T/203/34. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

a j á n l á s a

az illetékrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítására beadott T/203. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) valamint az Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság) megvitatta az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) módosítására beadott, T/203. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/203/4-33. számú módosító javaslatokat.

Az Emberi jogi bizottság, illetve az Önkormányzati bizottság a hátralévõ módosító javaslatok tárgyalását 1998. október 26-ára (hétfõre) halasztotta, ezért állásfoglalásaikat külön közöljük.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Jauernik István
  2. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Itv. 21. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

   1. § "Az illetékekrõl szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21.§-ának (1), (5) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   (1) A lakástulajdon szerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke - lakásonként - 6 millió forintig 2 %, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 6 %. Lakás résztulajdonának szerzése esetén a 6 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2 %-os illeték, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 6 %-os illetéket kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/203/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Bernáth Ildikó
  4. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Itv. 21. § (5) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:

   1. § /Az illetékekrõl szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21.§-ának (5) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(5) Az olyan magánszemély lakástulajdon (tulajdoni hányad) vásárlása esetén,"

   /az illeték alapja a vásárolt és eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének különbözete. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha az a) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a magánszemély tulajdonában a vásárolt lakástulajdonon kívül más lakástulajdon nincs, illetve a b) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a vásárolt lakáson felül legfeljebb csak egy lakástulajdona van. A vásárlás napjától számított 5 éven belül ez a kedvezmény ismételten nem vehetõ igénybe./

   T/203/10. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 5. és a 6. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Jauernik István
  6. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Itv. 21. § (5) bekezdése befejezõ szövegének a következõ módosítását javasolja:

   /Az illetékekrõl szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21.§-ának (5) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   (5) Az olyan magánszemély lakástulajdon vásárlása esetén,/

   "az illeték alapja a vásárolt és eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének különbözete. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha az a) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a magánszemély tulajdonában a vásárolt lakástulajdonon kívül más lakástulajdon nincs, illetve a b) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a vásárolt lakáson felül legfeljebb csak egy lakástulajdona van. A vásárlás napjától számított [5] 3 éven belül ez a kedvezmény ismételten nem vehetõ igénybe."

   Indokolás: Lásd a T/203/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Bernáth Ildikó
  8. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Itv. 21. § (5) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   1. § /Az illetékekrõl szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21.§-ának (5) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   (5) Az olyan magánszemély lakástulajdon vásárlása esetén,/

   "a) aki a másik lakástulajdonát (tulajdoni hányadát) a vásárlás idõpontjától számítva legfeljebb egy évvel korábban eladta vagy"

   /az illeték alapja a vásárolt és eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének különbözete. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha az a) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a magánszemély tulajdonában a vásárolt lakástulajdonon kívül más lakástulajdon nincs, illetve a b) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a vásárolt lakáson felül legfeljebb csak egy lakástulajdona van. A vásárlás napjától számított 5 éven belül ez a kedvezmény ismételten nem vehetõ igénybe./

   Indokolás: Lásd a T/203/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Bernáth Ildikó
  10. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Itv. 21. § (5) bekezdése b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

   1. § /Az illetékekrõl szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21.§-ának (5) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   (5) Az olyan magánszemély lakástulajdon vásárlása esetén,/

   "b) aki a másik lakástulajdonát (tulajdoni hányadát) a vásárlás idõpontját követõ legfeljebb egy éven belül eladja,"

   /az illeték alapja a vásárolt és eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének különbözete. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha az a) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a magánszemély tulajdonában a vásárolt lakástulajdonon kívül más lakástulajdon nincs, illetve a b) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a vásárolt lakáson felül legfeljebb csak egy lakástulajdona van. A vásárlás napjától számított 5 éven belül ez a kedvezmény ismételten nem vehetõ igénybe./

   Indokolás: Lásd a T/203/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Bernáth Ildikó
  12. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Itv. 21. § (5) bekezdése befejezõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:

   1. § /Az illetékekrõl szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21.§-ának (5) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   (5) Az olyan magánszemély lakástulajdon vásárlása esetén,/

   "az illeték alapja a vásárolt és eladott lakástulajdon (tulajdoni hányad) - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének különbözete. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha az a) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a magánszemély tulajdonában a vásárolt lakástulajdonon kívül más lakástulajdon (tulajdoni hányad) nincs, illetve a b) pontban meghatározott esetben a vásárlás idõpontjában a vásárolt lakáson felül legfeljebb csak egy lakástulajdona van. A vásárlás napjától számított 5 éven belül újabb vétel esetében ez a kedvezmény [ismételten] nem vehetõ igénybe."

   Indokolás: Lásd a T/203/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  13. Bernáth Ildikó
  14. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az Itv. 23/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   2. § /Az Itv. 23/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Ingatlan tulajdonjogának cégjegyzék, illetve egyéni vállalkozói igazolvány alapján az illetékkötelezettség keletkezésekor a fõtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant továbbeladás céljából vásárolta és az illetékkötelezettség keletkezésekor ingatlanok pénzügyi lízingjét fõtevékenységként végzõ vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant pénzügyi lízingbeadás céljából vásárolta (a továbbiakban együtt: vállalkozó), továbbá az ingatlanalap által történõ megszerzésekor az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2 %-a."

   T/203/11. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 9. és a 10. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Bernáth Ildikó
  16. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az Itv. 23/A. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   2. § /Az Itv. 23/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) [Az illetékkötelezettség keletkezésekor] A fõtevékenységként folytatott ingatlanforgalmazást a vállalkozó cégbizonyítvánnyal, illetve vállalkozói igazolvánnyal, az ingatlanalap-kezelõi tevékenységre jogosultságot az alapkezelõ az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet által kiadott engedéllyel igazolja."

   Indokolás: Lásd a T/203/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Bernáth Ildikó
  18. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az Itv. 23/A. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   2. § /Az Itv. 23/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Az (1) bekezdésben meghatározott illetéket fizeti ingatlanszerzése után az illetékkötelezettség keletkezésekor ingatlan- és gépjármû pénzügyi lízinget egyaránt folytató vállalkozó is, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant pénzügyi lízingbeadás céljából vásárolta, feltéve, hogy nettó árbevételének legalább 75 %-a e két tevékenységbõl származik."

   Indokolás: Lásd a T/203/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Bernáth Ildikó
  20. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában az Itv. 23/A. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   2. § /Az Itv. 23/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) Ha az (1) bekezdésben meghatározott céllal megszerzett ingatlant az ingatlanforgalmazást végzõ vállalkozó a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésétõl számított két éven belül nem adja el és ennek megtörténtét - legkésõbb a határidõ elteltét követõ 15 napon belül - a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésérõl szóló határozattal (ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását a tulajdoni lapon feltüntetett széljeggyel) nem igazolja, illetõleg ha az ingatlanok pénzügyi lízingbeadásával foglalkozó vállalkozó a fenti határidõn belül a lízingbeadás tényét szerzõdéssel nem igazolja; az illetékhivatal a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdés, illetve 21. § (1) bekezdés alapján egyébként fizetendõ és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték [különbözetét az eredeti esedékesség idõpontjától felszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben] különbözetének kétszeresét a vállalkozó terhére pótlólag elõírja."

   Indokolás: Lásd a T/203/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  21. Dr. Kis Zoltán
  22. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Itv. 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   3. § /Az Itv. 24.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(1) Gépjármû tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerûrtartalmának [minden cm3-e után 10 forint] 1500cm3-ig, - valamint katalizátorral felszerelt gépjármû - esetén 8 forint, egyéb gépjármû esetén a hajtómotor hengerûrtartalmának minden cm3-e után 10 forint, kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármû esetén a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1 kW-ja után 400 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Dr. Rubovszky György, dr. Vitányi István és dr. Horváth Balázs
  24. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolják:

   "4. § (1) Az Itv. 26.§-a [(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép] a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik."

   T/203/15.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14., 15. és a 16. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  25. Dr. Kis Zoltán
  26. képviselõ a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében az Itv. 26. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   4. § /(1) Az Itv. 26.§-a (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik./

   "(6) Az illetékkötelezettség [keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal elsõ lakástulajdonának] az elsõ lakástulajdon megszerzése esetén az egyébként fizetendõ illeték 50%-ig terjedõ, de legfeljebb 40.000 forint kedvezményre jogosult feltéve, ha a megszerzett lakástulajdon teljes forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékû lakás részarány-tulajdonának megszerzése esetén a vagyonszerzõt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékû kedvezmény illeti meg."

   Indokolás: Lásd a T/203/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  27. Dr. Rubovszky György, dr. Vitányi István és dr. Horváth Balázs
  28. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében az Itv. 26. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   4. § /(1) Az Itv. 26.§-a (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik./

   "(6) Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal elsõ lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendõ illeték 50%-ig terjedõ, de legfeljebb 40.000 forint kedvezményre jogosult [feltéve,] ha [a megszerzett] az egész lakástulajdon [teljes] forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékû lakás részarány-tulajdonának megszerzése esetén a vagyonszerzõt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékû kedvezmény illeti meg."

   Indokolás: Lásd a T/203/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  29. Dr. Rubovszky György, dr. Vitányi István és dr. Horváth Balázs
  30. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében az Itv. 26. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolják:

   /(2) Az Itv. 26.§-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:/

   "(9) [A (6) bekezdésben meghatározott vagyonszerzés esetén a szerzõ félnek a vagyonszerzés illetékkiszabásra történõ bejelentésekor nyilatkoznia kell arról, hogy nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérõ tulajdoni hányada, lakásingatlanhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû joga.] A (6) bekezdés alkalmazásában elsõ lakástulajdont szerzõnek az minõsül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 %-ot elérõ tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû joga. A kedvezményre jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerzõ esetén a nagykorúság elérését megelõzõen idegenítettek el. A feltételek fennállásáról a szerzõ félnek a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor írásban kell nyilatkoznia."

   Indokolás: Lásd a T/203/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  31. Dr. Rubovszky György, dr. Vitányi István és dr. Horváth Balázs
  32. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében az Itv. 26. §-át új (10) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

   "(2) Az Itv. 26.§-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

   (10) A 26. § (1) bekezdés a/ pontjában, valamint a 26. § (9) bekezdésében meghatározott nyilatkozattételre elõírt határidõ elmulasztása esetén az illetékkedvezmény nem adható meg."

   Indokolás: Lásd a T/203/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  33. Dr. Soós Gyõzõ
  34. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Itv. 29. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   5. § /Az Itv. 29.§-a (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(1) Az elsõ fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - [1.500] 1100 forint illetéket kell fizetni (általános tételû eljárási illeték)."

   T/203/16., 20., 21., 22., 23., 27., 29., 31/2., 31/3., 31/4., 32., . sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 51., 52., 54. és az 55. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  35. Jauernik István
  36. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Itv. 29. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   5. § /Az Itv. 29.§-a (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(1) Az elsõ fokú államigazgatási eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - [1.500] 1200 forint illetéket kell fizetni (általános tételû eljárási illeték)."

   Indokolás: Lásd a T/203/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  37. Dr. Soós Gyõzõ
  38. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Itv. 29. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   5. § /Az Itv. 29.§-a (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(2) Az elsõ fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után [200] 100 forint, de legalább [3.000] 2500 forint, legfeljebb 300.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke [3.000] 2000 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  39. Jauernik István
  40. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Itv. 29. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   5. § /Az Itv. 29.§-a (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(2) Az elsõ fokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után [200] 125 forint, de legalább [3.000] 2.500 forint, legfeljebb 300.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke [3.000] 2.500 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  41. Dr. Soós Gyõzõ
  42. képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Itv. 29. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   5. § /Az Itv. 29.§-a (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(3) A felügyeleti intézkedést kezdeményezõ kérelem illetéke [7.000] 5500 forint. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32.§ rendelkezései az irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/203/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  43. Dr. Soós Gyõzõ
  44. képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában az Itv. 39. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   7. § /Az Itv. 39.§-a (3) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a következõ d) ponttal egészül ki:

   (Ha az eljárás tárgyának értéke az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja)

   b) a Fõvárosi Bíróság és a megyei bíróság elõtt:/

   "- elsõ fokon indult peres eljárásban [300.000] 275000 forint, nemperes eljárásban pedig [170.000] 140000 forint,

   - fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén [200.000] 140000 forint, nemperes eljárásban pedig 120.000 forint;"

   Indokolás: Lásd a T/203/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  45. Dr. Soós Gyõzõ
  46. képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában az Itv. 39. § (3) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   7. § /Az Itv. 39.§-a (3) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a következõ d) ponttal egészül ki:

   (Ha az eljárás tárgyának értéke az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja)

   c) az ítélõtábla elõtt:/

   "- fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén [400.000] 300000 forint, nemperes eljárásban [250.000] 200000 forint;"

   Indokolás: Lásd a T/203/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  47. Dr. Soós Gyõzõ
  48. képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában az Itv. 39. § (3) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   7. § /Az Itv. 39.§-a (3) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a következõ d) ponttal egészül ki:

   (Ha az eljárás tárgyának értéke az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja)

   d) a Legfelsõbb Bíróság elõtt:/

   "- fellebbezési eljárásban [500.000] 400000 forint,

   - felülvizsgálati eljárásban [600.000] 450000 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  49. Pozsgai Balázs és Jauernik István
  50. képviselõk a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az Itv. 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   8. § /(1) Az Itv. 43.§-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegû kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos - [10.000] 8.000 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  51. Dr. Soós Gyõzõ
  52. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az Itv. 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   8. § /(1) Az Itv. 43.§-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegû kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos - [10.000] 7000 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  53. Dr. Soós Gyõzõ
  54. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdésében az Itv. 43. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja:

   "[(3) Az Itv. 43.§-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

   (6) Bármely bíróság elõtt az általános meghatalmazás illetéke 10.000 forint.]"

   Indokolás: Lásd a T/203/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  55. Bernáth Ildikó
  56. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Itv. 45. § (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(1) Az Itv. 45.§-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke [az alapszabályban] a létesítõ okiratban, a társasági szerzõdésben, [illetve] az alapító okiratban, illetve az alapszabályban megállapított vagyon (jegyzett tõke) értéke után:"

   Indokolás: Lásd a T/203/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  57. Dr. Soós Gyõzõ
  58. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Itv. 45. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(1) Az Itv. 45.§-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke az alapszabályban, a társasági szerzõdésben, illetve az alapító okiratban megállapított vagyon (jegyzett tõke) értéke után:/

   "a) jogi személy esetében 2%, de legalább [60.000] 15000 forint, legfeljebb [600.000] 350000 forint;"

   Indokolás: Lásd a T/203/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  59. Dr. Kis Zoltán
  60. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Itv. 45. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(1) Az Itv. 45.§-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke az alapszabályban, a társasági szerzõdésben, illetve az alapító okiratban megállapított vagyon (jegyzett tõke) értéke után:/

   "a) jogi személy esetében 2%, de legalább [60.000] 30000 forint, legfeljebb [600.000] 300000 forint;"

   Indokolás: Lásd a T/203/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  61. Dr. Kis Zoltán
  62. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Itv. 45. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(1) Az Itv. 45.§-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke az alapszabályban, a társasági szerzõdésben, illetve az alapító okiratban megállapított vagyon (jegyzett tõke) értéke után:/

   "b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az a) pont alá nem tartozó egyéb cég esetén 2%, de legalább [20.000] 10000 forint, legfeljebb [200.000] 100.000 forint;"

   Indokolás: Lásd a T/203/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  63. Dr. Soós Gyõzõ
  64. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Itv. 45. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(1) Az Itv. 45.§-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke az alapszabályban, a társasági szerzõdésben, illetve az alapító okiratban megállapított vagyon (jegyzett tõke) értéke után:/

   "b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az a) pont alá nem tartozó egyéb cég esetén 2%, de legalább [20.000] 7000 forint, legfeljebb [200.000] 150.000 forint;"

   Indokolás: Lásd a T/203/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  65. Dr. Soós Gyõzõ
  66. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Itv. 45. § (1) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(1) Az Itv. 45.§-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke az alapszabályban, a társasági szerzõdésben, illetve az alapító okiratban megállapított vagyon (jegyzett tõke) értéke után:/

   "c) induló vagyon nélkül alapítható cég esetén [10.000] 6000 forint;"

   Indokolás: Lásd a T/203/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  67. Dr. Soós Gyõzõ
  68. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésében az Itv. 45. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(3) Az Itv. 45.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra (jogokra, tényekre) vonatkozóan több rovatot is érintõ változásokat egyidejûleg jelentenek be - az (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - a bejelentett változások számától függetlenül [6000] 4000 forint illetéket kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/203/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  69. Herczog Edit
  70. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésében az Itv. 45. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   /(3) Az Itv. 45.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Ha a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokra (jogokra, tényekre) vonatkozóan több rovatot is érintõ változásokat egyidejûleg jelentenek be [- az (5) bekezdésben foglalt eset kivételével -] a bejelentett változások számától függetlenül 6000 forint illetéket kell fizetni."

   T/203/4. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 36. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  71. Herczog Edit
  72. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésében az Itv. 45. § (5) bekezdésének az elhagyását javasolja:

   /(4) Az Itv. 45.§-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "[(5) A cég vagyonának (jegyzett tõkéjének) növelése (felemelése) esetében az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott illetéket a vagyon (a jegyzett tõke) növekedésének összege után kell kiszámítani, az illeték mértéke legalább 10.000 forint, az (1) bekezdés a) pontjában említettek esetében legfeljebb 600.000 forint, az (1) bekezdés b) pontjában említettek esetében pedig legfeljebb 200.000 forint. Ez az illeték magában foglalja az egyidejûleg bejelentett más változásokért fizetendõ illetéket is.]"

   Indokolás: Lásd a T/203/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  73. Dr. Soós Gyõzõ
  74. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésében az Itv. 45. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   9. § /(4) Az Itv. 45.§-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) A cég vagyonának (jegyzett tõkéjének) növelése (felemelése) esetében az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott illetéket a vagyon (a jegyzett tõke) növekedésének összege után kell kiszámítani, az illeték mértéke legalább [10.000] 4000 forint, az (1) bekezdés a) pontjában említettek esetében legfeljebb [600.000] 35000 forint, az (1) bekezdés b) pontjában említettek esetében pedig legfeljebb [200.000] 160000 forint. Ez az illeték magában foglalja az egyidejûleg bejelentett más változásokért fizetendõ illetéket is."

   Indokolás: Lásd a T/203/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  75. Karakas János
  76. képviselõ a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésében az Itv. 45. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   /(4) Az Itv. 45.§-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) A cég vagyonának (jegyzett tõkéjének) a cég elhatározása alapján történõ növelése (felemelése) esetében az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott illetéket a vagyon (a jegyzett tõke) növekedésének összege után kell kiszámítani, az illeték mértéke legalább 10.000 forint, az (1) bekezdés a) pontjában említettek esetében legfeljebb 600.000 forint, az (1) bekezdés b) pontjában említettek esetében pedig legfeljebb 200.000 forint. Ez az illeték magában foglalja az egyidejûleg bejelentett más változásokért fizetendõ illetéket is."

   Indokolás: Lásd a T/203/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  77. Bernáth Ildikó
  78. képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ában az Itv. 87. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   14. § /Az Itv. 87.§-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki./

   "(3) Ha a törvény 21.§ (5) bekezdés[e]ében[, valamint 26.§ (6) bekezdése szerinti kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt, az igénybe vett kedvezmény összegét az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott adóbírsággal, valamint az eredeti esedékességtõl (a határozat jogerõre emelkedését követõ naptól) számított késedelmi pótlékkal megnövelten kell megfizetni] meghatározott kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt, akkor az adott vagyonszerzésre irányadó általános szabályok szerint járó és a 21. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményes illetékalap figyelembevételével elõírt illeték különbözetének háromszorosát kell a vagyonszerzõ terhére pótlólag elõírni. Ha a 26. § (6) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt, akkor az igénybe vett kedvezmény összegének háromszorosát kell a vagyonszerzõ terhére pótlólag elõírni."

   Indokolás: Lásd a T/203/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Ifjúsági biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  79. Bernáth Ildikó
  80. képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ában az Itv. 102. § (1) bekezdése befejezõ szövegének a következõ módosítását javasolja:

   17. § /Az Itv. 102.§ (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   e) forgalmi érték:/

   "az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában - a vagyontárgyat terhelõ adósságok, továbbá [a lakástulajdonon] az ingatlanon a vagyonszerzõ javára az elidegenítéskor megszûnõ bérleti jog [(lakottság)] figyelembevétele nélkül - árként általában elérhetõ."

   Indokolás: Lásd a T/203/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  81. Dr. Kis Zoltán
  82. képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ában az Itv. 102. § (1) bekezdése befejezõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:

   17. § /Az Itv. 102.§ (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   e) forgalmi érték:/

   "az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában - a vagyontárgyat terhelõ adósságok, továbbá a lakástulajdonon a vagyonszerzõ javára az elidegenítéskor megszûnõ bérleti jog (lakottság) figyelembevétele nélkül - árként általában elérhetõ. Az a lakásbérlõ, aki önkormányzati bérlakását kívánja megvásárolni és erre a lakásra az adásvételi szerzõdés megkötése elõtt már legalább 3 éves bérleti jogviszonnyal rendelkezik, jogosult a forgalmi érték megállapításakor a bérleti jog (lakottság) - mint a forgalmi értéket csökkentõ tényezõ - figyelembevételére."

