T/18/5. szám

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása tárgyában benyújtott T/18. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság) mint elsõ helyen kijelölt bizottság, valamint az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása tárgyában benyújtott T/18. számú törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18/3. és T/18/4. számú módosító javaslatokat.

A bizottságok a módosító javaslatokról az ajánlás szerint foglaltak állást.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

 1. Dr. Kökény Mihály, Dr. Vágvölgyi János, Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Jakus Zoltán, Szabó Sándorné és Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 1. -ának a következõ módosítását, ebben az 1997. évi CLIV. törvény 245. (1) bekezdésének módosítását, valamint ugyanezen törvény 245. -ának új (2) - (5) bekezdésekkel történõ kiegészítését javasolja:
 2. "1. Az 1997. évi CLIV. törvény 245. -a [ (1) bekezdése] helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "245. (1) E törvény - a (2)-[ (3)] -(4). bekezdésekben foglalt kivételekkel -[ 1999. január 1-jén] a kihirdetését követõ hetedik hónap elsõ napján lép hatályba.

  (2) E törvény 142. -a, valamint 216. -ának d) pontja 1998. január 1. napján lép hatályba.

  (3) E törvény 117. -a, 119-122. -ai, 124. -a, 148-149. -ai, valamint 156. -a 1999. január 1. napján lép hatályba.

  (4) E törvény 30-34. -ai, továbbá 166. -a (1) bekezdésének e) pontja és 183-184. -ai 2000. január 1. napján lép hatályba.

  (5) Az e törvény 111-113. -ai alapján létrehozandó nyilvántartásokat az orvosok, a fogorvosok, illetve a gyógyszerészek tekintetében legkésõbb 2000. január 1. napjáig kell felállítani.""

  Indokolás: Lásd a T/18/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi és szociális biz nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Kökény Mihály, Dr. Vágvölgyi János, Dr. Vojnik Mária, Dr. Schvarcz Tibor, Dr. Jakus Zoltán, Szabó Sándorné és Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 2. -ának az elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további számozása értelemszerûen változik):

"[ 2. A büntetõ jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi XXII. törvény 7. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) E törvény 2. és 5. -a 1999. január 1-jén lép hatályba] ."

Indokolás: Lásd a T/18/3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi és szociális biz nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmad sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1998. június 25.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke