T/202/31.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

a j á n l á s a

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról szóló T/202. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) és a Gazdasági bizottsága, megvitatta a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) módosításáról szóló, T/202. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/202 / 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. és 30.számú módosító javaslatokat.

Dr. Medgyasszay László és Font Sándor képviselõ a T/202/29/3. számú módosító javaslatukat visszavonták!

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

 1. Kovács Tibor és Mádi László
 2. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt. 7. § 1) pontja c) alpontjának kiegészítését és új d) alpont felvételét javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerûen változik)

  /1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

  "c) az ásványolajtermék színezését (beleértve a jelzõanyagot is), ha a színezés eredményeként a termék nyolc számjegyû vámtarifaszáma nem változik;"

  d) ásványolajtermék finomítói ásványolajraktárban történõ felhasználási cél szerinti átminõsítését, ha az átminõsítés eredményeként a termék nyolc számjegyû vámtartifaszáma és adómértéke nem változik;

  Indokolás: Lásd a T/202/6.,20.,23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 4. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt. 7. § 1) pontja e) alpontjának az elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerûen változik)

  /1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

  ["e) a bonbongyártáshoz felhasznált alkoholos gyümölcsbõl az alkoholtermék gyártási hulladékként történõ visszanyerését;] "

  Indokolás: Lásd a T/202/29/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Mádi László
 6. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt. 7. § 1) pontja e) alpontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

  "e) a bonbongyártáshoz felhasznált alkoholos gyümölcsbõl az alkoholtermék gyártási hulladékként történõ visszanyerését, ha azt a vámhatóságnak elõzetesen bejelentették;"

  Indokolás: Lásd a T/202/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Herczog Edit
 8. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt. 7. § 1. pontját új h) alponttal kiegészíteni javasolja:

  /1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

  "h) a nyers és finomított növényi olajok gyártásához felhasznált és visszanyert jövedéki terméknek a gyártási folyamatban való újrafelhasználása. "

  Indokolás: Lásd a T/202/4/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Mádi László
 10. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Jöt. 7. § 1. pontját új h) alponttal kiegészíteni javasolja:

  /1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

  "h) a növényi olajok oldószeres kivonással történõ gyártásához zárt rendszerben felhasznált 2710 00 25 00 vámtartifaszámú ásványolaj visszanyerése, amennyiben a gyártási folyamatban újrafelhasználásra kerül;"

  Indokolás: Lásd a T/202/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Mádi László
 12. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Jöt. 9. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A Jöt. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(1) Adómentes a vámtörvény szerint vámmentesen vámkezelt üzemanyag és áruminta, továbbá a vámtörvény 109. §-[a]ának (1) és (3)-(5) bekezdése alapján vámmentesen vámkezelt jövedéki termék."

  Indokolás: Lásd a T/202/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 13. Herczog Edit
 14. képviselõ a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében a Jöt. 15. § (1) bekezdése a) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  "[(1) Adófizetési kötelezettség keletkezik, ha]

  a) a hatóságok által elkobzott, valamint a lefoglalt [és elõzetesen értékesíthetõ, vagy a vámhatóság által a vámraktárból értékesített jövedéki terméket (vámárut, árut) nem adóraktár vásárolja meg] árut a vámhatóságnak meg kell semmisíteni, az ilyen termékek nem válhatnak kereskedelmi áruvá;"

  Indokolás: Lásd a T/202/4/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 16. képviselõ a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében a Jöt. 15. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  "[(1) Adófizetési kötelezettség keletkezik, ha]

  "a hatóságok által elkobzott, valamint a lefoglalt és elõzetesen értékesíthetõ, [vagy a vámhatóság által a vámraktárból értékesített] jövedéki terméket ([vámárut,] árut) nem adóraktár vásárolja meg;"

  Indokolás: Lásd a T/202/29/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Kovács Tibor és Mádi László
 18. képviselõ a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében a Jöt. 31. § (1) bekezdése d) pontjának helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:

  (1) A Jöt. 31. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a megfizetett adó visszaigénylésére (levonására) jogosult]

  "d) az a személy, aki a 37. § (1) bekezdésében megjelölt ásványolajat, illetve a 47. § (1) bekezdésében megjelölt alkoholterméket adóval növelt áron adóraktárból vagy importálótól szerezte be, és adómentes célra használta fel."

  Indokolás: Lásd a T/202/7.,26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 19. Kovács Tibor
 20. képviselõ a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /(1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: /

  "(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -

  a) a 2710 00 27, 2710 00 29 és a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinekre [86,90] 83,50 Ft/liter,

  b) a 2710 00 26, a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre [93,90] 90,20 Ft/liter,

  c) a 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 37 és a 2710 00 39 vámtarifaszám alatti egyéb benzinekre - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - [93,90] 90,20 Ft/liter,

  d) a 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51, 2710 00 55 és a 2710 00 59 vámtarifaszám alatti petróleumokra - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - [93,90] 90.20 Ft/liter,

  e) a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67 és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelõolajokra [75,00] 73,00 Ft/liter,

  f) a 2711 11, 2711 12, 2711 13, 2711 19 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a cseppfolyós halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti gépjármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 86,70 Ft/kg,

  g) a 2711 21 és a 2711 29 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a sûrített gáz halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti gépjármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 41,80 Ft/nm3,

  h) a 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43, 2902 44 vámtarifaszám alatti benzolra és homológjaira - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - [93,90] 90,20 Ft/liter,

  i) a 2710 00 81, 2710 00 83, 27 10 00 85 vámtarifaszám alatti kenõolajra [67,50] 66,00 Ft/kg,

  j) a 3811 vámtarifaszám alatti adalékanyagokra [67,50] 66,00 Ft/kg,

  k) a 2709 00 10 vámtarifaszám alatti földgáz kondenzátumra - a stabilizálatlan gazolin kivételével - [93,90] 90,20 Ft/liter,

  l) a 34. § szerinti, de e § a)-k) pontjában nem említett ásványolajra - a 2710 00 87 vámtarifaszám alá tartozó kétütemû motorolaj kivételével - a belsõégésû motorokhoz motorbenzinként, a motorbenzin adalékaként vagy higítóanyagaként való kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén [93,90] 90,20 Ft/liter, a belsõégésû motorokhoz gázolaj, a gázolaj adalékaként vagy higítóanyagaként, illetve a tüzelõolajként történõ kínálás és értékesítés vagy felhasználás esetén [75,00] 73,00 Ft/liter, a belsõ égésû motorokhoz üzemanyaggáz céljára kínált, értékesített vagy felhasznált cseppfolyós halmazállapotú gáz esetén 86,70 Ft/kg, gáz halmazállapot esetén 41,80 Ft/nm3."

  Indokolás: Lásd a T/202/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Mádi László
 22. képviselõ a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  /(1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  " (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:

  a) a 2710 00 27, 2710 00 29 és a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinekre 86,90 Ft/liter,

  b) a 2710 00 26, a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre 93,90 Ft/liter,

  c) a 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 37 és a 2710 00 39 vámtarifaszám alatti egyéb benzinekre - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 93,90 Ft/liter,

  d) a 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51, 2710 00 55 és a 2710 00 59 vámtarifaszám alatti petróleumokra - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 93,90 Ft/liter,

  e) a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67 és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelõolajokra, továbbá azokra a 2710 00 71, 2710 00 72, 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 vámtarifaszám alá tartozó fûtõolajokra, amelyek viszkozitása 20 oC hõmérsékleten kisebb, mint 10 mm2/s, vagy a desztillációs vizsgálatnál a 250 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 25 %-ot, vagy a 350 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 80%-ot, 75,00 Ft/liter,

  f) a 2711 11, 2711 12, 2711 13, 2711 19 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a cseppfolyós halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti gépjármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 86,70 Ft/kg,

  g) a 2711 21 és a 2711 29 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a sûrített gáz halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti gépjármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 41,80 Ft/nm3,

  h) a 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43, 2902 44 vámtarifaszám alatti benzolra és homológjaira - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 93,90 Ft/liter,* i) a 2710 00 81, 2710 00 83, 27 10 00 85 vámtarifaszám alatti kenõolajra 67,50 Ft/kg,

  j) a 3811 vámtarifaszám alatti adalékanyagokra 67,50 Ft/kg,

  k) a 2709 00 10 vámtarifaszám alatti földgáz kondenzátumra - a stabilizálatlan gazolin kivételével - 93,90 Ft/liter,

  l) a 34. § szerinti, de e § a)-k) pontjában nem említett ásványolajra - a 2710 00 87 vámtarifaszám alá tartozó kétütemû motorolaj kivételével - a belsõégésû motorokhoz motorbenzinként, a motorbenzin adalékaként vagy higítóanyagaként való kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 93,90 Ft/liter, a belsõégésû motorokhoz gázolaj, a gázolaj adalékaként vagy higítóanyagaként, illetve a tüzelõolajként történõ kínálás és értékesítés vagy felhasználás esetén 75,00 Ft/liter, a [belsõ égésû motorokhoz üzemanyaggáz céljára] közúti gépjármûvek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált cseppfolyós halmazállapotú gáz esetén 86,70 Ft/kg, gáz halmazállapot esetén 41,80 Ft/nm3."

  Indokolás: Lásd a T/202/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Kovács Tibor és Mádi László
 24. képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ában a Jöt. 37. § (1) bekezdése f) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /[(1) Adómentes célú felhasználásnak minõsül] /

  "f) a 3811 90 vámtarifaszámú ásványolajnak vegyipari és erõmûvi technológiákban vízlágyítóként, [technológiai segédanyagként] kõolaj-és földgázkitermelésben segédanyagként való felhasználása."

  Indokolás: Lásd a T/202/8.,21.,24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Mádi László
 26. képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ban a Jöt. 37. § (1) bekezdését a következõ új g) ponttal javasolja kiegészíteni:

  A Jöt. 37. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következõ e) [és f)]-g) ponttal:

  /[(1) Adómentes célú felhasználásnak minõsül]/

  "g) a 2710 00 25 00 vámtartifaszámú ásványolajnak az oldószeres kivonást alkalmazó növényi olaj gyártási technológiában extrakciós anyagként való felhasználása."

  Indokolás: Lásd a T/202/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 27. Herczog Edit
 28. képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ában a Jöt. 37. § (1) bekezdését a következõ új g) ponttal kiegészíteni javasolja:

  "A Jöt. 37. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következõ e) [és] f) és g) ponttal:

  [(1) Adómentes célú felhasználásnak minõsül]

  "g) a 271002500 vámtarifaszámú normál-hexán a növényi olajgyártási technológiában extrakciós anyagként való felhasználása.""

  Indokolás: Lásd a T/202/4/3 . sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Kovács Tibor és Mádi László
 30. képviselõ a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdésében a Jöt. 41. § (1) bekezdés d) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /(1) Ásványolaj adóraktári engedély/

  "d) a 36. § (1) bekezdés f) pontja szerinti cseppfolyós propán vagy bután, valamint ezek keverékének üzemanyag célú elõállítására, valamint e termékeknek, továbbá a 2710 00 25 vámtartifaszám alatti terméknek a 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gázkondenzátum feldolgozásával történõ elõállítására (a továbbiakban: cseppfolyós gáztöltõ);"

  /adható./

  Indokolás: Lásd a T/202/9.,15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 31. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 32. képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ában a Jöt. 43. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: pálinka) adója hektoliterfokonként [1170] 1070 forint."

  Indokolás: Lásd a T/202/29/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Herczog Edit
 34. képviselõ a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésében a Jöt. 43. §-ának (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(4) A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére (e tekintetben a közös háztartásban élõk közül csak egy személy tekinthetõ kedvezményezettnek) hektoliterfokonként évente legfeljebb [100] 50 hektoliter fok mennyiségig [500] 390 forint, [100] 50 hektoliterfok felett 1170 forint. "

  Indokolás: Lásd a T/202/4/4 . sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal) - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Tokár István és Jauernik István
 36. képviselõ a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésében a Jöt. 43 . § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(4) A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére hektoliterfokonként évente legfeljebb 100 hektoliterfok mennyiségig [500] 450 forint, 100 hektoliterfok felett 1170 forint."

  Indokolás: Lásd a T/202/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 38. képviselõ a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésében a Jöt. 43. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(4) A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére hektoliterfokonként évente legfeljebb [100] 30 hektoliterfok mennyiségig [500] 600 forint, [100] 30 hektoliterfok felett [1170] 1070 forint."

  Indokolás: Lásd a T/202/29/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 40. képviselõ a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében a Jöt. 47. § (1) bekezdés a) pontjában a következõ kiegészítését javasolja:

  /Adómentes felhasználás a 2207 vámtarifaszámú alkoholterméknek a felhasználása/

  "a) az Országos Gyógyszerészeti Intézet által törzskönyvezett gyógyszerek, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet által nyilvántartásba vett gyógyszernek nem minõsülõ, szájon át fogyasztható alkoholtartalmú gyógyhatású termékek 100 ml, vagy annál kisebb kiszerelésben 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztási dózisnak megfelelõ összetételben való elõállításához, a szájon át nem fogyasztható, alkoholtartalmú készítmények, továbbá a gyógyszerhatóanyagok és intermedierek elõállításához, valamint az e pontban megjelölt termékek gyártóberendezéseinek a technológiai elõírásokban rögzített tisztítási eljárásához,"

  Indokolás: Lásd a T/202/29/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 41. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 42. képviselõ a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdése e) pontjának az elhagyását javasolja:

  /Adómentes felhasználás a 2207 vámtarifaszámú alkoholterméknek a felhasználása/

  ["e) egyéb nem jövedéki termék elõállításához, amennyiben az nemzetgazdasági szempontból jelentõséggel bír.]"

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismeretett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/202/29/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 44. képviselõ a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdésében a Jöt. 47. § (2) bekezdése utolsó mondatának a következõ módosítását javasolja:

  /A Jöt. 47. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "A kérelemhez csatolni kell a 26. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel teljesülését bemutató dokumentációt is, [továbbá az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a tevékenység felügyeletét ellátó minisztériumnak az adott termékelõállításhoz fûzõdõ nemzetgazdasági érdek fennállását megerõsítõ véleményét,] amely a keretengedély megadásának feltétele."

  Indokolás: Lásd a T/202/29/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 45. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 46. képviselõ a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdésében a Jöt. 47. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja:

  [(3) A Jöt. 47. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(6) Az adómentes felhasználási cél megvalósulásának kockázatára legfeljebb 80 millió forint értékû jövedéki biztosítékot kell felajánlani.] "

  Indokolás: Lásd a T/202/29/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 47. Mádi László
 48. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Jöt. 51. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  / A Jöt. 51. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:/

  "(4) Az alkoholos gyümölcs beszerzése esetén e törvény 69. §-ának - a (4) bekezdés kivételével - és 71. §-ának az alkoholtermék jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységére, illetve importálására és exportálására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A bonbongyártás során gyártási [hulladékként] melléktermékként visszanyert alkoholterméket a külön jogszabályban foglalt rendelkezések szerinti elszámolással vámhivatali felügyelet mellett meg kell semmisíteni, vagy az alkoholos gyümölcsöt elõállító adómentes felhasználóhoz, illetve külföldre vissza kell szállítani. Arra az alkoholtermékre vonatkozóan, amelyet nem semmisítenek meg, vagy nem szállítanak vissza [az alkoholos gyümölcsöt elõállító adómentes felhasználóhoz] alkoholtermék adóraktárba vagy külföldre, a külön jogszabályban erre meghatározott határidõ elmulasztását követõ napon az alkoholos gyümölcsöt felhasználó bonbongyártónak a 43. § (2) bekezdésében megjelölt adómérték figyelembe vételével adófizetési kötelezettsége keletkezik."

  Indokolás: Lásd a T/202/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 49. Herczog Edit
 50. képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Jöt. 51. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(4) Az alkoholos gyümölcs beszerzése esetén e törvény 69. §-ának - a (4) bekezdés kivételével - és 71. §-ának az alkoholtermék jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységére, illetve importálására és exportálására vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A bonbongyártás során gyártási hulladékként visszanyert alkoholterméket a külön jogszabályban foglalt rendelkezések szerinti elszámolással vámhivatali felügyelet mellett vagy a bonbongyártás helyén, vagy az alkoholos gyümölcsöt elõállító telephelyén meg kell semmisíteni, vagy az alkoholos gyümölcsöt elõállító adómentes felhasználóhoz, illetve külföldre vissza kell szállítani. Arra az alkoholtermékre vonatkozóan, amelyet nem semmisítenek meg, vagy nem szállítanak vissza az alkoholos gyümölcsöt elõállító adómentes felhasználóhoz vagy külföldre, a külön jogszabályban erre meghatározott határidõ elmulasztását követõ napon az alkoholos gyümölcsöt felhasználó bonbongyártónak vagy az alkoholos gyümölcsöt elõállítónak a 43. § (2) bekezdésében megjelölt adómérték figyelembe vételével adófizetési kötelezettsége keletkezik."

  Indokolás: Lásd a T/202/4/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 51. Kovács Tibor és Mádi László
 52. képviselõ a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  (2) A Jöt. 68. §-a (2) bekezdése 1., 2. és 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(2) E törvény alkalmazásában:/

  "1. jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység:

  a) a 41. § (3) bekezdésében megjelölt fûtõolaj értékesítés céljából történõ beszerzése, készletezése és értékesítése,

  b) a 36. § a), b), f), g) pontja szerinti, és a 2710 0051, 2710 00 66 01, 2710 00 67 01, 2710 00 68 01 vámtarifaszám alatti jövedéki termékeknek (a továbbiakban: üzemanyagok) nem üzemanyagtöltõ állomáson, a 2710 00 66 02, 2710 00 67 02, 2710 00 68 02 vámtarifaszámú tüzelõolajnak nem kiskereskedelmi tárolótelepen vagy nem üzemanyagtöltõ állomáson történõ értékesítése;

  c) a szabadforgalomba bocsátott, az e bekezdés a) és b) pontjában nem említett egyéb jövedéki termék belföldön történõ beszerzése, készletezése és továbbforgalmazók részére történõ továbbértékesítése;

  d) a szabadforgalomba bocsátott ásványolaj termék bértárolása;

  e) a 3814 vámtarifaszámú oldószerkeverékek, hígítók kiszerelés céljából történõ beszerzése, kiszerelése, értékesítése;

  "2. nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység: a szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméknek nem az 1. pont szerinti jövedéki engedélyes kereskedelmi vagy nem a 3. pont szerinti exporttevékenység keretében történõ beszerzése, készletezése és értékesítése;

  3. export-és importtevékenység: az a tevékenység, amely keretében a szermély jövedéki terméknek a behozatalát vagy kivitelét saját nevében végzi, nem értve ide a 9. § (2) bekezdésében foglalt adómentes termék behozatalát, a jövedéki termék nem kereskedelmi forgalomban történõ kivitelét, illetve a vámtörvény 77. §-ának (7) bekezdésében meghatározott jogcímen ideiglenes behozatalban vámkezelt jövedéki termék vámárú kiállításra történõ behozatalát, továbbá az átviteli rendeltetésû (tranzit) jövedéki terméknek belföldön történõ átszállítását;

  Indokolás: Lásd a T/202/10.,19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 53. Mádi Lászó
 54. képviselõ a törvényjavaslat 37. § (1) bekezdésében a Jöt. 72. § (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(8) A nem jövedéki engedélyes kereskedõ jövedéki terméket csak adóraktárból, jövedéki engedéllyel rendelkezõ kereskedõtõl és importálótól, - a 3814 vámtarifaszámú oldószerkeveréket, hígítót [,] továbbá az annak gyártására keretengedéllyel rendelkezõ adómentes felhasználótól is -, valamint a 70. § (2) bekezdése rendelkezésének értelemszerû alkalmazásával szerezhet be."

  Indokolás: Lásd a T/202/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 55. Kovács Tibor és Mádi László
 56. képviselõ a törvényjavaslat 37. §-át a következõ új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

  "(3) A Jöt. 72. § (11) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /(11) E törvény alkalmazásában kereskedelmi mennyiségûnek:/

  "a) az ásványolaj terméknek motorbenzinbõl a gépjármû üzemanyagtartályán kívül 40 litert, egyéb benzinbõl 20 litert, petróleumból 50 litert, gázolajból a gépjármû és erõgép üzemanyagtartályán kívül 100 litert, tüzelõolajból 3500 litert,""

  Indokolás: Lásd a T/202/11.,18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 57. Mádi László
 58. képviselõ a törvényjavaslat 37. § (3) bekezdésében a Jöt. 72. § (15) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "A repülõgépek kiszolgálását végzõ üzemanyagtöltõ állomások tárolótartályából kizárólag a hatályos magyar szabványnak megfelelõ 2710 00 51 vámtartifaszámú üzemanyag petróleum és a 2710 00 26 vámtarifaszámú repülõbenzin, és csak kútoszlopon keresztül értékesíthetõ. [Az] Egyéb üzemanyagtöltõ állomás tárolótartályából kizárólag a hatályos magyar szabványnak megfelelõ, a 36. § (1) bekezdés a) pontja alatti, továbbá a 2710 0036 vámtarifaszámú motorbenzin, a 36. § (1) bekezdés f) pontja alatti üzemanyagcélú cseppfolyósított gáz, illetve a 2710 00 66 01 vámtarifaszámú gázolaj, a 2710 00 66 02, 2710 00 67 02 vámtarifaszámú tüzelõolaj, és csak kútoszlopon keresztül értékesíthetõ. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha az üzemanyagtöltõ állomás tartályában kétféle üzemanyag véletlen keveredésével keletkezett ásványolaj terméket megsemmisítés céljából adóraktárba szállítanak (értékesítenek)."

  Indokolás: Lásd a T/202/28 . sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 59. Dr. Medgyasszay László és Font Sándor
 60. képviselõ a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésében a Jöt. 77. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(4) A desztilláló berendezés jogosulatlan elõállítása, értékesítése vagy birtokolása [legalább 20 ezer, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedõ] annak fõzõüstjének ûrtartalmától függõen a következõkben felsorolt jövedéki bírsággal büntetendõ:

  10 literig

  20 ezer forint

  10,1 litertõl - 100 literig

  40 ezer forint

  100,1 litertõl - 500 literig

  70 ezer forint

  500,1 litertõl - 1000 literig

  100 ezer forint

  1000 liter felett

  200 ezer forint

  Azon magánszemélyek és gazdasági társaságok, akik ezen törvény megsértését már nem elõször követik el, a jelzett kategóriának megfelelõ büntetési tétel kétszeresére büntetendõek."

  Indokolás: Lásd a T/202/29/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 61. Karakas János
 62. képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ában a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /[(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]/

  " a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adójából a fogyasztási adó 100%-ának és az útalap 50 %-ának [49,20] 60,00 Ft/liternek a visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

  1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

  2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

  3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

  4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

  5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

  6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

  mértékig terjedõen,"

  Indokolás: Lásd a T/202/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 63. Zsikla Gyõzõ
 64. képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ában a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /[(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]/

  " a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adójából [49,20] 55,00 Ft/liternek a visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

  1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

  2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

  3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

  4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

  5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

  6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

  mértékig terjedõen,"

  Indokolás: Lásd a T/202/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Pásztohy András
 66. képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ában a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  /[(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]/

  " a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adójából [49,20] 61,60 Ft/liternek a visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

  1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

  2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

  3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

  4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

  5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

  6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

  mértékig terjedõen,"

  Indokolás: Lásd a T/202/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 67. Mádi László
 68. képviselõ a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését és új (3) bekezdés felvételét javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

"(1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - 1999. január 1-jén lép hatályba. Az adókötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit azokra az esetekre kell elõször alkalmazni, amelyekben az adómegállapítási és/vagy adófizetési kötelezettség 1998. december 31-ét követõen áll be."

"(3) E törvény 16. §-ának (2) bekezdése a kihírdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit elõször az 1998. december 31-ei zárókészlet megállapításánál kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/202/17. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 22.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke