Összeállítás
a független képviselők jogairól és kötelezettségeiről

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény, az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994.(IX.30.) OGY határozat, továbbá más jogszabályok alapján

Tárgyalási rend:

Indítványozás (kérelem)

Ha legalább tíz képviselő azt támogatja, a független képviselők is javasolhatják (kérhetik)

 • a napirend módosítását (HHSZ. 47.§ (3) bekezdés)
 • az Országgyűlés döntését az indítvány(a) tárgysorozatba vételéről (HHSZ. 98.§ (6) bekezdés)
 • a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság állásfoglalását a Házszabály értelmezésével kapcsolatban (Ogy. tv. 61. § (3))
 • az Országgyűlés döntését a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság állásfoglalásának megerősítéséről vagy elutasításáról (Ogy. tv. 61. § (5))

Szavazni kell arról, a független képviselő által benyújtott módosító javaslatról is, amely nem kapta meg a bizottság jelenlevő tagjai egyharmadának támogatását, de ezt a független képviselő kérte és kérelmét legalább 12 képviselő támogatta (egy döntési javaslat határozathozatala során legfeljebb három alkalommal) (HHSZ. 106.§ (1) bekezdés e) pont és (2) bek.)

Személyi javaslatra az érintett független képviselő is tehet módosító javaslatot (Ogy. tv. 18. § (4) bek.)

A független képviselők nem kezdeményezhetnek (kérhetnek):

 • tárgyalási szünet elrendelését (HHSZ. 56.§),
 • név szerinti szavazást (HHSZ. 61.§ (1) bekezdés),
 • külön szavazást a támogatott módosító javaslatokról (HHSZ. 106.§ (3) bekezdés).

Felszólalás, hozzászólás

Előterjesztőként

 • az általános vitában a napirendben meghatározott időkeretben (HHSZ. 47. § (4) bek.)
 • tárgysorozatba vételi eljárás során 5 percben (HHSZ. 98. § (5) bek.)
 • a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság állásfoglalásának megerősítéséről vagy elutasításáról szóló tárgyalás során a vita elején és végén 5-5 percben (HHSZ. 143. § (5) és (7) bek.)

Az általános vita során a független képviselők a képviselőcsoportokat követőn szólalhatnak fel (HHSZ. 101. § (3) bekezdés). Ha minden kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportból legalább egy képviselő szót kapott, akkor az elsőként jelentkező független képviselőnek kell szót adni. (HHSZ. 50.§ (3) bekezdés)

Azokban az esetekben, amikor a frakciók részéről csak egy felszólalás lehetséges, az elsőként jelentkező független képviselő is szót kap, így:

 • azokban a vitákban 5 perces időkeretben, amelyeket követően a Házbizottság egyhangú döntése hiányában az Országgyűlés határoz (HHSZ. 26. § (4) bekezdés

 

 • az Országgyűlés ülésszakonkénti és heti munkarendjéről (Ogy. tv. 11. § (1) bek. a) pont)
 • az Országgyűlés működésével kapcsolatos vitás kérdésekben (Ogy. tv. 11. § (1) bek. d) pont)
 • a képviselői távolmaradás igazolásának rendjét megállapító határozat (Ogy. tv. 11. § (1) bek. j) pont
 • Házelnök, alelnök vagy jegyző felmentéséről (Ogy. tv. 11. § (1) bek. m) pont

 

 • Ha az Országgyűlés az indítvány előterjesztője vagy 10 képviselő írásbeli indítványára a vitát vagy a vita tárgyalás alatt álló részét lezárta, ezt követően 5 percben (HHSZ. 59. § (3) bekezdés),
 • a tárgysorozatba-vétel tárgyában 2 percben (HHSZ. 98. § (5) bekezdés),
 • a kivételes eljárással történő eljárás során (HHSZ. 128. § (2) bekezdés),
 • ügyrendi javaslat esetén 2 percben (HHSZ. 52. § (1) bekezdés)
 • az időkeretben történő tárgyalásról való határozathozatal előtt 3 percben (HHSZ. 53.§ (1) bekezdés)
 • a Házszabálytól való eltérésről szóló határozathozatal előtt 5 percben (HHSZ. 140.§ (1) bekezdés).

 

Napirend után 5 perces időkeretben (HHSZ. 51.§ (4) bekezdés)

Kivételes sürgős eljárásban a független képviselők álláspontjukat összesen 8 perces időkeretben fejthetik ki (HHSZ. 128/C. § (2) bek.)

A vita lezárását akkor lehet indítványozni, ha a képviselőcsoportok mellett az elsőként jelentkező független képviselőnek is lehetősége volt álláspontja kifejtésére (HHSZ. 59.§ (2) bekezdés)

Nem szólalhatnak fel a független képviselők (csak a frakcióvezetők vagy a képviselőcsoport általa felkért tagja):

 • napirend előtt (HHSZ. 51.§ (1) bekezdés)

Nem szólhatnak hozzá a független képviselők (csak a frakcióvezetők, illetve személyében érintett képviselő):

 • a köztársasági elnök, a miniszterelnök és a kormány tagjának napirenden kívüli felszólalásához (HHSZ. 51.§ (2) bekezdés)

 

Interpelláció, kérdés és azonnali kérdés feltevésének joga a független képviselőt nem illeti meg. (HHSZ. 115. § (3) bek., 119. § (3) bek.)

 

Ülésrend

A parlamenti ülésrend kialakításával kapcsolatos egyeztetésben a független képviselők megbízottja vesz részt. (HHSZ. 145.§ (2) bekezdés g) pont)

Házbizottság

A független képviselők nem tagjai a Házbizottságnak (Ogy. tv. 12. § (1) bek. )

Bizottsági munka

 • Az állandó bizottságok számáról, elnevezéséről és feladatköréről, a képviselőcsoportokhoz tartozó és független képviselők tagjainak számáról a frakcióvezetők által kötött megállapodás során a független képviselők véleményét is mérlegelik (Ogy. tv. 18. § (1) bek.).
 • Minden képviselő, így a független képviselő számára is lehetővé kell tenni a bizottsági részvételt, legalább egy állandó bizottságban. (Ogy. tv. 17. § (2) bek.).
 • Az állandó bizottságok elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a személyükre vonatkozó változásra, illetve a megüresedett hely betöltésére - a képviselőcsoport-vezetőknek a független képviselők véleményét is mérlegelő indítványa szerint - a Házelnök tesz javaslatot az Országgyűlésnek (Ogy. tv. 18. § (3) bek.). A független képviselőknek lehetőleg együttesen kell a véleményüket a Házelnöknek előterjeszteni. (Ogy tv. 18. § (2) bek.).
 • Nem jelölhetnek (ajánlhatnak) tagokat a Nemzetbiztonsági bizottságba. Erre a képviselőcsoportok vezetői jogosultak. (A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tv. 19. § (2), (4) és (7) bekezdése).
 • A képviselőcsoport vezetője független képviselőt is jelölhet (annak előzetes egyetértésével) a képviselőcsoportot megillető bizottsági tisztségre, illetőleg tagsági helyre (Ogy. tv. 18. § (5) bek.).
 • Megszűnik a független képviselő bizottsági elnöki, alelnöki és tagsági megbízatása, ha valamelyik képviselőcsoporthoz csatlakozik, vagy a Házbizottság visszahívja. (Ogy. tv. 19. § (1) bekezdés g) és h) pont)
 • A független képviselőt bizottsági elnöki, alelnöki és tagsági megbízatásából a Házbizottság (konszenzus hiányában a Házelnök) hívja vissza (Ogy. tv. 11. § (1) bekezdés n) pontja és 13. § (6) bek.)
 • A bizottsági tag független képviselő javaslatot tehet a bizottság ülésére szakértő meghívására, amelyről a bizottság dönt. (Ogy. tv. 40. § (4) bek.)

Hiányzás

A független képviselőnek távollétét a tárgyhót követő 15-ig közvetlenül a Házelnöknél kell igazolnia. (Házbizottsági rendelkezés az Ogy. tv. 11. § (1) bek. j) pontja alapján)

Anyagi ellátás

 • A tiszteletdíj törvény (1990. évi LVI. tv.) külön kiemeli, hogy a független képviselő munkájának segítéséhez az alapdíj 105%-ának igénybevételére jogosult (5.§ (2) bekezdés), hivatali feladatai ellátására pedig az alapdíj 30%-ának megfelelő ellátási keretre jogosult (6.§ (1) bekezdés).
 • A független képviselők megbízottját e tisztségért 2000-től nem illeti meg pótdíj.

Egyéb

Számos olyan jogosultság létezik, amit a képviselő csak képviselőcsoporton keresztül (vagy annak vezetőjeként) tud gyakorolni, így ezekre a független képviselőknek nincs módja, mint például:

 • nem adnak véleményt a köztársasági elnöknek az Országgyűlés feloszlatása előtt (Alaptörvény 3. cikk (4) bekezdés),
 • nem képviseltethetik magukat a Honvédelmi Tanácsban, annak csak a frakcióvezetők a tagjai (Alaptörvény 49. cikk. (1) bek.),
 • nem állíthatnak jelölteket a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő bizottságba (2010. évi CLXXXV,. tv. 124. § (3) bek.), valamint nem jelölhetnek tagot a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumába (2010. évi CLXXXV. tv. 86. § (2) bek.)
 • nem jelölhetnek tagot az MNB felügyelő bizottságába (2011. évi CCVIII. törvény 50. § (5)-(6) bek.)
 • nem delegálhatnak tagot az alkotmánybírákat jelölő bizottságba (AB tv. 7. § (1)
 • nem tehetnek indítványt a házelnök, az Országgyűlés alelnökei és jegyzői személyére (Ogy. tv. 6. § (1) bek.)