T/46/12. szám

Az Országgyûlés
Honvédelmi bizottságának

k i e g é s z í t õ a j á n l á s a
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítására benyújtott T/46. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/46/5. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Honvédelmi bizottsága megvitatta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítására benyújtott, T/46. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/46/6., /7., /8., /9., /10., /11. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottság állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Dr. Dán János képviselõ - kapcsolódva dr. Lentner Csaba képviselõ T/46/2. számú módosító indítványához (T/46/5. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Hdt. 10. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  2. "(2) Az egyösszegû térítés megilleti azon volt hadiárvákat is, akiknek a háború után életben maradt szülõje, vagy más hozzátartozója - a korábbi társadalmi helyzetébõl kifolyólag, politikai üldöztetéstõl, társadalmi kirekesztéstõl tartva - a hadiárva ellátásra vonatkozó kérelmét nem terjesztette elõ, részére ellátást nem állapítottak meg, azonban a jelen törvényben szabályozott hadiárva státusz körülményeinek megfelelõ állapottal rendelkeztek, illetve rendelkeznek.

   A hadiárva ellátás elmaradásának bizonyítására - dokumentumok hiányában - a kérelmezõ által megnevezett tanu, vagy tanuk nyilatkozata is elfogadható. ""

   Indokolás: Lásd a T/46/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Göndör István képviselõ - kapcsolódva dr. Wekler Ferenc, Mádai Péter és Jauernik István képviselõk T/46/3. számú módosító indítványához (T/46/5. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Hdt. 10. (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  4. /A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Volt hadiárva, akit szülõje halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülõje hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagként az 1933. évi VII. tc. alapján hadigondozásba vettek, továbbá aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt. A kormány a bejelentés sorrendjében 2001. december 31-ig teljesíti a kifizetést."

   Indokolás: Lásd a T/46/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Jauernik István, Tokár István és Mádai Péter képviselõk - kapcsolódva dr. Wekler Ferenc, Mádai Péter és Jauernik István képviselõk T/46/3. számú módosító indítványához (T/46/5. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Hdt. 10. (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  6. /A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Volt hadiárva, akit szülõje halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülõje hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke, vagy testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagként [az 1933. évi VII. tc.] a hatályos jogszabályok alapján hadigondozásba vettek, továbbá aki bizonyítani tudja, hogy õt hadigondozásba kellett volna venni."

   Megjegyzés: A T/46/11. számú módosító indítvány a T/46/9. módosító indítványnak a technikai szempontból történtõ pontosított változata.

   Indokolás: Lásd a T/46/9. és a T/46/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Jauernik István, Tokár István, Mádai Péter és Göndör István képviselõk - kapcsolódva dr. Wekler Ferenc, Mádai Péter és Jauernik István képviselõk T/46/3. számú módosító indítványához (T/46/5. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Hdt. 10. -át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:
  8. /A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(5) A volt hadiárva, a volt hadigyámolt, illetve a volt hadigondozott családtag az (1) bekezdése szerinti egyösszegû térítés iránti kérelmét 2000. június 30-ig terjesztheti elõ. A határidõ elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.""

   Indokolás: Lásd a T/46/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Jauernik István, Tokár István, Mádai Péter és Göndör István képviselõk - kapcsolódva dr. Wekler Ferenc, Mádai Péter és Jauernik István képviselõk T/46/3. számú módosító indítványához (T/46/5. számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslatot új 2. -sal kiegészíteni javasolják:

"2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 29. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"29. (1) Ez a törvény kihirdetése napját követõ 4. hónap 1. napján lép hatályba, azonban a volt hadiárvák részére a 10. alapján megállapított egyösszegû térítés folyósítása 1995. január 1-tõl esedékes. A törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.""

Megjegyzés: A törvényjavaslat a Hdt. 29. -át nem érinti, de a módosító indítvány indokolása hivatkozik e szükségszerû módosítására.
A módosító javaslat elfogadása esetén az 1. és a fenti indítvánnyal javasolt 2. felvezetõ szövegének is szükségeszerû a módossítása a következõk szerint:
"1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 10.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:"

"2. A Hdt. 29. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:"

Indokolás: Lásd a T/46/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. október 14.

Lányi Zsolt s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke