T/42/28.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Külügyi bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Honvédelmi bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Idegenforgalmi bizottságának

Ifjúsági és sport bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

Nemzetbiztonsági bizottságának

Számvevõszéki bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXIV. törvény végrehajtásáról szóló T/42. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/42/25. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Gazdasági bizottsága, Külügyi bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), Honvédelmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottsága), Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Területfejlesztési bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, valamint Számvevõszéki bizottsága, megvitatta a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl szóló 1996. évi CXXIV. törvény végrehajtásáról szóló, T/42. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/42/24., /26., /27. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

I.

  1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítõ hozzájárulásként kapott elõirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következõk:

   a) a helyi önkormányzatoknak 1997. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége [3217,3] 3392,3 millió forint,

   b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés [1287,6] 1234,8 millió forint,

   c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1997. év után elõírt tartozása [1929,7] 2157,5 millió forint."

   Indokolás: Lásd a T/42/26/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "(4) Az Országgyûlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és a kiegészítõ hozzájárulást a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítõ hozzájárulásként kapott elõirányzatokat saját számításaik, illetõleg az Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján az õket ténylegesen megilletõnél 5 %-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összeges [56,4] 136,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. r. tartalmazza."

   Indokolás: Lásd a T/42/26/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  6. "(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségbõl [..........] 267,2 millió forint, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelõ kiegészítésbõl [...........] 37,8 millió forint - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. r. önkormányzatok szerint részletezi."

   Indokolás: Lásd a T/42/26/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. -ának (5) bekezdése alapján - figyelmmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..........] 337,3 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl [..........] 55,6 millió forint visszafizetési kötelezettség, [...........] 1,2 millió forint összegû jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általunk igénybevett központosított elõirányzatok saját elszámolása alapján [258,4] 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. r. tartalmazza. Az 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - 198,9 millió forint céltámogatási és 12,0 millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik."

   Indokolás: Lásd a T/42/26/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja.

   - az Idegenforgalmi biz. támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Lakatos András képviselõ - kapcsolódva a T/42/21. számú módosító javaslathoz (T/42/25. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  10. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - ..................... millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ................ millió forint visszafizetési kötelezettség, ................ millió forint összegû jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általuk igénybevett központosított elõírányzatok saját elszámolása alapján [258,4] 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM r. tartalmazza."

   Indokolás: Lásd a T/42/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 18. (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

"18. A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelés-állomány 1997. december 31-én 51 137,5 millió forint, melybõl 2426,2 millió forint kölcsön típusú, 48 711,3 millió forint pedig járadék címén elõírt követelés."

Indokolás: Lásd a T/42/27. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

II.

Az Oktatási bizottság utólagos állásfoglalása a T/42/25. sz. ajánlás alábbi pontjaihoz:

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Elõterjesztõ állásfoglalása

1., 5., 7.

nem támogatja.

nem ért egyet.

2., 6., 8.

nem támogatja.

nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. szeptember 24.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke

Dr. Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Lányi Zsolt s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi bizottság elnöke

Sasvári Szilárd s.k.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Lezsák Sándor s.k.,
az Oktatási bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.,
az Európai Integrációs Ügyek bizottságának elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Katona Béla s.k.,
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági bizottság elnöke

Rajcsányi Péter s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Kósa Lajos s.k.,
a Számvevõszéki bizottság elnöke