A Parlament képe

Lezárva: 2011. április 26.

A képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségek,
foglalkozások és tevékenységek

Tartalom:

Közjogi és hivatali összeférhetetlenség

Média-összeférhetetlenség

Gazdasági összeférhetetlenség

Képviselőséggel összeférhetetlen tevékenységek


I. Közjogi és hivatali összeférhetetlenség

 1. Köztársasági elnök (Alkotmány (Alk.) 20. § (5) bek.)
 2. Az Alkotmánybíróság tagja (Alk. 20. § (5) bek.)
 3. a) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (Alk. 20. § (5) bek.)
  b) Országgyűlési biztos (Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 5. § (1) bek.)
 4. Az Állami Számvevőszék
  a) elnöke
  b) alelnöke
  c) számvevője (Alk. 20. § (5) bek.)
 5. Bíró (Alk. 20. § (5) bek.)
 6. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkár. (Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. tv. 41/B. § (2) bek.)
 7. Ügyész (Alk. 20. § (5) bek.)
 8. Közigazgatási szerv alkalmazottja (a kormány tagjai, az államtitkárok és a kormánymegbízott kivételével) (Alk. 20. § (5) bek.)
 9. Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja (Alk. 20. § (5) bek.)
 10. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja (Alk. 20. § (5) bek.)
 11. A Független Rendészeti Panasztestület tagja (A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A § (4) bekezdése)
 12. a) Az Országgyűlés hivatali szervezetének alkalmazottja (Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény (Já. tv.) 9. § a) pont)
  b) A köztársasági elnök hivatali szervezetének alkalmazottja (Já. tv. 9. § a) pont)
  c) Az Alkotmánybíróság hivatali szervezetének alkalmazottja (Já. tv. 9. § a) pont)
  d) Az Állami Számvevőszék hivatali szervezetének alkalmazottja (Já. tv. 9. § a) pont)
  e) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatali szervezetének alkalmazottja1 (Já. tv. 9. § a) pont)
 13. A Magyar Nemzeti Bank
  a) elnöke
  b) alelnöke
  c) ügyvezető igazgatója 2
  d) igazgatóságának tagja (Já. tv. 9. § b) pont)
 14. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság igazgatóságának tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója. (A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. tv. 14. § (3) bek.)
 15. a) A Közbeszerzések Tanácsa tagja (A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Közbesz. tv.) 376. § (1) bek. a) pont, illetve Já. tv. 9. § d) pont)
  b) Közbeszerzési biztos (Közbesz. tv. 399. § (4) bek. a) pont)
 16. Az Országos Munkaügyi Tanács munkavállalói, illetve munkaadói oldalának képviselője (Já. tv. 9. § f) pont)
 17. Az Országgyűlés elnöke, alelnöke, jegyzője és az országgyűlési bizottság tagja, nem lehet miniszterelnök, miniszter, államtitkár vagy kormánymegbízott. (Já. tv. 12. § (2) bek.)
 18. A képviselő az Országgyűlés, a kormány vagy a helyi önkormányzati képviselő-testülete által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselőjeként vagy kezelő szervezetének tagjaként nem részesülhet tiszteletdíjban. (Já. tv. 10. §)
 19. Európai parlamenti képviselő (Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. § (2) bek. c) pont)
 20. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alkalmazottja, illetve igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának tagja (Já. tv. 9. § c) pont, illetőleg az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20/F. § (1) bek. a) pont)
 21. Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület tagja (Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 17/C. § (3) bek.)

23. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA)

 • elnöke és elnökhelyettese (A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 4. § (3) bekezdés a) pont.)
 • Birtokpolitikai Tanácsának tagja (A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 10. § (2) bekezdés a) pont.)
 • ellenőrző bizottságának tagja (A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 14. § (3) bekezdés a) pont.)

II. Média-összeférhetetlenség

24. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság:

a) elnöke, elnökhelyettese, Médiatanácsának elnöke, tagja és a Médiatanács Panaszbizottságának tagja (A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. 118. § (1) bekezdés a) pont, Já. tv. 11. § d) pont)

b) Hivatala főigazgatója, főigazgató-helyettese (A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. 118. § (1) bekezdés a) pont)

c) Közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója és vezető állású munkavállalója (A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. 104. § (1) bek.)

25. Közszolgálati Közalapítvány 3 Kuratóriumának elnöke és tagja (Já. tv. 11. § e) pont.)

26. A Magyar Rádió nonprofit Zrt., a Magyar Televízió nonprofit Zrt., a Duna Televízió nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda nonprofit Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese. (Já. tv. 11. § b)-c) pont)

27. Országos vagy regionális terjesztésű politikai napilap szerkesztőségének vezetője vagy annak helyettese (Já. tv. 11. § a) pont)

28. Az országos vagy körzeti rádió vagy televízió vezetője (Já. tv. 11. § f) pont)

III. Gazdasági összeférhetetlenség

29. Állami vállalatnak, trösztnek, tröszti vállalatnak, közüzemi vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának vagy vezető testületének és felügyelőbizottságnak tagja (Já. tv. 13. § a) pont)

30. A helyi önkormányzatok által alapított önkormányzati vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának vagy vezető testületének tagja (Já. tv. 13. § b) pont)

31. A szavazati jogok tíz százalékát meghaladó állami tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelőbizottságának tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) (Já. tv. 13. § c) pont)

32. Önkormányzat teljes vagy többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelőbizottságának tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) (Já. tv. 13. § d) pont)

33. A szavazati jogok tíz százalékát meghaladó állami tulajdoni részesedéssel vagy önkormányzat teljes vagy többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaságnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgató-tanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja (Já. tv. 13. § e) pont)

34. Privatizált gazdálkodó szervezetnél - a privatizációt követő két éven belül - vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes, igazgatótanácsi vagy vezető testületi és felügyelőbizottsági tag (Já. tv. 13. § f) pont)

35. Hitelintézet, biztosító társaság, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, lakás-takarékpénztár, nyugdíjbiztosító pénztár vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának vagy vezető testületének, felügyelőbizottságának tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) (Já. tv. 13. § g) pont)

36. A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezettel - a törvény hatálya alá tartozó beszerzések teljesítésére irányuló - szerződéses viszonyban álló gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) (Já. tv. 14. § a) pont)

37. A képviselői mandátum fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított két évig koncessziós társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) (Já. tv. 14. § b) pont)

IV. Képviselőséggel összeférhetetlen tevékenységek

38. Országgyűlési képviselő nem járhat el az állam, annak szerve, intézménye, teljes vagy többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet jogi képviselőjeként. (Já. tv. 15. § (1) bek.)

39. Szakmai vagy üzleti ügyben az országgyűlési képviselői minőségre hivatkozni nem lehet. (Já. tv. 15. § (2) bek.)

40. Az országgyűlési képviselő a képviselői megbízatásának felhasználásával jogosulatlanul bizalmas információkat nem szerezhet, illetve nem használhat fel. (Já. tv. 15. § (3) bek.)

41. Az országgyűlési képviselő képviselői megbízatásával összefüggésben egy-egy alkalommal nem fogadhat el olyan ajándékot vagy más ingyenes juttatást, amely a mindenkori képviselői alapdíj kéthavi összegét meghaladja. Az ez összegnél alacsonyabb értékű ajándékokról és ingyenes juttatásokról a képviselő - vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatának részeként - kimutatást köteles vezetni. Ez a korlátozás nem vonatkozik a képviselőnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy képviselőcsoportjától, a törvényhozói munkát támogató alapítványtól, a képviselői munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő juttatásokra és ingyenes használatba kapott dolgokra. Ezekről köteles kimutatást vezetni. Az ingyenes használatba kapott dolgok a megbízatás megszűnését követően nem kerülhetnek ingyenesen a képviselő vagy közeli hozzátartozója tulajdonába vagy további használatába. (Já. tv. 16. § (1) és (2) bek.)1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, az adatvédelmi biztosnak, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok és a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának egységes hivatali szervezete van, az Országgyűlési Biztos Hivatala.

2 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény igazgatói tisztségről nem rendelkezik. A törvény 47. §-a ugyanakkor létrehozta az igazgatóságot, amely az MNB elnökéből, alelnökeiből áll.

3 a Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Rádió Közalapítványból, a Magyar Televízió Közalapítványból és a Hungária Televízió Közalapítványból jött létre