KSB-1/2007.
(KSB-19/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2007. február 12-én, hétfőn, 12 óra 00 perckor
a Képviselői Irodaház 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Elnöki megnyitó*

A napirend ismertetése és elfogadása*

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1917. szám) általános vitára való alkalmasságának megvitatása*

Dr. Rajmon Balázs (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, észrevételek*

Dr. Rajmon Balázs (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) válasza*

Szavazás*


Napirendi javaslat

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1917. szám)
(Általános vita)

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke

Alexa György (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Pető Iván (SZDSZ) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Halász János (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Halmai Gáborné (MSZP) Fedor Vilmosnak (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Kiss Attilának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Rajmon Balázs osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Sámuel Balázs (Oktatási és Kulturális Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Köszöntök mindenkit az új parlamenti ülésszak első bizottsági ülésén.

A napirend ismertetése és elfogadása

Reményeim szerint rövid bizottsági ülésen leszünk túl, hiszen egyetlenegy napirendi pont megtárgyalását javasoltuk az előre kiküldött meghívóban. Eszerint ez a napirendi pont: a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatása, itt az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk.

Van-e valakinek kérdése e napirendi javaslattal kapcsolatban? (Nincs.) Úgy látom, nincs.

Kérdezem a bizottság tagjait, ki fogadja el a javasolt napirendet. Aki igen, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag és határozatképesen elfogadta a napirendjét.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1917. szám) általános vitára való alkalmasságának megvitatása

Köszöntöm a napirend megtárgyalásához érkezett vendégeinket, mindenekelőtt az előterjesztők nevében dr. Rajmon Balázs osztályvezető urat, akitől rögtön megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez.

DR. RAJMON BALÁZS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nagyon röviden, ha gondolják.

ELNÖK: Igen, és arra kérem, hogy arra a röpke kis passzusra vagy passzusokra koncentrálja a szóbeli kiegészítést, ami igazából a Kulturális is sajtóbizottság hatáskörébe tartozik.

Parancsoljon, osztályvezető úr, öné a szó.

Dr. Rajmon Balázs (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. RAJMON BALÁZS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen, akkor nagyon röviden.

A büntető törvénykönyv módosítására jelenleg egyfajta karbantartás miatt van szükség, mind a belső, mind pedig az uniós jogszabályok változása miatt. Valóban, a bizottság feladat- és hatáskörét nem érintő tényállásokra nem térek ki, de természetesen, ha bármilyen kérdés van, arra szívesen válaszolok.

Tulajdonképpen két rendelkezés érinti a jelenlegi törvényjavaslatban a bizottságot. Az egyik a Btk. 138. §-ának 12. pontja szerinti értelmező rendelkezés, amely, ha úgy tetszik, egy technikai pontosítás, illetve egyben azért érdemi is, hiszen az elektronikus hírközlésről szóló törvényi meghatározásnak megfelelően fogalmazza meg a nagy nyilvánosság fogalmát, amelyet a büntető törvénykönyv számos tényállásban tartalmaz.

A másik - és ennél jóval érdemibb módosítás - a Btk. 213/A. §-a szerinti sajtórendészeti vétségnek a hatályon kívül helyezése. Itt tulajdonképpen egy idejétmúlt jogszabályi rendelkezésről van szó, ami még a régi sajtójogszabályok szerinti engedélyezési kötelezettség elmulasztását, az annak való meg nem felelést rendeli szankcionálni. Ez a rendszer önmagában megszűnt, az engedélyezési kötelezettség is, csak egyfajta igazgatási tevékenység kapcsolódik a sajtótevékenységhez, az oktatási tárca nyilvántartási kötelezettsége. Ehhez kapcsolódóan viszont nem látjuk indokoltnak a büntetőjogi fenyegetettség fenntartását, hiszen ez olyan igazgatási jellegű tevékenység, amely nem felel meg a büntetőjog ultima ratio jellegének, ha ezt továbbra is fenntartanánk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Köszöntöm a bizottság ülésén az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviseletében dr. Sámuel Balázs urat. Megkérdezem, kíván-e kiegészítést fűzni ehhez.

DR. SÁMUEL BALÁZS (Oktatási és Kulturális Minisztérium) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nincs hozzáfűznivalóm, mindenben egyetértek a kollégám által elmondottakkal.

ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést.

Megnyitom a vitát: kérdések, észrevételek. Tellér Gyula képviselő úr, parancsoljon!

Kérdések, észrevételek

TELLÉR GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Egyrészt azt szeretném fölvetni, hogy azt gondolom, van még két olyan téma, amely érintheti a mi bizottságunk kompetenciáját. Az egyik ilyen, úgy gondolom, a pornográfia ügye, annál is inkább, mivel a médiumokban - itt elsősorban az elektronikus médiumokat és főleg a televíziót hangsúlyozom - a pornográf műsorok kérdése folyamatosan probléma. Az Országos Rádió és Televízió Testület külön tanulmányt készíttetett, és foglalkozott ezzel a témával. Tehát nem gondolom, hogy ez bennünket nem érdekelne. S talán két olyan megjegyzésem van ezzel kapcsolatban - amennyiben a bizottság is úgy gondolja, hogy ez ide tartozik -, ami érdemi.

Az egyik, ami a pornográfia fogalmát illeti: a pornográfia fogalmát a büntető törvénykönyv meglehetősen bonyolult definícióval írja körül. A bizottság engedelmével ezt fölolvasom, eszerint: "Pornográf képfelvétel, illetve pornográf jellegű műsor a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvésábrázolás." Ennek tükrében pornográfiaként minősíthető - itt felsorol öt minősítő szakaszt. Ezeket most nem olvasom fel, de az a dolognak a lényege, hogy akkor merül ki a pornográfia tényállása, ha ezek valamennyije megjelenik az illető képen, valamennyi kritérium megjelenik az illető képen vagy az illető műsorban. Az utolsó ezek közül a pontok közül: "A nemi szervek felnagyított, durván kihangsúlyozott módon kerülnek ábrázolásra." Tehát minden egyes esetben ennek jelen kell lenni ahhoz, hogy azt az ábrázolást vagy azt a képet pornográfnak lehessen minősíteni. Én azt gondolom, hogy ezen kívül is pornográfnak lehet tekinteni olyan ábrázolásokat, amelyek például a coitust bizonyos nyíltsággal ábrázolják, anélkül, hogy azon a nemi szervek megjelennének.

Úgyhogy javaslom az előterjesztőnek, hogy ezt a részét a dolognak gondolja meg, és amennyiben az előterjesztőnek ezt nem áll módjában meggondolni vagy a saját előterjesztéséhez módosító indítványt beadni, akkor én magam ilyen értelmű módosító indítványt valószínűleg be fogok adni. Ez az egyik olyan téma, amelyikkel, úgy gondolom, érdemes foglalkoznunk.

A másik, hogy a tájékoztatásban ugyancsak kitüntetett szerepet játszik a szerzői jog kérdése, és talán a szerzői joggal is érdemes volna foglalkoznunk. Bár hozzá kell tennem, hogy azokat a módosításokat, amelyeket itt a szerzői joggal kapcsolatban láttam, én magam nem vitatom, és nem akarok különösebben hozzáfűzni semmit sem.

Bocsánatot kérek, a pornográfiával kapcsolatban még egy konkrét megjegyzésem volna. Itt a törvény - nem a büntető törvénykönyv, hanem a módosító törvénycsomag - 8. §-ának a (6) bekezdése így szól: "Nem büntethető, aki..." - bocsánat, azt hiszem, nem jó paragrafust olvasok... Végtelenül sajnálom, nem akarom feltartani a bizottságot, de valami olyan paragrafusra emlékszem... - igen. "Nem büntethető, aki 14. életévét meghaladott, de 18. életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy tart pornográf felvételt." Ezt én enyhén szólva kétesnek érzem. Az ugyanis, hogy valaki "saját használatra" készít ilyen felvételt, természetesen az a két ember dolga, bár ha ott egy kiskorú van belevonva, ez számomra kétessé teszi a dolgot. De nem lehet azt biztosítani, hogy az a felvétel egy bizonyos személynek a birtokán belül maradjon. Tehát a felvétel létrejöttének a puszta ténye szerintem már a nyilvánosságra kerülésnek egy erős esélyét jelenti, és ezt aggályosnak tartom.

Egyébként a végrehajtási résszel kapcsolatban is van egypár megjegyzésem, s ezért azt jelentem be, hogy az általános vitára való alkalmasságnál tartózkodással fogok szavazni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, más nem.

Megkérdezem főosztályvezető urat, bár gondolom, természetes, hogy reagál az elhangzottakra. Parancsoljon, öné a szó.

Dr. Rajmon Balázs (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) válasza

DR. RAJMON BALÁZS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.

Sorrendben az első észrevétel a tiltott pornográf felvétel volt. Teljesen egyetértek képviselő úrral abban, hogy a jelenlegi Btk. 195/A. § (6) bekezdése szerinti értelmező rendelkezés nem biztos, hogy a legszerencsésebben fogalmaz. Éppen ezért kerül sor a tervezet 8. §-ának (7) bekezdésében, vagyis az új 204. § (7) bekezdésében egy egymásra épülő, álláspontunk szerint az egységes szóhasználatot elősegítő értelmező rendelkezés megfogalmazására. Nagyjából ugyanez vezetett bennünket is.

A (6) bekezdés szerinti kivételre, amit képviselő úr említett, hogy egy büntethetőséget kizáró okot fogalmaz meg, ez igaz, de a következő mondat itt úgy szól, hogy "ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a 14. évet meghaladott, de a 18. évet be nem töltött személy az elkövető hozzátartozója, az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll", tehát ez már önmagában egy szűkítés. Másrészt pedig itt egyébként beleeshet 17-19 éves személyek által készített felvétel, kizárólag saját használatra, azt is hangsúlyoznám. Amennyiben nem saját használatra készül vagy nem csak saját használatra kerül felhasználásra, akkor az más tényállások alapján, tehát más bekezdés alapján büntetendő.

Egyébként ennek a rendelkezésnek a megfogalmazására az Unió 2004-es kerethatározata lehetőséget biztosít a tagállamoknak, az előterjesztő ezért fogalmazta ezt meg. Mi ezt indokoltnak tartjuk ebben a körben, de egyébként felmerült, hogy ha ezt elhagyjuk a tervezetből, akkor sem történik meg, hogy nem felelünk meg az Uniónak, tehát az előterjesztő meg fogja vizsgálni ezt a kérdést.

A szerzői joggal kapcsolatos tényállások tekintetében azt tudom elmondani, hogy a mostani módosítás kizárólag az uniós kötelezettségeknek való megfelelést szolgálja. Egyebekben olyan jellegű módosítást, ami nem ebből fakadna, nem hajt végre a tervezet. Itt tehát sok mozgástere az előterjesztőnek nem nagyon volt. Természetesen a Magyar Szabadalmi Hivatallal egyeztetésre került az anyag, amely hivatal ezt teljes egészében elfogadta és támogatta.

Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm én is. Mivel más jelzést nem látok, úgy gondolom, dönthetünk.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki ellene van? (0) Ilyen nincs. Ki az, aki tartózkodott a szavazásnál? (6) 6 tartózkodás mellett a bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Lehetőségünk lett volna arra, hogy a bizottság álláspontját írásban közöljük, csak az idő miatt ebből kicsúsztunk. Ezért arra van lehetőségünk, hogy szóban jelezzük a bizottság álláspontját. A szavazás eredménye láttán azonban meg kell kérdeznem, elsősorban az ellenzéki oldalt, hogy kívánnak-e a tartózkodó szavazat indoklására kisebbségi előadót állítani. Tellér képviselő úr?

TELLÉR GYULA (Fidesz): Azt gondolom, hogy a jogi bizottság álláspontjába fogjuk belefogalmaztatni a mi álláspontunkat is, és akkor külön előadóra nincs szükség.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben a bizottság egy előadót állít. Ha elfogadja a tisztelt bizottság, akkor levezető elnökként én tolmácsolom a bizottság álláspontját a holnapi ülésen, természetesen jelezve a tartózkodó szavazatok hátterében megfogalmazott problémákat is. Ez elfogadható? Egy bólintást kérek szépen a tisztelt bizottságtól. (Egyetértés.) Köszönöm.

A mai bizottsági ülésünk végére értünk. Köszönöm a vendégeknek és köszönöm a bizottság tagjainak a megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)

 

Dr. Jánosi György
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea