T/161/25.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló T/161. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/161/17. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága, az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) valamint a Területfejlesztési bizottsága megvitatta a közúti közlekedésrõl szóló1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) módosításáról szóló, T/161. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/161/16., 18-24. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Molnár Gyula és Göndör István
  2. képviselõk - kapcsolódva a T/161/14. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

   "(2) A Kkt. 42. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles tûrni a közúti közlekedés szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott közúti jelzéseknek - jogszabályban meghatározott körének - elhelyezését az ingatlannak nem minõsülõ építmény, továbbá a villany-, telefon- és egyéb oszlop tulajdonosa is."

   Megjegyzés: A módosító javaslat felvezetõ szövege a hatályos törvény 42. §-át kívánja módosítani, amelyet a törvényjavaslat 14. §-a érint.

   Indokolás: Lásd a T/161/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Molnár Gyula és Göndör István
  4. képviselõk - kapcsolódva a T/161/14. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Kkt. 12. § (3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását és javasolják:

   "2. § A Kkt. 12. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint új (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

   "(3) A közút területén, a közút felett és mellett tilos elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott közúti jelzésekkel - azok alakjával, színével, jelzésrendszerével - összetéveszthetõ[, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedõk figyelmét elterelje vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti].

   (4) Tilos továbbá elhelyezni - a járda, a gyalogút, és a kerékpárút kivételével - a közút területén, a közút területe felett továbbá a közút lakott területen kívüli szakasza mellett [- a 42/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott távolságon belül -] a közút tengelyétõl számított ötven méteres, autópálya, autóút és fõútvonal esetén száz méteres távolságon belül reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. [Ez utóbbi tilalom nem vonatkozik azokra a - közvetlenül az út mellett elhelyezett - berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés biztonságát elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.]

   (5) Tilos a (3) és (4) bekezdésben meghatározott tárgyat és berendezést úgy elhelyezni, hogy az a láthatóságot akadályozza és ezzel a közlekedõk biztonságát veszélyeztesse.

   (6) A (3) és (4) bekezdésben megállapított tilalmat nem kell alkalmazni azokra a berendezésekre, amelyek a közlekedés biztonságát közvetlenül elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.

   [(4)] (7) A közút kezelõjének kérelmére a [A] közlekedési hatóság a (3)-(5) bekezdésben megállapított tilalom megszegõjét a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezi. Amennyiben a közlekedési hatóság jogerõs határozatában megállapított kötelezettségének a kötelezett 30 napon belül nem tesz eleget, a [A] közút kezelõje a közlekedési hatóság rendelkezése alapján az eltávolítást, [-] a kötelezett költségére [és veszélyére - elvégezheti vagy elvégeztetheti] köteles elvégezni.

   [(5)] (8) A közút kezelõje [a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérõ módon] a közút területén elhelyezett, a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ [reklámcélú] tárgyat vagy berendezést köteles eltávolít[hatja]ani.

   (9) A közúti forgalmi rend kialakításánál különös figyelmet kell fordítani a gyalogos átkelõhelyek elhelyezésére és megjelölésére, a közúti csomópontok és vasúti átjárók forgalmának szabályozására, a gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonságára és - belterületen - a tömegközlekedés zavartalanságára. Fokozottan védeni kell a közúti forgalomban résztvevõ gyermekeket, idõskorúakat, valamint a mozgáskorlátozottakat és egyéb testi fogyatékosokat.""

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4. és az 5. pontjában ismertetett javaslattal, amelyek egymásnak különbözõ változatai.

   Indokolás: Lásd a T/161/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Molnár Gyula és Göndör István
  6. képviselõk - kapcsolódva a T/161/14. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Kkt. 12. § (3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását és javasolják:

   "2. § A Kkt. 12. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint új (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

   "(3) A közút területén, a közút felett és mellett tilos elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott közúti jelzésekkel - azok alakjával, színével, jelzésrendszerével - összetéveszthetõ[, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedõk figyelmét elterelje vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti].

   (4) Tilos továbbá elhelyezni - a járda, a gyalogút, és a kerékpárút kivételével - a közút területén, a közút területe felett továbbá a közút lakott területen kívüli szakasza mellett [- a 42/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott távolságon belül -] a közút tengelyétõl számított ötven méteres, autópálya, autóút és fõútvonal esetén száz méteres távolságon belül - a jármûforgalmat szolgáló létesítmény területének kivételével - reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. [Ez utóbbi tilalom nem vonatkozik azokra a - közvetlenül az út mellett elhelyezett - berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés biztonságát elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.]

   (5) Tilos a (3) és (4) bekezdésben meghatározott tárgyat és berendezést úgy elhelyezni, hogy az a láthatóságot akadályozza és ezzel a közlekedõk biztonságát veszélyeztesse.

   (6) A (3) és (4) bekezdésben megállapított tilalmat nem kell alkalmazni azokra a berendezésekre, amelyek a közlekedés biztonságát közvetlenül elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.

   [(4)] (7) A közút kezelõjének kérelmére a [A] közlekedési hatóság a (3)-(5) bekezdésben megállapított tilalom megszegõjét a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezi. Amennyiben a közlekedési hatóság jogerõs határozatában megállapított kötelezettségének a kötelezett 30 napon belül nem tesz eleget, a [A] közút kezelõje a közlekedési hatóság rendelkezése alapján az eltávolítást, [-] a kötelezett költségére [és veszélyére - elvégezheti vagy elvégeztetheti] köteles elvégezni.

   [(5)] (8) A közút kezelõje [a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérõ módon] a közút területén elhelyezett, a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ [reklámcélú] tárgyat vagy berendezést köteles eltávolít[hatja]ani.

   (9) A közúti forgalmi rend kialakításánál különös figyelmet kell fordítani a gyalogos átkelõhelyek elhelyezésére és megjelölésére, a közúti csomópontok és vasúti átjárók forgalmának szabályozására, a gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonságára és - belterületen - a tömegközlekedés zavartalanságára. Fokozottan védeni kell a közúti forgalomban résztvevõ gyermekeket, idõskorúakat, valamint a mozgáskorlátozottakat és egyéb testi fogyatékosokat.""

   Indokolás: Lásd a T/161/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Molnár Gyula és Göndör István
  8. képviselõk - kapcsolódva a T/161/14. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Kkt. 12. § (3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását és javasolják:

   "2. § A Kkt. 12. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint új (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

   "(3) A közút területén, a közút felett és mellett tilos elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott közúti jelzésekkel - azok alakjával, színével, jelzésrendszerével - összetéveszthetõ[, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedõk figyelmét elterelje vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti].

   (4) Tilos továbbá elhelyezni - a járda, a gyalogút, és a kerékpárút kivételével - a közút területén, [a közút felett továbbá] a közút [lakott] külterületen kívüli szakasza mellett [- a 42/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott távolságon belül -] a közút tengelyétõl számított ötven méteres, autópálya, autóút és fõútvonal esetén száz méteres távolságon belül reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. [Ez utóbbi tilalom nem vonatkozik azokra a - közvetlenül az út mellett elhelyezett - berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés biztonságát elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.]

   (5) Tilos a (3) és (4) bekezdésben meghatározott tárgyat és berendezést úgy elhelyezni, hogy az a láthatóságot akadályozza és ezzel a közlekedõk biztonságát veszélyeztesse.

   (6) A (3) és (4) bekezdésben megállapított tilalmat nem kell alkalmazni azokra a berendezésekre, amelyek a közlekedés biztonságát közvetlenül elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.

   [(4)] (7) A közút kezelõjének kérelmére a [A] közlekedési hatóság a (3)-(5) bekezdésben megállapított tilalom megszegõjét a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezi. Amennyiben a közlekedési hatóság jogerõs határozatában megállapított kötelezettségének a kötelezett 30 napon belül nem tesz eleget, a [A] közút kezelõje a közlekedési hatóság rendelkezése alapján az eltávolítást, [-] a kötelezett költségére [és veszélyére - elvégezheti vagy elvégeztetheti] köteles elvégezni.

   [(5)] (8) A közút kezelõje [a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérõ módon] a közút területén elhelyezett, a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ [reklámcélú] tárgyat vagy berendezést köteles eltávolít[hatja]ani.

   (9) A közúti forgalmi rend kialakításánál különös figyelmet kell fordítani a gyalogos átkelõhelyek elhelyezésére és megjelölésére, a közúti csomópontok és vasúti átjárók forgalmának szabályozására, a gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonságára és - belterületen - a tömegközlekedés zavartalanságára. Fokozottan védeni kell a közúti forgalomban résztvevõ gyermekeket, idõskorúakat, valamint a mozgáskorlátozottakat és egyéb testi fogyatékosokat.""

