T/161/28.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának

a j á n l á s a

a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló T/161. számú törvényjavaslat

z á r ó

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendõ a T/161/17. és a T/161/25. sz. ajánlásokkal)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a közúti közlekedésrõl szóló1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) módosításáról szóló, T/161/26. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/161/27. számú zárószavazás elõtti módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottság állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló egységes javaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat az egységes javaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

    1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 19. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"19. § Ez a törvény [1998. december 1-jén] 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Kkt. 19. §-ának (3) bekezdése és a 32. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/161/27. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. november 30.

Dr. Pokol Béla s.k.,

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke