T/23/11. szám

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló T/23. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/23/5. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), - nem kijelölt bizottságként - a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint - nem kijelölt bizottságként - az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló, T/23. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/23/6., /7., /8., /9., /10. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a kapcsolódó módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a kapcsolódó módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a kapcsolódó módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a kapcsolódó módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a kapcsolódó módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ az Alkotmányügyi bizottság 1998. július 6-i ülésén a T/23/2. sz. módosító javaslattal (T/23/5. sz. ajánlás 1. pontja) kapcsolatban elõterjesztõ képviselõtársai felhatalmazása alapján bejelentette, hogy az indítványt a törvényjavaslat címének elhagyására is kiterjesztik.

I.

  1. Dr. Schvarz Tibor, dr. Nagy Sándor, dr. Vojnik Mária és dr. Weiner György képviselõ - kapcsolódva dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária, dr. Schwarcz Tibor, Keller László, dr. Csákabonyi Balázs és Kertész István képviselõ T/23/2. számú módosító indítványához (T/23/5. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):
  2. "1. [(1) Az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban együtt: Alap) felügyelete, továbbá a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek (a továbbiakban: igazgatási szerv) irányítása állami feladat.

   (2) Az alapok felügyeletét a Kormány, az igazgatási szervek irányítását a Kormány rendeletében meghatározott személy útján gyakorolja."]"

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3. és 4. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/23/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Schvarz Tibor, dr. Nagy Sándor, dr. Vojnik Mária és dr. Weiner György képviselõ - kapcsolódva dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária, dr. Schwarcz Tibor, Keller László, dr. Csákabonyi Balázs és Kertész István képviselõ T/23/2. számú módosító indítványához (T/23/5. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 2. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  4. "[(2) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szerv. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetését fõigazgatók végzik, akiket a Kormány nevez ki és ment fel.]"

   Indokolás: Lásd a T/23/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Schvarz Tibor, dr. Nagy Sándor, dr. Vojnik Mária és dr. Weiner György képviselõ - kapcsolódva dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária, dr. Schwarcz Tibor, Keller László, dr. Csákabonyi Balázs és Kertész István képviselõ T/23/2. számú módosító indítványához (T/23/5. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 3. -ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):
  6. "3. [Az alapokhoz tartozó vagyon és a biztosítási önkormányzatok vagyona állami tulajdon, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Kormány az 1. (2) bekezdése szerinti személy útján gyakorolja azzal, hogy egyebekben a vagyonnal való gazdálkodásra az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.]"

   Indokolás: Lásd a T/23/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Dr. Schvarz Tibor, dr. Nagy Sándor, dr. Vojnik Mária és dr. Weiner György képviselõ - kapcsolódva dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária, dr. Schwarcz Tibor, Keller László, dr. Csákabonyi Balázs és Kertész István képviselõ T/23/2. számú módosító indítványához (T/23/5. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 10. -ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):
  8. "10. [(1) Ez a törvény kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

   (2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat.

   (3) A megszûnõ Egészségbiztosítási Önkormányzat és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat jogutódja a Magyar Állam.

   (4) A (3) bekezdésben szabályozott jogutódlás körében a Magyar Államot a Kormány által kinevezett személy képviseli.]"

   Indokolás: Lásd a T/23/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Keller László képviselõ - kapcsolódva dr. Kökény Mihály, dr. Vojnik Mária, dr. Schwarcz Tibor, Keller László, dr. Csákabonyi Balázs és Kertész István képviselõ T/23/2. számú módosító indítványához (T/23/5. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 10. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"10. (1) Ez a törvény kihirdetését követõ [8.] 120. napon lép hatályba."

Indokolás: Lásd a T/23/10. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

I I.

Az Alkotmányügyi bizottság a T/23/5. sz. ajánlás 1. pontjával (T/23/2. sz. módosító javaslat) összefüggésben 17 igen, 10 nem és 3 tartózkodás mellett úgy foglalt állást, hogy az a Házszabály 142. 7. pontjának nem felel meg, ezért annak tárgyalását elutasítja.

Ezt az állásfoglalását az ehhez kapcsolódó T/23/6-10. sz. indítványokra is kiterjesztette.

Az Alkotmányügyi bizottság a T/23/5. sz. ajánlás 2. pontjával (T/23/4. sz. módosító javaslat) összefüggésben 17 igen, 11 nem és 2 tartózkodás mellett úgy foglalt állást, hogy az a Házszabály 94. (3) bekezdésébe ütközik, ezért annak tárgyalását elutasítja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. július 6.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke