HOB 2/2006.

HOB 1-110/2002-2006.

J e g y z ő k ö n y v

az Országgyűlés honvédelmi bizottságának

2006. február 6-án, hétfőn, 16 óra 30 perckor

az Országház földszint 93. számú tanácstermében

megtartott üléséről

Napirend:

  1. A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítására benyújtott T/19164. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása
  2. Egyebek

Elnököl:

Keleti György (MSZP), a bizottság elnöke

 

Jegyzőkönyvvezető:

Farkas Cecília

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről:

Keleti György (MSZP), a bizottság elnöke

Vári Gyula (MSZP), a bizottság alelnöke

Dr. Simicskó István (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP)

Ecsődi László (MSZP)

Göndör István (MSZP)

Laboda Gábor (MSZP)

Márfai Péter (MSZP)

Dr. Szabó József (MSZP)

Dr. Vadai Ágnes (MSZP)

Ágota Gábor (Fidesz)

Dr. Hende Csaba (Fidesz)

Nyitray András (Fidesz)

Szabó Ferenc (Fidesz)

Mécs Imre (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Laboda Gábor (MSZP) érkezéséig dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)

Dr. Simon Gábor (MSZP) Göndör Istvánnak (MSZP)

Dr. Simon Miklós (Fidesz) Nyitray Andrásnak (Fidesz)

Meghívottak:

Dr. Tordai Csaba tanácsos (Igazságügyi Minisztérium)

Dr. Mátyus Ferenc dandártábornok (Honvédelmi Minisztérium)

Pataki Zsolt főosztályvezető (Külügyminisztérium)

(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 36 perc)

KELETI GYÖRGY (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Képviselőtársaim megkapták a mai napra a meghívót, aminek két napirendi pontja van: az 1. pont a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény módosítására benyújtott T/19164. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának eldöntése; a 2. napirendi pont pedig az egyebek.

A képviselőtársaim rendelkeznek az alkotmánymódosítás szövegével, az elmúlt napokban nyújtotta be a kormány nevében dr. Petrétei József igazságügy-miniszter úr. A törvényjavaslat nem hosszú. Három meghívottunk van: dr. Tordai Csaba, az Igazságügyi Minisztérium Alkotmányügyi Főosztályának tanácsosa – a napirendi pont kiegészítését nyilván ő fogja megtenni, hiszen ők a felelősök az anyagért –, de jelen van dr. Mátyus Ferenc dandártábornok úr, a HM Jogi és Információvédelmi Főosztályának vezetője is és Pataki Zsolt, a Külügyminisztérium főosztályvezetője. Nyilván ők ketten azért vannak itt, hogy amennyiben kérdés vetődik fel, akkor ezek megválaszolásában tudnak aktívan részt venni.

Képviselőtársaim! Megállapítom a létszámot: tizenhárman vannak jelen képviselőtársaim közül és öt helyettesítési megbízás van, ez azt jelenti, hogy tizennyolcan vagyunk jelen, a bizottság határozatképes. (Göndör István: Tizennégyen!) Igen, tizennégy a tizenhárom, tehát tizennyolcan vagyunk jelen. Elnézést kérek a jegyzőkönyvvezetőtől!

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az általam az imént ismertetett napirendi javaslathoz képest van-e valakinek attól eltérő, más javaslata, avagy a napirendi pontokkal kapcsolatosan megjegyzése. (Senki sem jelentkezik.) Senkit nem látok jelentkezni.

Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, a helyettesítéseket figyelembe véve szíveskedjék a kezét felemelni! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, tizennyolc jelenlévő szavazatával elfogadta a napirendi pontokat.

Képviselőtársaim! Az általános vitára való alkalmasság eldöntése előtt Tordai Csaba úr, amennyiben igényt tart ezen igen rövidre sikeredett módosítás kiegészítésére, kérem, szíveskedjék... (Jelzésre:) Intett, hogy nem? Jól láttam? (Dr. Tordai Csaba: Igen.) Azt hittem, hogy valami más miatt rázza a fejét. Ott a gomb egyébként, ha valamit akar nekünk mondani, ezt meg tudja tenni. (Derültség.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Annyit elöljáróban, hogy az alkotmányügyi bizottság is megtárgyalta már, és egyhangú állásfoglalásával ajánlja általános vitára terjesztését az alkotmánymódosításnak.

Van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? (Jelzésre:) Nyitray úr! Rég láttuk, rég hallottuk.

NYITRAY ANDRÁS (Fidesz): Nagyon örülök! Az öröm kölcsönös, mert én is hasonlóképpen régen láttam a bizottság tagjait, az elnök urat is beleértve.

De kérdezni szeretnék: ebben az igen rövid, mindössze két paragrafusból álló módosításban rendkívül nagyvonalú a leírás, hogy „...az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén". Milyen grémiumának a döntése? Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy Magyarország döntésén. Ki dönt? Tehát melyik az a testület, melyik az a grémium, amelyikre azt mondjuk, hogy a döntése ebben az esetben ránk nézve mértékadó? Az Európai Uniónak is meg a NATO-nak is rendkívül sok döntési szintje és döntési formája, döntéshozó szervezete van. Kikről van itt szó? Nem lenne célszerű ezt egy kicsit pontosabbá tenni?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e további kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Mécs úr, öné a szó.

MÉCS IMRE (SZDSZ): Igen. Én csak a magyar megértés szempontjából nézem a dolgot, hiszen elvileg az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO döntésén alapuló alkalmazás már eddig is benne volt az alkotmányban. Itt ez tulajdonképpen az Európai Unió döntésével egészül ki, ami azt mutatja, hogy az integrálódás erősödik és az európai védelmi identitás is bizonyos fokig erősödik, tehát annak a leképezése ez.

Ami nekem problémám, hogy egy alkotmányszövegnek kristálytisztának és abszolút érthetőnek kell lennie. Itt félre lehet értelmezni a szöveget, tehát „A kormány engedélyezi a Magyar Honvédség, illetve külföldi fegyveres erők... – szerint az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazását, valamint más csapatmozgásait." Én úgy érzem, hogy ebbe bele lehet magyarázni azt, hogy nemcsak az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntése alapján, hanem a Magyar Honvédség más csapatmozgásait is engedélyezheti a kormány. Kérem, hogy oszlassák el ezt a félreértést, ami bennem kialakult!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: További észrevétel, vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megkérem, hogy szíveskedjen válaszolni.

DR. TORDAI CSABA (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Nyitray képviselő úrnak válaszolnék először. A kormány szándékai szerint vélhetőleg az Európai Unió Tanácsa szerepelt volna a normaszövegben is. Németh Zsolt képviselő úr külön kérése volt, hogy ne nevesítsük a Tanácsot az alkotmánynak a szövegében, mert hogyha változik az Európai Unió egyes szerveinek elnevezése, akkor ne kelljen módosítani a magyar alkotmánynak a szövegét, ha ez nem feltétlenül szükséges. Az Európai Unió alapító szerződései világosan meghatározzák azokat a hatásköröket, amelyek a Bizottságot, a Tanácsot és a Parlamentet megilletik, erre a részletes indokolásban külön is kitér a javaslat, hogy az Európai Unióról szóló szerződésnek, illetve a római szerződésnek melyek azok a cikkei, amelyek alapján egyértelműen beazonosítható, hogy itt a Tanácsnak a döntéséről van szó. Németh Zsolt képviselő úr észrevételeit ezzel kapcsolatban elfogadta a kormány.

Mécs képviselő úr felvetésével kapcsolatban: én azért nem látok itt problémát, merthogy az a minőségjelzős szerkezet, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, illetve az Európai Unió döntésén alapuló, ez értelemszerűen mind a két tárgyra irányadó. Tehát van egy állítmánya ennek a mondatnak, hogy „engedélyezi", két darab tárgya, és a minőségjelzős szerkezet az mind a két tárgyra irányadó. De még ha nem is így lenne, az alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontjából következik, hogy minden olyan kormányzati hatáskört megszorítóan kell értelmezni, amit egyébként az alkotmány tartalmaz. Tehát a főszabály az a parlament általi engedélyezés.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Képviselőtársaim! Nem látok további jelentkezőt akár kérdésre, akár véleményre, ezért... (Jelzésre:) Simicskó úrnak megadom a szót.

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy gondolatot az elhangzottakhoz. Ha jól emlékszem, pontosan néhány héttel ezelőtt a kormány benyújtott egy olyan javaslatot, amely az Althea nevezetű hadművelet kapcsán a kormánynak adott volna bizonyos, nem is bizonyos, hanem eléggé teljeskörű felhatalmazást. Ez az Európai Unió békefenntartó tevékenysége a Balkán térségében, döntően sarkítsuk le erre, és én magam javasoltam, hogy jó lenne, ha itt adott esetben más utat járnánk, akár az alkotmánymódosítás útját is, ha ez még belefér a mostani parlamenti ciklusba. Örülök annak, hogy a kormány ezt a kezdeményezést megfogadta, és itt előttünk fekszik most egy alkotmánymódosítási javaslat többek között ennek a hatására is. Ezt mindenképpen törvényes útnak és jogszerűnek látjuk, tekintettel arra, hogy az előző javaslat a kormány javaslata volt arra nézve, hogy egy országgyűlési határozattal kívánta szabályozni a csapatmozgások engedélyezésének ezen tárgykörét, ezért helyes, hogy áttért a kormány erre az útra.

Összességében elfogadhatónak és támogathatónak látjuk ezt az alkotmánymódosítási javaslatot, hiszen a jövő szempontjából valóban fontos az, hogy különböző válságokra időben történhessen a reagálás, és úgy látjuk, hogy ez lehetővé teszi, hogy nemcsak a NATO döntésein, hanem az Európai Unió döntésein alapulóan is a kormány, a mindenkori kormány minél gyorsabban meghozhassa a szükséges intézkedéseket.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel további jelentkezőt nem látok (Senki sem jelentkezik.), ezért a vitát lezárom.

Képviselőtársaim! Szavazásra kerül sor.

Aki egyetért azzal, hogy a T/19164. számú törvényjavaslat, amely a Magyar Köztársaság alkotmányának a módosítására vonatkozik, általános vitára alkalmas, az kérem, szíveskedjék a kezét felemelni, természetesen a helyettesítés figyelembevételével. (Szavazás. – Laboda Gábor megérkezik az ülésre) Tizennyolc. (Zaj.) De jó, hogy megérkezett képviselőtársam! Megvoltunk eddig is! (Derültség.) Szeretném kérdezni, hogy volt-e valaki, aki ellene szavazott. (Szavazás.) Nem. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Nem.

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az általános vitára való alkalmasságot.

Az uraknak köszönöm a jelenlétet. (Dr. Tordai Csaba, dr. Mátyus Ferenc és Pataki Zsolt távoznak az ülésről.)

Szeretném képviselőtársaimat tájékoztatni arról, hogy ennek az anyagnak a vitájára éjfél után néhány perccel kerül sor, ezért amennyiben megengedik képviselőtársaim és egyetértenek ezzel, a bizottság szóbeli előterjesztőjeként elvállalom ezt a feladatot e nehéz órában. (Derültség. – Laboda Gábor: Akartuk is javasolni!) Igen. Mindenkinek a rendkívül széles mosolya és helyeslő bólogatása láttán felvállalom e feladatot.

Lezárjuk ezt a napirendi pontot. Egyebek – nagyon röviden. (Dr. Simicskó István jelentkezik.) Nekem csupán annyi megjegyeznivalóm van – azonnal átadom a szót –, hogy amennyiben módosító javaslat érkezik az alkotmánymódosításhoz, akkor holnap a reggeli órákban, számításaink szerint feltehetően 9 órakor egy bizottsági ülést kell tartanunk. Ennek az a magyarázata, hogy a 9 órás kezdést követően nem sokkal egy általános vitára, részletes vitára, egyebekre kerül sor. Én úgy tudom, hogy eddig ilyen módosító indítvány nem érkezett, és szeretném képviselőtársaimat a lehető legnagyobb fegyelemre, önuralomra és más irányú elfoglaltságok alapos kielégítésére felhívni. (Derültség.) Ne ezzel törődjenek, hiszen láthatóan egy megalapozott törvénymódosításról van szó, konszenzusos, európai szabványú és minden tekintetben a normáknak megfelelő.

Még egyszer mondom: ha lesz módosító indítvány, akkor a reggeli órákban tartanunk kell egy ülést. Természetesen sms-ben tudjuk képviselőtársaimat tájékoztatni, tehát szíveskedjenek bekapcsolva tartani a készüléküket.

Simicskó úrnak adom meg a szót, ő is kíván bejelentéssel élni. Tessék!

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én csak kérdéssel szeretnék élni, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy most már a második alkalommal valami fotózás zajlik itt az előtérben, ez iránt szeretnék érdeklődni, hogy ez pontosan mit takar. (Vári Gyula: Fénykép! Fényképes rögzítése az anyagnak! – Derültség.) Csak nem a bizottság tagjainak az album elkészítésére vonatkozó javaslatom? (Vári Gyula: Képrögzítő eszköz! Tudod: fotó! – Derültség.) Igen. Tehát mi az oka ennek a fotózásnak, pontosan mit tartalmaz ez? – ha tudhatnánk erről egy kicsit bővebben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Természetesen. (Vári Gyula: Ha te állsz elé, akkor téged fotóznak! – Derültség.) Bizonyára képviselőtársam, alelnök úr előtt is ismert, hogy minden négyéves ciklus végén a honvédelmi tárca kiad egy összefoglalót a négyéves tevékenységről, és a korábbi hagyományoknak megfelelően – szerintem nagyon helyesen –, mivel a honvédelmi bizottság rendkívül nagy hatással van a honvédelmi munka alakítására, a könyvben megörökítik a bizottság tagjait is, a bizottság munkájáról is szólnak néhány szót. Hogy az utókor számára ne csak a rendkívül magvas gondolatok, hanem az arcképek is megmaradjanak, ezért készítenek képeket.

A képek elkészítése után ezt szerkesztik, azt követően a nyomdába kerül, és remélhetőleg a honvédelmi bizottság tagjai a bizottság legutolsó ülésén, amely nyilván az új kormány vagy az új parlament megalakulását megelőző percekben történik, ez is hagyomány, bejönnek azok, akik nem váltak képviselővé, és mindenki megkaphatja. Ha nem, akkor a könyvet postán el fogja juttatni mindenkinek a bizottság titkársága... – helyesbítek, a minisztérium parlamenti titkársága fogja ezt a postázási feladatot ellátni. (Mécs Imre: Akkor ez egy album lesz, ugye? – Derültség.) Ez egy kiadvány.

Simicskó Úr! Kielégítő volt a válasz?

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Minden ciklus végén volt ilyen fotózás?

ELNÖK: Volt, igen. Bizony-bizony. Volt, Hende úr? Ugye, jól emlékszem?

DR. HENDE CSABA (Fidesz): Volt.

ELNÖK: Volt. (Ágota Gábor: A maradékokból még kaphatsz! – Derültség.) "A honvédelem négy éve" vagy valami hasonló címmel szokott megjelenni, ebben benne van, még egyszer mondom, a parlamenti politikai ellenőrzés civil kontroll testülete, benne van a Honvédelmi Minisztérium vezetése és a vezérkar tagjai.

Van-e még valami más, képviselőtársaim? (Dr. Simicskó István: Várható még bizottsági ülés?) Én nem merek időpontot és tényt mondani, mert lehet, hogy holnap is kell tartanunk egy ülést. Amennyiben nem kell holnap bizottsági ülést tartani, akkor feltehetően nem kerül sor több bizottsági ülésre, természetesen csak ha a Ház vezetése nem kér fel minket valamilyen feladatra.

Köszönöm mindenkinek a részvételét. Köszönöm a hölgynek a segítséget.

(Az ülés végének időpontja: 16 óra 55 perc)

 

Keleti György

 

a bizottság elnöke

Tartalomjegyzék

Az ülés megnyitása *

A határozatképesség megállapítása *

A napirend elfogadása *

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítására benyújtott T/19164. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása *

Kérdések, vélemények, észrevételek *

Határozathozatal *

Egyebek *