Készült: 2020.06.01.05:32:46 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
12 42 2002.06.26. 4:18  25-181

HAGYÓ MIKLÓS, a környezetvédelmi bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Hazánk természetföldrajzi adottságai és mezőgazdasági földellátottsága jó feltételeket nyújtanak az eredményes gazdálkodáshoz. Magyarország mezőgazdasági, természeti lehetősége nemzetközi összevetésben is kiemelkedő, az Európai Unió egyes tagállamainak helyzetéhez mérve pedig előkelő helyet foglal el. A földkérdésben az uniós csatlakozási tárgyalásokon született luxemburgi megállapodás tisztázza, hogy mi a közösségi jogalapja a magyar földviszonyok szabályozásának, és abban milyen hatáskör nyílik a nemzeti jogalkotás számára.

Az uniós csatlakozás és a XXI. század kihívásai szükségessé teszik a birtokpolitika hagyományos, szűkebb fogalmának felülvizsgálatát és a fenntartható fejlődés földkészlet-gazdálkodási követelményeivel összhangban e fogalom tágabb értelmezésének megfelelő intézményrendszer fokozatos kiépítését. Tágabb értelemben a birtokpolitika át kell hogy fogja a föld bármely célú rendeltetésének szabályozását és a föld sokcélú társadalmi felhasználói igényeinek közérdekű egyeztetését.

A Nemzeti Földalapról szóló törvény ugyan meghatározza a földalap körébe tartozó termőföldvagyon rendeltetését, hasznosításának célját és eszközeit, szükség van azonban olyan részletes szempontrendszerre, amelynek alapján a vagyon kezelése, hasznosítása történik. A földbirtok-politikai irányelvek célja mindenekelőtt a földhasználók helyzetének stabilizálása, gazdálkodásuk elősegítése, a családi gazdaságok megerősítése, a földpiac élénkítése és racionális tulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése.

A földbirtok-politikai irányelvekről szóló országgyűlési határozati javaslat a földbirtok-politika elvein kívül meghatározza azokat a szempontokat is, amelyeket a vagyon kezelésének és hasznosításának során kell követni a vagyonkezelő szervezeteknek. A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése napjainkra a társadalmi-gazdasági élet meghatározó részévé vált. A környezetvédelmi bizottság többségi álláspontja szerint a társadalmi-gazdasági feladatok végrehajtásával párhuzamosan, azzal együtt kell a környezetvédelem problémáit megoldani. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált, hogy a környezetvédelmi problémákat nem lehet egymástól és a gazdaság működésétől elkülönítetten kezelni, igazán sikeres és hatékony csak az ágazati politikába integrált környezetvédelem lehet. A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken is szükséges a természet, a környezet védelme.

A környezetvédelmi bizottság megnyugvással tapasztalta, hogy a földbirtok-politika részletes irányelvei között (j) bekezdés alatt környezetbarát, a fenntartható fejlődést szolgáló termelés földhasznosítás oldalról történő támogatása, illetve (k) bekezdés alatt a mezőgazdasági termelés összehangolása a természetvédelem, a környezetvédelem, a területfejlesztés, a vízgazdálkodás, a vonalas infrastrukturális létesítmények szempontjaival is foglalkozik. Az irányelvek az említett pontokban a fenntartható fejlődés fogalmát használják, ami a hazai és a nemzetközi szóhasználatban is a gazdaság és a környezetvédelem kellő összhangját fejezi ki.

A környezetvédelmi bizottság többségi álláspontja szerint a földbirtok-politikai irányelvek országgyűlési határozattal történő meghatározása garanciát jelent arra nézve, hogy a nemzeti földvagyon hasznosítása a mezőgazdasági termelésnek a környezetvédelemmel, a területfejlesztéssel és más nemzetgazdasági területek érdekeivel összehangolt fejlesztését biztosítja.

A környezetvédelmi bizottság megtárgyalta a H/287. számú országgyűlési határozati javaslatot a földbirtok-politika irányelveiről, és többségi szavazással támogatta azt; ennek értelmében plenáris vitára javasolja.

Köszönöm szépen a szót. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 386 2002.11.12. 2:00  361-419

HAGYÓ MIKLÓS, a területfejlesztési bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A foglalkoztatáspolitika a Medgyessy-kormány programjának kiemelt eleme, mert az jelentős mértékben befolyásolja az ország társadalmi-gazdasági helyzetének fejlődését. A T/1202. számú törvényjavaslat azonban nemcsak foglalkoztatáspolitikai, hanem területfejlesztési szempontból is fontos, hiszen 2003. július 1-jétől bevezetésre kerül az álláskeresést ösztönző juttatások rendszere, azzal a céllal, hogy a munkanélküli-járadékot kimerítő állástalanokat még inkább érdekeltté tegye az álláskeresésben és a munkaügyi központtal történő együttműködésben.

Az új ösztönző így segítséget nyújt a nagyobb eséllyel történő elhelyezkedésben, és ez különösen azokon a hátrányos helyzetű területeken lesz meghatározó, ahol a szociális problémák még halmozottabbak, mint az ilyen gondokkal nem küzdő, gazdaságilag fejlettebb térségekben. Ezért kiemelten fontos a törvényjavaslat azon rendelkezése, amely a 45 évnél idősebb, valamint a roma származású munkavállalók elhelyezkedését kormányzati eszközökkel is segíti.

A törvénymódosítás célja az is, hogy a kormány második száznapos programjában szereplő, az édesapák számára a gyermekük születése esetén biztosítandó munkaidő-kedvezmény szabályait törvénybe iktassa - ezzel szintén igazodunk az Európai Unióban alkalmazott gyakorlathoz. A kedvezménnyel a családok egységének szorosabbá tétele, a harmonikusabb szülő-gyermek kapcsolat megalapozása is törvényi segítséget kap.

Mindezeket figyelembe véve a területfejlesztési bizottság a T/1202. számú törvényjavaslatot általános vitára egyhangúlag alkalmasnak találta.

Köszönöm. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
244 214 2005.09.12. 0:24  211-215

HAGYÓ MIKLÓS, a külügyi bizottság előadója: (A mikrofonja nem működik.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A külügyi bizottság a mai ülésén megvitatta a törvényjavaslatot (Közbeszólások.), és egyhangúlag támogatta azt. (Taps a kormánypártok soraiban.)