Népi kezdeményezés tárgyalása:

(42/1998-2002. ÜB.) Az Ügyrendi bizottság a kötelező sorkatonai szolgálat 2002-től önkéntes és hivatásos hadsereggel való felváltása tárgyában történt népi kezdeményezéssel kapcsolatban megállapítja, hogy a Házszabály nem tartalmaz rendelkezéseket a népi kezdeményezés országgyűlési tárgyalási rendjére. A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Házszabály módosításával (kiegészítésével) szükséges a népi kezdeményezés megtárgyalására vonatkozó házszabályi rendelkezések megalkotása. Addig is, amíg erre sor kerül az Ügyrendi bizottság a Házszabálytól való eltéréssel lát lehetőséget a népi kezdeményezés megtárgyalására. Erre tekintettel a bizottság javasolja, hogy a Házbizottság - egyetértés hiányában az Országgyűlés elnöke - az alábbi tartalmú Házszabálytól való eltérésre tegyen javaslatot:
"A szabályszerű népi kezdeményezés az Országos Választási Bizottság elnökének - a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. § (3) bekezdése szerinti - tájékoztatásával az Országgyűlés tárgysorozatába kerül. Ezt követően az Országgyűlés elnöke a népi kezdeményezés érdemében vélemény kialakítására kijelöli a hatáskörrel rendelkező bizottságot, amely érdemi véleményéről ajánlást nyújt be az Országgyűlésnek. Az Nsztv. 7. § (1) bekezdésében előírt tárgyalási kötelezettségének az Országgyűlés a törvényjavaslat általános vitájának lefolytatására vonatkozó szabályok szerinti vita formájában tesz eleget az alábbi eltérésekkel:
A vitának előterjesztője nincs, így előterjesztői expozéra és viszontválaszra nem kerül sor. A vita során elsőként a kijelölt bizottság előadója, illetve - ha van kisebbségi vélemény a kisebbségi állásfoglalás előadója - ismerteti véleményét. A népi kezdeményezéshez módosító javaslatot benyújtani nem lehet. A Házszabály 102-104. §-ai nem alkalmazhatók.
Az Országgyűlés elrendelheti a népi kezdeményezés időkeretben történő (Hsz. 53. §) tárgyalását is. Az időkeret négy óránál kevesebb nem lehet. Az Országgyűlés a vitát követően dönt arról, hogy a népi kezdeményezéssel egyetért vagy sem.
Az Országgyűlés ezt a gyakorlatot addig alkalmazza, amíg a népi kezdeményezésre vonatkozó parlamenti eljárási rend Házszabályban való szabályozására sor nem kerül."
A népi kezdeményezés tárgyában meghozott határozatot az Országgyűlés elnöke országgyűlési határozat formájában teszi közzé.