ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

T/147.

Képviselõi önálló indítvány

1998. évi ..... törvény
a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény módosításáról

1.

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI.törvény (a továbbiakban: Tv.) 8. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) /A Tanács munkájában /

d) a környezetvédelmi, a pénzügy-, a belügy-, a külügy-, a közlekedési, hírközlési és vízügyi, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, a gazdasági, a szociális és családügyi, az oktatási miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, valamint a miniszterelnöki hivatalt vezetõ miniszter,

/vesznek részt./"

2.

A Tv. 17. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) /A regionális fejlesztési tanács tagjai:/

b) a környezetvédelmi, a pénzügy-, a belügy-, a külügy-, a közlekedési, hírközlési és vízügyi, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, a gazdasági, a szociális és családügyi, az oktatási miniszternek, a nemzeti kulturális örökség miniszterének, valamint a miniszterelnöki hivatalt vezetõ miniszternek a képviselõje,"

3.

E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság Minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. XXXVI. tv. tartalmazza az új, megváltozott kormányzati struktúrára vonatkozó szabályokat. A törvény hatálybalépésével minisztériumok szûntek meg illetve újak jöttek létre, míg ezzel párhuzamosan nem került sor a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény módosítására. A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló hatályos törvény 8. (2) bekezdés d) pontja rendelkezik arról, hogy mely miniszterek vesznek részt az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában, míg a 17. (1) (b) bekezdésében rendelkezik arról, hogy mely minisztériumok képviselõi a tagjai a regionális fejlesztési tanácsoknak. Ez a szabályozás azonban ma már nem felel meg a megváltozott kormányzati struktúrának. Erre való tekintettel indokolt a törvényt módosítani, valamint indokolt újabb tagokat is bevonni a tanács tagjai sorába.

Részletes indokolás

Az 1.-hoz:

A törvényjavaslat 1.-ában az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában részt vevõ miniszterek felsorolását a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény szövegének megfelelõ változások figyelembevételével módosítja.

A korábbi résztvevõkön túl a módosítás megnevezi a külügyminisztert, mivel az Országos Területfejlesztési Tanácsok mûködésével összefüggésben a külkapcsolatok jelentõsége ezt kifejezetten indokolttá teszi.

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998 (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. h) pontja értelmében a Hivatal az e feladattal megbízott politikai államtitkárok útján ellátja a külön jogszabályban illetõleg kormányhatározatban meghatározott közigazgatási és területpolitikai feladatokat, ezért indokolt a Miniszterelnöki Hivatal képviselõjének részvétele is a tanácsban.

Az 2.-hoz:

A törvényjavaslat 2.-ában a regionális fejlesztési tanácsokba képviselõket delegáló miniszterek elnevezésének értelemszerû - és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény szövegének megfelelõ - változtatásai szerepelnek.

A korábbi résztvevõkön túl kiegészül még a tanács a külügyminiszter képviselõjével, hiszen a regionális fejlesztési tanácsok mûködésével összefüggésben a külkapcsolatok jelentõsége ezt indokolttá teszi.

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998 (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. h) pontja értelmében a Hivatal az e feladattal megbízott politikai államtitkárok útján ellátja a külön jogszabályban illetõleg kormányhatározatban meghatározott közigazgatási és területpolitikai feladatokat, ezért indokolt a Miniszterelnöki Hivatal képviselõjének részvétele is a tanácsokban.

A 3.-hoz:

Hatályba léptetõ rendelkezés. A törvény módosítás végrehajtásával kapcsolatban nincs szükség jelentõs idõt igénylõ elõkészületekre, az a kihirdetését követõ 8. napon hatályba léphet, hiszen csak nagyon áttételesen van kihatása az életviszonyokra.

B u d a p e s t , 1998. szeptember 14.

Dr. Wekler Ferenc
SZDSZ