavaslat 51. §-ában a Be. 398/D. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   "(5) A szabadságvesztés, a közérdekû munka és a javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása tárgyában hozott határozat ellen az ügyész, az elítélt és a védõ fellebbezhet. Ha a halasztást [az (1)] a (2) bekezdés alapján a másodfokú bíróság engedélyezte, a fellebbezést a másodfokú bíróság másik tanácsa bírálja el. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya."

   Indokolás: Lásd a T/205/13/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  53. Dr. Tímár György
  54. képviselõ a törvényjavaslat 52. §-ában a Be. 403/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   "403/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tanú, valamint a büntetõeljárást folytató bíró, ügyész, a nyomozóhatóság tagja, valamint a büntetõeljárásban részt vevõ szakértõ, tolmács, hatósági tanú, illetõleg a hozzájuk közellálók személyi védelmére vonatkozó szabályokat rendeletben [szabályozza] állapítsa meg."

   Indokolás: Lásd a T/205/10/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  55. Dr. Helmeczy László
  56. képviselõ a törvényjavaslat új 53. §-ában a Be. . § () bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "53. § (1) A Btk. 82. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "A próbára bocsátott vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaesõ [72. § (4) bek., 89. § (6) bek.] valamint az, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll."

   (2) A Btk. 82. §-ának (6) bekezdése a következõ szöveggel egészül ki:

   "(6) A magatartási szabályok kötelezettségeket és tilalmakat írnak elõ annak érdekében, hogy a pártfogolt képessége szerint dolgozzék és törvénytisztgelõ életmódot folytasson. Ilyen különösen a munkával, a kereset felhasználásával, az idõszakos jelentkezéssel, az esetleg szükséges gyógykezeléssel, megelõzõ-felvilágosító egészségügyi szolgáltatáson való részvétellel kapcsolatos kötelezettség, illetõleg a lakó- és munkahely önkényes megváltoztatásának, meghatározott helyek látogatásának, vagy egyes személyekkel való érintkezésének a tilalma."

   (3) A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (Bv.tvr.) a következõ alcímmel és 102/A. §-sal egészül ki:

   "A pártfogó felügyelet végrehajtása a vádemelés elhalasztása esetén"

   102/A. § (1) Vádemelés elhalasztása esetén az ügyész által megállapított pártfogó felügyelet végrehajtására a 92-102. § rendelkezéseit a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

   (2) A pártfogó felügyelet végrehajtása iránt az ügyész a bíróságot keresi meg.

   (3) A pártfogolt köteles:

   a/ a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat kézbesítése után a jogszabályban meghatározott idõben az állandó lakóhelye szerint illetékes rendõrkapitányságon és a hivatásos pártfogónál jelentkezni,

   b/ az ügyész határozatában elõírt egyéb kötelezettséget megtartani.

   (4) A külön magatartási szabályok elõírására és a magatartási szabályok módosítására az ügyész jogosult.

   (5) Ha a pártfogolt a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, a hivatásos pártfogó, illetve a rendõrség az ügyészhez fordul.

   (6) Az pártfogó felügyelet megszûnik, ha az ügyész vádat emel, vagy a nyomozást megszünteti."

   Indokolás: Lásd a T/205/16/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  57. Dr. Csákabonyi Balázs
  58. képviselõ a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésének módosítására vonatkozó T/205/4. számú módosító indítványát visszavonta az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 2-i ülésén.
  59. Dr. Csákabonyi Balázs
  60. képviselõ a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "53. § (1) Ez a törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 1999. [január] március 1. napján lép hatályba."

   Megjegyzés: Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ módosító javaslatát az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 2-i ülésén az ajánlásban foglaltak szerint megváltoztatta.

   Indokolás: Lásd a T/205/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  61. Dr. Helmeczy László
  62. képviselõ a törvényjavaslat 53. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Be. 114. §-ának (4) és (5) bekezdése, 129/A. §-ának (3) bekezdése, [és] 141/A. §-ának (3) bekezdése, 303/A. §-ának(2)-(4) bekezdése és 303/B. §-a."

Indokolás: Lásd a T/205/16/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- az Emberi jogi biz. támogatja.

- az Önkormányzati biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. december 3.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

 

  1. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 53. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

VISSZAVONVA! (Az Alkotmányügyi bizottság 1998. december 2-i ülésén)

"53. § (1) Ez a törvény - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - [1999. január 1. napján] a kihirdetését követõ 90. napon lép hatályba."

Indokolás: Lásd a T/205/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

- az Emberi jogi biz.

- az Önkormányzati biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.