   Indokolás: Lásd a T/203/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  83. Dr. Soós Gyõzõ
  84. képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "18. § [Az Itv. Melléklete e törvény mellékletének megfelelõen módosul.]"

   Indokolás: Lásd a T/203/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  85. Bernáth Ildikó
  86. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-a felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:

   19. § "A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) a következõ [46/A.] 46/B. §-sal egészül ki:"

   T/203/13. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  87. Dr. Soós Gyõzõ
  88. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ának - a Kktv. 46/A. § (1)-(2) bekezdését érintõen - az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

   "19. § [A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) a következõ 46/A. §-sal egészül ki:

   46/A. § (1) A közúti közlekedési igazgatási eljárás során a hatóság által - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kiadott forgalmi engedélyért, törzskönyvért, érvényesítõ címkéért és azok pótlásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

   (2) Felhatalmazást kap a belügyminiszter és a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben az (1) bekezdésben meghatározott díj fizetésére kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, beszedésének módját, a kedvezmények, mentességek körét együttes rendeletben szabályozza.]"

   Indokolás: Lásd a T/203/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  89. Bernáth Ildikó
  90. képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Kktv. 46/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   19. § /A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) a következõ 46/A. §-sal egészül ki:/

   "[46/A.] 46/B. § (1) A közúti közlekedési igazgatási eljárás során a hatóság által - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kiadott forgalmi engedélyért, törzskönyvért, érvényesítõ címkéért és azok pótlásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/203/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  91. Bernáth Ildikó
  92. képviselõ a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(2) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Itv. 4. §-a (1) bekezdésének második mondatából a "kivéve, ha a törvény szerint a szerzõdõ felet terhelõ illeték megfizetését a 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapján magára vállalta" mondatrész, az Itv. 27.§-ának (2) bekezdése, továbbá az Itv. Melléklete IX. címének 4. pontja, XI. címe és a XVIII. címének 11. pontja hatályát veszti, valamint az Itv. 33. § (2) bekezdésének 13. pontjában a "személyi igazolvány" kifejezés helyébe a "személyazonosító igazolvány" szövegrész lép. Egyidejûleg hatályát veszti a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról rendelkezõ 1997. évi LXXII. törvény 37.§-ának (4) bekezdése. [Az Itv. Mellékletének XI. címe a gépjármû forgalmi engedélyével kapcsolatos eljárásra igazgatási szolgáltatási díjkötelezettséget megállapító jogszabály hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti.]"

   T/203/6. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 53. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  93. Pozsgai Balázs és Jauernik István
  94. képviselõk a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

   "(3) Ha a [gépjármûnek öröklési illetékkötelezettség alá esõ módon való megszerzése] gépjármû tulajdonjogának megszerzése 1999. január 1-je elõtt örökléssel történik, akkor az ezt terhelõ öröklési illeték megállapítására az 1998. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni."

    

   T/203/14

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 48. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/203/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  95. Bernáth Ildikó
  96. képviselõ a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

   "(3) Ha a gépjármûnek öröklési illetékkötelezettség alá esõ módon való megszerzése 1999. január 1-je elõtt történik, akkor az ezt terhelõ öröklési illeték megállapítására [az 1998. december 31-én] az öröklési illetékkötelezettség keletkezésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/203/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  97. Dr. Soós Gyõzõ
  98. képviselõ a törvényjavaslat Melléklete 1. pontjának a következõ módosítását javasolja:

   /1. Az Itv. Melléklete I. címének 1. pontja a következõk szerint módosul:/

   "1. A becsületsértés és a magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 1.200 forint, a fellebbezés, [illetõleg] illetve a kifogás illetéke 2.500 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/18. számú módosító javaslat indokolását.

    

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  99. Pozsgai Balázs és Jauernik István
  100. képviselõk a törvényjavaslat Melléklete 3. pontjának a következõ módosítását javasolják:

   "3. Az Itv. melléklete IV. címének 1. [és 2.] pontja a következõk szerint módosul és 2. pontja elmarad.:

   1. Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen [másolat, illetõleg] kivonat illetéke - ha e melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvû [másolat] kivonat esetében 100 forint, idegen nyelvû [másolat] kivonat esetében 200 forint. A hitelesített másolat illetéke 100 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként [100] 20 forint."

   Indokolás: Lásd a T/203/31/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  101. Pozsgai Balázs és Jauernik István
  102. képviselõk a törvényjavaslat Melléklete 4. pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /4. Az Itv. Melléklete IV. címének 5. pontja a következõk szerint módosul:/

   "5. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, [500] 100 forint illeték alá esik."

   Indokolás: Lásd a T/203/31/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

    

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  103. Pozsgai Balázs és Jauernik István
  104. képviselõk a törvényjavaslat Melléklete 8. pontjának a következõ módosítását javasolják:

   /8. Az Itv. Melléklete VIII. címe a következõk szerint módosul:/

   "Iskolai bizonyítvány - ide értve a felsõfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért [1.500] 1.000 forint illetéket kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/203/31/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  105. Bernáth Ildikó
  106. képviselõ a törvényjavaslat Melléklete 12. pontjának a következõ módosítását javasolja:

   "12. [Az Itv. Melléklete XI. címének 1. és 2. pontja a következõk szerint módosul:

   "1. A 2. pontban említett kivétellel gépjármû (pótkocsi) forgalmi engedélyének - ideértve az ideiglenes forgalmi engedélyt is - kiállításával, pótlásával, a betelt forgalmi engedély cseréjével, másodlat kiadásával, illetõleg tulajdonjogot érintõ korlátozásnak a forgalmi engedélybe történõ bejegyzésével és nyilvántartásba vételével, valamint törlésével kapcsolatos eljárás illetéke 2.000 forint.

   2. Az egy alkalomra szóló forgalmi engedély illetéke 500 forint.]"

   Megjegyzés: A módosító javaslat feltehetõen a melléklet 12. pontjának teljes elhagyását javasolja, de ezt szövegszerûen nem közli.

   Indokolás: Lásd a T/203/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  107. Pozsgai Balázs és Jauernik István
  108. képviselõk a törvényjavaslat Melléklete 14. pontjának a következõ módosítását javasolják:

/14. Az Itv. Mellékletének XIII. címe a következõk szerint módosul:/

"1. Kérelemre indult eljárás illetéke:

a) elvi vízjogi engedély esetén

[2.000] 1.000 forint;

b) vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély esetén, illetõleg bejelentési kötelezettség alá tartozó - a jogszabályban meghatározott - ügyekben"

[5.000] 2.000 forint;

c) engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen (megépített) vízimunka, vízilétesítmény fennmaradási engedélye esetén

8.000 forint;

d) egyéb kérelemre indult eljárás esetén

[5.000] 2.000 forint."

Indokolás: Lásd a T/203/31/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 1. Dr. Illés Zoltán
 2. képviselõ a törvényjavaslat Melléklete 15. pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /15. Az Itv. Mellékletének XIV. címe a következõk szerint módosul:/

    "1. Az alapeljárás illetéke [2.000] 5.000 forint."

  Indokolás: Lásd a T/203/16. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

 3. Dr. Kis Zoltán
 4. képviselõ a törvényjavaslat Melléklete 18. pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /18. Az Itv. Mellékletének XX. címe a következõk szerint módosul:/

  "Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - ingatlanonként - 50.000 forint illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki Magyarország területére állandó letelepedési engedéllyel rendelkezik és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10.000 forint illetéket köteles megfizetni."

  Indokolás: Lásd a T/203/24. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. Restancia!

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Pozsgai Balázs és Jauernik István
 6. képviselõk a törvényjavaslat Melléklete 20. pontjának a következõ módosítását javasolják:

/20. Az Itv. Melléklete a következõ XXII. címmel és rendelkezéssel egészül ki:

XXII. A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági eljárások illetéke/

  "1. Kérelemre indult [eljárási illetékek] eljárások illetéke:

[a) közmûpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározott talajvízkút, szennyvíz szikkasztó - létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén 2.000 forint;]

[b)] víziállás létesítésének, használatbavételének, továbbá fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén 2.000 forint;

[c) szennyvízelõtisztító berendezés létesítésének, átalakításának, illetve használatbavételének engedélyezése esetén 5.000 forint.]"

Indokolás: Lásd a T/203/31/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 22.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

Páva Zoltán s.k.,
Ifjúsági és sport
bizottságának elnöke