Kövér László átadta a 2018. évi Návay Lajos és Hajnik Károly díjakat

Kövér László házelnök kezdeményezésére immár hatodik alkalommal nyílt lehetőség, hogy az Országház 116 évvel ezelőtti ünnepélyes átadásának évfordulóján Návay Lajosról, a Ház egykori elnökéről, alelnökéről és Hajnik Károlyról a reformkori országgyűlések gyorsírójáról, a gyorsiroda hajdani vezetőjéről elnevezett díjban részesüljenek az Országgyűlés Hivatalának azon munkatársai, akik a 2018-as esztendőben munkájuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

 

Hajnik Károly díj díjban részesült

 

Balasi Ildikó, a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság titkárságvezetője

Odaadó, precíz és sokrétű munkájával segítette az igazgatóság megalapítását. Nagy munkabírása, elhivatottsága, szorgalmas és fegyelmezett munkavégzése azóta is folyamatosan biztosítja az egyre bonyolultabb és szerteágazóbb tevékenységekhez kapcsolódó adminisztratív munka összehangolását. A többi igazgatóság vezetőivel és munkatársaival napi szintű kapcsolatot ápol, határozottságával, szakmai hozzáértésével jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket és egyben hozzájárul a hatékony munkavégzéshez. A sok esetben összetett, odafigyelést és önfegyelmet igénylő munkát magas színvonalon és felelősségteljesen végzi, ami példaértékű és motiváló a többi munkatárs számára is. A Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság titkárságának vezetőjeként végzett fáradhatatlan és odaadó munkájáért részesül Hajnik Károly-díjban. 

Földháziné Híz Andrea, iratkezelési ügyintéző

1994 februárja óta dolgozik a Hivatalban. Munkáját az Oktatási Bizottságnál kezdte, majd 1996 márciusától a Szervezési- és Tájékoztatási Főosztályhoz került, ahol a titkársági feladatok ellátásához nyújtott segítséget. Kiemelkedő szorgalma, kitartása, precizitása már a kezdetektől jellemezte őt. Hivatali életútjának meghatározó lépése volt, hogy 2003 szeptemberétől az Iromány-nyilvántartó Osztályra került, iratkezelési ügyintézőként. Azóta is e munkakörben segíti az Országgyűlés működését. Nagy figyelemmel és folyamatos tanulni vágyással gyorsan, hiba nélkül, magas szinten látja el mindennapi feladatait. Az elmúlt több mint 15 évben csaknem 200 ezer iromány iktatásában működött közre. A Hivatalban eltöltött csaknem két és fél évtized során rengeteg tudást és tapasztalatot halmozott föl. A munkafolyamatok modernizálása, a parLex-es digitalizációra való áttérés folyamatában vezetői folyamatosan számíthattak konstruktív véleményére, javaslataira. Hozzáállását a Hivatal címzetes főmunkatársi címmel ismerte el. Vezetői és kollégái empatikus, segítőkész, talpraesett, határozott munkatársat tisztelnek benne.

 

Kerekes Margit, az Országgyűlési Múzeum kutatásvezetője

Ő szerkeszti, szervezi az Országház Könyvkiadó legnépszerűbb könyvsorozatát, az Országházi sétákat, melynek eddig 6 kiadványa jelent meg, és további tervezett kötetei vannak. Mindezeket a publikációkat az általa vezetett Tisza Kálmán program eredményeire alapozza, amely három éve folyamatosan tárja föl az Országház építésének, művészetének történetét. Ennek a munkának az eredménye az Országház díszesebb termeinek elnevezése, illetve a Pázmándy Dénes teremben kialakított arcképcsarnok rekonstruálása, restaurálása, majd szakszerű elhelyezése. A tudományos kutatómunkában és könyvkiadói tevékenységben való szerepvállalása mellett állandó résztvevője és szervezője pedagógiai programjainknak. A Demokráciajáték és a Mint-a-Parlament elnevezésű foglalkozások jelenlegi szerkezetének megalkotója. Sokrétű munkájának végzésében elhivatottság, lelkesedés, kreativitás és magas szakmai színvonal jellemzi.

 

Dr. Palkó Katalin, a Gazdasági bizottság titkárságvezetője

Egy néhány hónapos időszakot leszámítva 1999 februárja óta dolgozik a Bizottsági Főosztályon újabb díjazottunk. Munkáját a Gazdasági bizottságnál kezdte, ezt követően az Informatikai és távközlési, majd az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság titkárságán dolgozott, emellett közreműködött több vizsgálóbizottság bizottsági munkatársi feladatainak ellátásában is. Az elmúlt csaknem húsz évben kiváló munkakapcsolatot alakított ki a bizottságok elnökeivel és tagjaival, akik biztonsággal támaszkodhattak szakmai ismereteire és tapasztalatára. Jelenleg – szakmai főtanácsadóként – a legszélesebb feladatkörrel rendelkező állandó bizottság, a Gazdasági bizottság titkárságát irányítja. Munkáját magas színvonalon, példamutató pontossággal és igényességgel végzi. Szakterületének kiváló ismerője, szakmai kérdésekben megfogalmazott véleménye mindig alapos és megbízható. Munkája mellett éveken át tevékenyen közreműködött a parlamenti ösztöndíjas program szervezésében, majd a ParLex fejlesztésében és a Bizottsági Főosztályon folyó oktatásában. Szakmai elhivatottsága példaértékű, kollégáival, valamint a tárcák, a frakciók és a társszervezetek szakértőivel kiváló és szoros szakmai és emberi kapcsolatot ápol.

 

dr. Rajos Ildikó, a Kodifikációs Főosztály munkatársa

1994 szeptemberében csatlakozott az akkor még kis létszámú Jogi főosztályhoz, és az azóta eltelt 24 évben is megbízható tagja a Kodifikációs Főosztálynak. Egyik alapfeladata a törvényjavaslatok és határozati javaslatok szakmai véleményezése, a tárgyaló bizottságok és a Törvényalkotási bizottság munkájának segítése, de jogi állásfoglalásokat is készít az Országgyűlés és a Hivatal működésére vonatkozó kérdésekben, és aktívan részt vesz a Törvényhozási Igazgatóság által szerkesztett parlamenti kiadványok elkészítésében is. Munkáját mindig lelkiismeretesen, precízen végzi, szakértelme mellett segítőkészség és kedvesség jellemzi, amelyet mind kollégái, mind az újonnan belépők vagy a rábízott gyakornokok is tanúsíthatnak. Kiváló jogtudása mellett a művészettörténet is közel áll a szívéhez, az Országház építéstörténetének, belsőépítészeti elemeinek kiváló ismerője, szívesen mutatja meg eme csodás épületet és mesél a történetéről az általa mentorált joghallgatóknak.

 

Magyarné Szórád Nóra, a Pénzügyi OsztályFőosztályvezető-helyettese

Az Igazságügyi Minisztériumból 1997. május 1-én került az Országgyűlés Hivatalához és a Pénzügyi Osztály vezetője lett, 2001. június 1.-től főosztályvezető helyettes, majd 2011. november 1.-től szakmai főtanácsadói címet kapott. Munkájával jelentős szerepet vállal a hivatali előirányzatokkal való gazdálkodásban, a szervezeti egységek, a képviselőcsoportok, az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók pénzügyi kereteinek felügyeletében, valamint a pénzforgalommal kapcsolatos feladatok lebonyolításában. Az elmúlt időszakban jelentős feladata volt a Kossuth téri beruházások pénzügyi elszámolásainak lebonyolítása, valamint az Országgyűlésről szóló törvény és annak módosításával együtt járó változások miatti munkaszervezés. Új feladatot hozott az osztály életében a Forrás integrált pénzügyi-számviteli rendszer bevezetése és használata is, melyben kiemelt szerepet kapott.  

 

Magyary Gábor, üzemfenntartási diszpécser

2012. július 19. óta dolgozik az Országgyűlés Hivatalában. Kezdetben a Gondnokság munkatársa volt, ahol lelkiismeretes munkájával kitűnt kollégái közül. A Steindl Imre Program keretében készült létesítmények átadásakor – elektroműszerész szakképesítését hasznosítva – diszpécser beosztásba került. Személyisége és a Kossuth téri létesítmények zavartalan működtetése iránti elkötelezettsége jelentősen hozzájárult a Műszaki Főosztály égisze alatt egy új feladatkör, a diszpécseri szolgálat kialakításához. Mindennapi tevékenységét kezdettől fogva nagy munkabírással, precizitással, a nap bármely időszakában elérhetően, környezete elismerésével végzi. Munkájával hozzájárul a Látogatóközpont és a mélygarázs garanciális problémáinak kezeléséhez, a használat során felmerülő változtatási igények végrehajtásához. Ezen létesítmények működésének biztosítása és kiemelt jelentőségű munkája példaértékű.

 

Szanathy-Szabó Zoltán, ügyfélszolgálati csoportvezető

Az ELTE Tanárképző Főiskola elvégzése után került az Országgyűlés Hivatalához 2000 szeptemberében informatikai ügyfélszolgálati munkatársként. Az elmúlt 18 évben folyamatosan az ügyfélszolgálaton dolgozott, lelkiismeretesen látva el a rá bízott feladatokat. Ennek eredményeként 2016-ban csoportvezetői megbízást kapott, amit nagy lelkesedéssel, fegyelemmel odaadással végez. Megbízható, jó szervező, összefogja és hatékonyan irányítja munkatársait. Mindezek alapján jogosan kapott szakmai tanácsadói címet. Szakmai fejlődésére is figyelmet fordít, mellette idegen nyelveket tanul. Munkatársai maximálisan támaszkodhatnak rá mind a munkával, mind magánéleti gondjaikkal kapcsolatban.

 

Návay Lajos díj

 

Czakó Judit, a Közszolgálati Főosztály főosztályvezetője

1994-ben kezdte pályafutását az Országgyűlés Hivatalánál, a Munkaügyi Osztályon lett előadó. 2000. november 1-én tanácsadói megbízást kapott, 2005-ben főosztályvezető-helyettes, 2014-ben a Közszolgálati Iroda irodavezetője lett, majd 2016-ban a bérszámfejtési feladatoknak a Gazdasági Főosztályról történő átvétele után a Közszolgálati Főosztály vezetőjévé nevezték ki. Feladatainak elvégzése során mintegy 2500 fő illetményének, járandóságának ügyintézését és kifizetését irányítja. Körültekintően vezeti a főosztályt, nagy figyelmet szentel a határidők betartására, így segítve a Hivatal vezetését. Munkáját a szakszerűség, a pontosság, az elkötelezettség és a segítőkészség jellemzi. Külön meg kell említeni azt a nagyfokú empátiás képességét, amellyel a hivatali ügyeken túlmenően is kezeli a munkatársak kéréseit, segít gondjaik megoldásában. Ennek tudható be, hogy mind az országgyűlési képviselőkkel, mind a Hivatal munkatársaival kiválóan együttműködik, mindent megtesz az esetleg felmerülő nehézségek áthidalására.

 

Országgyűlés Sajtóirodája