Lezárva: 2018. január 26.

Lezárult egyeztetési eljárások

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2015. március 9-i, 2015. november 16-i, 2016. szeptember 26-i, 2017. április 18-i valamint 2017. november 7-i ülésén egyhangúlag döntött egyeztetési eljárások megindításáról. Az egyeztetési eljárások az alábbi uniós tervezetek vonatkozásában zárultak le:

 

  • Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról [COM (2015) 46, 2015/0026 (COD)]

A javaslatot az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottsága 2015. április 8-i ülésén vitatta meg és alakította ki álláspontját. Az Európai ügyek bizottsága először 2015. április 8-i ülésen hallgatott meg tájékoztatót a javaslat lényeges elemeiről, illetve a Kormány álláspontjáról. Állásfoglalás elfogadására az Európai ügyek bizottsága 2015. április 27-i ülésén került sor. Az uniós döntéshozatal állásáról a Kormány 2015. július 20-án írásban tájékoztatta az Európai ügyek bizottságát. Az elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. május 21-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

  • Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról [COM (2015) 10, 2015/0009 (COD)]

A javaslatot az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 2015. április 8-i ülésén, a költségvetési bizottság 2014. április 13-i ülésén vitatta meg és alakította ki álláspontját. Az Európai ügyek bizottsága 2016. február 16-i, majd 2015. március 24-i ülésén hallgatott meg tájékoztatót a javaslat lényeges elemeiről, illetve a Kormány álláspontjáról. Állásfoglalás elfogadására az Európai ügyek bizottsága 2015. május 11-i ülésén került sor. Az uniós döntéshozatal állásáról a Kormány 2015. július 20-án írásban tájékoztatta az Európai ügyek bizottságát. Az elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. július 1-jén jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

Az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke, Jyrki Katainen 2015. április 17-i budapesti látogatása során az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága, Gazdasági bizottság és Költségvetési bizottság tagjaival folytatott eszmecserét az európai beruházási tervről, valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alapról.

  • Javaslat- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az utas‑nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében [COM (2011) 32, 2011/0023 (COD)]

Az egyeztetési eljárásban kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottsága 2015. április 22-i ülésén vitatta meg a javaslat lényeges elemeit, az uniós döntéshozatal állását és a Kormány álláspontját. A tanácskozást követően a bizottsága elfogadta véleményét.

A javaslat lényeges elemeit, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Simonné dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár asszony (Belügyminisztérium) mutatta be az Európai ügyek bizottsága 2015. november 2-i ülésén. A napirendi pont megvitatásánál jelen voltak Szanyi Tibor és Szájer József EP-képviselők.

Az Európai ügyek bizottsága állásfoglalására 2015. december 8-án került sor zárt ülés keretében. A 2016. április 21-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. május 4-én jelent meg, az uniós döntéshozatal állásáról a Kormány írásban tájékoztatta az Európai ügyek bizottságát, így az egyeztetési eljárás lezárult.

  • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 341; 2015/0149 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága első alkalommal 2016. február 29-én vitatta meg a javaslat fő pontjait, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Lenner Áron Márk belgazdaságért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) expozéját követően.

Az egyeztetési eljárásban kijelölt Fenntartható fejlődés bizottsága 2016. március 21-i ülésén alakította ki véleményét a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

Az Európai ügyek bizottsága állásfoglalására 2016. szeptember 12-én került sor zárt ülés keretében. A 2017. június 26-án elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. július 28-án jelent meg így az egyeztetési eljárás lezárult.

  • A Tanács rendelete az Európai Ügyészség létrehozásáról [COM (2013) 534, 2013/0255 (APP)]

A javaslatot az Európai ügyek bizottsága először 2013. szeptember 23-i ülésén vitatta meg; a javaslat lényeges elemeit Dr. Csonka Péter, az Európai Bizottság tanácsadója, valamint Kara Ákos, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője ismertette. Az Európai ügyek bizottsága 2013. október 14-15-i ülésein lefolytatta a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát a javaslat vonatkozásában. Az Európai ügyek bizottsága által benyújtott J/12694. számú jelentést elfogadó 87/2013. (X.22.) OGY határozatban az Országgyűlés megállapította a szubszidiaritás elvének megsértését a fenti rendelettervezet vonatkozásában. E rendelettervezettel kapcsolatban az Országgyűlés mellett a ciprusi Képviselőház, a cseh Szenátus, a francia Szenátus, az ír parlament, a máltai Képviselőház, a román Képviselőház, a szlovén nemzetgyűlés, a svéd parlament, a holland Képviselőház és Szenátus, a brit Alsóház és Lordok Háza fogadott el indokolt véleményt. Részletesebben lásd a parlamentek közötti információcserét elősegítő IPEX honlap adatait:

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130534.do

A fent említett uniós jogalkotási javaslat esetében a jogalap az EUMSZ. 86. cikke, amely alapján a javaslat elfogadásához a Tanácsban egyhangú támogatás szükséges, s különleges jogalkotási eljárás alkalmazandó. Ennek alapján a sárga lapos eljárás esetében szükséges küszöbszám – a 2. jegyzőkönyv 7. cikkének (2) bekezdésében foglalt utaló szabály alapján – egynegyed, azaz 14 szavazat.

A nemzeti parlamentektől beérkezett indokolt vélemények értékelése során az Európai Bizottság megállapította, hogy a vélemények 18 szavazatot érnek, amely meghaladta az uniós szerződésekhez csatolt 2. számú jegyzőkönyvben meghatározott küszöbértéket. Az Európai Bizottság lefolytatta az uniós jogalkotási javaslat felülvizsgálatát a 2. jegyzőkönyvben rögzített ún. sárga lapos eljárás szerint, és úgy határozott, hogy változtatások nélkül fenn kívánja tartani a javaslatot. Az Európai Bizottság érvelését közleményben [COM (2013) 851] fogalmazta meg. A testület továbbá külön levélben válaszolt az egyes tagállami parlamentek által indokolt véleményben megfogalmazott aggályokra és következtetésekre. Az Európai Bizottság 2014. március 14-én küldött választ az Országgyűlés indokolt véleményében megfogalmazott aggályokra. Az angol nyelvű levél az alábbi linken érhető el:

 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/APP20130255/huors.do

Az egyeztetési eljárás megindítását követően az Európai ügyek bizottsága 2015. április 13-i, majd 2015. november 9-i ülésén tekintette át az uniós döntéshozatal állását. A Kormány álláspontját Dr. Miskolczi Barna miniszteri biztos (Igazságügyi Minisztérium) mutatta be a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

Az egyeztetési eljárásban kijelölt szakbizottság, az Igazságügyi bizottság 2015. május 11-i ülésén vitatta meg a javaslatot és alakította ki véleményét.

Az Európai Bizottság igazságügyért, fogyasztóvédelemért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagja, Vĕra Jourová biztos asszony 2015. február 26-i budapesti látogatása során eszmecserét folytatott az Európai ügyek bizottsága tagjaival, s a tanácskozáson szó esett az Európai Ügyészség létrehozására irányuló rendelettervezetről is. Az Európai Bizottság igazságügyért, fogyasztóvédelemért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagja 2016. december 5-én szóban tájékoztatta az Európai ügyek bizottságát az uniós döntéshozatal állásáról.

Ezt követően a Kormány álláspontját Dr. Kecsmár Krisztián, európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár ismertette. Állásfoglalás elfogadására az Európai ügyek bizottsága 2016. december 5-i zárt ülésén került sor.

A fenti uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága legutóbb 2017. szeptember 18-i ülésén tárgyalta. A kormány álláspontjáról továbbá az uniós döntéshozatal állásáról Dr. Kecsmár Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium  európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár adott tájékoztatást.

A 2017. október 12-án elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. október 31-én jelent meg így az egyeztetési eljárás lezárult.

  • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapírosítás közös szabályainak meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 472; 2015/0226 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága első alkalommal 2016. március 16-án vitatta meg a javaslat fő pontjait, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) expozéját követően. Az egyeztetési eljárásban kijelölt Gazdasági bizottság 2016. április 5-i ülésén alakította ki véleményét a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában. Az uniós döntéshozatal állásáról Balogh László helyettes államtitkár az Európai ügyek bizottsága 2016. október 10-i ülésén számolt be.

A 2017. december 12-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. december 28-án jelent meg így az egyeztetési eljárás lezárult.

  • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 473; 2015/0225 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága első alkalommal 2016. március 16-án vitatta meg a javaslat fő pontjait, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Balogh László pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) expozéját követően. Az egyeztetési eljárásban kijelölt Gazdasági bizottság 2016. április 5-i ülésén alakította ki véleményét a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában. Az uniós döntéshozatal állásáról Balogh László helyettes államtitkár az Európai ügyek bizottsága 2016. október 10-i ülésén számolt be.

A 2017. december 12-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. december 28-án jelent meg így az egyeztetési eljárás lezárult.