visszalépés a Házszabályhoz

A képviselői elektronikus futárpostára vonatkozó szabályok

A Házbizottság 2004. június 21-i állásfoglalása
a képviselői elektronikus futárpostáról

A Házbizottság támogatja a képviselők gyors tájékoztatását biztosító informatikai eszközöknek és módszereknek a jelenleg hatályos házszabályi rendelkezések keretei közötti alkalmazását, így az elektronikus futárposta bevezetését. Az elektronikus futárposta közel egyéves próbaüzemének tapasztalataira is figyelemmel lehetőséget lát arra, hogy a felkészüléshez nélkülözhetetlen anyagokat az eddigi futárpostai szolgálat helyett az Országgyűlés elnöke elektronikus úton juttassa el a képviselők részére.

Így a 2004. évi őszi ülésszaktól kezdődően az Országgyűléshez, továbbá az Országgyűlés elnökének címzett, de az Országgyűlést érintő iratok képviselőkhöz történő eljuttatásának elsődleges eszköze a papírkímélő elektronikus futárposta.

A Házbizottság az elektronikus futárposta bevezetése mellett szükségesnek tartja, hogy az aláírással ellátott indítványok benyújtása - az önálló indítvány szövegének digitális formában történő átadása mellett - továbbra is papír formátumban történjen. Szükségesnek tartja továbbá, hogy az önálló indítványok a frakciókkal egyeztetett példányszámban papírformátumban is - a frakcióirodákon keresztül - a képviselők rendelkezésére álljanak.

A Házbizottság szükségesnek tartja, hogy minden állandó bizottság részére biztosítsanak egy példányt az önálló indítványokból. A kijelölt bizottságoknak a módosító és kapcsolódó javaslatokból egy sorozatot szintén biztosítani kell. A bizottsági tárgyalás gyakorlatához igazodóan az elektronikus kézbesítés mellett a kijelölt bizottságok tagjai és az előterjesztő részére - igény szerint - az ajánlástervezetet papírformátumban is biztosítani kell.

A Házbizottság támogatja, hogy a Házbizottság üléseinek meghívóit és tárgyalási anyagait elektronikus úton kapják meg a Házbizottság tagjai és az ülésre meghívottak.

A Házbizottság egyetért azzal, hogy az elektronikus futárpostával összefüggő hivatali feladatokat, a postázás rendjét, szabályait az Országgyűlés elnöke határozza meg, és a megtett intézkedésekről, valamint az elektronikus futárposta működésének tapasztalatairól tájékoztassa a Házbizottságot.

A képviselőcsoportok szükségesnek tartják, hogy az ellátási keretükben az őket terhelő többletköltségek ellentételezésre kerüljenek. Ezt az elektronikus futárposta bevezetésével járó megtakarítások egyébként lehetővé teszik.

A Házbizottság szükségesnek tartja, hogy az elektronikus aláírás gyakorlati megvalósítását követően visszatérjen az elektronikus futárposta továbbfejlesztésének kérdésére.


Az Országgyűlés elnökének
2/2004. számú 2004. június 21-i rendelkezése
az elektronikus futárpostáról

A Házbizottság 2004. június 21-én elfogadott állásfoglalása alapján, a frakciók igényeire, valamint a plenáris és a bizottsági tárgyalásokra is tekintettel 2004. szeptember 1-jétől az eddig futárpostával kézbesített anyagokat elektronikusan kell eljuttatni a képviselőkhöz. Az elektronikus futárposta működtetését, az azzal kapcsolatos hivatali feladatokat az alábbiakban határozom meg.

I. Az elektronikus futárposta bevezetése

Az elektronikus futárpostát-- az Országgyűlés Házszabályának keretei között, a képviselők gyors és folyamatos tájékoztatása érdekében - az Országgyűlés elnökéhez benyújtott irományokra és azok tárgyalásához kapcsolódó tájékoztató anyagokra és dokumentumokra vonatkozóan kell bevezetni. Az országgyűlési képviselők munkájához szükséges irományok, illetve azok benyújtását is folyamatosan követő listák, továbbá a tájékoztató anyagok és dokumentumok kézbesítésének, megküldésének, hozzáférhetővé tételének, valamint az azokról történő tájékoztatásnak elsődleges eszköze a papírkímélő elektronikus futárposta.

Az elektronikus futárpostát az Országgyűlés honlapján - www.parlament.hu -, a főmenüből kell működtetni.

II. Az elektronikus futárposta nyilvánossága

Az elektronikus futárposta közérdekű adatokat tartalmaz, így nyilvános. Kivételt azok a bizottsági tárgyalási vagy tájékoztató anyagok képeznek, amelyeket benyújtójuk kizárólag a bizottsági tárgyalás céljából küld meg a bizottság tagjai részére.

III. Az elektronikus futárposta tartalma és szerkezete

Az elektronikus futárpostában közzé kell tenni minden, az Országgyűléshez, továbbá az Országgyűlés elnökének címzett, de az Országgyűlést érintő iratot (benyújtott indítványok, tervezési és tájékoztató anyagok, egyéb dokumentumok), az ülések hiteles jegyzőkönyvét, továbbá azokról legalább - az alábbi szerkezetben összeállított - listákat és jegyzékeket is meg kell jeleníteni.

1. A benyújtott indítványok (napi) listái

 

a) Az előző napon benyújtott, illetve visszavont önálló indítványok

b) Az előző napon benyújtott, illetve visszavont módosító, kapcsolódó módosító javaslatok, sürgősségi, kivételességi indítványok és egységes javaslatok. Válaszok írásbeli kérdésekre. Kérelem rendkívüli ülésszak (ülés) összehívására.

c) Az előző ülés óta benyújtott bizottsági ajánlástervezetek*

d) Az előző napon benyújtott bizottsági ajánlások és kiegészítő bizottsági ajánlások

e) Az előző heti benyújtási határidőt követően benyújtott interpellációk

f) Az előző heti benyújtási határidőt követően benyújtott kérdések

g) Az előző heti benyújtási határidőt követően benyújtott azonnali kérdések

h) A Házszabály alapján a képviselőknek kiküldendő tájékoztatók, bizottsági állásfoglalások stb.

2. Heti összesítések:

 

a) Összesítés (főtitkári kísérőlevél) a héten benyújtott és visszavont önálló indítványokról, bizottsági ajánlásokról, egyéb tájékoztató anyagokról

b) Összesítés a héten benyújtott, illetve visszavont módosító, kapcsolódó módosító javaslatokról, sürgősségi, kivételességi indítványokról és egységes javaslatokról. Válaszok írásbeli kérdésekre

c) Napirendi javaslat a következő plenáris ülésre

d) A bizottságok következő heti üléseinek meghívói (a mindig aktuális tartalommal)

e) A következő plenáris ülésen elhangzásra tervezett kérdések és azok sorrendje

f) A következő plenáris ülésen elhangzásra tervezett interpellációk és azok sorrendje

g) A következő plenáris ülések előzetes havi ülésterve

3. Az Országgyűlés előző ülésének hiteles jegyzőkönyvei (az intraneten)

4. Egyéb:

 

a) Egyéb tájékoztató anyagok, amelyeket a Házszabály alapján közzé kell tenni

b) Egyéb tájékoztatók, dokumentumok, amelyek elektronikus futárpostában való közzétételéhez az Országgyűlés főtitkára előzetesen hozzájárult

c)  A kormány törvényalkotási programja (az ülésszakot megelőző változat, annak kiegészítései, továbbá a benyújtásra tervezett nemzetközi szerződések listája)

IV. Határidők

1. Indítványok és tájékoztató anyagok

Az elektronikus futárpostában a benyújtott indítványokról és az azokhoz kapcsolódó tárgyalási anyagokról napi gyakoriságú lista és heti összesítés készül. A heti összesítést a péntek 12:00 óráig elektronikus formában is benyújtott állapot szerint kell összeállítani. Ezen időpont után érkezett dokumentumok jegyzékét és tartalmát a következő heti összesítés tartalmazza.

2. A következő plenáris ülés napirendje

A következő ülés napirendi javaslatát az elektronikus futárpostában, a Házbizottság ülését követően, csütörtök 16:00 óráig, indokolt esetben legkésőbb péntek 13:00 óráig kell közzé tenni.

3. Az Országgyűlés ülésnapjának jegyzőkönyve

Az Országgyűlés nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyveket - szöveg- és formahűen - az elektronikus futárpostában ülésenként, azon belül ülésnaponként, a hitelesítést követő 3 nap letelte után kell közzé tenni.

V. Záró rendelkezések

1. Ez a rendelkezés 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

2. Az elektronikus futárposta tartalmi szolgáltatásainak biztosítása az Országgyűlés főtitkárának a feladata.

3. Az elektronikus futárposta működtetéséről az Országgyűlés gazdasági főigazgatója gondoskodik.


* Csak a bizottsági ülésen résztvevők részére.

 

visszalépés a Házszabályhoz