Parlament képe
Készült: 2019.05.20.04:36:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

135. ülésnap (2011.11.16.), 40. felszólalás
Felszólaló Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:01


Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Az egyes szellemi tulajdonra vonatkozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a szabadalmi törvényt, a védjegytörvényt, a formatervezési minták oltalmáról szóló törvényt, a használati mintákról szóló törvényt, a topográfiaoltalmi törvényt, valamint a szerzői jogi törvényt módosítja.

A törvényjavaslat az iparjogvédelmi törvények kodifikációs és technikai korrekcióin felül a következő főbb változásokat irányozza elő.

(11.00)

A szabadalmi törvény módosításának egyik indoka a hazánk vonatkozásában ez év január 1-jétől hatályos, úgynevezett londoni megállapodás magyarországi alkalmazásával, azaz az európai szabadalmakkal kapcsolatos fordításoknak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához való benyújtásával összefüggően felmerült két gyakorlati probléma kezelése.

A módosítás lehetővé teszi, hogy a szabadalmas az angol nyelven megadott európai szabadalmak hatályosítását a szabadalom teljes szövege magyar fordításának benyújtásával végezze el. A módosítás másfelől azt is biztosítja, hogy a szabadalmas az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvű fordítását a hatályosítási szakaszon túl is bármikor benyújthassa az SZTNH-hoz, függetlenül attól, hogy az európai szabadalmat milyen nyelven adták meg. Mindez a szabadalmas számára a szabadalombitorlási perben előterjeszteni kívánt kártérítési igények érvényesítése során jelentkező pótlólagos bizonyítási kötelezettségétől való megszabadulás lehetőségét biztosítja.

Annak érdekében, hogy szabadalmi ügyekben a feltalálói minőség vagy részarány, formatervezési mintaoltalmi ügyekben a szerzőségi minőség vagy részarány módosítása céljából vita nélküli ügyekben ne legyen szükség a bíróságok ügyterhét is feleslegesen növelő peres eljárást indítani, a tervezet az Szt.-nek a lajstromvezetésről szóló rendelkezéseit úgy módosítja, hogy az feltalálóra, illetve szerzőre és a szerzőségi arányra vonatkozó bejegyzés módosítását valamennyi érdekelt fél egybehangzó nyilatkozatának becsatolásával is lehessen kérni.

A törvényjavaslat a szabadalmi törvénynek az SZTNH hatáskörére vonatkozó szakaszait kiegészíti a hivatalnak a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó hatáskörét megalapozó szabályokkal. A minősítési eljárás lefolytatására és a kapcsolódó szakfeladatok ellátására vonatkozó törvényi szintű szabályokat az innovációs törvény és az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza majd.

A szerzői jogi törvény módosításának elsődleges célja, hogy a közös jogkezelő szervezetek egyesületi formájának megtartása mellett átláthatóvá tegye e szervezetek működését és gazdálkodását, versenyhelyzetet tegyen lehetővé az azonos szerzői művek és kapcsolódó jogi teljesítmények területén jogkezelést ellátó szervezetek között, korlátok közé szorítsa a jogosultaknak járó jogdíjakból történő levonást, és megteremtse a szociális, kulturális célú felhasználás kormányzati kontrollját, végül pedig megreformálja a díjszabások jóváhagyási rendjét.

A hatékonyságon alapuló átlátható, közös jogkezelési rendszer megteremtése elősegíti egy innovatívabb környezet kialakulását, egyúttal hozzájárul új üzleti modellek létrehozásához, a kulturális sokszínűség, a kreativitás és a helyi repertoár előmozdításának támogatásához.

Az új szabályozás az alkotói kulturális és piaci önrendelkezés sérelme nélkül, az egyesületi formát megőrizve, szigorú kontroll mellett, a többes szolgálat lehetőségét megnyitva egy átláthatóbb, egységesített, teherbíró, de fenntartható támogatási politikával rendelkező és szabatos monitorozású közös jogkezelői rendszert kíván működtetni. A törvényjavaslat emellett kisebb terjedelemben érinti a szerzői jogi törvény egyéb rendelkezéseit is, így a sugárzás fogalmát, a követő jogot, a fizető köztulajdont, a szabad felhasználást, az árva művek tárgyi hatályát. A módosítások kiigazítják a szerzői jogi szakértő testületre és az egyeztető testületre vonatkozó szabályokat is.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy az elhangzottak alapján a T/4859. számú törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  40  Következő    Ülésnap adatai