   Indokolás: Lásd a T/161/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Molnár Gyula és Göndör István
  10. képviselõk - kapcsolódva a T/161/14. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Kkt. 12. § (3) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását és javasolják:

   "2. § A Kkt. 12. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint új (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

   "(3) A közút területén, a közút felett és mellett tilos elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott közúti jelzésekkel - azok alakjával, színével, jelzésrendszerével - összetéveszthetõ[, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedõk figyelmét elterelje vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti].

   (4) Tilos továbbá elhelyezni - a járda, a gyalogút, és a kerékpárút kivételével - a közút területén, [a közút felett továbbá] a közút lakott területen kívüli szakasza mellett [- a 42/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott távolságon belül -] a közút tengelyétõl számított ötven méteres, autópálya, autóút és fõútvonal esetén száz méteres távolságon belül reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. [Ez utóbbi tilalom nem vonatkozik azokra a - közvetlenül az út mellett elhelyezett - berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés biztonságát elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.]

   (5) Tilos a (3) és (4) bekezdésben meghatározott tárgyat és berendezést úgy elhelyezni, hogy az a láthatóságot akadályozza és ezzel a közlekedõk biztonságát veszélyeztesse.

   (6) A (3) és (4) bekezdésben megállapított tilalmat nem kell alkalmazni azokra a berendezésekre, amelyek a közlekedés biztonságát közvetlenül elõsegítõ közérdekû tájékoztatást tartalmaznak.

   [(4)] (7) A közút kezelõjének kérelmére a [A] közlekedési hatóság a (3)-(5) bekezdésben megállapított tilalom megszegõjét a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezi. Amennyiben a közlekedési hatóság jogerõs határozatában megállapított kötelezettségének a kötelezett 30 napon belül nem tesz eleget, a [A] közút kezelõje a közlekedési hatóság rendelkezése alapján az eltávolítást, [-] a kötelezett költségére [és veszélyére - elvégezheti vagy elvégeztetheti] köteles elvégezni.

   [(5)] (8) A közút kezelõje [a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérõ módon] a közút területén elhelyezett, a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ [reklámcélú] tárgyat vagy berendezést köteles eltávolít[hatja]ani.

   (9) A közúti forgalmi rend kialakításánál különös figyelmet kell fordítani a gyalogos átkelõhelyek elhelyezésére és megjelölésére, a közúti csomópontok és vasúti átjárók forgalmának szabályozására, a gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonságára és - belterületen - a tömegközlekedés zavartalanságára. Fokozottan védeni kell a közúti forgalomban résztvevõ gyermekeket, idõskorúakat, valamint a mozgáskorlátozottakat és egyéb testi fogyatékosokat.""

   Indokolás: Lásd a T/161/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Lotz Károly
  12. képviselõ - kapcsolódva a T/161/11. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-ában a Kkt. 29/A. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

   8. § /A Kkt.a 29. § után a következõ 29/A. §-sal egészül ki:/

   "(3) A bírság ismételten is kiszabható. A beszedett bírság összege a közlekedési hatóságot illeti meg. Felhatalmazást kap a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, hogy a bírság - közlekedési hatósági munka korszerûsítését célzó - felhasználásának rendjét rendeletben állapítsa meg."

   Indokolás: Lásd a T/161/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Molnár Gyula és Göndör István
  14. képviselõk - kapcsolódva a T/161/15. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésében a Kkt. 48. § (3) bekezdését új d/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

   18. § /(1) A Kkt. 48. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) Felhatalmazást kap/

   "d/ a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, a belügyminiszter, hogy a járdákra és azok tartozékaira vonatkozó részletes szabályokat együtesen;"

   /rendeletben állapítsa meg./

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/161/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Molnár Gyula és Göndör István
  16. képviselõk - kapcsolódva a T/161/15. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdésének - amely a Kkt. 48. § (4) bekezdését érinti - az elhagyását javasolja (a módosító indítvány elfogadása esetén e § bekezdés nélküli §-á változik):

   "[(2) A Kkt. 48. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

   "(4) A Kormány a (3) bekezdés a) pontjában, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter pedig a (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban a járdákra és azok tartozékaira e törvénynek az utakra vonatkozó szabályaitól eltérõ rendelkezéseket is megállapíthat."]"

   Indokolás: Lásd a T/161/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Molnár Gyula és Göndör István
  18. képviselõk - kapcsolódva a T/161/14. sz. módosító javaslatához (a T/161/17. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 19. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(2) E törvény 2. §-ának rendelkezéseit 2000. január 1-étõl kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/161/22. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. november 12.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
Gazdasági bizottságának elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi
bizottságának elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

Rajcsányi Péter s.k.,
Területfejlesztési
bizottságának elnöke