T/202/41.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról szóló T/202. sz. törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/202/31. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés -, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), és a Gazdasági bizottsága megvitatta a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) módosításáról szóló, T/202. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/202 /32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. és 40. számú kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat.

Mádi László képviselõ a T/202/31. sz. ajánlás 1., és 3., pontjainban lévõ módosító javaslatait visszavonta!

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési módszerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Mádi László képviselõ - kapcsolódva Kovács Tibor és Mádi László képviselõ a T/202/20. számú módosító javaslatához (a T/202/31. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt. 7. § 1. pontja c) alpontjának kiegészítését és új d) alpont felvételét javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerûen változik)
  2. /jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

   "c) az ásványolajtermék színezését (beleértve a jelzõanyagot is), ha a színezés eredményeként a termék nyolc számjegyû vámtarifaszáma és adómértéke nem változik;"

   d) ásványolajtermék finomítói ásványolajraktárban történõ, felhasználási cél szerinti átminõsítését, ha az átminõsítés eredményeként a termék nyolc számjegyû vámtartifaszáma és adómértéke nem változik;"

   Indokolás: Lásd a T/202/36. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Gazdasági biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Mádi László képviselõ - kapcsolódva Dr. Medgyasszay László és Font Sándor képviselõ a T/202/29/1. számú módosító javaslatához (a T/202/31. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt 7. § 1. pontja e) alpontjának a következõ módosítását javasolja:
  4. /jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

   "e) a bonbongyártáshoz felhasznált alkoholos gyümölcsbõl az alkoholtermék gyártási [hulladékként] melléktermékként történõ visszanyerését, ha azt a vámhatóságnak elõzetesen bejelentették;"

   Indokolás: Lásd a T/202/33. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Gazdasági biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. A Költségvetési Bizottság a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt 7. § 1. pontja f) alpontjának következõ kiegészítését javasolja:
  6. /jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

   "f) az üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltõ állomáson a lefejtéskor bekövetkezõ keveredését, ha azt a vámhatóságnak haladéktalanul bejelentették;"

   Indokolás: Lásd a T/202/40/1 . sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Herczog Edit képviselõ - kapcsolódva a T/202/4/2. számú módosító javaslatához (a T/202/31. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ában a Jöt. 15. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
  8. "[(1) Adófizetési kötelezettség keletkezik, ha]

   a) a hatóságok által elkobzott, valamint [a] lefoglalt [és elõzetesen értékesíthetõ, vagy a vámhatóság által a vámraktárból értékesített jövedéki terméket (vámárut, árut) nem adóraktár vásárolja meg] árut a vámhatóságnak meg kell semmisíteni, az ilyen termékek nem válhatnak kereskedelmi áruvá;"

   Indokolás: Lásd a T/202/37. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Lotz Károly képviselõ - kapcsolódva a T/202/27. számú módosító javaslatához (a T/202/31/. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 17. §-ának (1) bekezdésében a Jöt. 36. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  10. "/(1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:

   a) a 2710 00 27, 2710 00 29 és a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinekre [86,90] 85,50 Ft/liter,

   b) a 2710 00 26, a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre [93,90] 92,20 Ft/liter,

   c) a 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 37 és a 2710 00 39 vámtarifaszám alatti egyéb benzinekre - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 93,90 Ft/liter,

   d) a 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51, 2710 00 55 és a 2710 00 59 vámtarifaszám alatti petróleumokra - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 93,90 Ft/liter,

   e) a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67 és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelõolajokra, továbbá azokra a 2710 00 71, 2710 00 72, 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 vámtarifaszám alá tartozó fûtõolajokra, amelyek viszkozitása 20 oC hõmérsékleten kisebb, mint 10 mm2/s, vagy a desztillációs vizsgálatnál a 250 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 25 %-ot, vagy a 350 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 80%-ot, 75,00 Ft/liter,

   f) a 2711 11, 2711 12, 2711 13, 2711 19 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a cseppfolyós halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti gépjármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 86,70 Ft/kg,

   g) a 2711 21 és a 2711 29 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a sûrített gáz halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti gépjármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 41,80 Ft/nm3,

   h) a 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43, 2902 44 vámtarifaszám alatti benzolra és homológjaira - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 93,90 Ft/liter,

   i) a 2710 00 81, 2710 00 83, 27 10 00 85 vámtarifaszám alatti kenõolajra 67,50 Ft/kg,

   j) a 3811 vámtarifaszám alatti adalékanyagokra 67,50 Ft/kg,

   k) a 2709 00 10 vámtarifaszám alatti földgáz kondenzátumra - a stabilizálatlan gazolin kivételével - 93,90 Ft/liter,

