T/46/5.

Az Országgyûlés
Honvédelmi bizottságának

a j á n l á s a

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítására benyújtott T/46. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Honvédelmi bizottsága megvitatta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítására benyújtott, T/46. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/46/2., /3., /4. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottság állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

  1. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 1. -ában a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény - (a továbiakban: Hdt.) - 10. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  2. "(2) Az egyösszegû térítés megilleti azon volt hadiárvákat is, akiknek a háború után életben maradt szülõje, vagy más hozzátartozója - a korábbi társadalmi helyzetébõl kifolyólag, politikai üldöztetéstõl, társadalmi kirekesztéstõl tartva - a hadiárva ellátásra vonatkozó kérelmét nem terjesztette elõ, részére ellátást nem állapítottak meg, azonban a jelen törvényben szabályozott hadiárva státusz körülményeinek megfelelõ állapottal rendelkeztek illetve rendelkeznek.

   A hadiárva ellátás elmaradásának bizonyítására - dokumentumok hiányában - a kérelmezõ nyilatkozata is elfogadható."

   Indokolás: Lásd a T/46/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 1. -ában a Hdt. 10. (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  4. /A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "(4) Volt hadiárva, akit szülõje halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülõje hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagként az 1933. évi VII. tc. alapján hadigondozásba vettek, továbbá aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt, és ezért nyilvántartásba kellett volna venni."

   Indokolás: Lásd a T/46/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Wekler Ferenc, Mádai Péter és Jauernik István képviselõk a törvényjavaslat 1. -ában a Hdt. 10. (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

/A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 10.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

"(4) Volt hadiárva, akit szülõje halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülõje hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagként az 1933. évi VII. tc. alapján hadigondozásba vettek, továbbá aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt."

Indokolás: Lásd a T/46/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. szeptember 23.

Lányi Zsolt s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke