lezárva: 2013. január 10.

(A lezárás ideje a legutolsó megjelent Magyar Közlöny dátuma)

Az Alkotmánybíróság által alkotmánysértőnek minősített törvények,
illetve törvényi rendelkezések

 

Tartalom

Az 1990. évet megelőzően meghozott törvények (törvényerejű rendeletek)

 

Törvények

 

Törvények egyes rendelkezései

 

Elvi állásfoglalások

Az 1990-94-es törvényhozási ciklusban hozott törvények

 

Törvények

 

Törvények egyes rendelkezései

 

Elvi állásfoglalások

Az 1994-98-as törvényhozási ciklusban hozott törvények

 

Törvények egyes rendelkezései

 

Országgyűlési határozatok

 

Elvi állásfoglalások

Az 1998-2002-es törvényhozási ciklusban hozott törvények

 

Törvények

 

Törvények egyes rendelkezései

 

Elvi állásfoglalások

Az 2002-2006-os törvényhozási ciklusban hozott törvények

 

Törvények

 

Törvények egyes rendelkezései

 

Országgyűlési határozatok

 

Elvi állásfoglalások

Az 2006-2010-es törvényhozási ciklusban hozott törvények

 

Törvények

 

Törvények egyes rendelkezései

 

Elvi állásfoglalások

Függelék

 

Összesítő kimutatás táblázatban

Előzetes normakontrollal alkotmányellenesnek minősített törvényjavaslatok

 

1990-94-es törvényhozási ciklus

 

1994-98-as törvényhozási ciklus

 

1998-2002-es törvényhozási ciklus

 

2002-2006-os törvényhozási ciklus

 

2006-2010-es törvényhozási ciklus

Az Országgyűlés (bizottságai) által indítványozott döntések

 

Országgyűlés

 

Alkotmányügyi bizottság

 

Emberi jogi bizottság

 

Kulturális bizottság

Az 1990. évet megelőzően meghozott törvények (törvényerejű rendeletek)

TÖRVÉNYEK

1. Az időleges munkakötelezettségről szóló 1967. évi 29. törvényerejű rendelet.

14/1996. (IV. 24.) AB határozat

2. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak és az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről szóló 1973. évi III. törvény és az állami vezetők munkaviszonyával összefüggő kérdésekről szóló 1077/1987. (XII. 31.) MT. hat. alkotmányellenes. A megsemmisített törvény és MT. hat. 1997. június 15-ével veszti hatályát. Mulasztásos alkotmányellenesség, mert az Országgyűlés nem tett eleget az Alkotmány 39. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói feladatának, a teljesítés határideje: 1997. június 15.

49/1996. (X. 25.) AB határozat

3. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt az Alkotmánybíróság 2010. december 31. napjával megsemmisíti.

121/2009. (XII. 17.) AB határozat

TÖRVÉNYEK EGYES RENDELKEZÉSEI

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 98. §-ával hatályon kívül helyezett 1988. évi XX. törvény 14. § (2) bekezdésének első mondata.

44/1994. (IX. 13.) AB. határozat

2. Az általános forgalmi adóról szóló 1988. évi VII. törvénnyel módosított 1987. évi V. törvénynek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott statisztikai jegyzékre utaló rendelkezései.

54/1994. (XI. 4.) AB. határozat

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdésének "ha a jogszabály kivételt nem tesz" szövegrésze, továbbá a végrehajtásról rendelkező 27/1972. évi (XII. 31.) MÉM rendelet 113. § (4) bekezdése és 115. § (3) bekezdése.

15/1995. (III. 13.) AB határozat

4. A büntetőeljárásról (Be.) szóló 1973. évi I. törvény 385/B. § (1) bekezdésében a "Ha a kártalanítási igény ténybeli és jogi megítélése a különleges eljárás keretében nagyobb nehézséggel járna, ..." szövegrész alkotmányellenes.

23/1995. (IV. 5.) AB határozat

5. A büntetőeljárásról (Be.) szóló 1973. évi I. törvény 383. § (1) bekezdés a/ pontjában a "kivéve... a magánindítvány hiányát" mondatfordulat alkotmányellenes.

30/1995. (V. 25.) AB határozat

6. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény nem biztosít az ügyfelek számára hatékony jogi eszközt a közigazgatási szervek határozathozatali kötelezettségének elmulasztása esetére, amelyben mulasztásos alkotmányellenesség áll fenn.

72/1995. (XII. 15.) AB határozat

7. A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 300. §-ában foglalt rendelkezés alkotmányellenes, ezért az AB 1996. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

75/1995. (XII. 15.) AB határozat

8. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 348. § (2) bekezdése.

1/1996. (I. 26.) AB határozat

9. Az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett Párizsi Békeszerződés 29. cikkének 3. pontjában foglaltakkal kapcsolatos mulasztásos alkotmánysértés, amelynek megszüntetési határideje 1997. június 30.

37/1996. (IX. 4.) AB határozat

10. A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 4. § második mondata.

Az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet 7. § első mondatának "vagy hatóságnál," és "vagy más érdemi ügyintéző volt" szövegrésze, továbbá a 7. § második mondata.

52/1996. (XI. 14.) AB határozat

11. A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 15. § (3) bekezdése részben alkotmányellenes, ezért az AB 1997. október 31-ével megsemmisíti.

20/1997. (III. 19.) AB határozat

12. A hajózásról szóló 1973. évi 6. számú törvényerejű rendelet 20. § (4) bekezdés a/ pontja 1992. július 1-ével hatályát veszti.

45/1997. (IX. 19.) AB határozat

13. A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény 6. § (1) bekezdés a/-c/ pont, 8. § (1) bekezdés c/-d/ pont, 9. § (2) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 23. § (6) bekezdés a/-b/ pont, 28. §, 31. § (1) bekezdés és a 32. § (1) bekezdés "az eredménytelen hitelesítésen alapuló" szövegrész alkotmányellenes, ezért 1997. december 31. napjával az Alkotmánybíróság megsemmisíti. Az Alkotmány 28/C. §-ának (2), és (4) bekezdésében szabályozott népszavazással kapcsolatos alkotmányértelmezés.

52/1997. (X. 14.) AB határozat

14. A szabálysértési jognak az Alkotmány 50. § (2) bekezdés, 57. § (1) bekezdése követelményeinek újraszabályozására vonatkozó jogalkotói feladatát az Országgyűlés nem teljesítette. Határidő 1998. december 31. A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. tv. 18. § és 71/A. § alkotmányellenes.

63/1997. (XII. 11.) AB határozat

15. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1992. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában hozott 1952. évi 23. törvényerejű rendelet 54. § (1)-(2) bekezdései alkotmányellenesek.

22/1998. (VI. 9.) AB határozat

16. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény preambulumában a "szocialista" szövegrész alkotmányellenes.

44/1998. (X.14.) AB határozat

17. A vállalkozási nyereségadóról szóló 1989. évi XLIV. törvénnyel módosított 1988. évi IX. törvény 10. § b/ pont és 32. § (1) bekezdés c/ pont alkotmányellenes volt.

45/1998. (X. 28.) AB határozat

18. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 275. § (1) bekezdésében "a 260. § (1) bekezdése alapján akkor van helye, ha az elsőfokú bíróság ítélete nem merítette ki a vádat" szövegrész alkotmányellenes.

49/1998. (XI. 27.) AB határozat

19. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269. § b/ pontjában az "illetve gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el" szövegrész alkotmányellenes.

12/1999. (V. 21.) AB határozat

20. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 203. § (3) bekezdésében a "vagy természet elleni fajtalanságot követ el" szövegrész alkotmányellenes.

20/1999. (VI. 25.) AB határozat

21. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 92. § (1) bekezdés c/ pontjának "újabb bűncselekményt követne el" szövegrésze alkotmányellenes, az AB 2000. március 31-ével megsemmisíti.

26/1999. (IX. 8.) AB határozat

22. A Magyar Köztársaság Ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 14. § (3) bekezdésével összefüggésben nem szabályozottak az ügyészi óvás elbírálásának eljárási garanciái. Jogalkotás előírt határideje: 2000. december 31.

2/2000. (II. 25.) AB határozat

23. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 270. §-a alkotmányellenes.

18/2000. (VI. 6.) AB határozat

24. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 10. §-a a) pontjában "vagy kormányrendelet" szövegrész.

1/2001. (I. 17.) AB határozat

25. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 42. § (4) bekezdésének második mondata a határozat közzétételének napjával hatálytalan.

33/2001. (VII. 11.) AB határozat

26. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 28. § (1) és (2) bekezdésében az "egyszer" szó 2002. december 15-ével hatályon kívül került.

27. Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint mulasztásos alkotmányellenes helyzet jött létre, hogy a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 28. §-a nem teszi lehetővé, hogy a házasságkötést követően a férj is viselhesse a felesége családi nevét. A teljesítési határidő 2002. december 15.

58/2001. (XII. 7.) AB határozat

28. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 171. § (2) bekezdése és a 227. §-a alkotmányellenes, ezért azokat a határozat megsemmisíti.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 342. § (3) bekezdése alkotmányellenes, ezért az abban foglalt rendelkezés nem lép hatályba.

14/2002. (III. 20.) AB határozat

29. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 199. és 200. §-a alkotmányellenes.

37/2002. (IX .4.) AB határozat

30. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 383. § (3) bekezdés b) pontja, a 384. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 580. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az 581. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenes. (Az Alkotmánybíróság a korábban hatályos jogszabály rendelkezését megsemmisítette, az utóbb említett törvény rendelkezései pedig nem lépnek hatályba.)

41/2003. (VII. 2.) AB határozat

31. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) bekezdés a., b., ba., bb. pontjai, illetve "és" szövegrésze, 273. § (5) bek. első mondata alkotmányellenes.

42/2004. (XI. 9.) AB határozat

32. A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet szabályai nincsenek összhangban az Alkotmány 13. § (2) bekezdésben meghatározott, a tulajdonhoz való jog követelményeivel. Határidő: 2007. június 30.

35/2005. (IX. 29.) AB határozat

33. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 366. § (1) bekezdésében a "vagy riasztó hírt terjeszt," szövegrésze alkotmányellenes.

20/2006. (V. 31.) AB határozat

34. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 134. § (3) bekezdésének utolsó mondata alkotmányellenes.

21/2007. (III. 29.) AB határozat

35. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 14. § (1) bekezdésében "bejelentés nélkül, a 7. § a) és b) pontjában foglaltaktól eltérően vagy" szövegrésze alkotmányellenes.

75/2008. (V. 29.) AB határozat

36. A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdésében a "tartalma a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik" szövegrésze alkotmányellenes.

34/2009. (III. 27.) AB határozat

37. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) és (5) bekezdése alkotmányellenes, továbbá az Országgyűlés a 21/A. §-ban nem szabályozta megfelelően a felelősség alóli mentesülés eseteit, illetve a közigazgatási és a szabálysértési eljárás egymáshoz való viszonyát.

Határidő: 2009. december 31.

60/2009. (V. 28.) AB határozat

38. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdését, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontját az AB 2010. június 30-ával megsemmisíti.

Határidő: 2010. június 30.

109/2009. (XI. 18.) AB határozat

39. Mulasztásos alkotmányellenesség áll fenn, mert az Országgyűlés a Ptk.-ban, illetve a Munka Törvénykönyvében nem teremtette meg a cselekvőképtelen nagykorú személyek munka- vagy egyéb jogviszonyon alapuló foglalkoztatásának törvényi feltételeit.

Határidő: 2011. december 31.

39/2011. (V. 31.) AB határozat

ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

1. Alkotmányellenes az a helyzet, hogy a jogalkotó nem megfelelő szinten és módon szabályozza az egyéni kegyelem elítélttel való közlésének módját. A jogalkotás határideje: 1997. december 31.

31/1997. (V. 16.) AB határozat

2. Alkotmányos mulasztás, hogy az Országgyűlés nem szabályozta a büntetőeljáráson kívüli eljárásokban az AB által alkotmányellenesnek nyilvánított jogszabály alkalmazhatósága kizárásának eljárásjogi következményeit. Határidő: 1998. december 31.

23/1998. (VI. 9.) AB határozat

3. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 48. §-a alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy a panasz benyújtásának határidejét a rendkívüli jogorvoslati eljárásban hozott, vagy az új eljárás során hozott jogerős határozat kézbesítésétől kell számítani.

41/1998. (X. 2.) AB határozat

4. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 35. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy az a bíró, aki a vele szemben fennálló kizárási okot maga jelenti be, a bejelentés megtétele után az ügyben nem járhat el.

17/2001. (VI. 1.) AB határozat

5. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmányellenességet állapított meg, mert a büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 386. § (1) bekezdése nem rendelkezik a pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés és a bűnügyi költség címén befizetett összeg visszatérítése esetén járó törvényes kamat megfizetésének a kötelezettségéről. Határidő: 2003. december 31.

4/2003. (II. 26.) AB határozat

6. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmányellenességet állapított meg, hogy a jogalkotó nem szabályozta a hivatalos irat postai kézbesítéséhez fűződő bírósági és más hatósági eljárásban általánosan érvényesülő vélelem megdöntésének lehetőségét.

Határidő: 2004. június 30.

46/2003. (X. 16.) AB határozat

7. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében foglalt egyenlő választójog alapelvéből következő alkotmányos követelmény, hogy az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak száma a lehető legkisebb mértékben térjen el egymástól.

Határidő: 2007. június 30.

22/2005. (VI. 17.) AB határozat

8. A nemzetközi polgári repülésről szóló 1944. december 7-én Chicagóban aláírt egyezmény függelékeinek kihirdetése nem történt meg az 1971. évi 25. tvr.-rel.

Határidő: 2005. december 31.

30/2005. (VII. 14.) AB határozat

9. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei helyesbítésének módját nem szabályozta az Országgyűlés.

Határidő: 2008. december 31.

33/2008. (III. 20.) AB határozat

10. A polgári perrendtartásról szóló, módosított 1952. évi III. törvény 311. § (4) bekezdés utolsó mondata alkotmányellenes.

74/2009. (VII. 10.) AB határozat

11. A polgári perrendtartásról szóló, módosított 1952. évi III. törvény 12/A. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény, hogy a bírósági titkár nem hozhat érdemi döntést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény X. fejezet 2. "Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése" címhez tartozó bírósági eljárásokban.

21/2010. (II. 25.) AB határozat

12. Alkotmányos követelmény, hogy az ügyész gyakorolhasson törvényességi felügyeletet az egyesületek felett. Határidő 2011. december 31.

10/2011. (III. 9.) AB határozat

13. Alkotmányos követelmény, hogy a bíró az elé tárt jogvitát alkotmányos jogszabály alapján döntse el, s ha a jog alkotmányellenességét észleli, köteles az AB. eljárását kezdeményezni.

35/2011. (V.6.) AB határozat

 

Az 1990-94-es törvényhozási ciklusban hozott törvények

TÖRVÉNYEK

1. Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1993. évi XC. törvény.

36/1996. (IX. 4.) AB. határozat

TÖRVÉNYEK EGYES RENDELKEZÉSEI

1. A földről szóló 1987. évi I. törvény és a termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában hozott 1990. évi XXXVIII. törvény 1. §-a, valamint 3. §-ának a "ledolgozott évek arányára" vonatkozó megszorító rendelkezése.

7/1991. (II. 28) AB. határozat

2. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló, többször módosított 1989. évi XLV. törvények az 1990. évi CII. törvény 17. §-ával megállapított 34. §. (1) bekezdés a. pontjából a "havi 300 forintot meg nem haladó része" szövegrész.

49/1991.(IX. 27.) AB. határozat

3. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 97. §-ának (1) bekezdésének második mondata.

7/1992.(1992.(I. 30.) AB. határozat

4. Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény 8. §-a.

24/1992.(IV. 21.) AB. határozat

5. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás viteléről szóló 1990. évi CIV. törvény 63. §-ának azon rendelkezése, amely elrendelte a törvény 64-68 §-ában foglalt rendelkezések 1991. január 1. napjától történő alkalmazását.

25/1992.(IV. 30.) AB. határozat

6. A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény 7. §-a (2) bekezdésének b. pontja és 9. §-ának (1) bekezdése.

26/1992.(IV. 30.) AB. határozat

7. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXI. törvény 12. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 17. §-ának (3) bekezdése.

32/1992.(V. 29.) AB. határozat

8. A mulasztásos alkotmánysértés (Alkotmány 68. §) a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletéről szóló szabályozás hiánya miatt. Határidő: 1992. december 1.

35/1992.(VI. 10.) AB. határozat

9. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 15. §-a.

4/1993.(II. 12.) AB. határozat

10. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által 1949. június 8-a után az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 24. §-a. (Lásd még: 13/1996. (IV. 1.) és 53/1994. (XI. 4.) AB határozatokat.

Az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításával megalkotott 1993. évi I. törvény.

15/1993.(III. 12.) AB. határozat

28/1993.(IV. 30.) AB. határozat

11. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45. § (1) és (2) bekezdése, 46. § (2) bekezdése, 52. § (3) bekezdésének második mondata és 53. § első mondata.

18/1993.(III. 19.) AB. határozat

12. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 38-41. §-a, továbbá a törvényt módosító 1991. évi LXXXV. törvény 32. § (6)-(7) bekezdése, illetőleg 33. § (2) bekezdése.

21/1993.(IV. 2.) AB. határozat

13. A helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése.

29/1993.(V. 4.) AB. határozat

14. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 2. § (9) bekezdése.

33/1993.(V. 28.) AB. határozat

15. A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény 3. § (3) bekezdésének "a 326. § (1)-(2) bekezdése és a 329. § (1) bekezdése" szövegrész.

33/1993.(V. 28.) AB. határozat

16. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvénynek az 1994. évi III. törvény 1. § (3) bekezdése által megállapított 5. § (9) bekezdése.

16/1994. (III. 25.) AB. határozat

17. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénynek az 1992. évi LXXVIII. törvénnyel módosított 19. § (2) bekezdése.

21/1994. (IV. 16.) AB. határozat

18. A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról 1992. évi II. törvény 15. § (1) bekezdés i/ pontjában az "erdő" szó és a 15. § (4) bekezdése. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 13. § (7) bekezdésének 4. pontja.

28/1994. (V. 20.) AB. határozat

33/1994. (VI. 17.) AB. határozat

19. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 232. §-a, melyet az 1993. évi XVII. törvény 52. §-a módosított.

36/1994. (VI. 24.) AB. határozat

20. A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 116. § (3) bekezdésének a/ és b/ pontja.

46/1994. (X. 21.) AB. határozat

21. A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 1. számú mellékletében a Magyar Rádió és a Magyar Televízió költségvetési előirányzatának a VII. Miniszterelnökségi fejezeten belül a 31. és 32. címben levő elhelyezése.

47/1994. (X. 21.) AB. határozat

22. A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 66. §-a.

52/1994. (XI. 4.) AB. határozat

23. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésének második mondata.

56/1994. (XI. 10.) AB. határozat

24. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1994. évi XVII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) és (2) bekezdésében a "és nem lakás céljára szolgáló helyiségek", továbbá a 63. § (1) és (2) bekezdésében a "és nem lakás céljára szolgáló helyiségek" szövegrész.

57/1994. (XI. 17.) AB. határozat

25. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény 2. §-ának 18., 23., 24. és 25. pontjai, 4. §-a és 8. § második fordulatának "...belügyminisztertől - a karhatalmi szolgálat tekintetében a belügyminisztertől és a honvédelmi minisztertől -" szövegrész.

60/1994. (XII. 24.) AB. határozat

26. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, módosított 1992. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdés c/ pontjának "közvetlenül a harcoló alakulat kötelékében teljesített" szövegrésze, továbbá a d/ és e/ pontja, valamint a 9. § e/ és f/ pontja.

1/1995. (II. 8.) AB. határozat

27. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 19. § (2) bekezdése.

3/1995. (II. 17.) AB. határozat

28. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított (1993. évi XCII. tv.) 1959. évi IV. törvény 70. § (2) bekezdésének első mondata és második mondatának "további" szövegrészre.

12/1995. (II. 22.) AB. határozat

29. A földrendező és földkiadó bizottságok működéséről szóló 1993. évi II. törvény 7. § (3) bekezdése negyedik mondatának "...az illetékes földhivatalnál ..." szövegrésze.

13/1995. (III. 1.) AB határozat

30. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 2. § (1) bekezdésében a "vagyonnyilatkozat-tételi" szövegrész alkotmányellenes.

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 57. § (3) bekezdésében a "továbbá, ha az adóhatóság a magánszemély vagyonnyilatkozatát ellenőrzi." szövegrész alkotmányellenes. Az előbbiekben jelzett szövegrészeket az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

26/1995. (V. 15.) AB határozat

31. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 39. §-ában a Kormány és a tagja részére szóló felhatalmazást az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

28/1995. (V. 19.) AB határozat

32. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (8) és (10) bekezdései alkotmányellenesek, ezért az Alkotmánybíróság 1995. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

29/1995. (V. 25.) AB határozat

33. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 82. § (2) bekezdésének második fordulata, amely kizárja azt a személyt, aki a közügyektől eltiltás büntetésének hatálya alatt áll.

35/1995. (VI. 2.) AB határozat

34. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (4) bekezdése 1997. június 30-án hatályát veszti.

50/1996. (X. 30.) AB határozat

35. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 25. § (2) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alkotmányellenes, mert a közszolgálati jogviszonyban töltött idő számításánál, illetve a köztisztviselő besorolásánál a kötelező katonai szolgálatban töltött időt nem engedi teljes egészében figyelembe venni, illetve beszámítani; ezért az Alkotmánybíróság 1997. november 2. napjával a rendelkezéseket hatályon kívül helyezi.

6/1997. (II. 7.) AB határozat

36. A Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII. törvény 20. § (2) bekezdés b/ pontja és (3) bekezdése 1997. december 31-ével hatályát veszti. A törvény 2. § i/ pontjában "valamint a külföldi orvosoknak az Orvosok Országos Nyilvántartásába vételéhez", a 19. § (1) bekezdésében "a magyar állampolgár", a (3) bekezdésében "ha nemzetközi szerződés előírja, felveszi azt a nem magyar állampolgárt is, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint" szövegrész alkotmányellenes.

39/1997. (VII. 1.) AB határozat

37. A jövedéki szabályozástól és ellenőrzéstől valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény 12. § (1) bekezdés b/ pontjában a "természetes személy meghalt, illetve a" szövegrész alkotmányellenes.

68/1997. (XII. 29.) AB határozat

38. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/A. § (2) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A. § (2) bekezdése végrehajtásával kapcsolatos mulasztás.

1196/B/1997. AB határozat

39. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 52. § (1) bekezdése második mondata 1998. december 31-ével hatályon kívül kerül. Mulasztásos alkotmánysértés, mert az Országgyűlés nem szabályozta a belügyminiszternek az új község alapítására és a községegyesítés előkészítésével, illetve a köztársasági elnök döntésével kapcsolatos eljárás rendjét. Határidő: 1998. december 31.

15/1998. (V. 8.) AB határozat

40. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény 7. § (3) bekezdésének első mondatából a "- a (11) bekezdésben foglalt kivételekkel -", az "országos" szó, a 7. § (3) bekezdésének második mondata, továbbá a 7. § (4)-(8), (11) és (13) bekezdései alkotmányellenesek.

16/1998. (V. 8.) AB határozat

41. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 22. pont e/ alpontja 1997. január 1-től hatályon kívül került.

18/1998. (V. 13.) AB határozat

42. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107/A. § (2) bekezdés b/ pontja, (5) bekezdése hatályon kívül kerül.

36/1998. (IX. 16.) AB határozat

43. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 31. § (3) bekezdése, 1999. szeptember 30-ával hatályon kívül kerül.

37/1998. (IX. 23.) AB határozat

44. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 12. § (6) bekezdését az Alkotmánybíróság 2000. június 30-ával megsemmisíti.

48/1998. (XI. 23.) AB határozat

45. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 40. § (5) bekezdésének első mondatában a "készfizető" szövegrész alkotmányellenes.

13/1999. (VI. 3.) AB határozat

46. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontjában az "államhatalmi," szövegrész, valamint az f) és h) pontok alkotmányellenesek, ezért azokat 2001. december 15. napjával az AB megsemmisíti.

7/2001. (III. 14.) AB határozat

47. Mulasztásos alkotmányellenes helyzet keletkezett amiatt, hogy az OGY a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben nem állapította meg a 64. § (4) bekezdésben meghatározott a fővárosi és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásának szabályait. A jogalkotási kötelezettség teljesítési határideje 2002. december 31.

47/2001. (XI. 22.) AB határozat

48. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének a "3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján járó" szövegrésze alkotmányellenes.

4/2002. (II. 15.) AB határozat

49. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 104. § (1) bekezdésének c) pontja.

32/2002. (VII. 4.) AB határozat

50. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 30. §-a.

38/2002. (IX. 25.) AB határozat

51. Alkotmányellenes helyzet áll fenn, mert az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, illetőleg a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény nem teremtette meg a településrész átadás-átvételének szabályozása során az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 41. § (1) bekezdése, 42. §, valamint a 44/A. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt rendelkezések érvényesüléséhez szükséges anyagi és eljárásjogi garanciákat. Az Alkotmányellenes helyzet megszüntetésének határideje 2003. december 31.

66/2002. (XII. 17.) AB határozat

52. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 105. §-ában "A belügyminiszter döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye." szövegrész alkotmányellenes.

3/2003. (II. 7.) AB határozat

53. Mulasztásos alkotmányellenes helyzet áll fenn, mert az Országgyűlés nem szabályozta a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 64. § (2) bekezdés és 87. § (2) bekezdésében a közalkalmazotti jogviszony kezdete előtt katonai szolgálatban töltött idő figyelembevételének, beszámításának feltételeit. Határidő: 2003. december 31.

25/2003. (V. 21.) AB határozat

54. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazása során alkotmányos követelmény, hogy az egyház és a vele jogviszonyban álló személyek közötti állami jogszabályokon alapuló jogviszonyból eredő jogvitát az állami bíróságok bírálják el.

32/2003. (VI. 4.) AB határozat

 

55. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdésében "az adóhatóság által érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megillető követeléseket, és a magánnyugdíj-pénztári tagdíj követelést, valamint" szövegrészt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

33/2003. (VI. 19.) AB határozat

56. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 35. §-a, 35/A. §-a, 35/B. §-a, 35/C.§-a., 36 A/§. (1) bekezdés a) pont ab) alpont, 39. § (1) bekezdés g) pont, 92. § (2) bekezdésben "és bűnmegelőzési ellenőrzéssel", 101. § (1) bekezdés h) pontjában "a bűnmegelőzési ellenőrzés elrendelésével, valamint" szövegrészek alkotmányellenesek.

47/2003. (X. 27.) AB határozat

57. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 33. § (2) bekezdés g) pontja, 38. § (1) bekezdésében a "vagy az őrizetbe vett személy érdeke (ittasság, vagy más okból ön- vagy közveszélyes állapotban van bezárva)" szövegrész alkotmányellenes.

65/2003. (XII. 18.) AB határozat

58. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben a bányatelek tulajdonosainak jogvédelmét szolgáló korlátozás garanciális rendelkezéseit kell szabályozni. Határidő: 2004. december 15.

1/2004. (II. 12.) AB határozat

59. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 54. § h) és j) pontját, valamint az i) pontból a "vagy más veszélyes eszköz" és "vagy a más veszélyes eszköz" szövegrészeket az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

9/2004. (III. 30.) AB határozat

60. A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. § (5) bekezdésében a közérdekű adatok megismerésének szabályozási kötelezettségét az Alkotmánybíróság 2004. december 31-i határidővel előírta.

12/2004. (IV. 7.) AB határozat

61. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 36. § (4) bekezdésében "ennek során a bűnelkövetőnek a 79. § (4) bekezdésében felsorolt adatait a szükséges terjedelemben nyilvánosságra hozhatja" szövegrész, a 80. § (1) bekezdése, 85. § (1) bekezdése 2005. március 31-ével, továbbá a 77. § (1) bekezdésében a "rendőrségi, illetve" szövegrész a közzététel napjával hatályát veszti.

44/2004. (XI. 23.) AB határozat

62. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 23. § (3) bekezdése.

6/2005. (III. 11.) AB határozat

63. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 7. § (5) bekezdését az AB 2005. szeptember 30-ával megsemmisíti.

12/2005. (IV.6.) AB határozat

64. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 41. § (2) bekezdésében foglalt eljárási határidővel kapcsolatban mulasztásos Alkotmányellenes helyzet alakult ki, mert az Országgyűlés nem alkotta meg az eljárási szabályokat. Határidő: 2005. július 1.

13/2005. (IV. 6.) AB határozat

65. Mulasztásos alkotmánysértés a büntető eljárás során keletkezett iratok másolatáért fizetendő illeték előírásának hiánya miatt (1990. évi XCIII. tv.). Hi: 2005 dec. 31.

17/2005. (IV. 28.) AB határozat

66. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény nem szabályozta az intézmény hallgatói jogviszonyra vonatkozó döntése kijavításának határidejét. Határidő: 2005. december 31.

27/2005. (VI. 29.) AB határozat

67. A lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85. §-ában a kényszerbérlettel terhelt lakások tulajdonjogi védelme garanciális szabályainak jogalkotási határideje 2007. június 30.

25/2006. (VI. 15.) AB határozat

68. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 134. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenes, ezért e rendelkezést 2007. március 31. napjával az AB megsemmisíti.

74/2006. (XII. 15.) AB határozat

69. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdését, 201. §
(1) bekezdése b), c), d) pontjában "sorozatban vagy szervezett elkövetéssel megvalósuló (ideértve az", továbbá "elkövetést is)" szövegrészeket, valamint az e) és f) pontokat az AB 2007. december 31-ével megsemmisíti.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 206. § (3) bekezdése 2006. június 30. napjáig az AB megállapítása szerint alkotmányellenes volt.

A jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 111. § (2) bekezdés g) pontja alkotmányellenes.

2/2007. (I. 24.) AB határozat

70. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 175. § (1)-(2) bekezdését az AB megsemmisíti. Határidő: 2009. december 31.

41/2009. (III. 27.) AB határozat

ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

1. A büntethetőség elévülésének értelmezéséről szóló - az Országgyűlés 1993. február 27-ei ülésén elfogadott - elvi állásfoglalás.

41/1993.(VI. 30.) AB. határozat

2. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 1992. évi IX. törvény 49. § (1) bekezdésében az "1992. március 1-jével az 1991. évi II. törvény 10. §-ának (3) bekezdése ... hatályát veszti", továbbá a (2) bekezdésben "A T. 44. §-ának (1)-(6) bekezdését és a T. 51. §-át az 1992. március 1-jét követő időponttól megállapításra kerülő ellátás tekintetében kell alkalmazni" szövegrészek alkotmányellenesek voltak, ezért egyedi bírósági jogvitás ügyben nem alkalmazhatók.

64/2002.(XII. 3.) AB. határozat

3. Az Alkotmány 70/A. §-ából fakadó alkotmányos követelmény, hogy a törvényhozó az állammal szemben jogerős bírói ítélet alapján fennálló pénzkövetelések tekintetében biztosítsa a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 6. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülésének feltételeit.

23/2003. (V. 13.) AB határozat

4. Az Alkotmánybíróság hivatalból megállapítja, hogy az Országgyűlés alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztással, hogy nem rendelkezett Csehszlovákiából áttelepített személyek tulajdonjogának elvonása miatt történő kárpótlásról (1991. évi XXV. törvény). A jogalkotói feladat teljesítésének határideje 2004. június 30.

45/2003. (IX. 26.) AB határozat

5. Alkotmányos követelmény, hogy a helyi önkormányzati bizottsági tagok ( képviselők, nem képviselők egyaránt) a bizottsági munkájukért a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1)- (3) bekezdés keretei között azonos tiszteletdíjban részesüljenek

21/2004. (VI. 10.) AB határozat

6. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-ának "a rágalmazásra és becsületsértésre" szövegrészének alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy a felelősségmentesség kiterjedjen a más közszereplőre vonatkozó véleménynyilvánításra.

34/2004. (IX.28.) AB határozat

7. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 12. § (3) bekezdésének alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy az eskü okmány nem tartalmazhat a köztisztviselő lelkiismereti, vallási meggyőződésére utaló adatot.

47/2009. (IV. 21.) AB határozat

Az 1994-1998-as törvényhozási ciklusban hozott törvények

TÖRVÉNYEK EGYES RENDELKEZÉSEI

1. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 68. §-a, 79. §-ának (4)-(5) bekezdése, 92. § (1) bekezdésének b/ pontja, (2) bekezdése, 93. § (1) bekezdése a T.25. §-ának (1) és (2) bekezdésében utaló részére, (3) bekezdése, a 159. §-ának (1)-(2) bekezdése, 83. §.

43/1995. (VI. 30.) AB határozat

2. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 159. § (2) bekezdése, amely a törvény 81. §-át 1995. július 1-jén lépteti hatályba, 93. § (1) bekezdésének a T.19. § (3) bekezdésre vonatkozó rendelkezése és a 93. § (2) bekezdése.

A Gst-nek a Munka Törvénykönyve módosítása hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezése.

44/1995. (VI. 30.) AB határozat

3. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 87. §, 90. § és 91. §

45/1995. (VI. 30.) AB határozat

4. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 129. §-ának "- ezen belül a személyazonosító jel -" szövegrészére 139. §, 140. §, 144. §, 146. §, 151. §, 152. §-ai, továbbá a 155. §-ának c/ és f/ pontjai. A Gst. 62. §-ának "személyazonosító jellel azonosított" szövegrésze.

46/1995. (VI. 30.) AB határozat

5. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 65. §-ával kiegészített Cst. 7. §-ának (4) bekezdése. A jogszabály meghozatalának határideje 1995. december 31.

52/1995. (IX. 15.) AB határozat

6. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 120. § (2) bekezdésével kiegészített Ötv. 92/C. §-a. A jogszabály meghozatalának határideje 1995. december 31.

53/1995. (IX. 15.) AB határozat

7. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 89. §-a.

54/1995. (IX. 15.) AB határozat

8. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 117. § (2) bekezdésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. §-ba új (8) bekezdésként beiktatott rendelkezés.

55/1995. (IX. 15.) AB határozat

9. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 81. §-a, továbbá a Munka Törvénykönyvéről alkotott 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LV. törvény 39. § (1) és (3) bekezdései.

56/1995. (IX. 15.) AB határozat

10. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 3. §-ával módosított 1991. évi XC. törvény (Szja. tv.) 29/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezésében szükséges a törvényes vélelemmel szembeni bizonyítás lehetőségének biztosítása.

57/1995. (IX. 15.) AB határozat

11. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. XC. törvény 3. § 49. pontjának második, harmadik és negyedik mondata. (Módosította az 1994. évi LXXXII. törvény)

59/1995. (X. 6.) AB határozat

12. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 62. §-ával a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény rendelkezéseit kiegészítő 1/A. § (1) és (3) bekezdése, valamint 68/1995. (VI.17.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. E rendelkezéseket az AB 1995. december 31-ével megsemmisíti.

60/1995. (X. 6.) AB határozat

13. A gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (Gst.) 63. §-ával beiktatott a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény rendelkezéseit kiegészítő 2. § (2) bekezdése.

60/1995. (X. 6.) AB határozat

14. A Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről szóló 1995. évi LXXII. törvény 18. §-ában foglalt rendelkezések a törvény hatályba lépésének napjára visszamenőlegesen.

66/1995. (XI. 24.) AB határozat

15. A társadalombiztosításról 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező 1995. évi XII. törvény 18. §-ában a "... de havonként legalább a tárgyév január 1-jén érvényes minimumbér összege".

73/1995. (XII. 15.) AB határozat 1. pont

16. A társadalombiztosításról 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező 1995. évi XII. törvény 24. § (2) bekezdése az alaptörvény 118/A. § (2) bekezdését hatályon kívül helyező részében alkotmányellenes, ezért az AB az 1996. június 30-i hatállyal megsemmisítette.

73/1995. (XII. 15.) AB határozat 2. pont

17. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségi szervek feladat- és hatásköreit szabályozó 1991. évi XX. törvény 132. §-ának a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény 126. § (2) bekezdése által megállapított (4) bekezdése alkotmányellenes, ezért az AB 1996. június 30-i hatállyal megsemmisíti.

77/1995. (XII. 15.) AB határozat

18. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 103/A. § (1) bekezdése, amelyet az 1995. évi XII. törvény 24. § (3) bekezdése módosított.

81/1995. (XII. 15.) AB határozat

19. A társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény 11. §-a, amelyet az 1994. évi LXXXIII. törvény 5. és 7. §-ai módosítottak. Az Alkotmánybíróság az említett §-t 1996. július 1. napjával, de 1995. január 1-jére visszamenőleges hatállyal semmisítette meg.

16/1996. (V. 3.) AB határozat

20. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (3) bekezdése és 27. § (2) bekezdésének a/ pontja.

3/1997. (I. 22.) AB határozat

21. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdésének második fordulata, amely szerint "A magáncélú használatra tekintettel keletkező jövedelem alatt azt az e törvény által vélelmezett jövedelmet kell érteni, amely amiatt keletkezik, hogy a magánszemélynek a gépkocsit nem saját jövedelméből kell megvennie és üzemeltetnie, hanem tevékenységének folytatása során más (a kifizető) költségviselése mellett veheti igénybe."; ugyancsak alkotmányellenes a 70. § (12) bekezdésének utolsó mondata.

A törvény 70. § (13) bekezdéséből alkotmányellenes a mondat bevezetése: "A (12) bekezdésben említett használati ellenérték megfizetése szempontjából" szövegrész, valamint a bekezdés utolsó két mondata.

Az Alkotmánybíróság ezeket az alkotmányellenes rendelkezéseket 1997. január 1-jével megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a törvény 71. § (1) bekezdéséből "APEH által közzétett", a (2) bekezdéséből az "illetőleg az üzemanyagár változásakor" szövegrész, valamint a

82. § (2) bekezdés a/pontja alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket 1997. április 1-jével megsemmisíti.

5/1997. (II. 7.) AB határozat

22. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 24. § (2) bekezdésének második mondata alkotmányellenes, amelyet az 1997. évi V. törvény módosított.

30/1997. (IV. 29.) AB határozat

23. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 39. § (9) bekezdés első mondata, amelyet az 1996. évi LIX. törvény 1. §-a módosított, a jelenlegi megfogalmazásban alkotmányellenes, ezért abból az "egyedül" szót az AB 1997. december 31-ével megsemmisíti.

32/1997. (V. 16.) AB határozat

24. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 6.5 pont d/ alpontjában "a törvény kihirdetésének napja előtt" szövegrész.

33/1997. (V. 28.) AB határozat

25. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 103/D. § (3) bekezdés, 103/E. § (3) bekezdés, 103/F. §, valamint a 103/D. § (7) bekezdésében "a (3) bekezdésben említett esetben ennek 50 %-a" szövegrész alkotmányellenes, ezért azokat az AB 1997. január 1-vel megsemmisíti (A törvényt az 1997. évi XVIII. törvény módosította.).

34/1997. (VI. 11.) AB határozat

26. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 103/A. § (1) bekezdésében "valamint az adózott eredményből juttatott osztalék", a 103/D. § (2) bekezdésében "továbbá a vállalkozói osztalékalap", a 103/E. § (2) bekezdésében "és a vállalkozás adózott eredményéből juttatott osztalék", a 119/A. § (1) bekezdésében "valamint a vállalkozói osztalékalap", a 119/B. § (1) bekezdésében "és a vállalkozás adózott eredményéből juttatott osztalék" továbbá a 103/A. § (2) bekezdés 3. pontja, a 103/D. § (4) bekezdés, a 103/E. § (4) bekezdés, a 119/A. § (2) bekezdés, a 119/B. § (2) bekezdés alkotmányellenes, ezért az AB 1997. január 1-jével megsemmisíti. Az 1995. évi CXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében a "27. %" szövegrészt pedig 1997. december 31-ével az AB megsemmisíti (A törvényt az 1997. évi CXVII. törvény módosította.).

35/1997. (VI. 11.) AB határozat

27. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvénynek az 1996. évi LXXXVII. törvénnyel módosított 54. § (7) bekezdése 1997. december 13-án hatályát veszti.

36/1997. (VI. 11.) AB határozat

28. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése.

37/1997. (VI. 11.) AB határozat

29. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról rendelkező 1996. évi LXXX. törvény 21. § (3) bekezdésében a "hiánytalanul" szövegrész.

41/1997. (VII. 1.) AB határozat

30. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvénynek az 1995. évi CXVIII. törvénnyel módosított 54. § (5) bekezdése 1996. január 1-jével hatályát veszti.

42/1997. (VII. 1.) AB határozat

31. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. § b/ pontja, 47. § (6) bekezdésének a/ pontjában "és a vagyonbiztosítás címén a biztosítóhoz befolyt biztosítási díjak 1 %-ából" szövegrész.

44/1997. (IX. 19.) AB határozat

32. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek az 1996. évi XVII. törvénnyel módosított 212. §-a.

58/1997. (XI. 5.) AB határozat

33. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 27. § (1) bekezdés b/ pontja alkotmányellenes, ezért az Alkotmánybíróság 1998. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

67/1997. (XII. 29.) AB határozat

34. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 34. § (2) bekezdése (amit az 1996. évi XXVIII. törvény 11. §-a módosított), továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 100. § (2) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat az Alkotmánybíróság 1999. február 28-i hatállyal megsemmisíti.

4/1998. (III.1.) AB határozat

35. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 50. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott biztosított özvegyi jogosultságának szabálya alkotmányellenes, ezért azt 1998. január 1-éig visszamenőleges hatállyal az Alkotmánybíróság megsemmisíti.

5/1998. (III.1.) AB határozat

36. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének 1.b/ pontja alkotmányellenes.

11/1998. (IV.8.) AB határozat

37. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 33. § (3) bekezdése, a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének A. fejezet 2. pontja, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 49/B. § (5) bekezdés a/ pontja alkotmányellenes.

31/1998. (VI.25.) AB határozat

38. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 377. § (1) bekezdésének a/ pontját az Alkotmánybíróság 1999. december 31. napjával megsemmisítette. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (új Be.) 572. § (1) bekezdésének a/ pontja, továbbá a (2) bekezdésnek az utaló rendelkezése a kihirdetés napjával, illetve 2000. január 1-vel nem lép hatályba.

5/1999. (III.31.) AB határozat

39. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe vételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f/ pontjával kapcsolatos mulasztást az Országgyűlés 2000. június 30-ig köteles megszűntetni.

6/1999. (IV.21.) AB határozat

40. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 223. § (2) bekezdése és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (új Be.) 327. § (2) bekezdése alkotmányellenes.

19/1999. (VI.25.) AB határozat

41. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 21. § (1) bekezdésében a "jegyzője" szövegrész alkotmányellenes.

21/1999. (VI.25.) AB határozat

42. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1996. évi LXVII. törvénnyel módosított 1994. évi XXIII. törvény 2. § (4) bekezdés második mondata, továbbá a 25/G. § (4) bekezdés c/ pontjában a "kutathatók és" szövegrész alkotmányellenes.

23/1999. (VI.30.) AB határozat

43. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. § (2) bekezdését az Alkotmánybíróság 2000. március 31. napjával megsemmisítette. Az Országgyűlés nem az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogbiztonsági követelményeknek megfelelően szabályozta a hivatkozott törvény 130. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kifogások benyújtásának eljárási szabályait, ezért a mulasztást 2000. március 31-ig meg kell szűntetni.

24/1999. (VI.30.) AB határozat

44. A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 26. § (7) bekezdése alkotmányellenes.

3/2000. (II. 25.) AB határozat

45. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. évi törvény 16. § (2) bekezdésében az "illetve korlátozottan cselekvőképes" szövegrész 2001. december 31-ével megsemmisítve. A törvényben a pszichiátriai betegekre vonatkozóan a személyes szabadságot korlátozó módszerek alkalmazásának jogszabályi feltételeit 2001. december 31-ig kell szabályozni.

36/2000. (X. 27.) AB határozat

46. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 4. § (4) bekezdést, és a 48. § (3) bekezdés második mondatát az Alkotmánybíróság 2001. június 30. napjával megsemmisíti.

3/2001. (I.31.) AB határozat

47. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja az egyszemélyes közhasznú társaságok vonatkozásában alkotmányellenes, ezért az Alkotmánybíróság 2001. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

21/2001. (VI. 21.) AB határozat

 

48. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII törvény 230. § c) pontjának első és második francia bekezdése hatálytalan.

27/2001. (VI. 29.) AB határozat

49. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 197. §-a alkotmányellenes, ezért azt az AB 2002. december 31. napjával megsemmisíti.

15/2002. (III. 29.) AB határozat

50. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. § (2) bekezdése, 1998. január 1. és december 31. között alkotmányellenes volt.

16/2002. (III. 29.) AB határozat

51. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 81. §-a részben alkotmányellenes, azonban a vizsgált rendelkezés egészére kiható alkotmányellenesség miatt az AB 2002. december 31. napjával a rendelkezést megsemmisíti.

33/2002. (VII. 4.) AB határozat

52. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi LXVI. törvény 14. § (1) bekezdését az Alkotmánybíróság 2003. március 31-i hatállyal megsemmisíti.

41/2002. (X. 11.) AB határozat

53. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmányellenességet állapított meg, mert az Országgyűlés nem határozta meg az egyéni választókerületben az országgyűlési képviselők időközi választása kitűzésének határidejét (A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény) határidő: 2003. február 28.

51/2002. (X. 24.) AB határozat

54. Mulasztásos Alkotmánysértés a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. évi törvényben az Országgyűlés nem szabályozta a védett természeti területek egyedi meghatározásával kapcsolatos önálló jogorvoslatot. Határidő 2003. március 31.

53/2002. (XI. 28.) AB határozat

55. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § a) pontjának második mondata alkotmányellenes, ezért azt az Alkotmánybíróság 2003. április 30-i hatállyal megsemmisíti.

65/2002. (XII. 03.) AB határozat

56. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdés utolsó mondatában "továbbá törvénysértésre alapozott egyet nem értő vélemény esetén a szabályzat és a tervek elfogadásra nem terjeszthetők elő" szöveg része alkotmányellenes.

69/2002. (XII. 17.) AB határozat

57. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény 2. § (3) bekezdés 16., 17., 18. pontjaiban a "közvetve vagy" szövegrészt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

31/2003. (VI. 4.) AB határozat

58. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, azzal, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79. § (2) bekezdésben szabályozott közlési eljárásjoggal kapcsolatban nem biztosított a jogorvoslathoz való jog.

Határidő: 2004. február 15.

59/2003. (XI. 26.) AB határozat

59. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, azzal, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben, illetve a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben nem alkották meg a választási kampány időtartama alatt a politikai hirdetésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárás határidejére vonatkozó szabályokat.

Határidő: 2004. március 1.

60/2003. (XI. 26.) AB határozat

60. A vadvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 36. §-sát az Alkotmánybíróság megsemmisíti.

64/2003. (XII. 18.) AB határozat

61. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosított 18/C. § (6) bekezdés d.) pontja alkotmányellenes.

4/2004. (II. 20.) AB határozat

62. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 91. § (1) bekezdését, 2004. december 31. napjával, valamint a 295. § (1)-(2) bekezdését, 296. §-át az AB megsemmisíti.

8/2004. (III. 25.) AB határozat

63. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 527. § (2), (3), (5) bekezdése és az 529. § (1) bekezdése alkotmányellenes, ezért az AB azokat 2004. december 31. napjával, az 528. § második mondatát pedig a kihirdetés napjával egyidejűleg megsemmisíti.

14/2004. (V. 7.) AB határozat

64. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenesség miatt 2004. december 31-ével hatályát veszti. A törvényben az Országgyűlés nem állapította meg a személy- és vagyonőri tevékenység körében a titoktartási kötelezettség és adatkezelés szabályait, a mulasztás megszüntetésének határideje 2004. december 31.

22/2004. (VI. 19.) AB határozat

65. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben nem szabályozott a hatósági tanú alkalmazásával kapcsolatos, az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében és 59. §. (1) bekezdésében szabályozott alapvető jogok védelmének eljárási garanciái. Határidő: 2005. június 30.

43/2004. (XI. 17.) AB határozat

66. A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 7. §-ában a "- 30 napos lemondási idő megjelölésével -" szövegrész alkotmányellenes.

55/2004. (XII. 13.) AB határozat

67. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. § (4) bekezdésében "azzal, hogy számlákat a Magyar Államkincstár vezeti" szövegrésze alkotmányellenes.

1/2005. (II. 4.) AB határozat

68. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvénnyel kapcsolatban az Országgyűlés nem szabályozta a megyei önkormányzat kötelező feladata községi (városi) önkormányzat által történő átvállalásának rendjét, eljárását. Határidő: 2005. december 31.

14/2005. (IV. 15.) AB határozat

69. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 360. § (1) bekezdése, valamint 374. § (1) bekezdésében "vagy az eljárást a 188. § (1) bekezdésének b) pontjában írt okból függeszti fel,", továbbá "vagy az ezekre vonatkozó fellebbezés alaptalan" szövegrészek, valamint a b) pont alkotmányellenes. Mulasztásos alkotmánysértés, mert a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményeinek megfelelően nem szabályozott a másodfokú bírósági eljárásban a fellebbezés elintézésére a tanácsülés. Határidő: 2005. október 31.

20/2005. (V. 26.) AB határozat

70. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés, 78. § (1) bekezdése alkotmányellenes. A törvényben a népszavazás lebonyolításához kapcsolódó jogorvoslati határidők szabályozásának hiánya mulasztásos alkotmánysértés.

Határidő: 2005. december 31.

23/2005. (VI. 17.) AB határozat

71. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187. § (2) bekezdését az AB. 2006. június 30-i hatállyal megsemmisíti.

43/2005. (XI. 14.) AB határozat

72. A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (7) bekezdését az Alkotmánybíróság megsemmisíti.

18/2006. (V. 31.) AB határozat

73. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. § (5) bekezdését az AB. 2007. május 31-i hatállyal megsemmisíti.

19/2006. (V. 31.) AB határozat

74. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 52. § (3) bekezdés második mondatát, és 83. § (2) bekezdés i) pontjában "a baleseti ellátásra jogosító foglalkozási betegséget, illetve" szövegrészét az AB. 2006. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

21/2006. (V. 31.) AB határozat

75. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (1) bek. és (3) bekezdés második mondatát az AB. 2007. június 30-i hatállyal megsemmisíti. Jogalkotás határideje: 2007. június 30.

22/2006. (VI. 15.) AB határozat

76. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénnyel kapcsolatban a természetvédelmi területek védetté nyilvánítása esetén a tulajdonosoknak biztosítani kell az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével összhangban álló jogorvoslati lehetőséget. Jogalkotás határideje: 2007. március 31.

33/2006. (VII. 13.) AB határozat

77. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (2) bekezdés.

43/2006. (X. 05.) AB határozat

78. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 89. § (1) bekezdés szabályozásával kapcsolatos mulasztásos alkotmánysértés az egyenlő választójog alapelvének biztosításának hiánya miatt.

Jogalkotás határideje: 2007. június 30.

47/2006. (X. 05.) AB határozat

79. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. § (5) bekezdése alkotmányellenes, az érvénytelen okiratok minősítése csak polgári peres úton történhet.

Határidő: 2007. június 30.

80/2006. (XII.20.) AB határozat

80. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 48. § (3) bekezdését az AB 2007. június 30-ával megsemmisíti, továbbá a 49. §-ával kapcsolatban megállapítja, hogy alkotmányos követelmény a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának a műsor jellegétől függő vizsgálata.

1/2007. (I. 18.) AB határozat

81. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 8. § (1) bekezdése alkotmányellenes.

6/2007. (II. 27.) AB határozat

82. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 281. § (6) bekezdés második mondatában " , vagy az előzetes letartóztatását lehet elrendelni" szövegrész alkotmányellenes.

10/2007. (III. 7.) AB határozat

83. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 255. § (2) bekezdésében a két ízben előforduló "és ügyész" szövegrész alkotmányellenes.

11/2007. (III. 7.) AB határozat

84. Mulasztásos alkotmányellenesség áll fenn, mert az Országgyűlés törvényben nem szabályozta, hogy a népszavazáson hozott döntésnek nincs kötelező határideje. Nem szabályozott továbbá, hogy ugyanabban a kérdésben mennyi időn belül nem lehet újabb népszavazást kitűzni.

Határidő: 2007. december 31.

27/2007. (V. 17.) AB határozat

85. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 53. § (1) bekezdésével kapcsolatosan az özvegyi nyugdíj feléledése esetén nem biztosított az Alkotmány 13. § (1) bekezdésének garanciális követelménye.

Határidő: 2007. december 31.

37/2007. (VI. 12.) AB határozat

86. Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 58. § (4) bekezdés második mondata alkotmányellenes. Az AB megállapítása szerint az Alkotmány 50. § (2) és 57. § (5) bekezdését sértő mulasztás miatt nem biztosított jogorvoslat a kötelező védőoltás alóli mentesítés megtagadásával szemben.

Határidő: 2008. március 31.

39/2007. (VI. 20.) AB határozat

87. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 29. § (7) bekezdése nem biztosította a kezdő egyéni vállalkozó számára a tb. járulékfizetési alapok közti választás lehetőségét.

Határidő: 2007. december 31.

42/2007. (VI. 20.) AB határozat

88. A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 136. § (1) bekezdése "12. és" szövegrészét az AB 2007. december 31. hatállyal megsemmisíti. Mulasztásos alkotmányellenesség áll fenn, a műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó pályáztatással kapcsolatban az Alkotmány 61. § (2) bekezdésének megfelelően nem szabályozott a sajtószabadság követelménye, továbbá az Alkotmány 57. § (1) bekezdésnek megfelelő műsorszolgáltatási jogosultság elnyerésével kapcsolatos érdemi bírósági felülvizsgálat lehetősége sem szabályozott.

Határidő: 2007. december 31.

46/2007. (VI. 27.) AB határozat

89. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 245. § (4) bekezdésében "..., a tárgyalásról való kivezetése vagy kiutasítása esetén a rendzavarás napján tartott tárgyalás befejezésééig őrizetbe vezeti" szövegrész alkotmányellenes.

104/2007. (XII. 13.) AB határozat

90. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben az Országgyűlés nem szabályozta, hogy az ORTT milyen szempontok alapján határozza meg a műsorszolgáltatási díj mértékét.

Határidő: 2008. december 31.

37/2008. (IV. 08.) AB határozat

91. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdésének a) pontját az AB megsemmisítette.

41/2008. (IV. 17.) AB határozat

92. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdésével kapcsolatban a törvény nem biztosítja a magyarországi szavazás napján külföldön tartózkodók részére a választójog gyakorlását.

Határidő: 2008. december 31.

54/2008. (IV. 24.) AB határozat

93. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 63. § (2) bekezdésében a "törlési keresetet a kézbesítéstől számított hatvan nap alatt lehet megindítani, ha az eredetileg érvénytelen bejegyzésről szóló határozatot a sérelmet szenvedő fél részére kézbesítették. A", valamint a "ha kézbesítés nem történt" szövegrész alkotmányellenes.

51/2009. (IV. 28.) AB határozat

94. A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 57. § (1) és (3) bekezdésein alapuló ORTT eljárás közigazgatási hatósági eljárásnak minősítését az Országgyűlés elmulasztotta, és ezért nincs jogorvoslati lehetőség.

Határidő: 2009. december 31.

57/2009. (V. 20.) AB határozat

95. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjai alkotmányellenesek, és azokat az AB 2010. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

72/2009. (VII. 10.) AB határozat

96. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. §-ában az Országgyűlés nem rendelkezett az ügyészt, bíróságot terhelő tájékoztatási kötelezettségről, a terhelt kártalanítási igényének jogalapja érvényesítési határideje és a határidő kezdő időpontja tekintetében.

Határidő: 2010. június 30.

104/2009. (X. 30.) AB határozat

97. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 191. § (2) bekezdésének második mondatában "az ügyész, illetőleg" szövegrész alkotmányellenes.

56/2010. (V. 5.) AB határozat

98. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 96. § (1) bekezdését az Alkotmánybíróság 2010. december 31. napjával megsemmisíti.

104/2010. (VI. 10.) AB határozat

99. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (4) bekezdés második mondatát az Alkotmánybíróság 2010. szeptember 30. napjával megsemmisíti.

114/2010. (VI. 30.) AB határozat

100. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény nem tartalmaz szabályt arról, hogy a fővárosban az ingatlan tulajdonosa mely önkormányzattal szemben érvényesítheti a 30. § (4) bekezdésében szabályozott igényét. A mulasztásos alkotmánysértés megszüntetésének határideje: 2010. december 31.

144/2010. (VII. 14.) AB határozat

101. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 54. § (1) bekezdésében a ", korábbi házasságból, élettársi együttélésből származó" szövegrésze alkotmányellenes.

170/2010. (IX. 23.) AB határozat

102. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. (2) bekezdése, továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 152. §-a alkotmányellenes.

193/2010. (XII. 8.) AB határozat

103. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 11. § (2) bekezdésében a járadék emeléskor követelmény az egyes járadék osztályba tartozók azonos kezelése. Határidő: 2011. december 31.

38/2011. (V.12.) AB határozat

104. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában az Országgyűlés nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavarában szenvedő betegek támogatási jogosultságát. Határidő: 2011. szeptember 30.

40/2011. (V.31.) AB határozat

105. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 17. § (9) bekezdés, 209. § (1) bekezdésének szövegrésze, 532. § (1) bekezdése, 554/G. § első, második és harmadik mondata, továbbá az 554/J. § második mondata alkotmányellenes.

166/2011. (XII.20.) AB határozat

106. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22. § (4) bekezdése alkotmányellenes.

174/2011. (XII.29.) AB határozat

107. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 45. §-a alkotmányellenes.

175/2011. (XII.29.) AB határozat

ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

1. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat nem tartalmazza azokat a garanciális szabályokat, amelyek a törvényjavaslat alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítványozási jog gyakorlását biztosítják.

A szabályozási feladat határideje 1997. június 15.

29/1997. (IV. 29.) AB határozat

2. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 107. §, 107/A. § 1997. november 30-ával hatályát veszti.

50/1997. (X. 11.) AB határozat

3. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY hat. 15. § (1) bekezdésének első mondata 1998. június 2-től hatályon kívül került. Mulasztásos alkotmányellenesség, hogy a Házszabály nem tartalmaz garanciális rendelkezést, hogy a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő tagja lehet az Országgyűlés bizottságainak. Határidő: 1998. szeptember 1. A Házszabály 31-33. §-ai, 35. § (2) bekezdése, 36. § (4) bekezdése legkésőbb 1998. szeptember 1-jével hatályon kívül került.

27/1998. (VI.16.) AB határozat

4. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozatban mulasztásos alkotmányellenesség az ülésezési renddel kapcsolatosan.

A szabályozás határideje 1999. december 15.

4/1999. (III.31.) AB határozat

5. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 23. § b) pont; 47. § (4), (6) bek.; 75. § (3) bek. rendelkezéseivel kapcsolatban nincs meghatározva a felszólalási idő.

(Határidő: 2006. december 15.)

12/2006. (IV. 24.) AB határozat

6. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 132. § (5) bekezdését az AB 2008. december 31-el megsemmisíti.

9/2008. (I. 31.) AB határozat

ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény meghatározása (A törvényt módosította az 1996. évi LXII. törvény.).

22/1997. (IV. 25.) AB határozat

2. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy az adóhatóság az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit alkalmazza.

10/1998.(IV.8.) AB. határozat

3. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 3. § (3) bekezdése b/ pontjának alkalmazásánál a környezetvédelmi célokat és a fejlesztési célokat a döntéshozatalnál azonos súllyal kell mérlegelni.

14/1998. (V.8.) AB határozat

4. Alkotmányos követelmény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán- állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 15. § (7) bekezdésével és 28. § (1) bekezdés a/ pontjával kapcsolatosan, hogy a szakmai kamara a tagokra vonatkozóan további összeférhetetlenségi eseteket állapíthat meg alapszabályában, amelyek azonban nem lehetnek önkényesek, nem sérthetik a tagegyenlőség elvét és nem zárhatják ki a vezetőtisztségekre való választásból a tagok egyes csoportját.

21/1998.(V.27.) AB. határozat

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. § (1) bekezdése alkalmazásánál alkotmányos követelmény, hogy a Munka Törvénykönyve 199. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogvita tartama alatt a felek jogviszonyát elbíráló intézkedést az ellenőrzést végző államigazgatási hatóság nem tehet.

29/1998. (VI.17.) AB határozat

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 3. számú mellékletében foglalt "C" típusú biztonsági kérdőívhez tartozó tájékoztató 3. oldal első bekezdésében foglaltak alkotmányellenesek, ahhoz semminemű joghatás nem fűződik, kötelező ereje nincs.

16/2001. (V. 25.) AB határozat

7. Az AB mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, mert az Országgyűlés nem alkotott rendelkezést a választás napján külföldön tartózkodó állampolgárok választójoga, illetve országos népszavazáson való részvételük módjának és garanciáinak szabályára. Ugyancsak az Országgyűlés nem alkotta meg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben a külképviseleti szavazás titkosságát biztosító garanciális rendelkezéseket.

32/2004. (IX. 14.) AB határozat

8. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68/A. § (2) bekezdése 2006. január elsejéig alkotmányellenes volt. (Eseti bírósági döntéssel kapcsolatban).

36/2006. (IX. 7.) AB határozat

9. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 196. §-ában az ellenvetés intézménye és a X. fejezetben a vádemelési határidő szabályozása a nyomozó hatóság és az ügyész törvényi határidő túllépése nem szabályozott. A jogalkotói feladat teljesítési határideje 2007. március 31.

62/2006. (XI. 23.) AB határozat

10. Az Alkotmány 2. § (1) bek. és 59. § (1) bek. alapján az AB alkotmányellenes helyzetet állapított meg az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény esetében, az eljárásszervező adatkezelési eljárási szabályainak hiányossága miatt.

Határidő: 2007. december 31.

36/2007. (VI. 6.) AB határozat

11. Az állategészségügyről szóló 1995. évi LCI. törvény 2. számú melléklet 2/a) és b) pontja 2004. május 1-ig alkotmányellenes volt.

44/2007. (VI. 27.) AB határozat

12. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény nem szabályozta a versengő népszavazási kezdeményezések körét.

Határidő: 2008. március 31.

100/2007. (XII. 6.) AB határozat

13. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó személyek katonai vétségét elbíráló fegyelmi eljárásban az Országgyűlés nem teremtett lehetőséget a tanú személyi adatainak zárt kezelésére.

Határidő: 2009. december 31.

45/2009. (IV. 10.) AB határozat

14. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2009. december 31-ig hatályos 170. § a) pontjában az "egészségbiztosítási járulékot, munkavállalói járulékot és számított jövedelemadó előleget" szövegrésze alkotmányellenes volt.

51/2011. (VI. 24.) AB határozat

Az 1998-2002-es törvényhozási ciklusban hozott törvények

TÖRVÉNYEK

1. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000. évi CXLIV. törvény alkotmányellenes, ezért 2001. január 1-jére, a törvény hatálybalépésének napjára visszamenőleges hatállyal megsemmisítve.

10/2001. (IV.12.) AB határozat

Törvények egyes rendelkezései

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényt módosító 1999. évi XLIV. törvény 66. § (6) bekezdése alkotmányellenes.

27/1999. (IX.15.) AB határozat

2. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény 137. § (2) bekezdésének, illetve 169. § (5) bekezdésének az 1998. évi LXXXVIII. törvény 31. és 40. §-ával történt módosításkor az Országgyűlés nem alkotott olyan átmeneti szabályt, amely biztosítaná a büntetőeljárás felfüggesztését, ha a Btk. 1999. február 28. napjáig hatályos 282/A. §-ában meghatározott büntethetőséget megszűntető okból az eljárás megszűntetésének lehet helye. A mulasztás megszűntetésének határideje 2000. február 29.

35/1999. (XI.26.) AB határozat

3. A szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX. törvény 165. § (2) bekezdése 2000. március 1. napjára visszamenő hatállyal megsemmisítve.

29/2000. (X.11.) AB határozat

4. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 58. § (1) bekezdése alkotmányellenes, azt az Alkotmánybíróság 1999. január 1-jére visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.

46/2000. (XII. 14.) AB határozat

5. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 283/B. §-a alkotmányellenes. (Beiktatta az 1998. évi LXXXVII. törvény 65. §-a.)

47/2000. (XII. 14.) AB határozat

6. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény 5. § (2)-(3) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, 20. § (3) bekezdése, (4) bekezdésének a) pontja, (5) bekezdése alkotmányellenes, ezért az AB 2002. december 31-i hatállyal megsemmisíti

31/2001. (VII.11.) AB határozat

7. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 26. § (2)-(3) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat az AB 2002. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

47/2001. (XI. 22.) AB határozat

8. Mulasztásos alkotmányellenes helyzet állt elő azzal, hogy az OGY az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvényben csak egy, budapesti székhelyű ítélőtábla létrehozásáról rendelkezett. A mulasztás kiküszöbölésének határideje 2002. december 31.

49/2001. (XI. 22.) AB határozat

9. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 82. § (5) bekezdése és 85. § (4) bekezdéseit 2002. december 31-től az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség miatt megsemmisíti.

35/2002. (VII.19.) AB határozat

10. Mulasztásos alkotmányellenes helyzet állt elő azzal, hogy az OGY a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvényben nem szabályozta megfelelően a pénzbevonási eljárást. A mulasztás kiküszöbölésének határideje 2003. június 30.

2/2003. (II. 7.) AB határozat

11. A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 14. §-ának második mondatát az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

13/2003. (IV. 9.) AB határozat

12. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésének alkalmazása során az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 70/E. §-ából és a tulajdonvédelemből folyó alkotmányos követelmény, hogy az állam a kötelező egészségbiztosítás körébe tartozó alanyi jogosultságok érvényesülésének feltételeit akkor is köteles biztosítani, ha az Egészségbiztosítási Alap kereteit a kiadások meghaladják.

16/2003. (IV.18.) AB határozat

13. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2000. évi XCV. törvény 191. § a) pontjából a "munkavállaló járulékot és számított személyi jövedelemadó-előleget," szövegrészt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

42/2003. (IX. 19.) AB határozat

14. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 111. § (2) bekezdése.

50/2004. (XII. 6.) AB határozat

15. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben az Országgyűlés nem állapította meg a tómeder védelmében az Alkotmány 18. §-ában szabályozott egészséges környezethez való jog érvényesülését biztosító rendelkezéseket. Határidő: 2005. december 31.

11/2005. (IV. 5.) AB határozat

16. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 5. § e) pontja alkotmányellenes.

5/2006. (II. 15.) AB határozat

17. A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdése, és az ezzel összefüggő, a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 4. § (1) bek. p) pontja alkotmányellenes.

7/2006. (II. 22.) AB határozat

18. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény
91. § (1) bekezdése e) pontjában "helyi önkormányzati" szövegrészét az AB 2006. december 31-ével megsemmisíti.

17/2006. (V. 17.) AB határozat

19. A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 33./A. § (7) bekezdésével kapcsolatos mulasztásos alkotmánysértés áll fenn, mert a polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatos bírósági döntés ellen nincs jogorvoslati lehetőség.

A mulasztás kiküszöbölésének határideje 2007. június 15.

45/2006. (X. 05.) AB határozat

20. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 77. §-ában nem biztosított a szabálysértési őrizet jogorvoslati garanciája.

Határidő: 2007. december 31.

3/2007. (II. 13.) AB határozat

21. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 92. § (1) bekezdése második mondata és a 112. § (1) bekezdésében " , tárgyalás nélkül" szövegrésze 2008. június 30-ával hatályát veszti.

1/2008. (I. 11.) AB határozat

22. A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 16., 18., 19., 19/A., 31/M., 34., 36. § és 59. § b) pontja alkotmányellenes, az AB 2009. június 30. napjával megsemmisíti. A személyi és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdése alkotmányellenes, az AB 2009. június 30. napjával megsemmisíti.

144/2008. (XI. 26.) AB határozat

23. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 41. § (1) bekezdésében a "kizárólag" szövegrésze alkotmányellenes.

52/2009. (IV. 30.) AB határozat

24. A 2001. évi XVI. törvénnyel módosított, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/N. § (1) bekezdés második mondata 2009. október 31-től, továbbá a 193/P. § (1) bekezdésből a "86/A. §-96. §-ai" szövegrészéből a 90. §-ra vonatkozó rendelkezés a határozat közzétételétől alkotmányellenes.

67/2009. (VI. 19.) AB határozat

25. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény nem biztosít jogorvoslatot, ha a szabálysértési hatóság az eljárást a felelősségre vonás mellőzésével fejezi be, illetve ha a bírósági eljárás során nem kerül sor rendbírság kiszabására.

Határidő: 2010. március 31.

86/2009. (IX. 24.) AB határozat

26. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 86. § (1) bekezdés és a 131. § (1) bekezdés alkalmazásakor alkotmányos követelmény, hogy becsületsértés ügyekben a sértett panasszal élhet a hatósági megszüntető határozattal szemben.

7/2011. (II. 11.) AB határozat

27. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 8. § (3) bekezdés második mondata a Pp.170. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásánál nem mellőzhető alkotmányos követelmény.

169/2010. (IX. 23.) AB határozat

28. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról, és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben előírt tulajdoni korlátozásokkal összefüggésben az Országgyűlés nem alkotta meg a kártalanítási igények érvényesítésének speciális szabályait.

94/2011. (XI. 17.) AB határozat

ELVI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2001. január 1-jétől 2002. augusztus 31-ig hatályos 79/B. § utolsó mondata alkotmányellenes volt.

24/2007. (IV. 19.) AB határozat

Az 2002-2006-os törvényhozási ciklusban hozott törvények

TÖRVÉNYEK

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy közjogi érvénytelenség miatt az egészségügyi szolgáltatókról, és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

63/2003. (XII. 15.) AB határozat

2. - A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény egésze alkotmányellenes, ezért az AB megsemmisíti, a törvény nem lép hatályba.

- Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2008. évi VII. törvény 29. § (2) bekezdését az AB 2008. március 17-ére visszamenő hatállyal megsemmisíti, a törvény nem lép hatályba

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvénnyel és az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvénnyel megállapított 15-16. §-a, 21-22. §-a, 22/A. §-a, 52. §-ának 51., 55-59. pontjai, a tv. 1-2. sz. melléklete alkotmányellenes, és ezért 2009. január 1-jén nem lép hatályba.

155/2008. (XII. 17.) AB határozat

Törvények egyes rendelkezései

1. A befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításától szóló az Országgyűlés 2003. december 15-i ülésnapján elfogadott törvény 38. § (1), (2) bekezdése alkotmányellenes.

7/2004. (III. 24.) AB határozat

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2003. évi IV. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 122. § (3) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközik, ezért azt az AB megsemmisíti.

15/2004. (V. 14.) AB határozat

3. A mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 2004. április 5-én elfogadott törvény 2. §-ának (2) bekezdése, 3. és 5. §-a alkotmányellenes.

17/2004. (V. 25.) AB határozat

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról intézkedő 2003. december 8-án elfogadott törvény 1. §-a alkotmányellenes.

18/2004. (V. 25.) AB határozat

5. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvénynek, az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004.évi XXVII. törvény 39-40. §-ával kiegészített 7. § (4) bekezdése és 24. §-a alkotmányellenes. A 19. §-al kapcsolatosan alkotmányos követelmény, hogy az árakra vonatkozó rendelkezésekre csak kivételesen átmenetileg időhatály meghatározás mellett kerülhet sor.

19/2004. (V. 26.) AB határozat

6. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 103. § (1)-(2) bekezdése alkotmányellenesség miatt 2004. december 31-el hatályát veszti.

26/2004. (VII. 7.) AB határozat

7. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló, az Országgyűlés 2004. május 10-i ülésnapján elfogadott törvény 1. § (1), (3)-(4) bekezdései alkotmányellenesek.

31/2004. (IX. 11.) AB határozat

8. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának s) pontja (módosítva 2004. évi LX. törvénnyel), illetve a 129. §-a.

51/2004. (XII. 8.) AB határozat

9. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény következő rendelkezéseit a kihirdetés napjával az AB megsemmisíti: 282. § (1) bekezdés, 282/A. § (1) bekezdés, 282/B. § (1) bekezdés, 282/C. § (1)-(2) bekezdés, 283/A. § (1) bekezdésben a "hatósági engedély nélkül" és "hatósági engedéllyel nem rendelkezőnek", 283. § (1) bekezdés b)-c)-d) pontja, e) pontjának 2. alpontja, (2) bekezdése, továbbá a 286/A. § (2) bekezdése 2005. május 31-i határidővel.

Mulasztásos alkotmánysértések a Btk.-val kapcsolatos következő nemzetközi szerződések esetében: (csak a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály számát közöljük) 1991. évi LXIV. törvény, 1998. évi L. törvény, 1965. évi IV. törvényerejű rendelet, 1979. évi XXV. törvényerejű rendelet, a mulasztás megszüntetésének határideje 2005. május 31.

További mulasztásos alkotmánysértések: a Btk. 282-283/A. §-ai alkalmazásával kapcsolatos bűncselekmény elkövetési tárgyának meghatározása, valamint az e §-okban foglalt elkövetési magatartások és az engedéllyel folytatható tevékenységeket megállapító jogszabályok összhangjának megteremtése, a kábítószer-élvezőket segítő, megelőző, gyógyító programok végrehajtásában közreműködő büntetőjogi felelőssége, a mulasztás megszüntetésének határideje 2005. május 31.

54/2004. (XII. 13.) AB határozat

10. A köztársasági elnök még ki nem hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára benyújtott indítványa alapján a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában Varsóban 1929. október 19-én aláírt egyezmény módosításáról szóló, Montrealban 1975. szeptember 25-én aláírt 4. sz. montreali jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2004. szeptember 6-i ülésnapon elfogadott törvény 3. § (1) bekezdésében a "rendelkezéseit azonban 1998. június 14-től kell alkalmazni" szövegrésze alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmányellenességet állapított meg a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. tvr.-rel kapcsolatban. Határidő: 2005. december 31.

7/2005. (III. 31.) AB határozat

11. A köztársasági elnök még ki nem hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára benyújtott indítványa alapján szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó bizonyos jogszabályok egységesítéséről szóló 1961. szeptember 18-án Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó kiegészítő egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. szeptember 6-i ülésnapon elfogadott törvény 3. § (1) bekezdésében a "rendelkezéseit azonban 1965. február 21-től kell alkalmazni" szövegrésze alkotmányellenes.

8/2005. (III. 31.) AB határozat

12. A 2002. évi XCI. törvénnyel módosított, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény "Melléklet a törvény 29. § (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékéről) XIV. 3. pontja alkotmányellenes.

29/2005. (VII. 14.) AB határozat

13. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 30. § (1) bekezdésével módosított következő törvények egyes szövegrészeit (az ún. 13. havi illetmény szabályaival kapcsolatosan) az Alkotmánybíróság a hatályba lépésükre visszaható hatállyal megsemmisítette:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 68. §-a,

- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 109. §-a, és e §-nak a 2004. december 31-ig hatályban volt szövege,

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 193/B. §-a,

- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49. §-a.

(A szövegrészeket terjedelmi okok miatt nem közöljük.)

32/2005. (IX. 15.) AB határozat

14. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról (T/9126.) 2005. június 13-án elfogadott törvény 68. § (3) bek.

34/2005. (IX. 29.) AB határozat

15. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. május 2-án elfogadott törvény (T/16634. sz.) 30. § (3) bekezdés, és 31. § (2) bekezdésében a 30 napos tárolási időre vonatkozó rendelkezés, és a (4) bekezdés információs önrendelkezési jog három napon belüli érvényesítésére vonatkozó rendelkezés alkotmányellenes.

36/2005. (X. 5.) AB határozat

16. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (T/14230. sz.) módosításáról szóló 2005. május 30-án elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése és 8. §-a alkotmányellenes.

37/2005. (X. 5.) AB határozat

17. A felsőoktatásról szóló, 2005. május 23-án elfogadott törvény 25. § (1) bekezdése, (2) bekezdés fg) pontja, 32. § (11) bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdése, 115. § (3) és (8) bekezdése, 151. § (5) bekezdése, 153. § (1) bekezdés 5. pontja alkotmányellenes.

41/2005. (X. 27.) AB határozat

18. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 42. § (1) bekezdés második mondata alkotmányellenes a következő szöveggel: "A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.".

3/2006. (II. 8.) AB határozat

19. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény bevezető szövegében a "valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról," szövegrészét, továbbá a törvény harminchat érintett §-át a határozat közzététel napjával az Alkotmánybíróság megsemmisíti (a harminchat érintett §-t az AB határozat tartalmazza, terjedelmi okokból az összeállításunk nem közli). Az AB a törvény 120. § (4)-(6) bekezdéseit 2006. dec. 31-ével semmisíti meg.

4/2006. (II. 15.) AB határozat

20. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben a miniszter helyettesítésével összefüggésben nincs szabályozva a miniszter jogalkotó hatásköre átruházásának tilalma.

Határidő: 2006. december 31.

37/2006. (IX. 20.) AB határozat

21. A módosított, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvénnyel kapcsolatban a Hitelintézet képviseletében eljáró személy kirendelésével kapcsolatos határozat elleni jogorvoslat nincs szabályozva.

Határidő: 2007. június 30.

38/2006. (IX. 20.) AB határozat

22. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. július 24-én elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése alkotmányellenes.

39/2006. (IX. 27.) AB határozat

23. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 95. § (1)-(3) bekezdés és 96. § (2) bekezdés.

42/2006. (X. 05.) AB határozat

24. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 69. § (3) bekezdését, 201. §
(1) bekezdése b), c), d) pontjában "sorozatban vagy szervezett elkövetéssel megvalósuló (ideértve az", továbbá "elkövetést is)" szövegrészeket, valamint az e) és f) pontokat az AB 2007. december 31-ével megsemmisíti.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 206. § (3) bekezdése 2006. június 30. napjáig az AB megállapítása szerint alkotmányellenes volt.

A jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 111. § (2) bekezdés g) pontja alkotmányellenes.

2/2007. (I. 24.) AB határozat

25. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 85. § (10) bekezdése alkotmányellenes

5/2007. (II. 27.) AB határozat

26. A bírósági végrehajtásról szóló (2005-ben módosított) 1994. évi LIII. törvény 136/A. §-át az AB megsemmisíti. A törvény következő érintett §-ainak egyes szövegrészeit az AB szintén megsemmisíti. (Az érintett szövegrészeket terjedelmi okokból nem közöljük.) 147. § (5) bek., 149. § (1) bek., 156/D. § (2) bek. 156/F. § (2) bek. és 158. § (1) bek.

31/2007. (V. 30.) AB határozat

27. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 98. § (1) bekezdésének első mondata 2008. június 30-i hatállyal, továbbá a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13/A. §-a, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában "vagy kormányrendelet" szövegrész és a 174/A. § b) pontja alkotmányellenes.

90/2007. (XI. 14.) AB határozat

28. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 22. § (2) bekezdés h) és j) pontját az AB 2008. június 30-i hatállyal megsemmisíti.

106/2007. (XII. 20.) AB határozat

29. A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (7) bekezdésében a "visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza", továbbá a (20)-(21) bekezdés alkotmányellenes.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 7. § (18) bekezdéséből a "miatt az önkormányzatokat" és a "visszafizetési kötelezettség terheli", továbbá a (20)-(22) bekezdések alkotmányellenesek.

42/2008. (IV. 17.) AB határozat

30. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja, (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése alkotmányellenes, 2008. szeptember 30-ával az AB megsemmisítette.

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény 4. § (1) és (3) bekezdése alkotmányellenes.

Az Országgyűlés nem alkotott megfelelő törvényi garanciákat arra, hogy az 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. §-a alapján létrejött alapítványok a beérkezett támogatást a 2003. évi XLVII. törvényben meghatározott alapítványi célokra fordítsák.

Határidő: 2008. szeptember 30.

63/2008. (IV. 30.) AB határozat

31. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (4) bekezdése első mondatában az "és egyéb támogatások" szövegrésze a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni kérdésről 1997. június 20-án Vatikánvárosban aláírt, az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett Megállapodás 2. cikkében és III. fejezetében, mint nemzetközi szerződésbe ütközik, ezért az AB megsemmisíti.

99/2008. (VII. 3.) AB határozat

32. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 54. § (2) bekezdésének második mondata és 103. § (1) bekezdés h) pontja alkotmányellenes.

62/2009. (VI. 16.) AB határozat

33. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 123. § (1) bekezdésében "- a magánszemély járuléktartozása kivételével -" szövegrész alkotmányellenes.

73/2009. (VII. 10.) AB határozat

34. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 14. § (2) bekezdésében a "normatív utasítás kiadásával" szövegrész alkotmányellenes.

122/2009. (XII. 17.) AB határozat

35. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenes.

42/2010. (XII. 20.) AB határozat

ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a rendszerváltás utáni első, szabadon választott Magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló 41/2002. (VII. 12.) OGY határozat alkotmányellenes, ezért azt 2002. július 9-i hatállyal megsemmisíti. Határidő 2004. március 31.

50/2003. (XI. 5.) AB határozat

elvi állásfoglalások

1. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmányellenességet állapított meg, hogy az Országgyűlés nem szabályozta törvényben a bizottságai vizsgálati tevékenységének rendjét.

Határidő: 2004. március 31.

50/2003. (XI. 5.) AB határozat

2. Az Alkotmány 27. §-ának értelmezése a legfőbb ügyész interpellálhatósága tárgyában.

3/2004. (II. 17.) AB határozat

3. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével ellentétesen az Országgyűlés a foglalkoztatási elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, módosított 1991. évi IV. törvényben nem alkotta meg az Országos Érdekegyeztető Tanács szervezetének és működésének szabályait.

Határidő: 2006. március 31.

40/2005. (X. 19.) AB határozat

4. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek az Alkotmány 68. § (2) bekezdésében biztosított jogaival kapcsolatos állásfoglalás.

45/2005. (XII. 14.) AB határozat

5. Az AB megállapítása szerint az Országgyűlés mulasztásos alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta törvényben a kormányülések tartalmi dokumentálásának rendjét.

Határidő: 2006. december 31.

32/2006. (VII. 13.) AB határozat

6. A szociális biztonsághoz való jog alapján a szociális ellátás formáinak különbözőségei ne akadályozzák az emberi élet és méltóság védelméhez szükséges megélhetési minimum állami biztosítását. Az állam köteles gondoskodni az emberi lét alapvető feltételeiről. (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. §-ával összefüggésben.)

59/2006. (X. 20.) AB határozat

7. Mulasztásos alkotmánysértés áll fenn, mert a polgári eljárásban az Országgyűlés nem teremtett lehetőséget a tanú személyi adatainak zártan kezelésére, amennyiben az büntető eljárással összefüggő polgári igény érvényesítésére irányult.

Határidő: 2008. június 30.

91/2007. (XI. 22.) AB határozat

8. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. § (3) bekezdésének ba), bd) pontjai 2002. november 8. és 2008. január 1-je között alkotmányellenesek voltak.

54/2009. (V. 6.) AB határozat

Az 2006-2010-es törvényhozási ciklusban hozott törvények

TÖRVÉNYEK

1. A házipénztáradóról szóló 2006. évi LX. törvény megsemmisítés következtében nem lép hatályba.

61/2006. (XI. 15.) AB határozat

2. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény az indokolásban kifejtett okok miatt alkotmányellenes, ezért az AB megsemmisíti, a törvény nem lép hatályba.

154/2008. (XII. 17.) AB határozat

Törvények egyes rendelkezései

1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. július 24-én elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése alkotmányellenes.

39/2006. (IX. 27.) AB határozat

2. A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról intézkedő 2006. évi LXXII. törvény 3. § (1) bekezdésének a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontját módosító szövegrészét az AB megsemmisítette.

68/2006. (XII. 6.) AB határozat

3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról intézkedő 2006. évi LXXI. törvény (20) bekezdésével megállapított 1. számú melléklete harmadik része, II/6. pontjában "a tanítási időkeret teljesítésébe a II/18. pont alapján egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartására elrendelt többlettanításból be kell számítani az egy tanítási héten a 2 órát meghaladó többlettanítási órát." szövegrész alkotmányellenes.

69/2006. (XII. 6.) AB határozat

4. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (5)-(9) bekezdései, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról rendelkező 2006. évi LXI. törvény 225. § (16) bekezdése alkotmányellenes.

8/2007. (II. 28.) AB határozat

5. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy "az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia között átadási eljárásról szóló Megállapodás" kihirdetéséről szóló, az Országgyűlés 2007. június 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. §-ban foglalt Megállapodás 3. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének (3) bekezdése, és a törvény 4. §-a a Megállapodás 3. cikk (4) bekezdéséhez tett nyilatkozatot megállapító részében alkotmányellenes.

32/2008. (III. 12.) AB határozat

6. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 42. § (5) bekezdésének második mondatában levő "már támogatott hatóanyagot tartalmazó, egyenértékű", valamint "(generikus gyógyszerként)" szövegrészeket az AB 2008. december 31. napjával megsemmisíti.

87/2008. (VI. 18.) AB határozat

7. Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 4. §, 5. § (3) bekezdése, 6-7. §-ai, 10. § (1) bekezdés, 16. § (15) bekezdés a) pontja alkotmányellenes.

109/2008. (IX. 26.) AB határozat

8. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 7. § (1) bekezdés c) pontja, 19. § (1) bekezdésének a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányellenes.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű párbeszéd egyes kérdéseiről szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 33. §-ának, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 53. § (3) bekezdése első mondatát megállapító szövegrésze alkotmányellenes.

124/2008. (X. 14.) AB határozat

9. Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet megsemmisítésével egyidejűleg megállapítja, hogy alkotmányellenes, hogy az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben nem szabályozta a közigazgatási hivatalok jogállását.

Határidő: 2008. december 31.

131/2008. (XI. 3.) AB határozat

10. Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (6) bekezdés f)pontja, és a (7) bekezdés első mondatában "azzal, hogy a (6) bekezdés f) pontjában említett társaságoknak indokolt esetben az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti pénzforgalmi számla nyitását más pénzintézetnél is" szövegrésze alkotmányellenes.

147/2008. (XII. 3.) AB határozat

11. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény 63. § (2) és (9) bekezdésében a "valamint 63. § (10) bekezdése" szövegrésze, illetve a 63. § (10) bekezdése alkotmányellenes, és az AB a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal megsemmisíti.

2/2009. (I. 23.) AB határozat

12. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítására 2008. június 2-án elfogadott törvény 15. §-a alkotmányellenes.

19/2009. (II. 25.) AB határozat

13. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, az Országgyűlés 2008. december 15-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 1. § (1) és (5) bekezdése alkotmányellenes.

53/2009. (V. 6.) AB határozat

14. A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítására az Országgyűlés 2008. december 8-i ülésnapján elfogadott törvény 1. §-a alkotmányellenes.

71/2009. (VI. 30.) AB határozat

15. A személyi jövedelemadóról szóló, 2009. évi XXXV. törvény által módosított, 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont b) pontjában "családi pótlék címén megszerzett bevételből egyéb jövedelemként figyelembe vett összeg,", 11. § (5) bekezdése, 28. § (18) bekezdése, 28. § (19) bekezdésében a "(18) bekezdés rendelkezésétől eltérően a (...), ha az a családok támogatásáról szóló törvény szerint" szövegrész, 28. § (19) bekezdés a)-e) pontjai, a 48. § (2), (6) bekezdése, valamint a 49. § (7) bekezdésben az "[ideértve különösen a családi pótléknak a 28. § (18) bekezdése szerint jövedelemnek minősülő megosztott részét]" szövegrésze alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság a rendelkezéseket a 2009. szeptember 1-jei hatálybalépésükre visszaható hatállyal semmisítette meg.

127/2009. (XII. 17.) AB határozat

16. Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló, 2009. évi LXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésében a "lakóingatlan" szövegrész, a 2. § 1-10., 14., 16-17., 19-22. pontja, 4-16. §-a, 1-2. sz. melléklete alkotmányellenes, ezért az AB azokat a törvény kihirdetésére visszamenőleges hatállyal megsemmisíti. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 33. § (10) bekezdésében az "lakóingatlan " szövegrész 33. § (11), (12) bekezdésben "- a (11) bekezdés szerinti esetet kivéve - " és "lakóingatlanról" szövegrésze, 129. § (2)-(3) bekezdése, a 168. § (8) bekezdése alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket a 2009. évi LXXVIII. törvény kihirdetésére visszamenőleges hatállyal az AB megsemmisíti.

8/2010. (I. 28.) AB határozat

17. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvénynek a 2007. évi CXXVI. törvény 168. §-ával módosított 5. § f) pontjában szereplő "a tulajdonában lévő" szövegrész alkotmányellenes, ezért az AB 2010. december 31. napjával azt megsemmisíti.

22/2010. (II. 25.) AB határozat

18. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és eges korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 27. §-a alkotmányellenes.

23/2010. (III. 4.) AB határozat

19. Az egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezésalkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról szóló 2009. november 23-i ülésnapon elfogadott törvény 1-5. §-ai, 6. § (3) bekezdés a), c-e) pontjai alkotmányellenesek.

33/2010. (III. 31.) AB határozat

20. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2009. december 14-i ülésnapon elfogadott törvény 4. §-a alkotmányellenes.

34/2010. (III. 31.) AB határozat

21. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2007. évi LXXVIII. törvénnyel módosított (vállalkozói körbetartozások) 402. § (2) és (3) bekezdése alkotmányellenes.

35/2010. (III. 31.) AB határozat

22. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése, 208. §-a, továbbá a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról szóló 2010. évi XVII. törvény 15. §-a alkotmányellenes.

51/2010. (IV. 28.) AB határozat

23. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 4. § (2)-(4) bekezdését, 5. § (1) bekezdését az Alkotmánybíróság 2010. december 31-i hatállyal megsemmisíti.

55/2010. (V. 5.) AB határozat

24. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2010. február 22-ei ülésnapján elfogadott törvény 3. §-a alkotmányellenes.

88/2010. (VI. 2.) AB határozat

25. A magánnyugdíjról és intézményeiről szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-ei ülésnapján elfogadott törvény 30. § (1) bekezdése alkotmányellenes.

103/2010. (VI. 10.) AB határozat

26. Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, az Országgyűlés 2008. október 20-i ülésnapján elfogadott törvény 15. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenes.

142/2010. (VII. 14.) AB határozat

27. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 20. §-ával kapcsolatos követelmény, hogy a védett iratoknak az eljárás részévé válása esetén az irat birtokosa jogorvoslati joggal élhessen az irat védettségére vonatkozóan. Határidő: 2011. június 30.

192/2010. (XI. 18.) AB határozat

28. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenes.

25/2012. (V. 18.) AB határozat

ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

1. Az Alkotmánybíróság az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozatot megsemmisíti és az Országgyűlést új eljárásra utasítja.

130/2008. (XI. 3.) AB határozat

elvi állásfoglalások

1. Az AB a köztársasági elnöknek az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés j) pontjában szabályozott kitüntetés-adományozási és -viselésének engedélyezési jogával kapcsolatosan részletes állásfoglalást adott. Szabályozási kötelezettség terheli az Országgyűlést, hogy az előterjesztő milyen határidőig köteles megküldeni az előterjesztést a köztársasági elnöknek, és ő milyen határidőn belül köteles nyilatkozni az esetleges kifogásáról és annak indokairól.

Határidő: 2007. december 31.

47/2007. (VII. 3.) AB határozat

2. Az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértést követett el azzal, hogy nem alkotott törvényt a hagyatéki eljárás rendjéről.

Határidő: 2008. december 31.

13/2008. (II. 21.) AB határozat

3. Az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértést követett el azzal, hogy nem szabályozta törvényben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek esküjének szövegét.

Határidő: 2008. június 30.

14/2008. (II. 26.) AB határozat

4. Az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértést követett el azzal, hogy nem szabályozta a magántulajdonú ingatlanok (helységek) életvédelmi létesítményként (óvóhelyként) való kijelölésének szabályait, kritériumait.

Határidő: 2008. december 31.

17/2008. (III. 12.) AB határozat

5. Az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértést követett el azzal, hogy nem szabályozta a büntetés-végrehajtási szervezet által végrehajtott előzetes letartóztatás, elzárás során alkalmazható motozás szabályait.

Határidő: 2009. június 30.

132/2008. (XI. 6.) AB határozat

6. Az AB állásfoglalása szerint az Országgyűlés jogosult az Alkotmány alapján parlamenti nyilvánosságot igénylő, de a helyi közügyek körébe tartozó feladatok ellátásának vizsgálatára, döntése szerint vizsgálóbizottság létrehozására.

55/2009. (V. 6.) AB határozat

7. Az AB megállapítása szerint az Országgyűlés nem szabályozta, hogy a jogerős ítélet meghozatala után terhelt hogyan férhet hozzá a büntetőeljárás irataihoz.

Határidő: 2009. október 31.

61/2009. (VI. 11.) AB határozat

8. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, mert az Országgyűlés nem szabályozta a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben a közigazgatási hivatalok jogállását.

Határidő: 2010. szeptember 30.

31/2010. (III. 25.) AB határozat

Az 2010-2014-es törvényhozási ciklusban hozott törvények

TÖRVÉNYEK

1. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény közjogi érvénytelenség miatt alkotmányellenes

164/2011. (XII. 20.) AB határozat

Törvények egyes rendelkezései

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítására, az Országgyűlés által 2010. július 5-én elfogadott törvény 2. § (1) bekezdésének második mondata alkotmányellenes.

183/2010. (X. 28.) AB határozat

2. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 8-12. §-a és 133. §-a alkotmányellenes, ezért az ÁB 2010. október 1-jére - visszaható hatállyal megsemmisíti.

184/2010. (X. 28.) AB határozat

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 57/B. § (1) és (2) bekezdéseit 2011. május 31. hatállyal az AB megsemmisíti.

11/2011. (III. 9.) AB határozat

4. Az AB a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdését 2011. május 31-i hatállyal, a 61. § (1) bekezdését és 62. § (1) bekezdését a kihirdetéssel egyidejűleg megsemmisíti.

8/2011. (III. 18.) AB határozat

5. A köztisztviselők jogállásáról szóló, 2010. évi CLXXIV. törvény 1. § -val módosított 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdése alkotmányellenes.

29/2011. (IV.7.) AB határozat

6. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXXIV. törvény 2. § (1) bekezdésének a "...rendelkezéseit a 2005. január 1. napját követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni" szövegrészét az AB. a törvény hatályba lépésére visszaható hatállyal megsemmisíti.

37/2011. (V.10.) AB határozat

7. A 2010. január 1-je előtt felszámolás alá került biztosítóval kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésen alapuló kártérítési igényeknek a kockázatközösség elvén alapuló érvényesíthetőségét az Országgyűlés nem szabályozta.

Határidő: 2012. június 30

83/2011. (XI. 10.) AB határozat

8. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 6. § (2) bekezdésének utolsó fordulata és a 175. §-a alkotmányellenes, azt az AB. a határozatának közzétételét követő napon megsemmisíti.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 2. § (1) bekezdésének "és kiadott sajtótermékre" szövegrésze, a 139-143. §-a alkotmányellenes, azt az AB 2012. május 31 napjával megsemmisíti.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény esetében az AB mulasztásos alkotmánysértést állapított meg, mert az Országgyűlés nem teremtette meg az információforrások védelméhez való jog gyakorlásának eljárási garanciáit, továbbá a törvény 155. §-ában nem szabályozta kielégítően a médiatartalom-szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségét az információforrások és az ügyvédi titok védelmével kapcsolatosan. Határidő: 2012. május 31.

165/2011. (XII.20.) AB határozat

Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1-i
hatályba lépése után hozott AB döntések

9. A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (3) bekezdésében "- a Kormány által meghatározott feltételekkel -" szövegrésze, illetve a 110. § (1) bekezdés 23. pontja, és a 111. § (6) bekezdésének "- a Kormány által meghatározott tartalmú -" szövegrésze alaptörvény-ellenes.

32/2012. (VII.4.) AB határozat

10. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. § ha) pontja, 230. §-a alaptörvény-ellenes, az AB visszaható hatállyal 2012. január 01. napjával megsemmisíti.

33/2012. (VII.17.) AB határozat

11. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, 143. § (4) bekezdés e) pontja, továbbá a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1)-(3) bekezdéseiben a "vagy önkormányzati rendelet" szövegrész alaptörvény-ellenes.

38/2012. (XI.14.) AB határozat

12. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenes.

40/2012. (XII.06.) AB határozat

13. A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. és 8. §-a alaptörvény-ellenes.

43/2012. (XII.20.) AB határozat

14. Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseinek preambuluma, 1-4. cikke, 11. cikk (3)-(4) bekezdése, 12., 13., 18., 21. és 22. cikkei, 23. cikk (1), (3)-(5) bekezdése, 27. cikke, 28. cikk (3) bekezdése, 29. cikke, 31. cikk (2) bekezdése, 32. cikke alaptörvény-ellenes, az AB azokat a kihirdetésükre visszamenőleges hatállyal 2011. december 31.-ével, illetve kivételként a 23. cikk (3)-(5) bekezdését 2012. november 09.-ével megsemmisíti.

45/2012. (XII.29.) AB határozat

15. A választási eljárásról szóló, az Országgyűlés által 2012. november 26.-án elfogadott törvény 82. § (2) bekezdése, 88. § (1) bekezdése, 92. §-a, 106. §-a, 151. §-a, 152. § (5) bekezdése, 154. § (1) bekezdése, 353. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenes.

1/2013. (I.07.) AB határozat

elvi állásfoglalások

1. Az AB megállapította, hogy az olyan nemzetközi szerződések elfogadásához szükséges az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata, amelyek az EU alapító szerződésekben foglalt tárgyköröket szabályozna, vagy céljuk ezek végrehajtása, felügyelete.

22/2012. (V. 11.) AB határozat

2. Az AB a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. §-ának hatályba lépését 2013. június 29-ig felfüggesztette.

31/2012. (VI. 29.) AB határozat

Függelék

Összesítő kimutatás táblázatban

Összesítés Az Alkotmánybíróság által alkotmánysértőnek minősített törvények, illetve törvényi rendelkezésekről:

Teljes hatályon kívül

helyezés

Részleges hatályon kívül helyezés

Ciklusok

Törvények (tvr-ek)

Törvények egyes rendelkezései

Határozatokkal érintett törvények

1990. előtt

3

39

21

1990-1994

1

70

47

1994-1998

-

107

52

1998-2002

1

28

18

2002-2006

2

35

32

2006-2010

2

28

24

2010-2014

1

15

13

Összesen:

10

322

207

Előzetes normakontrollal alkotmányellenesnek minősített törvényjavaslatok

1990-94-es törvényhozási ciklus

1. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által 1949. június 8-a után az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló az Országgyűlés 1991. április 24-i ülésén elfogadott törvény 1. §-ának az 1949. június 28-i időpontról szóló rendelkezése, 24. § (2) és (3) bekezdésében megfogalmazott különbségtétel, a 25. §-a és a 7. §-ának (2) bekezdése.

Kezdeményező: köztársasági elnök

28/1991. (VI.3) AB. határozat

2. Az 1944. december 21-e és 1990. május 2-a között elkövetett és politikai okból nem üldözött súlyos bűncselekményekről szóló, az Országgyűlés 1991. november 4-i ülésén elfogadott törvény.

Kezdeményező: köztársasági elnök

11/1992. (III.5.) AB határozat

3. Az 1993. évi I. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 1993. március 30-i ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 2. §.

Kezdeményező: köztársasági elnök és az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottsága

28/1993.(IV. 30.) AB. határozat

4. Egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről szóló, az Országgyűlés 1993. február 16-i ülésén elfogadott törvény.

Kezdeményező: köztársasági elnök

42/1993. (VI. 30.) AB határozat

5. Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló az Országgyűlés 1993. február 16-i ülésén elfogadott törvény 1. §-a. (Utóbb az egész törvényt hatályon kívül helyezte a 36/1996. (IX.4) AB határozat.

Kezdeményező: köztársasági elnök

53/1993. (X. 13.) AB. határozat

1994-98-as törvényhozási ciklus

1. Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról rendelkező T/1268. számú törvényjavaslat egyes rendelkezései.

Kezdeményező: az Országgyűlés Emberi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága

22/1996. (VI. 25.) AB határozat

2. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló T/4752. sz. törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés c/ pont és 12. § (3) bekezdés.

Kezdeményező: 52 országgyűlési képviselő

64/1997. (XII. 17.) AB határozat

1998-2002-es törvényhozási ciklus

1. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló - az OGY 1998. december 22-i ülésnapján elfogadott - törvény 12-24. §-a, a 36-37. §, a 40. § (7) bekezdés c/ pont, a 46-50. §, az 54. §, továbbá a 25. és 38. §-ban a Megelőzési Szolgálat utaló része, a 39. § (1)-(3) és (6) bekezdésben a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 68. § (8) bekezdésére utaló rész alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök a kormány indítványára.

1/1999. (II. 24.) AB határozat

2. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2000. szeptember 5-i ülésnapján elfogadott törvény 1. §-a.

Kezdeményező: köztársasági elnök

2/2001. (I. 17.) AB határozat

3. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletet módosító, 2000. december 5-én elfogadott törvény 1. §-ával beiktatott 37/B. § (1) bekezdése, 2. §-ával beiktatott 118. § (6) bekezdése, 3. § (2) bekezdéssel módosított 122. § (3) bekezdésének a 37/B. §-ra utaló részében alkotmányellenes az elítélt, előzetesen letartóztatott, elzárást töltő elkövető sajtó útján történő nyilatkozattételének korlátozhatósága.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

13/2001. (V. 14.) AB határozat

4. A Polgári Törvénykönyv 79. §-ának módosításáról szóló, az Országgyűlés 2001. május 29-i ülésnapján elfogadott törvény 1. §-ával beiktatott új (2) bekezdésében a válaszadás jogának szabályozási módja alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

57/2001. (XII. 5.) AB határozat

2002-2006-os törvényhozási ciklus

1. A befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításától szóló az Országgyűlés 2003. december 15-i ülésnapján elfogadott törvény 38. § (1), (2) bekezdése alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

7/2004. (III. 24.) AB határozat

2. A mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 2004. április 5-én elfogadott törvény 2. §-ának (2) bekezdése, 3. és 5. §-a alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

17/2004. (V. 25.) AB határozat

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról intézkedő 2003. december 8-án elfogadott törvény 1. §-a alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

18/2004. (V. 25.) AB határozat

4. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló, az Országgyűlés 2004. május 10-i ülésnapján elfogadott törvény 1. § (1), (3)-(4) bekezdései alkotmányellenesek.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

31/2004. (IX. 11.) AB határozat

5. A nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában Varsóban 1929. október 19-én aláírt egyezmény módosításáról szóló, Montrealban 1975. szeptember 25-én aláírt 4. sz. montreali jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2004. szeptember 6-i ülésnapon elfogadott törvény 3. § (1) bekezdésében a "rendelkezéseit azonban 1998. június 14-től kell alkalmazni" szövegrésze alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság mulasztásos alkotmányellenességet állapított meg a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. tvr.-rel kapcsolatban. Határidő: 2005. december 31.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

7/2005. (III. 31.) AB határozat

6. A szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó bizonyos jogszabályok egységesítéséről szóló 1961. szeptember 18-án Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó kiegészítő egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. szeptember 6-i ülésnapon elfogadott törvény 3. § (1) bekezdésében a "rendelkezéseit azonban 1965. február 21-től kell alkalmazni" szövegrésze alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

8/2005. (III. 31.) AB határozat

7. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról (T/9126.) 2005. június 13-án elfogadott törvény 68. § (3) bek.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

34/2005. (IX. 29.) AB határozat

8. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. május 2-án elfogadott törvény (T/16634. sz.) 30. § (3) bekezdés, és 31. § (2) bekezdésében a 30 napos tárolási időre vonatkozó rendelkezés, és a (4) bekezdés információs önrendelkezési jog három napon belüli érvényesítésére vonatkozó rendelkezés alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

36/2005. (X. 5.) AB határozat

9. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (T/14230. sz.) módosításáról szóló 2005. május 30-án elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése és 8. §-a alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

37/2005. (X. 5.) AB határozat

10. A felsőoktatásról szóló, 2005. május 23-án elfogadott törvény 25. § (1) bekezdése, (2) bekezdés fg) pontja, 32. § (11) bekezdés c) pontja, 37. § (4) bekezdése, 115. § (3) és (8) bekezdése, 151. § (5) bekezdése, 153. § (1) bekezdés 5. pontja alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

41/2005. (X. 27.) AB határozat

2006-2010-es törvényhozási ciklus

1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. július 24-én elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

39/2006. (IX. 27.) AB határozat

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy "az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia között átadási eljárásról szóló Megállapodás" kihirdetéséről szóló, az Országgyűlés 2007. június 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. §-ban foglalt Megállapodás 3. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének (3) bekezdése, és a törvény 4. §-a a Megállapodás 3. cikk (4) bekezdéséhez tett nyilatkozatot megállapító részében alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

32/2008. (III. 12.) AB határozat

3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2008. február 18-i ülésnapján elfogadott törvény alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

95/2008. (VII. 3.) AB határozat

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2007. október 29-i ülésnapján elfogadott törvény alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

96/2008. (VII. 3.) AB határozat

5. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 7. § (1) bekezdés c) pontja, 19. § (1) bekezdésének a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányellenes.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű párbeszéd egyes kérdéseiről szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 33. §-ának, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 53. § (3) bekezdése első mondatát megállapító szövegrésze alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

124/2008. (X. 14.) AB határozat

6. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítására 2008. június 2-án elfogadott törvény 15. §-a alkotmányellenes.

19/2009. (II. 25.) AB határozat

7. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, az Országgyűlés 2008. december 15-ei ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 1. § (1) és (5) bekezdése alkotmányellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

53/2009. (V. 6.) AB határozat

8. A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítására az Országgyűlés 2008. december 8-i ülésnapján elfogadott törvény 1. §-a alkotmányellenes.

71/2009. (VI. 30.) AB határozat

9. Az egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezésalkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról szóló 2009. november 23-i ülésnapon elfogadott törvény 1-5. §-ai, 6. § (3) bekezdés a), c-e) pontjai alkotmányellenesek.

33/2010. (III. 31.) AB határozat

10. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2009. december 14-i ülésnapon elfogadott törvény 4. §-a alkotmányellenes.

34/2010. (III. 31.) AB határozat

11. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2010. február 22-ei ülésnapján elfogadott törvény 3. §-a alkotmányellenes.

88/2010. (VI. 2.) AB határozat

12. A magánnyugdíjról és intézményeiről szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-ei ülésnapján elfogadott törvény 30. § (1) bekezdése alkotmányellenes.

103/2010. (VI. 10.) AB határozat

13. Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, az Országgyűlés 2008. október 20-i ülésnapján elfogadott törvény 15. § (3) bekezdés a) pontja alkotmányellenes.

142/2010. (VII. 14.) AB határozat

2010-2014-es törvényhozási ciklus

1. A választási eljárásról szóló, az Országgyűlés által 2012. november 26.-án elfogadott törvény 82. § (2) bekezdése, 88. § (1) bekezdése, 92. §-a, 106. §-a, 151. §-a, 152. § (5) bekezdése, 154. § (1) bekezdése, 353. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenes.

Kezdeményező: köztársasági elnök.

1/2013. (I.07.) AB határozat

Az Országgyűlés (bizottságai) által indítványozott döntések

Országgyűlés

1. Az 1989. november 20-i népszavazás eredménye nem akadályozza az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdésének módosítását.

1/1990. (II. 12.) AB határozat

2. A házasságra és a családra vonatkozó szabályok az Alkotmány 8. § (2) bekezdése értelmében alapvető jogokra és kötelességekre vonatkoznak.

4/1990. (III. 4.) AB határozat

Alkotmányügyi bizottság

1. A népszavazás intézményével kapcsolatos alkotmányértelmezés.

2/1993. (I. 22.) AB határozat

2. Az Alkotmánybíróság az alkotmányértelmezésre irányuló népszavazással kapcsolatos indítványt visszautasította (köztársasági elnök hatásköre).

25/1995. (V. 10.) AB határozat

3. Az Alkotmánybíróság az alkotmányértelmezésre irányuló népszavazással kapcsolatos indítványt visszautasította (külföldiek földtulajdon szerzési joga).

62/1997. (XII. 5.) AB végzés

4. A parlamenti nyilvánosságot igénylő, helyi közügyeket vizsgáló országgyűlési bizottság létesítése nem korlátozza a helyi önkormányzatok autonómiáját.

55/2009. (V. 6.) AB határozat

Emberi jogi bizottság

1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról rendelkező T/1268. sz. törvényjavaslat alkotmányossági vizsgálata.

22/1996. (VI. 25.) AB határozat

Kulturális bizottság

1. A köztársasági elnök kinevezési jogkörével kapcsolatos alkotmányértelmezés.

48/1991. (IX. 26.) AB határozat

2. Az Alkotmánybíróság az alkotmányértelmezésre irányuló a művészeti élet szabadságának alkotmányos szabályaival kapcsolatos indítványt visszautasította.

695/G/2007. AB végzés