A Parlament képe

Az Országgyűlésnek
az Alkotmánybíróság határozataiból adódó jogalkotási feladatai

Lezárva: 2012. szeptember

Tárgy

Határidő

AB határozat/törvény száma

Az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett Párizsi Békeszerződés 29. cikke 3. pontjának végrehajtására szükséges intézkedést meg kell tenni

1997. június 30.

37/1996. (IX.4.) AB.h

Megjegyzés: az AB határozat megállapításaival kapcsolatos jogalkotás további szakmai előkészítést igényel.

Az Országgyűlés rendelkezzen a Csehszlovákiából áttelepített személyek tulajdonjogának elvonása miatt történő kárpótlásról.

2004. június 30.

45/2003. (IX.26.) AB. h.

Megjegyzés: az AB határozat megállapításaival kapcsolatos jogalkotás további szakmai előkészítést igényel.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben az Országgyűlés nem határozta meg a népszavazások speciális jogorvoslati határidőit.

2005. december 31.

23/2005. (VI. 17.) AB.h

Megjegyzés: a népszavazás kezdeményezéséről szóló, már benyújtott T/3479 számú törvényjavaslat orvosolja a mulasztást, a törvényjavaslat az Országgyűlés napirendjén szerepel.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénnyel kapcsolatban a természetvédelmi területek védetté nyilvánítása esetén a tulajdonosoknak biztosítani kell az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével összhangban álló jogorvoslati lehetőséget.

2007. március 31.

 

33/2006. (VII. 13.) AB h

Megjegyzés: a KIM tájékoztatása szerint a feladat végrehajtásával kapcsolatos tárcaközi egyeztetések folyamatban vannak.

Az egészségügyi adatkezelés során hiányoznak az eljárási szabályok, amelyek biztosítják, hogy az érintett az adat továbbítást megelőzően nyilatkozhasson adatai kezelésének megtiltásáról.

2007. december 31.

36/2007. (VI. 6.) AB h

Megjegyzés: az AB határozatnak a 2008. évi CVI. törvény 75. §-a szerint ellátásszervezői tevékenység 2009. január 1-jétől nem folytatható. Ezen intézmény 2010. január 1-jei hatállyal kikerült a döntéssel érintett jogszabályokból.

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény nem szabályozta a versengő népszavazási kezdeményezések körét.

2008. március 31.

100/2007. (XII. 6.) AB h

Megjegyzés: a népszavazás kezdeményezéséről szóló, már benyújtott T/3479 számú törvényjavaslat orvosolja a mulasztást, a törvényjavaslat az Országgyűlés napirendjén szerepel.

Az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértést követett el azzal, hogy nem szabályozta a magántulajdonú ingatlanok (helységek) életvédelmi létesítményként (óvóhelyként) való kijelölésének szabályait, kritériumait.

2008. december 31.

 

17/2008. (III. 12.) AB h

Megjegyzés: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény a polgári védelmi szervezetek működésére vonatkozó szabályokat rendezte. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok közé sorolja az óvóhelyek létesítését.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdésével kapcsolatban a törvény nem biztosítja a magyarországi szavazás napján külföldön, illetve a külképviseleti szavazás napján Magyarországon tartózkodók részére a választójog gyakorlását.

2008. december 31.

54/2008. (IV. 24.) AB h

Megjegyzés: a feladat végrehajtására az új választási eljárásról szóló törvény megalkotása (vagy a törvény átfogó módosítása) során kerül sor.

Alkotmányos követelmény, hogy az ügyész gyakorolhasson törvényességi felügyeletet az egyesületek felett.

2011. december 31.

10/2011. (III. 9.) AB h

Megjegyzés: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény III. Fejezete tartalmazza a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés szabályait.

Mulasztásos alkotmányellenesség áll fenn, mert a Ptk., illetve a Munka Törvénykönyve nem teremtette meg a cselekvőképtelen nagykorú személyek munka- vagy egyéb jogviszonyon alapuló foglalkoztatásának törvényi feltételeit.

2011. december 31.

39/2011. (V. 31.) AB h.

Megjegyzés: a cselekvőképtelen munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseket a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (2012. január 1-jétől hatályos) 129/B. §-a, valamint a 2012. július 1-jétől hatályos, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 212. §-a tartalmazza.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontja nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavarában szenvedő betegek támogatási jogosultságát.

2011. szeptember 30.

40/2011. (V.31.) AB h.

Megjegyzés: a KIM tájékoztatása szerint a szükséges szabályozás előkészítése folyamatban van.

A 2010. január 1-je előtt felszámolás alá került biztosítóval kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésen alapuló kártérítési igényeknek a kockázatközösség elvén alapuló érvényesíthetőségét az Országgyűlés nem szabályozta.

2012. június 30

83/2011. (XI. 10.) AB h.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról, és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben előírt tulajdoni korlátozásokkal összefüggésben a törvényhozó nem teremtette meg a tulajdonhoz való jog védelmének garanciáit és kártalanítási igények érvényesítésének speciális szabályait.

2012. április 30.

94/2011. (XI. 17.) AB h.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény esetében az AB. mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, mert az Országgyűlés nem teremtette meg az információforrások védelméhez való jog gyakorlásának eljárási garanciáit, továbbá a törvény 155. §-ában nem szabályozta kielégítően a médiatartalom-szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségét az információforrások és az ügyvédi titok védelmével kapcsolatosan.

2012. május 31.

165/2011. (XII.20.) AB h.

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. §-ának hatálybalépését az AB felfüggesztette.

2013. június 29.

31/2012. (VI.29.) AB h.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. § ha) pontja, és 230. §-a visszaható hatállyal Alaptörvény-ellenes.

 

33/2012. (VII.17.) AB h.