T/123/6. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítására beadott T/123. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) megvitatta a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosítására beadott, T/123. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/123/4-5. számú módosító javaslatokat. A törvényjavaslat elfogadásához az országgyûlési képviselõk kétharmadának igenlõ szavazata szükséges.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Balczó Zoltán
  2. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Alkotmány 52. §-ának a következõ módosítását javasolja:

   3. § /Az Alkotmány 52.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "52. § (1) Az ügyészséget a legfõbb ügyész útján a igazságügy-miniszter irányítja. [ Az igazságügy-miniszter irányítási jogkörében eljárva általános érvényû utasítás keretében elvi iránymutatást adhat az ügyész közremûködésével folyó eljárásokban követendõ ügyészi tevékenység fõ irányaira. Az igazságügy-miniszter kivételesen - írásban, indoklással ellátott - egyedi utasítást is adhat a legfõbb ügyésznek olyan intézkedésre, amelyet az ügyész mérlegelési jogkörében eljárva tehet. Az utasítás azonban nem irányulhat ügyészi intézkedéstõl való tartózkodásra, az eljárás folytatását akadályozó ügyészi intézkedésre, továbbá a vádemelésrõl és a vád módosításáról való döntésre, illetõleg nem érintheti az eljáró ügyész személyét.]

   (2) Az ügyészséget a legfõbb ügyész vezeti.

   [(3) Az ügyésznek utasítást a legfõbb ügyész, illetõleg a felettes ügyész adhat.]

   [(4)](3) A legfõbb ügyészt és a legfõbb ügyész helyettest - az igazságügy-miniszter elõterjesztése alapján - a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, illetõleg menti fel. A kinevezés határozatlan idõre szól. A legfõbb ügyész és a legfõbb ügyész helyettes felmentésének esetköreit és a megbízatásuk megszûnésének további eseteit törvény határozza meg."

   Megjegyzés:A módosító indítvány tartalmilag összefügg a T/124/4. indítvánnyal, amely a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény módosítását kezdeményezõ T/124. számú törvényjavaslat módosítását célozza.

   Indokolás: Lásd a T/123/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Boda Ilona
  4. képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Alkotmány 52. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

3. § /Az Alkotmány 52.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"52. § (1) Az ügyészséget a legfõbb ügyész útján az igazságügy-miniszter irányítja. Az igazságügy-miniszter irányítási jogkörében eljárva általános érvényû utasítás keretében elvi iránymutatást adhat az ügyész közremûködésével folyó eljárásokban követendõ ügyészi tevékenység fõ irányaira. Az igazságügy-miniszter kivételesen - írásban, indokolással ellátott - egyedi utasítást is adhat a legfõbb ügyésznek olyan intézkedésre, amelyet az ügyész mérlegelési jogkörében eljárva tehet. Az utasítás azonban nem irányulhat ügyészi intézkedéstõl való tartózkodásra, az eljárás folytatását akadályozó ügyészi intézkedésre, továbbá a vádemelésrõl, valamint a vád elejtésérõl és a vád módosításáról való döntésre, illetõleg nem érintheti az eljáró ügyész személyét."

Indokolás: Lásd a T/123/5. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. március 18.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke