Összefoglaló a képviselői és tisztségviselői vagyonnyilatkozatokról

kötelezettje

nyilvá-nossága

gyakorisága

jogkövetkezményei

nem, vagy késedelmes leadásnál

törvényi alapja

következő esedékessége

országgyűlési képviselő

igen

megbízatása keletkezésekor, majd minden év
január 31-éig és
megbízatása megszűnésekor

országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja,
javadalmazásban nem
részesülhet

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 90. §-a és 1. melléklete alapján

2022. június

Költségvetési Tanács elnöke

igen

kinevezésekor, majd minden év
január 31-éig és
megbízatása megszűnésekor

tisztségét nem gyakorolhatja,
javadalmazásban nem
részesülhet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 19/A. §-a

2023. január

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

igen

megválasztásakor, majd azt követően évente

tiszteletdíjban nem részesülhet, állami számvevőszéki elnöki, alelnöki jogait nem gyakorolhatja

az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 19. §-a

2022. augusztus

Kúria elnöke

igen

megválasztásakor, majd azt követően háromévente

szolgálati viszonya megszűnik

a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi törvény CLXII. törvény XIII. fejezete

2024. március

Országos Bírósági Hivatal elnöke

igen

megválasztásakor, majd azt követően háromévente

szolgálati viszonya megszűnik

a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi törvény CLXII. törvény XIII. fejezete

2023. március

legfőbb ügyész, legfőbb ügyész helyettese

igen

első ízben megválasztásakor, kinevezésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

tiszteletdíjban nem
részesülhet, legfőbb ügyészi, legfőbb ügyész helyettesi jogait nem
gyakorolhatja

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 16. § (6) bekezdése

2023. január

MNB elnöke, alelnöke, monetáris tanács tagja, felügyelő- bizottság tagja

igen

első ízben megválasztásakor, kinevezésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint.
A felügyelő-bizottság tagjainak megbízatása az Országgyűlés megbízatásának időtartamára szól.

tiszteletdíjban nem
részesülhet, tisztségéből eredő jogait nem gyakorolhatja

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. tv. 157. §-a

2023. január

Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja

igen

első ízben megválasztásakor, kinevezésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

megbízatása megszűnik

a tisztességtelen piaci magatartás és a verseny- korlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. 40. § (4) bekezdése

2023. január

Közbeszerzési Hatóság tanácsának elnöke, alelnöke és tagja

igen

első ízben kijelölésekor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

megbízatása megszűnik

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 182. § (6)-(7) bekezdései

2023. január

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság médiatanácsának elnöke és tagjai

igen

első ízben megválasztásakor, majd azt követően évente az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint

tiszteletdíjban nem részesülhet, tanácstagi jogait nem gyakorolhatja

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. 128. § (3) bekezdése

2023. január

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tagjai

nem

megválasztásakor, majd azt követően ötévente

kuratóriumi tevékenységét nem gyakorolhatja

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bek. d) pontja

2024. november