   l) a 34. § szerinti, de e § a)-k) pontjában nem említett ásványolajra - a 2710 00 87 vámtarifaszám alá tartozó kétütemû motorolaj kivételével - a belsõégésû motorokhoz motorbenzinként, a motorbenzin adalékaként vagy higítóanyagaként való kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 93,90 Ft/liter, a belsõégésû motorokhoz gázolaj, a gázolaj adalékaként vagy higítóanyagaként, illetve a tüzelõolajként történõ kínálás és értékesítés vagy felhasználás esetén 75,00 Ft/liter, a [belsõ égésû motorokhoz üzemanyaggáz céljára] közúti gépjármûvek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált cseppfolyós halmazállapotú gáz esetén 86,70 Ft/kg, gáz halmazállapot esetén 41,80 Ft/nm3."

   Indokolás: Lásd a T/202/32. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. A Költségvetési Bizottság a törvényjavaslat 19. § (5) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:
  12. "A Jöt. 41. §-ának (6) bekezdése a következõ g) ponttal és a következõ befejezõ mondattal egészül ki:"

   Indokolás: Lásd a T/202/40/2. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. A Költségvetési Bizottság a törvényjavaslat 20. §-ában a Jöt 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. "A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: pálinka) adója hektoliterfokonként [1170] 1120 forint."

   Indokolás: Lásd a T/202/40/6. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Mádi László képviselõ - kapcsolódva Dr. Medgyasszay László és Font Sándor képviselõ a T/202/29/5. számú módosító javaslatához (a T/202/31. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 20. §-a (3) bekezdésében a Jöt 43. §-a (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  16. "A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére hektoliterfokonként évente legfeljebb [100] 50 hektoliterfok mennyiségig 500 forint, [100] 50 hektoliterfok felett 1170 forint."

   Indokolás: Lásd a T/202/34. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. támogatja

   - az Gazdasági biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. A Költségvetési Bizottság a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésében a Jöt 43. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  18. "A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére hektoliterfokonként évente legfeljebb [100] 50 hektoliterfok mennyiségig 500 forint, [100] 50 hektoliterfok felett [1170] 1120 forint."

   Indokolás: Lásd a T/202/40/5. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Herczog Edit képviselõ - kapcsolódva képviselõ a T/202/27/7. számú módosító javaslatához (a T/202/31. sz. ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében a Jöt. 47. § (1) bekezdését új e) ponttal javasolja kiegészíteni: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik)
  20. /Adómentes felhasználás a 2207 vámtarifaszámú alkoholterméknek a felhasználása/

   e) kizárólag mezõgazdasági etil-alkohol üzemanyag, vagy üzemanyag-adalék anyagok elõállításához,

   Indokolás: Lásd a T/202/39. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. A Költségvetési Bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  22. "A Jöt. 69. §-a (2) bekezdésének felvezetõ mondata [az alábbiak szerint módosul] helyébe a következõ rendelkezés lép:"

   Indokolás: Lásd a T/202/40/3. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  23. A Költségvetési Bizottság a törvényjavaslat 37. § (2) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  24. "A Jöt. 72. §-ának (10) bekezdése a következõ [új] befejezõ mondatokkal egészül ki:"

   Indokolás: Lásd a T/202/40/4. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  25. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor képviselõ - kapcsolódva a T/202/29. számú módosító javaslatukhoz (a T/202//31. sz. ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésében a Jöt. 77. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  26. "A desztilláló berendezés jogosulatlan elõállítása, értékesítése vagy birtokolása elsõ alkalommal legalább 20 ezer, de legfeljebb [100] 200 ezer forintig terjedõ, ismétlõdés esetén az elõzõ alkalommal kiszabott jövedéki bírság összegének kétszereséig terjedõ jövedéki bírsággal büntetendõ."

   Indokolás: Lásd a T/202/38. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Gazdasági biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  27. Mádi László képviselõ - kapcsolódva a T/202/17. számú módosító javaslatához (a T/202/31. sz. ajánlás 34. pontja) - a törvényjavaslat 46. §-a (1) bekezdésének a kiegészítését és új (4) bekezdés felvételét javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

"(1) E törvény - a (2) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - 1999. január 1-jén lép hatályba. Az adókötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit azokra az esetekre kell elõször alkalmazni, amelyekben az adómegállapítási és/vagy adófizetési kötelezettség 1998. december 31-ét követõen áll be."

"(4) E törvény 37. § (3) bekezdése a kihirdetése napján lép hatályba."

Indokolás: Lásd a T/202/35. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 29.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke