1

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

T/1662.. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Elõadó:

Dr.Lakos László

földmûvelésügyi miniszter

Budapest, 1995. november

Törvényjavaslat

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Az Országgyûlés

felismerve azt, hogy valamennyi vadon élõ állatfaj a Föld megújuló

természeti erõforrásainak, valamint a biológiai életközösség pótolhatatlan

része,

tudatában annak, hogy a vadon élõ állat esztétikai, tudományos,

kulturális, gazdasági és genetikai értékek hordozója, s ezért - mint az egész

emberiség és nemzetünk kincsét - természetes állapotukban a jövõ nemzedékek

számára is meg kell õrizni,

a természet védelme, a vadállomány ésszerû hasznosítása érdekében a

következõ törvényt alkotja:

I. Fejezet

BEVEZETE RENDELKEZESEK

A törvény tárgya

1. §

(1) E törvény a Magyar Köztársaság területén vadon élõ állatfajok közül a

vadászható állatfajok természetes állapota fenntartásának igényével

tartalmazza a vadászható állatfaj és élõhelyének védelme, a vadgazdálkodás, a

vadászat, továbbá a vad által és a vadászat során, valamint a vad

elpusztításával okozott károk megtérítésének szabályait, továbbá a vadászati

jog jogellenes hasznosítása során alkalmazható bírságokat és egyéb

szankciókat, a vadászati igazgatással összefüggõ állami feladatokat és

hatásköröket.

(2) A földmûvelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a

természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítja

meg a Magyarországon honos, elõforduló, engedéllyel telepített, vagy átvonuló,

természetvédelmi oltalom alatt nem álló vadászható állatfajokat (a

továbbiakban: vad).

(3) A törvény hatálya nem terjed ki a természetes élõ környezetben, vadon

élõ, nem vadászható állatfajra, valamint arra a vadra, amelyet nem a vadászati

jog hasznosítása érdekében tartanak bekerített helyen.

A vadászati jog

2. §

A vadászati jog:

a) a vad, valamint élõhelyének védelmével és

b) a vadgazdálkodással kapcsolatos továbbá

c) a vadászterületen szabadon élõ vadnak az arra jogosult által történõ

elejtésére, elfogására,

d) a hullatott agancs, valamint a vadászható szárnyas vad tojásának

gyûjtésére, továbbá az elhullott vad (ide értve annak trófeáját is)

elsajátítására való

kötelezettségek és jogosultságok összessége.

3. §

(1) A vadászati jog - mint vagyonértékû jog - az önálló vadászterület (a

továbbiakban: vadászterület) földtulajdonjogának elválaszthatatlan része.

(2) Amennyiben vízfelület is része a vadászterületnek, a vadászati jog a

meder tulajdonjogának elválaszthatatlan része.

4. §

(1) Ha a vadászterület

a) kizárólag egy személy - ide értve a Magyar Államot is - tulajdonában

van, e személyt a vadászati jog önállóan (a továbbiakban: önálló vadászati

jog),

b) több személy - ide értve a Magyar Államot is - tulajdonában van, a

vadászati jog a vadászterület tulajdonosait tulajdonostársként osztatlanul (a

továbbiakban: társult vadászati jog)

illeti meg.

(2) Társult vadászati jog esetében a vadászterület tulajdonosainak egymás

közti jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó

rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

5. §

A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos kötelezettségeket

és jogokat - a vad védelmére vonatkozó szabályok elsõdlegessége mellett - az

erdõgazdálkodásra, a halgazdálkodásra, a természetvédelemre, az

állatvédelemre, az állategészségügyre, a termõföld-hasznosításra, valamint a

növényvédelemre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell

alkalmazni.

A vadászatra jogosult

6. §

(1) Önálló vadászati jog esetén vadászatra jogosultnak a vadászterület

tulajdonosát kell tekinteni.

(2) Társult vadászati jog esetén vadászatra jogosultnak a vadászterület

tulajdonosainak közösségét kell tekinteni.

(3) A vadászati jog haszonbérbeadása esetén vadászatra jogosultnak a

haszonbérlõt kell tekinteni.

(4) A vadászatra jogosultat (a továbbiakban: jogosult) a vadászati hatóság

nyilvántartásba veszi.

7. §

(1) A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos

kötelezettségek és jogok e törvényben foglaltak szerinti teljesítéséért a

jogosult felel.

(2) A jogosult az õt megilletõ vadászati jogot az e törvényben foglaltak

alapján köteles gyakorolni vagy hasznosítani.

A vadászterület

8. §

(1) Vadászterületnek minõsül - hasznosítási formájától függetlenül - az a

földterület, valamint vízfelület, amely a háromezer hektárt eléri, és

szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá ahol a

vad

a) a szükséges táplálékot megtalálja,

b) természetes szaporodási feltételei, valamint

c) természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.

(2) Nem minõsül vadászterületnek és a vadászterület kiterjedésének

megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található:

a) település közigazgatási belterületét, valamint

b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,

c) gazdasági célú tanya, valamint major,

d) temetõ,

e) nem mezõ-, erdõ-, vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely,

f) repülõtér,

g) közút, továbbá

h) vasút

területét.

A vad tulajdonjoga

9. §

(1) A vad az állam tulajdonában van.

(2) A vadászterületen elejtett, elfogott vad, a hullatott agancs, a szárnyas

vad tojása, az elhullott vad teteme (ide értve annak trófeáját is) a jogosult

tulajdonába kerül, kivéve, ha a más vadászterületrõl átváltott sebzett vadat a

jogosult hozzájárulásával ejtik el. Ez utóbbi esetben a sebzés helye szerinti

jogosult tulajdonába kerül a vad.

(3) A nem vadászterületen elhullott vad teteme, valamint a hullatott agancs a

fellelés helye szerinti jogosult tulajdonába kerül.

(4) A vadaskertben, a vadasparkban tartott vad - a vadaspark fenntartójával

kötött eltérõ megállapodás hiányában - a jogosult tulajdonában van.

(5) A gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, a vaddisznó, illetve az õz

elejtésének minõsül az elsõ halálos lövés leadása.

(6) Az (5) bekezdésben nem említett vad elejtésének minõsül a vad

helybenmaradását eredményezõ lövés leadása.

(7) A vad elfogásának minõsül annak mozgásképtelenné tétele útján élve

történõ birtokbavétele.

A vadászati jog gyakorlása, hasznosítása

10. §

(1) Önálló vadászati jog esetén a vadászati jog gyakorlásának minõsül, ha a

jogosult:

a) e törvényben elõírt feltételek megléte esetén vadászterületén saját

maga vadászik;

b) általa meghívott vadász számára biztosítja a vadászat lehetõségét (a

továbbiakban: vendégvadászat);

c) külön megállapodás alapján biztosítja más vadász számára meghatározott

fajú és darabszámú vad vadászatát (a továbbiakban: bérvadászat).

(2) Önálló vadászati jog esetén a vadászati jog hasznosításának minõsül annak

haszonbérbeadása.

11. §

(1) Amennyiben a vadászterület kizárólagosan állami tulajdonban van, az állam

vadászati jogát a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szerve

útján - nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján és a vadászati jog

haszonbérbeadásával - hasznosíthatja, kivéve, ha e vadászterületen az állam

vadászati jogának hasznosításáról állami szerv, vagy legalább többségi állami

tulajdonban levõ gazdasági társaság útján gondoskodik. Ebben az esetben

jogosultnak az állami szervet, illetõleg a gazdasági társaságot kell

tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosult több kizárólag állami tulajdonban levõ

vadászterületet is hasznosíthat.

(3) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a Magyar

Államot megilletõ vadászati jog hasznosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat

az állam nevében külön törvény szerint tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter

- a földmûvelésügyi miniszterrel (a továbbiakban: miniszter), valamint védett

természeti területek esetében a természetvédelemért felelõs miniszterrel

egyetértésben - teszi meg.

(4) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) kezelésében, illetve

használatában levõ területeket érintõen a (3) bekezdésben foglaltak

végrehajtásához a honvédelmi miniszter egyetértése is szükséges.

12. §

Társult vadászati jog esetén a föld tulajdonosai

a) a tulajdonosi képviselet formájáról, a képviselõ személyérõl;

b) a vadászterület határának megállapítására, megváltoztatására irányuló

e törvényben foglaltaknak megfelelõ tartalmú kérelem elõterjesztésérõl;

c) a vadászati jog gyakorlásának, illetõleg hasznosításának módjáról,

feltételeirõl

a földterület nagysága szerinti tulajdoni hányaduk arányában számított

kétharmados szótöbbséggel határoznak, és tulajdoni hányaduk arányában viselik

a vadászati jog gyakorlásával, vagy hasznosításával kapcsolatos terheket,

valamint részesednek annak hasznaiból.

13. §

(1) Társult vadászati jog esetén a vadászati jog gyakorlásának minõsül:

a) a társult földtulajdonosok által az e törvényben elõirt feltételekkel

folytatott vadászat;

b) a vendégvadászat;

c) a bérvadászat.

(2) Társult vadászati jog esetén a vadászati jog hasznosításának minõsül

annak haszonbérbeadása.

(3) A 12. § szerinti kérdésekben hozott határozatot írásba kell foglalni. A

határozatról készült és két tanúval hitelesített okirat egy-egy példányát a

vadászati hatóságnak tizenöt napon belül meg kell küldeni.

14. §

(1) A 12. § szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát a vadászterület

bármely tulajdonosa kezdeményezheti, melyrõl a kezdeményezõnek a vadászati

hatóság és az érintett települések önkormányzata hirdetõtábláján legalább

harminc napra hirdetményt kell közzé tennie. A hirdetménynek tartalmaznia kell

a határozathozatal helyét, idõpontját és tárgyát, valamint a képviselet

szabályaira való figyelmeztetést is.

(2) Érvényes határozat csak az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ

tartalmú hirdetményben megjelölt határidõ lejáratát követõen hozható.

(3) Amennyiben több földtulajdonos - a Magyar Állam kivételével - a

kialakítandó vadászterületen külön-külön száz hektárt el nem érõ

földtulajdonnal rendelkezik, és e tulajdonosok a határozathozatal idõpontjáig

közös képviseletükrõl másként nem gondoskodnak, a 12. § szerinti kérdésekkel

kapcsolatos jognyilatkozatokat a tulajdonos törvényes képviselõjeként az

érintett föld fekvésének helye szerint illetékes települési önkormányzat

jegyzõje jogosult megtenni.

(4) Amennyiben az (1)-(3) bekezdés alapján meghozott határozattal a

kisebbségben maradt tulajdonosok nem értenek egyet:

a) önálló vadászterület kialakítását vagy más vadászterülethez való

csatlakozást kezdeményezhetik, feltéve hogy a tulajdonukban levõ terület

természetben összefüggõ egységet alkot, és az e törvényben írt feltételeknek

megfelel;

b) és a határozat az okszerû gazdálkodást sérti, vagy a kisebbség jogos

érdekeinek lényeges sérelmével jár, a kisebbség a határozatot annak

meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál megtámadhatja.

(5) A 12. § szerinti kérdésekben hozott határozat a vadászterület mindenkori

tulajdonosát a vadászati jog haszonbérbeadása esetén a haszonbérleti szerzõdés

idõpontjának lejártáig, egyébként a vadgazdálkodási üzemterv érvényessége

idejéig köti.

A vadászati jog haszonbérlete

15. §

(1) A vadászati jog haszonbérletére a Polgári Törvénykönyvnek a mezõgazdasági

haszonbérletre vonatkozó szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.

(2) A mezõgazdasági földterület haszonbérbeadása csak a felek e törvényben

írtaknak megfelelõ tartalmú megállapodása esetében jelenti egyben a vadászati

jog haszonbérbeadását is.

16. §

(1) A vadászati jog haszonbérlõje lehet:

a) vadászjeggyel rendelkezõ tagokból álló egyesület (a továbbiakban:

vadásztársaság);

b) a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve;

c) kizárólagosan belföldi tulajdonban levõ mezõgazdasági, illetõleg

erdõgazdálkodás ágazatba sorolt gazdasági társaság, közhasznú társaság,

szövetkezet, továbbá az erdõbirtokossági társulat, feltéve, ha a vadászterület

több mint a felét mezõgazdasági, erdõgazdálkodási vagy természetvédelemmel

összefüggõ gazdasági tevékenység folytatása céljából használja.

(2) Egy haszonbérlõ - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - legfeljebb egy

vadászterület vadászati jogára köthet érvényesen haszonbérleti szerzõdést.

(3) A vadászati jog haszonbérletére kötött szerzõdés megszûnésekor - a felek

eltérõ megállapodásának hiányában - az új jogosult köteles megtéríteni a

korábbi haszonbérlõ által létesített vadgazdálkodási, vadászati rendeltetésû

létesítmények, berendezések ellenértékét. A vadgazdálkodási, vadászati

rendeltetésû létesítmények, berendezések körét a miniszter rendeletben teszi

közzé.

(4) A vadászterület a törvény hatálybalépését követõen történt ismételt

haszonbérbeadása esetén a korábbi haszonbérlõt e törvény alapján

elõhaszonbérleti jog illeti meg. Az elõhaszonbérleti jog gyakorlására a

Polgári Törvénykönyvnek az elõvásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseit kell

megfelelõen alkalmazni.

17. §

(1) A haszonbérleti szerzõdésnek tartalmaznia kell:

a) becslés alapján a haszonbérbeadás idõpontjában a vadászterületen élõ

vadállomány faj- és darabszámát;

b) a vadászterületen található vadgazdálkodási és vadászati létesítmények

leírását, azok tulajdoni, illetõleg használati viszonyait, a létesítési,

illetõleg fenntartási költségek viselését;

c) a haszonbérlõ kötelezettségvállalását arról, hogy a haszonbérleti

szerzõdés idõtartama alatt a vadállományt a jóváhagyott vadgazdálkodási

üzemtervnek megfelelõ szinten tartja;

d) a vadászterületen nem bérvadászként vagy vendégvadászként vadászók

legmagasabb létszámát;

e) a szerzõdésben foglaltak teljesítésének biztosítására szolgáló

mellékkötelezettségek vállalását.

(2) A haszonbérleti díj mértékét az adott vadászterület vadállományának

összetételére a terület hasznosítási módjára tekintettel kell megállapítani.

(3) A vadászati jog haszonbérletére kötött szerzõdést határozott idõre, a

vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv érvényességének

idõtartamára kell megkötni.

(4) A bérbeadó a vadászati jog haszonbérletére kötött szerzõdést azonnali

hatállyal felmondhatja, ha a haszonbérlõ:

a) a haszonbérleti szerzõdésben vállalt, valamint az e törvényben írt

kötelezettségeit a teljesítésre megfelelõ határidõt tartalmazó felszólítás

ellenére sem teljesíti, és ezáltal a vadászati jog szakszerû hasznosítását a

mezõ-, illetõleg erdõgazdálkodás, a mesterséges vizekben folytatott halászat,

valamint a természetvédelem érdekeit súlyosan veszélyezteti;

b) a vadászati jogot alhaszonbérletbe adja.

(5) Nem minõsül a vadászati jog alhaszonbérletbe adásának a vendégvadászat,

valamint a bérvadászat.

(6) Amennyiben a haszonbérleti szerzõdés idõtartama alatt a haszonbérlõ

megszûnik, jogutódja hat hónapon belül egyoldalú jognyilatkozattal, és

változatlan feltételekkel folytathatja a haszonbérleti jogviszonyt, feltéve,

ha rendelkezik a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához szükséges e

törvény szerinti feltételekkel. Ha a jogutód e határidõn belül igényét nem

érvényesíti, akkor a haszonbérleti szerzõdés további harminc nap elteltével

megszûnik.

18. §

(1) A vadászati jog haszonbérletére kötött szerzõdést annak aláírásától

számított hatvan napon belül a vadgazdálkodási üzemtervvel együtt a

haszonbérlõnek a vadászati hatósághoz jóváhagyás végett be kell nyújtania. A

kérelem benyújtása egyidejûleg a haszonbérlõ jogosultként történõ

nyilvántartásbavételi kérelemnek is minõsül.

(2) A vadászati jog haszonbérletére kötött szerzõdést a vadászati hatóság, az

erdõt érintõ rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, védett természeti

területet érintõ rész vonatkozásában pedig a természetvédelmi hatóság elõzetes

szakhatósági hozzájárulásával hagyja jóvá. A vadászati hatóság a szerzõdés

jóváhagyásával egyidejûleg határoz a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáról,

valamint a haszonbérlõ jogosultként történõ nyilvántartásbavételérõl is.

(3) Az (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a vadászati jog

haszonbérletére kötött szerzõdés módosításakor is.

(4) A vadászati hatóság nem hagyja jóvá a vadászati jog haszonbérletére

kötött szerzõdést, amennyiben nem biztosított:

a) hogy a vadászterületen egy vadászra legalább száz hektár

vadászterület-hányad jusson;

b) a vadgazdálkodási üzemtervben foglaltak - ide értve annak

természetvédelmi elõírásait is - végrehajtása; továbbá

c) ha a haszonbérleti díj mértékét nem a 17.§ (2) bekezdésében foglaltak

figyelembevételével állapították meg.

(5) A vadászati hatóság a (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételtõl

eltérhet, amennyiben a vadászati jog szakszerû gyakorlása, vagy hasznosítása

egyébként biztosítható.

(6) A vadászati hatóságnak a vadászati jog haszonbérlete körében hozott

határozata elleni bírósági felülvizsgálat során a bíróság - a polgári

perrendtartás a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának

szabályai szerint - a határozatot megváltoztathatja.

A vadászterület határának megállapítása

19. §

(1) A vadászterület határát a kialakítandó vadászterület tulajdonosának -

társult vadászati jog esetén a kialakítandó vadászterület tulajdonosai

képviselõjének - kérelmére az erdõt érintõ rész vonatkozásában az erdészeti

hatóság, védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság,

a HM kezelésében, illetve használatában levõ rész vonatkozásában a HM elõzetes

szakhatósági hozzájárulásával a földterület, illetve a vízfelület fekvése

szerint illetékes vadászati hatóság határozatban állapítja meg.

(2) A vadászterület határának megállapításánál figyelemmel kell lenni:

a) a vadászterület rendeltetésére;

b) a vadászterületté minõsíthetõ föld tulajdoni, használati viszonyaira;

c) a vad mozgási körére, életfeltételeire, védelmére, valamint az élõhely

ökológiai adottságaira;

d) az érintett földrészletek mûvelési ágára;

e) a területen mezõ-, erdõ-, vagy vadgazdálkodási tevékenységet folytató

szervezet belsõ szervezeti felépítésére;

f) a vízfelületen való biztonságos vadászat lehetõségére;

g) az erdõgazdálkodói üzemterv elõírásainak betartásának lehetõségére;

h) államhatár esetében a szükséges védõtávolságra, továbbá arra, hogy

i) zárványterület ne keletkezzen;

j) a háromezer hektár vagy azt meghaladó természetvédelem alatt álló

területek - a védelmükhöz szükséges övezettel együtt - lehetõleg önálló

vadászterületet képezzenek;

k) a háromezer hektárnál kisebb területû természetvédelem alatt álló

területek lehetõleg egy vadászterületre essenek.

(3) A vadászati hatóság a vadászterület legkisebb mértéktõl - a (4)

bekezdésben foglalt eset kivételével - ötszáz hektárral eltérhet, amennyiben a

kialakítandó vadászterületen a vadászati jog szakszerû gyakorlása, illetõleg

hasznosítása egyébként biztosított.

(4) Különleges rendeltetésû vadászterület esetén az azt elrendelõ határozat a

vadászterület legkisebb területmértéktõl korlátozás nélkül eltérhet,

amennyiben a kialakítandó vadászterületen a vadászati jog szakszerû

gyakorlása, illetõleg hasznosítása egyébként biztosított.

20. §

(1) A vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási üzemterv

idõtartamára érvényes.

(2) A vadászterület határának megváltoztatásakor - ide értve a

vadászterületek egyesítését, megosztását is - a vadászati hatóságnak

egyidejûleg határoznia kell a vadászati jog haszonbérletérõl, valamint a

vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáról is.

(3) A vadászati hatóság nem utasíthatja el a vadászterület határának

megállapítására irányuló kérelmet, ha :

a) a kérelemben javasolt határ megfelel az e törvényben írt feltételeknek

és

b) a szomszédos vadászterülettel való érintkezés esetében az érintettek

az e törvényben írtaknak megfelelõ tartalmú egyezséget kötnek.

(4) Amennyiben a vadászterület határának megállapítására, megváltoztatására

irányuló kérelem nem felel meg az e törvényben foglalt feltételeknek,

illetõleg ha az érintettek a vadászati hatóság által közölt idõpontig az e

törvényben foglaltaknak megfelelõ tartalmú egyezséget nem kötnek, a vadászati

hatóság a vadászterület határát a vadászati jog kényszerhasznosítására

vonatkozó szabályok szerint hivatalból állapítja meg.

A vadászterület rendeltetésének megállapítása

21. §

(1) A vadászterület rendeltetése szerint:

a) vadgazdálkodási vagy

b) különleges

rendeltetésû lehet.

(2) A vadászterület különleges rendeltetését a jogosult kérelmére a miniszter

- a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben - határozatban

állapítja meg, ha:

a) azt a vad génállományának megõrzése szükségessé teszi;

b) oktatási-kutatási célból szükséges; valamint

c) a természetvédelmi érdekek érvényesítése ezt szükségessé teszik.

(3) A különleges rendeltetésû vadászterületen a vadászati jog hasznosításával

kapcsolatos különleges feltételeket a határozat állapítja meg.

(4) A vadászterület különleges rendeltetésének közérdekbõl történõ

megállapítását:

a) a miniszter,

b) a természetvédelemért felelõs miniszter,

c) az oktatásért felelõs miniszter

kezdeményezheti. A határozat meghozatalára a (3)-(4) bekezdésben foglaltakat

kell alkalmazni.

(6) A vadászterület közérdekbõl történõ különleges rendeltetésû

vadászterületté való minõsítésébõl eredõ többletköltség megtérítésérõl az azt

kezdeményezõ köteles gondoskodni.

Vadaskert létesítése

22. §

(1) A vadaskert a vadászterület gímszarvas, dámszarvas, muflon, valamint

vaddisznó tartása, tenyésztése, vadászata céljából arra alkalmas vadászati

rendeltetésû kerítéssel elzárt, száz hektárt meghaladó része.

(2) A vadaskertben történõ vadászat alkalmával e törvénynek a vadászati

tilalmi idõkre, és a vadászterület vadeltartó képességére vonatkozó elõírásait

nem kell alkalmazni.

(3) A vadászterület vadaskert létesítése céljából történõ bekerítését a

földterület tulajdonosának, használójának elõzetes hozzájárulásával, a

jogosult kérelmére a miniszter - természetvédelem alatt álló terület esetében

a természetvédelmért felelõs miniszterrel, a HM kezelésében illetve

használatában levõ terület esetében a honvédelmi miniszterrel egyetértésben -

határozatban engedélyezi.

(4) A vadászterület engedély nélküli bekerítése a vadgazdálkodási szabályok

megsértésének minõsül.

(5) A vadászterület engedély nélküli bekerítése esetén a vadászterület

bekerítését engedélyezõ hatóság határoz a kerítés fennmaradásról, vagy annak

lebontásáról. A kerítés fennmaradásának engedélyezése nem mentesíti a

jogosultat a vadgazdálkodási szabályok megsértése miatti felelõssége alól.

23. §

A vadaskert kerítésének fenntartásakor folyamatosan biztosítani kell, hogy a

kerítéssel elzárt területrõl a 22. § (1) bekezdésében felsorolt vad ne

törhessen ki, illetve hogy oda természetes úton ne jusson be. E feltételek

teljesítésének felróható okból való elmulasztása a vadgazdálkodási szabályok

megsértésének minõsül.

Vadaspark létesítése

24. §

(1) Vadaspark a vadászterület száz hektárt meg nem haladó részének kutatási,

oktatási és bemutatási célból arra alkalmas vadászati rendeltetésû kerítéssel

bekerített területe.

(2) A vadászterület vadaspark létesítése céljából történõ bekerítését az

érintett földterület tulajdonosának, jogszerû használójának elõzetes

hozzájárulásával , a jogosult kérelmére - védett természeti terület esetében a

természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben - a miniszter

legfeljebb egy évre engedélyezi. Az engedélyben meg kell határozni:

a) a telepíthetõ, illetõleg a fenntartható vadfajt, valamint annak

darabszámát;

b) a vad tartásával kapcsolatos állategészségügyi feltételeket;

c) erdõ esetében az erdõ védelmével, valamint az erdei haszonvételek

gyakorlásával kapcsolatos feltételeket;

d) természetvédelem alatt álló terület esetében a terület védelmével

kapcsolatos feltételeket;

e) a vad tartásával kapcsolatos egyéb feltételeket.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését a miniszter a

vadászati, az erdészeti, valamint az állategészségügyi hatóság útján - a

természetvédelemért felelõs miniszter a természetvédelmi hatóság útján -

évente felülvizsgálja és határoz az engedély további egy évvel történõ

meghosszabbításáról.

25. §

(1) A vadaspark bekerítésénél a vadaskert bekerítésére vonatkozó szabályokat

kell megfelelõen alkalmazni.

(2) Vadasparkban vadászni csak a vadászati hatóság külön engedélyével szabad.

A vadászati hatóság az engedélyt állategészségügyi ok esetében az

állategészségügyi hatóság, védett természeti terület esetén pedig a

természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával adja meg. A

vadászati hatóság - amennyiben az engedélyben szereplõ vadlétszám és ivararány

másképp nem állítható helyre - kérelemre vagy hivatalból vadállomány-

szabályozó vadászatot rendelhet el.

A vadászterületek nyilvántartása

26. §

A vadászati hatóság a vadászterületekrõl nyilvántartást vezet. A nyilvántartás

tartalmazza:

a) a vadászterület azonosításra alkalmas adatokat;

b) a vadállományra vonatkozó becslési, elejtési és trófeabírálati

adatokat;

c) a vadászterületet érintõ hatósági határozatokat

d) a vadaskertre, valamint a vadasparkra vonatkozó adatokat.

A vadászati jog kényszerhasznosítása

27. §

(1) Amennyiben a vadászterületnek minõsülõ föld tulajdonosa a vadászati jog

gyakorlási vagy hasznosítási kötelezettségének a vadászati hatóság

felszólítását követõen sem tesz eleget, a vadállomány védelme, a vadkárok

megelõzése érdekében a vadászati hatóság határozattal az érintett tulajdonos

költségére:

a) a területet vadászterületté minõsítheti;

b) elrendelheti, hogy a vadászterületnek minõsülõ föld tulajdonosa -

társult vadászati jog esetén annak tulajdonosai - a vadászati jog

haszonbérbeadásáról a vadászati hatóság által nyilvánosan meghirdetett

pályázat alapján kiválasztott haszonbérlõvel kössön szerzõdést;

c) megállapíthatja a vadászterület vadgazdálkodási üzemtervét;

d) megállapíthatja a vadászterület éves vadgazdálkodási tervét;

e) gondoskodhat az idõszerû vadgazdálkodási, illetõleg vadvédelmi

munkálatok elvégzésérõl;

f) hatósági vadászatot rendelhet el

(az a)-f) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: a vadászati jog

kényszerhasznosítása).

(2) Ha az (1) bekezdés (a)-(e) pontjai szerinti kérdésekben a vadgazdálkodási

üzemterv érvényességének lejáratát megelõzõ hatvanadik napig az érintett

tulajdonosok érvényes határozatot nem hoznak, a vadászati hatóság bármelyik

tulajdonos kérelmére elrendelheti a vadászati jog kényszerhasznosítását. A

vadászati hatóság a vadászati jog kényszerhasznosításáról szóló határozatát

tizenöt napon belül hozza meg.

(3) A vadászati jog gyakorlására vagy hasznosítására felszólító, valamint a

vadászati jog kényszerhasznosítását elrendelõ hatósági határozat:

a) közszemlére tétel útján is közölhetõ;

b) a határozat fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá

nyilvánítható.

(4) A hatósági vadászat során az elejtett vad, illetve annak trófeája

értékesítésérõl a vadászati hatóság gondoskodik, a föld tulajdonosa, illetve a

jogosult csak a felmerült költségeket meghaladó részre tarthat igényt.

II. Fejezet

A VAD ES ELIHELYENEK VEDELME

Általános szabályok

28. §

(1) A vadászaton kívül a vad nyugalmát mindenki köteles megóvni. Tilos

vadászaton kívül a vad fennmaradását bármilyen módon veszélyeztetni.

(2) A vad élõhelyének védelme érdekében a jogosult hozzájárulása nélkül tilos

a vad búvóhelyét, lakó- és táplálkozási helyét, valamint szaporodási vagy

költési helyét zavarni.

(3) Tilos a madarak fészkeinek vadászati célra engedélyezett vagy más

eszközzel való elpusztítása. A vadászati hatóság a tilalom alól - a

természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával - felmentést

adhat, amennyiben a vadállomány védelme, valamint a vadkárok megelõzése ezt

különösen indokolttá teszi.

29. §

(1) Tilos a vad szándékos kínzása. A vad elejtése, elfogása nem járhat annak

kínzásával.

(2) A vadász köteles az általa sebzett, vagy az egyébként súlyosan beteg

vadat annak elejtése céljából felkutatni. A vadat - kímélete érdekében - gyors

és azonnali halált okozó lövéssel kell terítékre hozni.

30. §

(1) Tilos a vadat nem élvefogó csapdázási módszerrel (így különösen csapóvas,

hurok, horog alkalmazásával), valamint veremmel, méreggel elfogni,

elpusztítani.

(2) Humán- vagy állategészségügyi indokok alapján a vadászati hatóság - a

természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával -

engedélyezheti nem élvefogó csapda, illetve - a mérgezõ hatású anyagok

használatára vonatkozó szabályok figyelembevételével - szelektív méreg

alkalmazását.

31. §

Vadászterületen a kerítés létesítésekor figyelemmel kell lenni a vad

természetes életfeltételeire, jellemzõ mozgásirányára.

32. §

(1) Mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatásához, továbbá vad

zárttéri tartásához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A vadászati

hatóság az engedélyt - védett természeti terület esetében a természetvédelmi

hatóság, erdõ esetében az erdészeti hatóság, valamint az állategészségügyi

hatóság - elõzetes szakhatósági hozzájárulásával adja ki.

(2) A mesterséges vadtenyésztési tevékenység engedély nélküli folytatása,

továbbá a vad engedély nélküli zárttéri tartása a vadgazdálkodási szabályok

megsértésének minõsül.

(3) Mesterséges vadtenyésztõ telepet létesíteni, továbbá a tenyésztett vadat

vadászterületre kiengedni csak az állategészségügyre vonatkozó szabályok

alapján lehet.

33.§

(1) Vadászterületre csak olyan vad helyezhetõ ki, amely megfelelõ

állategészségügyi igazolással rendelkezik, és ennek alapján a természeti

környezetben élõ állatfajoknak a telepített vad által történõ

állatbetegségekkel való fertõzése kizárható.

(2) A vadászterületen Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos

állatfaj vadászati célú telepítését a miniszter - a természetvédelemért

felelõs miniszterrel egyetértésben - engedélyezi.

A jogosult vad- és élõhelyvédelmi feladatai

34. §

(1) A jogosult köteles a vadászterületén élõ vadállományt, annak biológiai

sokféleségét fenntartani, valamint a vad és élõhelyének õrzésérõl gondoskodni.

(2) A jogosult köteles vadászterületén a vad életfeltételeihez szükséges

takarmánymennyiségrõl, továbbá ha ez szükséges, a vadnak ivóvízzel való

ellátásáról gondoskodni.

(3) A jogosult a föld tulajdonosának, használójának elõzetes hozzájárulásával

a vad és élõhelyének védelmét szolgáló létesítményeket, berendezéseket

állíthat fel.

35. §

(1) A jogosult köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a

vadállománynak az állatbetegségektõl való megóvása, a beteg vad gyógyítása, az

állatbetegségek megszüntetése és terjedésének megakadályozása érdekében

szükségesek.

(2) A jogosult az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében köteles:

a) a fertõzõ állatbetegség gyanúját vagy fellépését, valamint a

vadállományban tapasztalható jelentõsebb elhullást az illetékes

állategészségügyi, valamint népegészségügyi hatóságnak;

b) a növényvédõ szer által a vadban okozott károsodást vagy annak

gyanúját az illetékes növényvédelmi, valamint népegészségügyi hatóságnak

haladéktalanul jelenteni.

(3) Amennyiben a jogosult a vad és élõhelyének védelmére elõírt

kötelezettségének nem, vagy nem a megfelelõ módon tesz eleget, és a vad,

valamint élõhelyének védelme másként nem biztosítható, a vadászati hatóság

határozatában - megfelelõ határidõ megjelölésével - felhívja e

kötelezettségének teljesítésére, melynek elmulasztása esetén a szükséges

munkálatokat a jogosult költségére és felelõsségére elvégeztetheti.

36. §

(1) A jogosult a vadállomány védelme érdekében a vadászterületén

elpusztíthatja:

a) a gazdája hatókörén (irányításán és ellenõrzésén) kívülre került, vagy

az egyébként vadat ûzõ kutyát, valamint

b) a legközelebbi lakott épülettõl háromszáz méternél távolabb kóborló

macskát.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés nem vonatkozik a

rendeltetésüknek megfelelõen alkalmazott vadászkutyára és állatõrzõ kutyára, a

rendõrség, a honvédség, a határõrség és a vámõrség szervezetéhez tartozó õrzõ-

védõ feladatokat ellátó kutyára, valamint a felismerhetõ jellel ellátott

vakvezetõ kutyára.

Vadászati tilalmak

37. §

A vad és élõhelyének védelme érdekében tilos vadászni:

a) tiltott vadászati eszközzel;

b) tiltott vadászati módon;

c) vadászati tilalmi idõben;

d) vadászati kíméleti területen;

e) vadászati tilalom hatósági elrendelése esetén.

Vadászati idény és vadászati tilalmi idõ

38. §

(1) A vadászati év az év március hónap elsõ napján kezdõdik és a következõ év

február hónap utolsó napjáig tart. A vadászati idény az a naptári idõszak,

mely a vadászati éven belül kijelöli az egyes vadfajok vadászatának idejét (a

továbbiakban: vadászati idény). A vadászati idényt a miniszter a

természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja

meg.

(2) Azt a vadfajt, amelyre a miniszter vadászati idényt nem állapít meg, azt

a vadászati éven belül kímélni kell (a továbbiakban együtt: vadászati tilalmi

idõ).

(3) A vadászati hatóság hivatalból vagy kérelemre indított eljárás során -

erdõt érintõ rész vonatkozásában az erdészeti hatóság, természetvédelem alatt

álló területrész vonatkozásában a természetvédelmi hatóság elõzetes

szakhatósági hozzájárulásával - a vad védelme, az erdészeti és a növényi

kultúrák-, valamint a mesterséges vizek halállományának védelme,

járványveszély és a vad által okozott folyamatos károsítás megelõzése

érdekében, továbbá tudományos, oktatási és kutatási célból:

a) a rendeletben meghatározott vadászati idényt meghatározott

vadászterületekre meghosszabbíthatja;

b) a rendeletben meghatározott vadászati idényt meghatározott

vadászterületekre rövidebb idõszakban állapíthatja meg, továbbá

c) a vadászati idényen belül korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy

több vadfaj vadászatát;

d) meghatározott vadfaj túlszaporodása esetén vadászati tilalmi idõben

vadászatot engedélyezhet, vagy rendelhet el.

(4) Természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj eseti vadászatát - az

oltalom feloldása után, a vadászati hatóság elõzetes szakhatósági

hozzájárulásával - a természetvédelmi hatóság engedélyezi.

Vadászati kíméleti terület

39. §

(1) A vadászati hatóság - a védett természeti területet érintõen a

természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával - a

vadászterületet, vagy a vadászterület meghatározott részét vadászati kíméleti

területnek minõsítheti

a) amennyiben a vad és élõhelyének védelme másként nem biztosítható;

b) a vízivad fészkelésének és vonulásának területén;

c) a halastó vagy a természetes víz területét a lehalászás idejére.

(2) Az emberi környezet nyugalma és közbiztonsága érdekében vadászati

kíméleti területnek nyilvánítható az (1) bekezdésben foglaltak szerint a

település környezetének meghatározott része.

(3) A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig tilos vadászni.

Amennyiben a vadkár másként nem hárítható el, a vadászati hatóság a vadászati

kíméleti területen is engedélyezheti a vadászatot.

III. Fejezet

VADGAZDALKODAS

A vadgazdálkodási tevékenység tervszerûsége

40.§

E törvény alkalmazásában vadgazdálkodásnak minõsül a vadállomány és az

élõhelyének - ide értve a biológiai életközösséget is - védelmével, a

vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenység.

41. §

(1) A vadállomány és élõhelye védelmének, fennmaradásuk hosszú távon való

biztosítása, a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott

gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése, védett természeti

területen a természetvédelmi célok megvalósítása, továbbá a vadászati jog

szakszerû gyakorlása, hasznosítása érdekében tervszerû vadgazdálkodási

tevékenységet kell folytatni.

(2) A vadgazdálkodási tevékenység tervszerûségét:

a) körzeti vadgazdálkodási terv;

b) hosszú távú vadgazdálkodási üzemterv;

c) éves vadgazdálkodási terv készítésével;

d) Országos Vadgazdálkodási Adattár (a továbbiakban: Adattár)

fenntartásával, valamint az abban foglalt egyes adatok kötelezõ használatával

kell biztosítani.

(3) Az e törvényben, valamint a külön jogszabályokban foglaltak alapján a

miniszter közvetlenül, illetve az érintett vadászati és erdészeti hatóságok

útján gondoskodik a körzeti vadgazdálkodási terv és a körzeti erdõterv közötti

összhang megteremtésérõl.

Körzeti vadgazdálkodási terv

42. §

(1) A körzeti vadgazdálkodási terv az e törvényben foglalt célok

megvalósítását szolgáló tíz évre szóló hosszú távú vadgazdálkodási elõírás.

(2) A miniszter állami feladatként gondoskodik a vadgazdálkodási körzetek

kijelölésérõl, annak a Földmûvelésügyi Minisztérium (a továbbiakban:

minisztérium) hivatalos lapjában való közzétételérõl, valamint a körzeti

vadgazdálkodási terv elkészítésérõl.

(3) A körzeti vadgazdálkodási tervet a miniszter - a védett természeti

területekre vonatkozó rész vonatkozásában a természetvédelemért felelõs

miniszterrel egyetértésben - adja ki, és az Adattár útján gondoskodik annak

közzétételérõl.

43. §

(1) A körzeti vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza:

a) a vad élõhelyének általános jellemzését;

b) az egyes vadfajok állományának leírását;

c) a vadállomány-szabályozás irányelveit, az egyes vadfajok szerint

fenntartható legkisebb vadlétszámot (törzsállomány) valamint az élõhelyet még

nem veszélyeztetõ legmagasabb vadlétszámot;

d) a körzeti trófeabírálat irányelveit;

e) a védett természeti területen a természet- és tájvédelmi elõírásokat.

(2) A körzeti vadgazdálkodási terv erdõre vonatkozó egyes adatait a körzeti

erdõterv alapján kell megállapítani.

(3) A körzeti vadgazdálkodási terv készítése során biztosítani kell, hogy a

körzethez tartozó jogosultak a tervet még annak kiadása elõtt - a rájuk

vonatkozó adatok vonatkozásában - megismerhessék és ahhoz javaslatokat

tegyenek. A körzeti vadgazdálkodási tervet az érintett jogosultak véleményének

kikérése után kell elkészíteni.

Vadgazdálkodási üzemterv

44. §

(1) A vadászati jogot a vadászterületre vonatkozóan a körzeti vadgazdálkodási

terv alapján elkészített - e törvény eltérõ rendelkezése hiányában - tíz

évre szóló vadgazdálkodási üzemterv elõírásai szerint lehet gyakorolni vagy

hasznosítani.

(2) A körzeti vadgazdálkodási terv a vadgazdálkodási üzemterv érvényességének

idõtartamát az (1) bekezdésben foglaltaknál rövidebb idõtartamban is

meghatározhatja, feltéve, ha a vadászati jog szakszerû hasznosítása egyébként

biztosítható. Amennyiben a vadállomány védelme ezt különösen indokolttá teszi,

a körzeti vadgazdálkodási terv a vadgazdálkodási üzemterv érvényességének

idõtartamát az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest legfeljebb három évvel

hosszabb idõtartamban is elõírhatja.

(3) A vadgazdálkodási üzemterv elkészítése során figyelemmel kell lenni a

vadászterületen élõ vadfajok genetikai értékének megõrzésére, továbbá a

vadállomány túlszaporodásából eredõ károk megelõzésére.

(4) A jogosult a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésérõl a körzeti

vadgazdálkodási tervnek az adott vadászterületre vonatkozó elõírásai szerint

köteles gondoskodni.

(5) A jogosult felel a vadgazdálkodási üzemtervben foglaltak végrehajtásáért.

45. §

(1) A vadgazdálkodási üzemterv tartalmazza :

a) a vadászterület azonosító adatait;

b) az élõhely általános jellemzését;

c) a vadászterületen található vadállomány jellemzõit;

d) a vadállomány-szabályozás helyi irányelveit, az egyes vadfajok szerint

fenntartható legkisebb vadlétszámot (törzsállomány), valamint az élõhelyet még

nem veszélyeztetõ legmagasabb vadlétszámot;

e) a vad takarmányozására, a vadföldgazdálkodásra vonatkozó elõírásokat;

f) a vad és élõhelyének védelmével, továbbá a természet-, és

tájvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket.

(2) A vadgazdálkodási üzemtervet - az erdõt érintõ rész vonatkozásában az

erdészeti hatóság, védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi

hatóság, a HM kezelésében, illetve használatában levõ terület esetében a HM

elõzetes szakhatósági hozzájárulásával - a vadászati hatóság hagyja jóvá.

(3) Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a vadállomány,

valamint ha az élõhely állapotában bekövetkezett változás ezt indokolja, a

vadászati hatóság kérelemre vagy hivatalból - az erdõt érintõ rész

vonatkozásában az erdészeti hatóság, a védett természeti területet érintõ rész

vonatkozásában a természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági

hozzájárulásával - a vadgazdálkodási üzemterv módosításáról határoz.

46. §

(1) A vadgazdálkodási üzemterv elõírásai akkor is érvényben maradnak, ha a

jogosult személyében változás következik be. Az új jogosult köteles a

vadgazdálkodási üzemtervben foglalt elõírások végrehajtásáról - annak

érvényességi idején belül - gondoskodni.

(2) A vadgazdálkodási üzemterv elkészítésének részletes szabályait a

miniszter rendeletben állapítja meg.

Az éves vadgazdálkodási terv

47. §

(1) A jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján köteles legalább a tárgyév

február hónapjának tizenötödik napjáig a vadászterület éves vadgazdálkodási

tervét elkészíteni, és azt a vadászati hatósághoz jóváhagyás végett

benyújtani.

(2) Az éves vadgazdálkodási terv tartalmazza:

a) az egyes vadfajok szerint fenntartható legkisebb vadlétszámot

(törzsállomány), valamint az élõhelyet még nem veszélyeztetõ legmagasabb

vadlétszámot;

b) vadfajonként az elejthetõ, elfogható vadlétszámot;

c) a vadászterületen vadászat céljából szabadon engedhetõ mesterségesen

tenyésztett vad faját és darabszámát;

d) a vad vagy a vadhús értékesítési, illetve vadászrészként történõ

juttatási tervét;

e) a vad takarmányozásával kapcsolatos feladatokat;

f) vadkárelhárítási feladatokat.

(3) A vadgazdálkodási terv hatósági jóváhagyására a vadgazdálkodási üzemterv

hatósági jóváhagyásának szabályait kell alkalmazni.

(4) A vadgazdálkodási terv elkészítésének részletes szabályait a miniszter

rendeletben állapítja meg.

Országos Vadgazdálkodási Adattár

48. §

(1) A vadgazdálkodás, a vad és élõhelye védelmének országos szintû

szabályozása érdekében a miniszter állami feladatként Adattárat tart fenn és

mûködtet.

(2) Az Adattár tartalmazza:

a) a körzeti vadgazdálkodási tervek adatait;

b) a vadászterületek azonosítására szolgáló adatokat;

c) a jogosultak nevét (cégét), címét (székhelyét);

d) a vadgazdálkodási üzemtervek adatait;

e) az éves vadgazdálkodási tervek adatait;

f) vadfajonként a vadállomány mennyiségében bekövetkezett változásokat;

g) a trófeabírálat adatait.

49. §

(1) A vadgazdálkodásnak, a vad és élõhelye védelmének e törvény szerinti

tervezése, irányítása, és ellenõrzése az Adattár adatainak felhasználásával

történik.

(2) Az Adattár a jogosult, a vadászterület igazolt földtulajdonosai, valamint

földhasználói számára - a rájuk vonatkozó rész vonatkozásában - továbbá az

egyénileg nem azonosítható adatok vonatkozásában más személy számára

nyilvános. A miniszter az adatszolgáltatást rendeletben feltételekhez,

illetõleg igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) fizetéséhez

kötheti. Az Adattár adatairól kiállított igazolás közokiratnak minõsül.

Hivatásos vadász alkalmazása

50. §

(1) A jogosult a vadgazdálkodási üzemtervben és az éves vadgazdálkodási

tervben foglaltak szakszerûségének biztosítása, továbbá a vad és élõhelyének

védelme érdekében köteles a szakirányítási feladatok ellátására

vadászterületenként egy, illetve minden megkezdett háromezer hektár után

legalább egy, a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel és

vadászlõfegyver tartási engedéllyel rendelkezõ, a vadászati hatóság által

nyilvántartásba vett hivatásos vadász alkalmazásáról gondoskodni.

(2) A vadászati hatóság az (1) bekezdésben foglaltak alól - így különösen, ha

a vadászterület természeti adottságai ezt indokolják - felmentést adhat.

(3) A vadászati hatóság, amennyiben a vad és élõhelyének szakszerû védelme

ezt különösen indokolttá teszi, tízezer hektárt meghaladó vagy különleges

rendeltetésû vadászterület esetén felsõfokú végzettségû hivatásos vadász

alkalmazását is elõírhatja.

(4) Hivatásos vadász igénybevételének minõsül, ha a jogosult megfelelõ

képesítéssel rendelkezik, és a vadászati hatóságnál nyilvántartásba vételét

kéri.

51. §

(1) A hivatásos vadász a mûködési helye szerint illetékes vadászati hatóság

elõtt a miniszter által rendeletben meghatározott szövegû esküt tesz. Az eskü

letételét követõen a vadászati hatóság a hivatásos vadászt nyilvántartásba

veszi, részére azonos sorszámú szolgálati igazolványt és jelvényt és

hitelesített szolgálati naplót ad át.

(2) A vadászati hatóság a hivatásos vadászokról nyilvántartást vezet, mely

tartalmazza:

a) a hivatásos vadász nevét, lakcímét, szolgálati helyét;

b) a vadászati hatóság által kiállított igazolásokat;

c) a vadászati hatóság által végzett ellenõrzések eredményét;

d) a hivatásos vadász fegyvertartási engedélyének számát.

(3) A hivatásos vadászok nevét, szolgálati igazolványuk számát, valamint

szolgálati helyüket két évenként a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell

tenni.

(4) A vadászati hatóság a nyilvántartásból a hivatásos vadász személyi

adatait törli:

a) a hivatásos vadász kérelmére;

b) ha a bíróság a hivatásos vadászt e foglalkozás gyakorlásától eltiltja;

vagy

c) a vadászjegy visszavonásának feltételei esetében;

d) ha az illetékes hatóság a hivatásos vadász fegyvertartási engedélyét

bevonta.

52. §

(1) A jogosult köteles a hivatásos vadász alkalmazását, azt megelõzõen

legalább tizenöt nappal - a szolgálati hely megjelölésével - a vadászati

hatóságnak nyilvántartásbavétel céljából bejelenteni.

(2) Amennyiben a jogosult a hivatásos vadász alkalmazására vonatkozó

kötelezettségének a vadászati hatóság felhívására nem, vagy nem a törvényben

foglalt feltételek szerint tesz eleget, a vadászati hatóság a hivatásos vadász

alkalmazásáig felfüggesztheti a jogosult vadászterületén a vadászatot, továbbá

a szükséges munkálatokat a jogosult költségére és felelõsségére

elvégeztetheti.

53. §

(1) A hivatásos vadász a vadászati jog szakszerû gyakorlásának, illetõleg

hasznosításának biztosítása érdekében köteles:

a) a vadgazdálkodási üzemtervben és az éves vadgazdálkodási tervben

foglalt elõírások teljesítését szakmailag felügyelni;

b) a vadállomány és élõhelyének védelmével kapcsolatos szakfeladatokat

ellátni;

c) a vadászterületen folyó vadászatot szakmailag felügyelni;

d) az a)-c) pontokkal kapcsolatos megállapításait, intézkedéseit a

szolgálati naplóban rögzíteni.

(2) A vadászati hatóság - kérelemre vagy hivatalból - legfeljebb egy évre

bevonhatja a hivatásos vadász szolgálati igazolványát, jelvényét, és

szolgálati naplóját, ha a hivatásos vadász az (1) bekezdés szerinti

feladatainak ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi.

54. §

(1) A hivatásos vadász a vadállomány és élõhelyének õrzése, védelme érdekében

- amennyiben megfelel a külön jogszabályban írt egyéb feltételeknek - a

jogosult megbízása alapján, a vad, valamint élõhelyének védelme érdekében a

vadászterületen és a közforgalom elõtt elzárt magánutakon jogosult illetve

köteles:

a) azt a személyt, aki a vadászterületen tartózkodik és a vadállományt

veszélyezteti, személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény

abbahagyására, illetõleg a vadászterület elhagyására felszólítani;

b) a vadászterületen vagy annak közvetlen közelében tartózkodó személyt a

birtokában levõ vad, vadhús, szárnyas vad tojása, illetõleg a trófea

birtoklása jogosultságának igazolására felszólítani, igazolás hiányában pedig

a terméket visszatartani;

c) a vadászati jog hasznosításával összefüggõ szabálysértés vagy

bûncselekmény alapos gyanúja esetén a személyt a személyazonosságának

igazolására felszólítani, a jármûvet átvizsgálni, az elkövetésül használt

eszközöket visszatartani, továbbá az illetékes hatóságnál eljárást

kezdeményezni.

(2) Amennyiben a vadászterület, vagy annak egy része a HM kezelésében,

illetve használatában levõ területtel egybeesik, akkor - e terület

vonatkozásában - a hivatásos vadász az (1) bekezdésben szabályozott

tevékenységét csak az illetékes katonai szerv hozzájárulásával gyakorolhatja.

(3) A hivatásos vadász - a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel -

jogosult szolgálati vadász- és maroklõfegyver használatára, valamint egyenruha

viselésére. A hivatásos vadász a szolgálati maroklõfegyverét - a jogos

önvédelmen túl - csak a sebzett szarvas, dám, muflon, õz és vaddisznó

elejtésére használhatja.

(4) A hivatásos vadász feladatának ellátása alkalmával köteles ruházatán a

szolgálati jelvényt viselni, továbbá az erre irányuló külön felhívás nélkül a

szolgálati igazolvánnyal magát igazolni.

55. §

A feladatát ellátó, e törvény szerint alkalmazott hivatásos vadászt, mint a

Büntetõ Törvénykönyv 230. §-ának c) pontjában meghatározott, közfeladatokat

ellátó polgári õr a Büntetõ Törvénykönyv 229. §-a szerinti büntetõjogi védelem

illeti meg.

IV. Fejezet

A VADASZAT

Általános szabályok

56. §

(1) Vadászat a vadnak az e törvényben engedélyezett eszközzel és módon vadász

által történõ elejtésére, vagy elfogására irányuló tevékenység.

(2) A jogosult a föld tulajdonosának, használójának hozzájárulásával a

vadászathoz szükséges létesítményeket állíthat fel.

(3) A föld használójának elõzetesen egyeztetett vadkárelhárító vadászat

kivételével tilos vadászni július hónap elsõ napjától a szüret befejezéséig a

szõlõültetvény, valamint a gyümölcsös területén.

57. §

(1) A jogosult vadászterületén évente az éves vadgazdálkodási tervben

meghatározott fajú és darabszámú vadat ejthet, illetõleg foghat el. A

vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási tervben meghatározott darabszámú, az

elejtett vad megjelölésére alkalmas, sorszámmal ellátott azonosítót (a

továbbiakban: azonosítójel) bocsát a jogosult részére. Az azonosítóért a

miniszter által rendeletben megállapított összegû díjat kell fizetni.

(2) A vadász a jogosult által rendelkezésére bocsátott azonosítójellel

köteles a gímszarvast, a dámszarvast, a muflont, a vaddisznót, az õzet, a

fácánt, a nyulat, - a vad elejtését, elfogását követõen haladéktalanul -

megjelölni. A jogosult az azonosítóval ellátott vad feletti rendelkezési jogot

csak azt követõen szerzi meg, ha a vadász az elejtett vad azonosítójának

sorszámát az egyéni lõjegyzékbe is bevezeti.

(3) A vad jelölésének szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.

58. §

(1) A jogosult - a vadászat formájától függetlenül - köteles a vadászat

lefolyásának utólagos ellenõrzésére alkalmas napló (a továbbiakban: vadászati

napló) vezetésérõl gondoskodni.

(2) A jogosult a vadászat befejezését követõen köteles az elejtett vadról

nyilvántartást vezetni (a továbbiakban: teríték-nyilvántartás).

(3) Az elfogott vad nyilvántartására a teríték-nyilvántartás szabályait kell

alkalmazni.

(4) A vadászati napló és a teríték-nyilvántartás vezetését a vadászati

hatóság ellenõrzi.

(5) A vadászati napló és a teríték-nyilvántartás vezetésének részletes

szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.

A vadász

59.§

Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik:

a) vadászjeggyel vagy vadászati engedéllyel;

b) az illetékes rendõrhatóság által kiállított vadászlõfegyver-tartási

engedéllyel;

c) a ragadozó madárral vadászó vadász esetén a természetvédelmi hatóság

által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel;

d) a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendõrhatósági

vadászíj-tartási engedéllyel.

A vadászjegy és a vadászati engedély

60. §

(1) Vadászjegyet kérelemre az a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ nagykorú

magyar állampolgár, vagy a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra

jogosító engedéllyel rendelkezõ tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar

állampolgár kaphat, aki:

a) eredményes vadászvizsgát tett;

b) nem áll vadászjegyet visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá

c) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes,

teljes körû vadászati felelõsség-biztosítással rendelkezik.

(2) A vadászjegyet az igénylõ lakóhelye szerint illetékes vadászati hatóság

állítja ki. A vadászati hatóság a korábban kiadott egyéni lõjegyzék

érvénytelenítését követõen a vadászjegyet kiállítja, és ezzel egyidejûleg

névre szóló új, hitelesített egyéni lõjegyzéket ad át.

(3) A vadászjegy érvényességét a vadászati hatóság csak az egyéni lõjegyzék

bemutatását követõen hosszabbítja meg.

(4) A hivatásos vadász vadászjegyét az eskü letételekor kell kiállítani.

61. §

(1) A vadászjegy a Magyar Köztársaság területén jogosít vadászatra.

(2) A vadászjegyet a vadászati hatóság öt évre állítja ki azzal, hogy annak

érvényességét évente meg kell hosszabbítani.

(3) A vadászjegy kiadásakor, meghosszabbításakor a miniszter által

rendeletben megállapított összegû díjat kell fizetni.

(4) A vadászjegy kiállításának részletes szabályait a miniszter rendeletben

állapítja meg.

62. §

(1) Vadászati engedélyt kérelemre az a tizennyolcadik életévét betöltött nem

magyar állampolgár, vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkezõ, nagykorú

magyar állampolgár kaphat, aki rendelkezik:

a) bérvadászati szerzõdéssel, vagy vendégvadászati meghívással;

b) vadászlõfegyver behozatalának, valamint

c) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlõfegyver-tartási

engedéllyel, továbbá

d) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes,

teljes körû vadászati felelõsség-biztosítással.

(2) A vadászati engedélyt a jogosult vadászterületének helye szerint

illetékes vadászati hatóság akkor állítja ki, ha a kérelmezõ az (1) bekezdés

a) és d) pontja szerinti igazolásokat elõzetesen bemutatja.

(3) A vadászati engedély csak az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti

engedélyekkel együtt jogosít vadászatra.

63.§

(1) A vadászati engedély az abban megjelölt jogosult vadászterületén jogosít

vadászatra.

(2) A vadászati engedélyt a vadászati hatóság legfeljebb egy évre állítja ki.

(3) A vadászati engedély kiadásakor a miniszter által rendeletben

megállapított összegû díjat kell fizetni.

(4) A vadászati engedély kiállításának részletes szabályait a miniszter

rendeletben állapítja meg.

64. §

(1) A vadász:

a) a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt (a továbbiakban együtt:

engedély);

b) az egyéni lõjegyzéket;

c) az e törvényben írt vadfaj vadászata esetén az azonosítójelet, továbbá

d) a vadászlõfegyver-tartási engedélyt, vagy ragadozó madárral való

vadászatra jogosító engedélyt, vagy a vadászíj-tartási engedélyt

a vadászat alkalmával köteles állandóan magánál tartani, és azt a jogosult, a

hivatásos vadász, a vadászati-, illetõleg a természetvédelmi hatóság

képviselõjének, valamint rendõri szerv felhívására bemutatni.

(2) Aki az (1) bekezdésben felsorolt dokumentumok bármelyikének hiányában

vadászik, azt az ellenõrzésre jogosult személy a vadászatból azonnali

hatállyal kizárja.

65. §

(1) A vadászati hatóság az engedélyt visszavonja attól a vadásztól:

a) akinek vadászlõfegyver vagy ragadozó madár vagy vadászíj tartására

szolgáló engedélyét az illetékes hatóság jogerõsen visszavonta;

b) akinek vadászattal, illetõleg védett vadfaj elejtésével összefüggésben

jogerõsen szabálysértési vagy büntetõjogi felelõsségét állapították meg,

c) aki a másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes, teljes körû

vadászati felelõsség-biztosítással nem rendelkezik.

(2) A vadászati hatóság az engedélyt egy évtõl öt évig terjedõ idõtartamra,

illetve meghatározott feltétel bekövetkezéséig visszavonhatja attól a

vadásztól, aki:

a) az engedély kiadásaként elõírt feltételeknek az engedély érvényességi

ideje alatt bekövetkezett változás miatt nem tud eleget tenni;

b) trófeás vadat két éven belül két alkalommal szakszerûtlenül ejt el.

(3) A vadászjegy visszavonása esetén csak a vadászvizsga újbóli letétele után

adható ismételten vadászjegy.

(4) Nem kötelezhetõ a vadászjegy visszavonásával összefüggésben a

vadászvizsga ismételt letételére az a vadász, aki a miniszter által

rendeletben meghatározott középfokú vagy felsõfokú vadgazdálkodási

képesítéssel rendelkezik.

Vadászvizsga

66. §

(1) Vadászvizsgát (a továbbiakban: vizsga) kizárólag a miniszter által

megbízott, legalább három fõbõl álló bizottság (a továbbiakban: bizottság)

elõtt lehet tenni. A bizottság elnöke a miniszter által kijelölt személy. A

bizottság egy tagját a miniszter a természetvédelemért felelõs miniszterrel

egyetértésben, egy tagját pedig a vadászok érdekképviseleti szerveinek

együttes javaslata alapján bízza meg. A bizottság munkájában való részvételre

csak felsõfokú vadgazdálkodási képesítéssel rendelkezõ személy kérhetõ fel.

(2) A vizsga a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával, továbbá a

természetvédelemmel kapcsolatos elméleti ismeretekbõl, valamint - kivéve a

kizárólag vadászíjjal, illetve ragadozó madárral vadászókat - sörétes és

golyós lõfegyverrel történõ gyakorlati vadász-lövészetbõl áll. Az íjjal

vadászók gyakorlati vadász-íjász, a ragadozó madárral vadászók ragadozó

madárral való gyakorlati vadászvizsgát tesznek.

(3) A vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint a vizsgaszabályzatot a

miniszter állapítja meg, és teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában.

(4) A vizsgának megfelelõ szakirányú képesítés és képzettség jegyzékét a

miniszter rendeletben állapítja meg.

(5) A vizsga letételekor a miniszter által rendeletben megállapított összegû

díjat kell fizetni.

Vadászati eszközök

67. §

(1) Vadat csak vadászati célra engedélyezett - legalább negyvenöt centiméter

csõhosszúságú - vadászlõfegyverrel lehet elejteni.

(2) Gímszarvast, dámszarvast, muflont, vaddisznót és õzet kizárólag 22,7

kilopond húzóerõt meghaladó vadászíjjal és arra alkalmas vadászvesszõvel

szabad elejteni.

(3) Vadat csak az e célra szolgáló hálóval, élvefogó csapdával, valamint

befogó karámmal lehet elfogni.

(4) A vadászat alkalmával - az azt alkalmazó felelõsségére - a vad

keresésére, felkutatására csak olyan vadászkutya alkalmazható, amelyet

igazoltan vadászatra képeztek. A vadászkutya fajtacsoport tenyésztésének,

nyilvántartásának teljesítményvizsgálatának és használatának részletes

szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.

68. §

(1) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati eszköznek minõsül:

a) az önmûködõ (automata) és öntöltõ (félautomata) golyós lõfegyver,

valamint a 0,22 kaliberû és negyven milliméternél kisebb hüvely hosszúságú

lõszer kilövésére alkalmas golyós lõfegyver;

b) az öntöltõ (félautomata) sörétes vadász lõfegyver, melyben egyidejûleg

háromnál több lõszer tárolható;

c) a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra, valamint az õzre történõ

vadászat esetén a sörétes vadászlõfegyver;

d) a vaddisznóra történõ vadászat esetén - a sörétes vadászlõfegyverbõl

kilõhetõ golyóval történõ vadászat kivételével - a sörétes vadászlõfegyver;

e) a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történõ vadászat esetében a

kettõezerötszáz joule-nál kisebb csõtorkolati energiájú vadász lõszer, õzre

történõ vadászat esetében az ezer joule-nál kisebb csõtorkolati energiájú

vadász lõszer;

f) a mérgezett hegyû és robbanó fejû nyílvesszõ;

g) a számszeríj;

h) az e törvény elõírásainak meg nem felelõ vadászíj, illetve nyílvesszõ;

i) az elektronikus optikai eszköz;

j) a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz;

k) a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag, valamint élõ

csali állat;

l) a törvényben foglalt esetek kivételéve a fényszóró.

(2) A hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátásakor folytatott

vadászata során százhúsz joule-nél nagyobb csõtorkolati energiájú golyós

vadászlõszert, illetve 0,22 kaliberû golyós, vagy annál nagyobb kaliberû

golyós vadászlõfegyvert, továbbá maroklõfegyvert is használhat.

A vadászat rendje

69. §

(1) Vadászni csak a törvény által nem tiltott módon és csak a vadászat

rendjének megfelelõen lehet.

(2) A jogosult felelõs a vadászat rendjének megtartásáért. A hatósági

vadászaton a vadászat rendjének megtartásáért a vadászati hatóság felel.

(3) A vadász saját felelõsségére vesz részt a vadászaton, köteles azonban

megtartani a vadászat rendjéért felelõs által meghatározott szabályokat.

(4) A vadászaton akár a vadász kísérõjeként, akár hajtóként saját

felelõsségére csak olyan személy vehet részt, akinek vadászaton való

részvételéhez a jogosult elõzetesen hozzájárult, és akivel a jogosult a

vadászat rendjét elõzetesen ismertette.

(5) A HM kezelésében, illetve használatában levõ területen csak az illetékes

katonai szervvel elõzetesen egyeztetett idõpontban lehet vadászni.

(6) A vadászaton való részvételbõl haladéktalanul ki kell zárni azt a

személyt, akinek egészségi-, vagy tudati állapotában felismerhetõ módon olyan

változás következett be, ami a vadászat biztonságos lefolytatását akadályozza.

70. §

(1) A vadászat formája lehet:

a) egyéni vadászat;

b) három vagy több vadász részvételével tartott vadászat (a továbbiakban:

társas vadászat).

(2) Az egyes vadfajok vadászatának formáját a miniszter rendeletben állapítja

meg.

71. §

(1) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati módnak minõsül:

a) az õz vadászatának kivételével a motoros jármûrõl;

b) a motoros jármûbõl vagy a mozgásban lévõ jármûrõl;

c) a vízivad vadászatának kivételével lesgödörbõl;

d) a vízivad vadászatának kivételével a vízi jármûrõl;

e) a fényszóró használatával, valamint

f) a gímszarvasra, a dámszarvasra, az õzre, valamint a muflonra

hajtóvadászat keretében történõ vadászat;

g) az érintett vadászatra jogosultak közötti megállapodás hiányában a

szomszédos vadászterület határától számított háromszáz méteren belüli

lesvadászat;

h) vadászati idénytõl függetlenül az olyan idõpontban történõ vadászat,

amikor a vad menekülési lehetõsége bármilyen természeti ok miatt jelentõsen

korlátozott;

i) a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével napnyugta után egy

órától és a napkeltét megelõzõ egy óráig terjedõ idõtartamon belül (a

továbbiakban: éjszakai vadászat).

(2) A vadászati hatóság engedélyezheti

a) ha a vadkár másként nem hárítható el, a vaddisznó,

b) ha állategészségügyi, humánegészségügyi vagy vagyonvédelmi indokok ezt

szükségessé teszik, a róka

fényszóróval történõ éjszakai vadászatát.

72. §

(1) Vadászlõfegyverrel lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat

kétséget kizárólag felismerte, és a lövéssel mások életét, testi épségét,

illetve a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés elõtt mérlegelni kell a

lövedék várható útját és a becsapódás helyét.

(2) Sebzett vagy elejtett vadat a szomszédos vadászterületen csak az érintett

jogosult elõzetes értesítésével lehet keresni. Az érintett jogosult csak

különösen indokolt esetben tagadhatja meg a sebzett vagy elejtett vad

keresését.

(3) A vadászat rendjének részletes szabályait a miniszter a

természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja

meg.

Trófeabírálat

73. §

(1) A jogosult legkésõbb a vadfaj vadászati idényét követõ harminc napon

belül köteles a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak

trófeabírálat céljából bemutatni a vadászati idényben vadászjeggyel rendelkezõ

vadász által elejtett gímszarvas, dámszarvas, az õz agancsát, valamint a

muflon csigáját.

(2) A jogosult köteles a vadászjeggyel rendelkezõ vadász által a január hónap

elsõ napja és augusztus hónap utolsó napja között elejtett vaddisznó tizenhat

centiméternél hosszabb agyarát legkésõbb szeptember utolsó napjáig, a

szeptember hónap elsõ napja és december hónap utolsó napja között elejtett

vaddisznó tizenhat centiméternél hosszabb agyarát pedig legkésõbb a következõ

év január hónap utolsó napjáig a vad elejtésének helye szerint illetékes

vadászati hatóságnál trófeabírálat céljából bemutatni.

(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdés szerinti vadat vadászati engedéllyel

rendelkezõ vadász ejti el, a jogosult a vad trófeáját annak elejtésétõl

számított harminc napon belül trófeabírálat céljából a vad elejtésének helye

szerint illetékes, vagy a miniszter által rendeletben megjelölt vadászati

hatóságnál köteles bemutatni.

(4) A trófeabírálat céljából történõ bemutatási kötelezettség kiterjed az

(1)-(2) bekezdés szerinti vadfajok elhullott egyedének trófeájára is. Ebben az

esetben a jogosult trófeabemutatási kötelezettségének az elhullott vad

birtokbavételétõl számított harminc napon belül köteles eleget tenni.

(5) A vadászati hatóság csak a bírálatra alkalmas állapotban levõ trófea

bírálatát végzi el.

(6) Amennyiben a trófeabírálat során megállapítják, hogy a vadat

szakszerûtlenül ejtették el, és emiatt vadvédelmi bírság kiszabására kerül

sor, a vadászati hatóság a trófeabírálati igazolást csak a vadvédelmi bírság

megfizetését követõen állíthatja ki.

74. §

(1) A vadászati hatóság csak annak a vadnak a trófeabírálatát végezheti el,

amely egyedi azonosítójelének számát a vadászjeggyel vadászó vadász egyéni

lõjegyzékébe, valamint a jogosult által vezetett teríték-nyilvántartásba

bevezették.

(2) A vadászati hatóság a trófeabírálat eredményérõl a vad elejtõje részére

igazolást ad. A jogosult - ide értve az elhullott vad trófeáját is - csak az

igazolás birtokában szerezheti meg a trófea feletti rendelkezési jogot.

(3) A trófeabírálat alkalmával a trófeát maradandó módon úgy kell megjelölni,

hogy az tartalmazza az azonosítójel sorszámát is.

(4) Csak a (3) bekezdés szerinti módon megjelölt trófea hozható forgalomba,

valamint vihetõ ki az ország területérõl.

(5) A trófeabírálattal egyidejûleg a miniszter által rendeletben

meghatározott összegû díjat kell fizetni. A vadászati hatóság a díj

megfizetéséig visszatarthatja a (2) bekezdés szerinti igazolás kiadását.

(6) A vadászati hatóság javaslatára a miniszter a rendkívüli értékû trófeát

nemzeti értékké nyilváníthatja, és egyidejûleg gondoskodik annak

elhelyezésérõl, bemutatásáról. A nemzeti értékké nyilvánított trófeát

megsemmisíteni, feldolgozni, átalakítani tilos, azt az országból csak a

miniszter engedélyével lehet kivinni.

(7) A trófeabírálati eljárásban nem vehet részt olyan személy, aki

vadkereskedelemben, vagy vadászat-szervezésben érdekelt, továbbá olyan vad

trófeabírálatában, amelyet olyan jogosult mutat be, amelynél saját maga, vagy

közeli hozzátartozója ( Ptk. 685.§ b) pont) érdekelt.

(8) A trófeabírálat részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja

meg.

V. Fejezet

FELELISSEG A VADKARERT, A VADASZATI KARERT, VALAMINT A VAD ELPUSZTÍTÁSÁVAL

OKOZOTT KARERT

A vadkár

75. §

(1) A jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles megtéríteni a

károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az õz, a vaddisznó, valamint a muflon

által a mezõgazdaságban és az erdõgazdálkodásban, továbbá az õz, a mezei nyúl

és a fácán által a szõlõben, a gyümölcsösben, az erdõsítésben, valamint a

csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (a továbbiakban

együtt: vadkár).

(2) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára

jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetõleg

akinek vadászterületérõl a vad kiváltott.

(3) A jogosult a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó

tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak a

vad által a mezõgazdálkodáson és erdõgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt.

(4) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt vad, valamint a nem vadászható vad

által okozott kárért kártérítési igény nem érvényesíthetõ.

A vadászati kár

76. §

A jogosult köteles a károsultnak megtéríteni a vadászati jog hasznosításában

résztvevõ személyek által a mezõgazdasági terményekben, az erdõben, a védett

természeti értékekben, a vizek halállományában, a szõlõben, valamint a

gyümölcsösben másnak okozott kárt (a továbbiakban: vadászati kár).

A vad elpusztításával okozott kár

77. §

Aki a vad elpusztításával a jogosultat a vadászati jog gyakorlásában, vagy

hasznosításában akadályozza, köteles az ebbõl eredõ kárt megtéríteni.

A kár megelõzése

78. §

(1) A jogosult a károk megelõzése érdekében köteles:

a) amennyiben a vad életmódja ezt indokolja, annak elriasztásáról

gondoskodni;

b) a vad élelmezésérõl és szükség szerint ivóvízzel való ellátásáról

gondoskodni;

c) a károkozás közvetlen veszélye esetén az érintett föld használóját

értesíteni;

d) a vadászati jog hasznosítását úgy megszervezni, hogy az a föld

használatával összefüggõ gazdasági tevékenységgel összhangban legyen;

e) szükség esetén vadkárelhárító vadászatokat tartani;

(2) A jogosult a föld tulajdonosának, illetõleg használójának

hozzájárulásával vadkárelhárító berendezéseket állíthat fel.

(3) A vadászati jog társult hasznosítása esetén a föld használója az

akadályoztatás mértékével arányos kártalanításra tarthat igényt.

(4) A jogosult a mezõgazdálkodáson, illetõleg erdõgazdálkodáson kívül

okozott károk megelõzése érdekében - fokozott vadveszély esetén - az út

létesítõjénél, illetõleg fenntartójánál megfelelõ védelmi berendezések

létesítését, illetõleg közúti jelzések elhelyezését kezdeményezheti.

79. §

(1) A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelõzése

érdekében:

a) köteles a vadkár elhárításában, illetõleg csökkentésében közremûködni;

b) köteles a károsodás vagy a károkozás közvetlen veszélye esetén a

vadászatra jogosultat értesíteni;

c) köteles a vadállomány kíméletérõl megfelelõ eljárások alkalmazásával

gondoskodni;

d) jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál

állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.

(2) A föld használója az (1) bekezdésben elõírt kötelezettségek

teljesítésével összefüggésben a rendes gazdálkodás körét meghaladó

közremûködésért ellenszolgáltatásra tarthat igényt. Amennyiben a föld

használója e törvény szerinti közremûködési kötelezettségének nem tesz eleget,

vagy alapos ok nélkül nem járul hozzá ahhoz, hogy a jogosult a vadkárok

elhárításához szükséges létesítményeket, berendezéseket felállítsa, az ebbõl

eredõ vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe venni.

80. §

(1) Ha egyes vadfajok állománya a mezõgazdasági termékeket, a mesterséges

vizek halállományát, a vadászterület biológiai életközösségét, valamint a

védett természeti területet veszélyezteti, az adott vadfaj állományát

csökkenteni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a vadászati hatóság - erdõt érintõen az

erdészeti hatóság, természetvédelmi területet érintõen a természetvédelmi

hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával - a károsult kérelmére,

illetõleg az erdészeti, vagy természetvédelmi hatóság kezdeményezésére, vagy

hivatalból kötelezi a jogosultat az egyes vadfajok állományának meghatározott

határidõn belüli csökkentésére vagy a szükséges védõintézkedések megtételére.

(3) A vadászati hatóság a károsult kérelmére a vadállomány csökkentésérõl

tizenöt napon belül határoz. A szakhatósági hozzájárulásról öt munkanapon

belül kell határozatot hozni. A vadászati hatóság elrendelheti határozatának

azonnali végrehajtását is.

(4) Ha a jogosult az (1) bekezdés szerinti vadállomány-szabályozási

kötelezettségének nem, vagy nem a határozatban meghatározott módon tesz

eleget, a vadászati hatóság a vadászatra jogosult költségére határozatban

hatósági vadászatot rendelhet el. A vadászati hatóság elrendelheti

határozatának azonnali végrehajtását. A határozatban meg kell jelölni az

elejtendõ vad faját, valamint darabszámát.

A kár megállapítása

81. §

(1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár

bekövetkezésétõl - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtõl -

számított harminc napon belül lehet igényelni. A határidõ elmulasztása

jogvesztéssel jár.

(2) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megállapítását a

miniszter által jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezõ

kárszakértõ (a továbbiakban: szakértõ) végezheti.

(3) Amennyiben a felek a szakértõ személyének kiválasztásában nem tudnak

megállapodni, vagy ha a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a

bíróságtól kéri, a szakértõt a felek közös kérelmére a károkozás helye szerint

illetékes jegyzõ rendeli ki. A kár becslését - a miniszter által rendeletben

megállapított egyszerûsített vadkárbecslési szabályok szerint - a

bejelentéstõl számított nyolc napon belül kell lefolytatni.

(4) A jegyzõ - a szakértõ vadkárbecslése alapján - az érintettek közötti

egyezséget, illetõleg annak hiányát jegyzõkönyvbe foglalja.

(5) Az a károsult, aki a jegyzõ által kirendelt szakértõ kármegállapítását

nem fogadja el, a jegyzõkönyv kézhezvételétõl számított harminc napon belül a

vadászatra jogosult, illetõleg a föld használója elleni keresettel kérheti

kárának megállapítását. A határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.

(6) A jegyzõ által kirendelt szakértõ által lefolytatott vadkárbecslési

eljárás - ide értve a jegyzõ által lefolytatott eljárás költségeit is -

költségeinek megfizetésére - eltérõ megállapodás hiányában - a Polgári

Perrendtartás költségviselésre vonatkozó szabályait kell megfelelõen

alkalmazni.

VI. Fejezet

A VADVEDELMI HOZZAJARULAS, A VADGAZDALKODASI,

VALAMINT A VADVEDELMI BIRSAG

A vadvédelmi hozzájárulás

82. §

(1) A jogosult a vadállomány õrzésével, védelmével kapcsolatos állami

feladatok ellátásához való hozzájárulásként a vadászati hatóság határozata

alapján vadvédelmi hozzájárulást köteles fizetni.

(2) A vadvédelmi hozzájárulás mértéke:

a) a vadászati hatóság által jellemzõen apróvadasnak minõsített

vadászterületen hektáronként és évente tíz és harminc forint közötti összeg;

b) a vadászati hatóság által jellemzõen nagyvadasnak minõsített

vadászterületen hektáronként és évente hetven és száz forint közötti összeg.

(3) A vadvédelmi hozzájárulás mértékének megállapításánál figyelemmel kell

lenni a vadászterület vadeltartó képességére.

(4) A vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási tervet csak akkor hagyja

jóvá, ha a jogosultnak nincs vadvédelmi hozzájárulási hátraléka, vagy ha a

vadvédelmi hozzájárulás, illetõleg a hátralék megfizetésére legfeljebb egy

évre halasztást engedélyezett.

(5) A vadvédelmi hozzájárulás megfizetésének részletes szabályait a miniszter

rendeletben állapítja meg.

A vadgazdálkodási bírság

83. §

(1) A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles

fizetni a jogosult akkor, ha:

a) az általa vagy hozzájárulásával szervezett vadászaton a vadat

szakszerûtlenül ejtik el;

b) az általa vagy hozzájárulásával szervezett vadászaton a vadat a

vadászati hatóság engedélye nélkül, vadászati idényen kívül, vadászati

tilalom, vagy vadászati korlátozás idején ejtik el, vagy fogják be;

c) nem, vagy nem az e törvényben foglaltaknak megfelelõen tesz eleget

trófeabírálat céljából történõ trófea-bemutatási kötelezettségének;

d) az általa vagy hozzájárulásával szervezett vadászaton jogosulatlan

személy vadászik;

e) nem tesz eleget a vadállomány védelmével, fenntartásával, valamint az

élõhely védelmével kapcsolatos e törvény szerinti kötelezettségeinek;

f) nem, vagy nem az e törvényben foglaltaknak megfelelõen tesz eleget a

vadgazdálkodási üzemterv, éves vadgazdálkodási terv készítésének, a teríték-

nyilvántartási, valamint vadászati napló vezetési kötelezettségének;

g) a vadgazdálkodási szabályokat megsérti;

h) az általa, vagy hozzájárulásával szervezett vadászaton a vadászat

rendjét megsértik.

(2) A törvény alkalmazásában jogosulatlan vadászatnak minõsül a vadászjegy

vagy vadászati engedély nélküli vadászat, a jogosult hozzájárulása nélküli

vadászat, valamint ha a vadász az általa elejtett vadat e törvény alapján nem

jelöli meg, vagy nem jegyzi be az egyéni lõjegyzékbe.

(3) A vadgazdálkodási bírság mértéke:

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a trófeabírálat

eredményétõl függõen:

aa) mínusz egy pont esetén a bérvadászat során alkalmazott kilövési

díj húsz százaléka, de legalább húszezer forint,

ab) mínusz kettõ pont esetén a bérvadászat során alkalmazott

kilövési díj ötven százaléka, de legalább ötvenezer forint,

ac) mínusz három pont esetén a bérvadászat során alkalmazott díj

száz százaléka, de legalább egyszázezer forint lehet,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vadgazdálkodási bírság

mértéke trófeás vad esetében a trófea értékétõl függõen egyedenként legalább

tízezer, legfeljebb egymillió forint, míg nõivarú egyed és egyéb vadfaj

esetében a vad fajától függõen egyedenként legalább ötezer, legfeljebb

százezer forint lehet,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a vadgazdálkodási bírság

mértékét a (3) bekezdés ac) pontja alkalmazásával kell megállapítani,

d) az (1) bekezdés d)-h) pontjai esetekben a vadgazdálkodási bírság

mértéke a cselekmény súlyától függõen legalább százezer és legfeljebb

egymillió forint lehet. Ezekben az esetekben a vadgazdálkodási bírság

ismételten is kiszabható.

A vadvédelmi bírság

84. §

(1) A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles

fizetni:

a) a vadászterületnek minõsülõ föld használója, ha nem tesz eleget a

vadállomány kártétele megelõzésével kapcsolatos kötelezettségének;

b) a vadász, ha a vadászat rendjét megsérti;

c) aki a vadat szándékosan kínozza;

d) a vadász, ha az általa sebzett vagy az egyébként súlyosan beteg vada

elejtése céljából nem teszi meg a szükséges intézkedéseket;

e) aki a vadat nem élvefogó csapdázási módszerrel, valamint veremmel,

méreggel fogja vagy pusztítja el;

f) aki a vadat tiltott módon zaklatja;

g) aki jogosulatlanul vadászik.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti esetben a vadvédelmi bírság

mértéke legalább tízezer forint, legfeljebb százezer forint lehet. A

vadvédelmi bírság ismételten is kiszabható.

(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a vadvédelmi bírság mértéke

esetenként és a cselekmény súlyától függõen legalább ötvenezer és legfeljebb

ötszázezer forint lehet.

85. §

A vadvédelmi hozzájárulást, a vadgazdálkodási, illetve a vadvédelmi bírságot

(a továbbiakban együtt: bírság) a külön jogszabályban meghatározott számlára

kell befizetni.

VII. Fejezet

A VADASZATI IGAZGATASSAL ÖSSZEFÜGGI ALLAMI FELADATOK ES HATASKÖRÖK

Vadászati igazgatás

86. §

(1) A vadászati igazgatással összefüggõ egyes irányítási, szervezési,

valamint hatósági feladatokat:

a) a földmûvelésügyi miniszter;

b) a Földmûvelésügyi Minisztérium;

c) területi szervként a vadászati felügyelõségek

látják el.

(2) A vadászati hatósági feladatokat ellátó személyek részére egyenruhát, az

igazolvánnyal azonos sorszámú szolgálati jelvényt, a vadászati hatóság

alkalmazásában álló vadászati felügyelõk részére pedig szolgálati vadász- és

maroklõfegyvert is biztosítani kell.

Eljárási szabályok

87. §

(1) Az e törvény szerint indult hatósági eljárás során az államigazgatási

eljárás szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A vadászati felügyelõség hatáskörébe tartozó ügyekben felettes szervként

a minisztérium jár el.

(3) A vadászati felügyelõség illetékességi területét a miniszter rendeletben

állapítja meg. Amennyiben a vadászterület két vagy több vadászati felügyelõség

illetékességi területén található, az a vadászati felügyelõség az illetékes,

amelynek területén a vadászterület nagyobbik hányada található. Vita esetén az

eljárásra illetékes szervet a miniszter jelöli ki.

(4) A kizárás szabályait kell alkalmazni a vadászati, az erdészeti, valamint

a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó azzal a köztisztviselõvel

szemben, aki olyan jogosult hatósági ügyében jár el, amelynél akár tagként

(érdekeltként), akár vendégvadászként vadászik, továbbá a trófeabírálati

eljárásban résztvevõ személynél, ha e személy a jogosultnál mint vadász

érdekelt, vagy ha hozzátartozója ( Ptk. 685.§ b) pont) által elejtett trófea

bírálatát kellene elvégezni.

88. §

Amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, vadászati hatósági ügyben elsõ

fokon a vadászati felügyelõség vezetõje jár el.

89. §

(1) A vadászati hatósági feladatokat ellátó személy, valamint a vadászati

hatóság alkalmazásában álló vadászati felügyelõ, feladatainak ellátása során

jogosult:

a) külön térítés fizetése nélkül magánúton közlekedni, a vadászterületet

bejárni, ott helyszíni szemlét, vizsgálatot tartani;

b) a jogosulttól, a vadásztól felvilágosítást, adatot, igazolást kérni,

valamint a vadászati jog hasznosításával kapcsolatban iratokba,

nyilvántartásokba betekinteni;

c) a vadászterületen megfigyelést végezni;

d) a vad védelmét veszélyeztetõ, vagy annak számító tevékenység

abbahagyását, illetve a tevékenységtõl való tartózkodást elrendelni;

e) a vadállomány egészségi állapotát veszélyeztetõ beteg, sérült vagy

elhullott vad elszállítását elrendelni;

f) határozatát - utólagos írásbafoglalási kötelezettség mellett - szóban

is megadni;

g) jogosulatlan vadászat vagy vadászati eszköz jogosulatlan használata

esetén a vadászathoz használt eszközt visszatartani;

h) a vadászati jog hasznosításával összefüggõ szabálysértés vagy

bûncselekmény alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságnál eljárást

kezdeményezni;

i) a vadászat rendjére vonatkozó szabályok betartását ellenõrizni.

(2) Az e törvény alapján kérelemre indult vadászati hatósági eljárásban a

miniszter által rendeletben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat kell

az ügyfélnek fizetnie. A díjat a miniszter által megállapított számlára kell

befizetni.

A földmûvelésügyi miniszter feladatai és hatásköre

90. §

(1) A vadgazdálkodással, a vad, valamint élõhelyének védelmével, továbbá a

vadászattal összefüggõ szervezési, irányítási, szabályozási és egyes hatósági

feladatait a kormányzati munkamegosztás keretében - együttmûködve az ügykör

szerint illetékes miniszterekkel - a földmûvelésügyi miniszter látja el.

(2) A miniszter hatósági jogkörében eljárva:

a) védett természeti terület esetében a természetvédelemért felelõs

miniszterrel, a HM kezelésében, illetve használatában levõ terület esetében a

honvédelmi miniszterrel egyetértésben engedélyezi a vadászterület vadaskert

létesítése céljából történõ bekerítését;

b) a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben engedélyezi

vadaspark létesítését;

c) a rendkívüli értéket képviselõ trófeát nemzeti értékké nyilvánítja.

(3) A miniszter a vadgazdálkodással, a vad, valamint élõhelyének védelmével,

továbbá a vadászattal összefüggõ irányítási, valamint szabályozási

feladatkörében:

a) kidolgozza a vadászati jog hasznosításának hosszú távú fejlesztési

irányelveit és gondoskodik ezek megvalósításáról;

b) a vadászati jog hasznosításával összefüggésben jogszabályokat készít

elõ, illetve alkot;

c) a vadászati jog hosszú távú hasznosítási irányelveivel összhangban

kidolgozza az ezzel összefüggõ támogatások rendszerét, és gondoskodik a

támogatásoknak a külön jogszabályban foglaltak szerinti felhasználásáról;

d) létrehozza a vadászati hatósági és egyéb szervezési feladatait ellátó

szerveket, valamint meghatározza feladatkörüket;

e) javaslatokat tesz, illetve dolgozz ki a vadászati jog hasznosításával

összefüggõ vadásztatás és kezelés irányelveire;

f) ellátja a nemzetközi vadászati együttmûködésbõl adódó kormányzati

feladatokat és kapcsolatot tart a nemzetközi vadászati szervekkel;

g) ellátja a kormány által vagy a külön jogszabályban részére

meghatározott feladatokat.

(4) A miniszter a vadgazdálkodással, a vad, valamint élõhelyének

védelmével, továbbá a vadászattal összefüggõ szervezési feladatkörében:

a) kijelöli a vadgazdálkodási körzeteket és az érintett miniszterekkel

egyetértésben kiadja a körzeti vadgazdálkodási terveket;

b) gondoskodik az Adattár mûködtetésérõl.

91. §

Vad élõ egyedének, valamint ivarsejtjének és embriójának behozatalához és

kiviteléhez - a külön jogszabályokban foglalt engedélyeken túl - minisztérium

elõzetes szakmai hozzájárulása is szükséges.

92. §

A miniszter a vadászati igazgatással összefüggõ egyes szervezési feladatait a

vadászati felügyelõségek útján lát el. A vadászati felügyelõségek szervezési

feladatkörükben:

a) nyilvántartást vezetnek a vadászterületekrõl, a jogosult nevérõl

(cégérõl) címérõl (székhelyérõl), valamint a vadászati jog haszonbérleti

szerzõdésekrõl;

b) gondoskodnak a vadászvizsga megszervezésérõl;

c) nyilvántartást vezetnek a hivatásos vadászokról;

d) a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggésben

statisztikai adatokat gyûjtenek, illetve szolgáltatnak;

e) összeállítják és közzéteszik a vadkárbecslõi szakértõi névsort;

f) ellátják az állami támogatásokkal kapcsolatos külön jogszabályban írt

feladatokat;

g) irányítják az alkalmazásukban álló vadászati felügyelõk vad- és

élõhelyvédelmi tevékenységét.

Az Országos Vadgazdálkodási Tanács

93. §

(1) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó vadgazdálkodást érintõ

kérdésekben véleményezõ, javaslattevõ tevékenységet ellátó Országos

Vadgazdálkodási Tanácsot hoz létre.

(2) Az Országos Vadgazdálkodási Tanács tevékenységével elõsegíti a

vadgazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gyakorlásához, hasznosításához

fûzõdõ közérdek közötti összhang megteremtését.

(3) Az Országos Vadgazdálkodási Tanács a miniszter felkérése alapján

véleményt nyilvánít a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintõ szakmai

kérdésekben, valamint jogszabálytervezetekrõl.

94. §

Az Országos Vadgazdálkodási Tanács tagjait az illetékes kormányzati,

érdekképviseleti és szakmai szervek, valamint a tudomány képviselõibõl a

miniszter kéri fel, és gondoskodik az Országos Vadgazdálkodási Tanács

mûködtetési feltételeirõl.

Az állami feladatok pénzügyi fedezete

95. §

(1) Az e törvény szerinti állami feladatok ellátásához az alábbi pénzügyi

források használhatók fel:

a) a központi költségvetésben e cél megvalósítására elõirányzott

pénzösszeg;

b) a vadászati hatósági eljárásban fizetett díj;

c) a vadvédelmi hozzájárulás;

d) a vadgazdálkodási bírság;

e) a vadvédelmi bírság.

(2) A vadvédelmi hozzájárulást elsõsorban a vadállomány õrzésével, a

vadászati joggal kapcsolatos állami feladatok ellátására kell fordítani.

(3) A vadgazdálkodási bírságot, a vadvédelmi bírságot elsõsorban a vad-és

élõhelyének védelmének támogatására kell fordítani.

(4) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a vadgazdálkodási hozzájárulás,

a vadgazdálkodási bírság, valamint a vadvédelmi bírság e törvény szerinti

mérték alapulvételével - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett

hivatalos inflációs ráta alapján - a költségvetési törvény kihirdetését követõ

hatvan napon belül rendeletben közzétegye.

VIII. Fejezet

ZARO RENDELKEZESEK

Hatálybalépés

96. §

(1) Ez a törvény 1997. március 1. napjával lép hatályba azzal, hogy a

vadászati hatóság az átmeneti rendelkezések alkalmazásakor vadászterület

kialakításáról az e törvényben foglaltak alapján határoz.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg:

a) az erdõkrõl és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvénynek az

1970. évi 28. számú törvényerejû rendelettel és az 1995. évi XXI. törvény 23-

24. §-ával megállapított 32-36. §-a; és a szõlõ- és gyümölcstermesztésrõl,

valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. törvényerejû rendelet 3. §-a

hatályát veszti;

b) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek (a

továbbiakban: Ötv.) az 1994. évi LXIII. törvény 38. §-ával megállapított 64/B.

§-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"b) az önkormányzatot megilletõ vadászati jog haszonbérbeadásából származó

bevétel, az érintett települések önkormányzataival kötött megállapodás

szerint, területarányosan meghatározott része;"

c) az Ötv. 82. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

"f) az önkormányzatot megilletõ vadászati jog haszonbérbeadásából származó

bevétel;".

Átmeneti rendelkezések

97. §

(1) Az államot a nem a tulajdonában levõ vadászterületen megilletõ vadászati

jog e törvény hatálybalépésével megszûnik. A vadászati jog e törvény alapján

külön térítés, valamint adó vagy illetékfizetés nélkül válik a

vadászterületnek minõsülõ föld tulajdonjogának attól el nem választható

részévé.

(2) Az államot megilletõ vadászati jog átengedésérõl szóló megállapodások,

határozatok, valamint haszonbérleti szerzõdések 1997. március 1. napjával

érvényüket vesztik.

98. §

(1) A a vadászati hatóság vadászterület határának e törvény elõírásai

szerinti megállapítására vonatkozó javaslatáról - a vadászterület határának

térképi megjelölésével - 1996. augusztus 1. és szeptember 1. között a saját,

valamint az érintett települések hirdetõtábláján hirdetményt tesz közzé. Ezt

követõ kilencven napon belül az érintett tulajdonosok - e törvénynek a társult

vadászati jogra vonatkozó szabályai alkalmazásával meghozott döntésükkel -

önálló vadászterület kialakítását, vagy a javaslatban szereplõ vadászterület-

határ módosítását kezdeményezhetik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidõ elmulasztása jogvesztõ. Amennyiben a

határidõn belül kifogást nem terjesztettek elõ, a vadászati hatóság

határozatban megállapítja a vadászterület határát.

(3) Amennyiben az érintett tulajdonosok a vadászati hatóság által a

vadászterület kialakítására tett javaslat módosítását kezdeményezik, errõl a

vadászati hatóság legkésõbb 1997. február 1-ig határoz.

(4) A vadászterület határát elsõ alkalommal megállapító határozat ellen

fellebbezésnek nincs helye, annak megváltoztatását vagy megsemmisítését

közvetlenül a bíróságtól lehet kérni. A vadászati hatóság közérdekbõl a

vadászterület kialakításáról szóló határozatát azonnal végrehajthatóvá

nyilváníthatja. Amennyiben a bíróság a vadászati hatóság határozatának

végrehajtását nem függeszti fel, a bírósági eljárás során a vadászterület

határának vadászati hatóság által közzétettek szerinti módosítására kerülhet

sor.

99.§

(1) A törvény hatálybalépésekor meglevõ vadászati célú kerítés fennmaradását

1997. szeptember 1-ig lehet az illetékes vadászati hatóságnál kezdeményezni.

Az e határnapot követõen benyújtott kérelem új kerítés létesítésére irányuló

kérelemnek minõsül. A vadászati célú kerítés fennmaradására kiadott engedélyt

- a törvényben foglalt feltételek teljesítése esetén - a vadaskertet, illetve

a vadasparkot létesítõ engedélynek kell tekinteni.

(2) E törvény kihirdetése és 1997. március 1. napja közötti idõszakban csak

1997. március 1-ig érvényes határozott idejû haszonbérleti szerzõdést lehet

kötni.

(3) E törvénynek az elõhaszonbérletre vonatkozó rendelkezéseit azokra a

jogosultakra kell alkalmazni, akik 1997. február hónap utolsó napján érvényes

haszonbérleti szerzõdéssel rendelkeznek, vagy az államot megilletõ vadászati

jogot üzemi kezelésben hasznosították.

(4) Amennyiben a vadászterületen korábban létesített létesítmények,

berendezések tulajdonjogának, illetve használatának kérdésében 1997. március

1. napjáig nem jön létre megállapodás, a létesítmények, berendezések

létesítõje a jogalap nélküli gazdálkodás szabályai szerint megtérítési

igénnyel léphet fel a föld tulajdonosa, jogszerû használója, illetõleg a

jogosult ellen.

Felhatalmazás

100. §

(1) Felhatalmazást kap a földmûvelésügyi miniszter arra, hogy

a) a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, valamint

b) a törvény kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakra vonatkozó

átmeneti szabályokat

rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a vadászíj-tartás szabályait

rendeletben megállapítsa.

INDOKOLÁS

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló

törvényjavaslathoz

Általános indokolás

A javaslat a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló átfogó

szabályozásban fõ célnak tekinti a hazai vadon élõ vadászható állatfajok és

élõhelyük védelmét, biológiai sokféleségû, természetes állapotban való

fennmaradását, mely csak úgy érhetõ el, ha a társadalom egésze, illetve az

egyén is felismeri ennek jelentõségét, és alkalmazkodik e kívánalmak

megvalósulásához. A vadászati jog gyakorlása, illetve hasznosítása a vad

védelmét hangsúlyozó jogi rendszer keretei között valósítható meg, figyelemmel

arra, hogy e tevékenység természeti környezetben való végzésével a vad

populációinak alakulása kedvezõ irányban befolyásolható.

A javaslat fontos indoka a vadászati jog tulajdonának és ezzel együtt a

vadászati jog hasznosításának, illetve gyakorlásának új alapokra helyezése. A

javaslat a vadászati jogot a vadászterület földtulajdonjogának

elválaszthatatlan részévé teszi. Az 1970. évi 28. törvényerejû rendelettel

megállapított 1961. évi VII. törvény (Erdõtörvény) IX. Vadgazdálkodás fejezete

törvényi szabályozása túlhaladottá vált, illetve nem követi azt a fejlõdést,

amely a vadgazdálkodás, a vadászat és a természetvédelem kapcsolatában

végbement, és amelynek szabályozása - az európai jogrendszerek szabályozásához

is igazodóan - új követelményeket támaszt.

A hatályos jogi szabályozás szerint a vadászati jog az ország egész területén

az államot illeti, és hasznosításáról az állam nevében a földmûvelésügyi

miniszter köteles gondoskodni. A tulajdonviszonyok jellegének megváltozásával,

illetve a magántulajdon kialakulásával megváltozik az államnak a gazdasági

élet igazgatásával, szervezésével összefüggõ szerepe. Az állam vadászati

jogának hasznosítása, a vadászati jognak a föld tulajdonjogától - illetve

ezáltal a mezõgazdasági termelést és az erdõgazdálkodást folytató

földtulajdonostól való - elkülönülése hosszabb ideje gazdasági jellegû

feszültséget okoz és akadályozza a rendszer mûködõképességét.

A vadászati jogot az Európai Unió tagállamainak túlnyomó része szintén a

földtulajdonjog alapján hasznosítja. Hazánkban az 1945. évi 4640. számú ME

rendelet választotta el a vadászati jogot a földtulajdonjogtól és az államra

bízta.

A javaslatban megjelölt idõpontban az állam vadászati joga megszûnik

mindazokon a vadászterületeken, amelynek nem tulajdonosa, és ezzel egyidejûleg

érvényüket vesztik az államot megilletõ vadászati jog átengedésérõl szóló

engedélyek, haszonbérleti szerzõdések, üzemi kezelés kijelölésérõl szóló

határozatok. A földtulajdonnal rendelkezõk számára lehetõvé válik, hogy a

vadászati hatóság által vadászterületté nyilvánított területen önállóan - ha

ennek feltételei fennállnak - vagy társult formában döntsenek a vadászati

jogosultságukról. A magántulajdon általánossá válásával így megteremtõdik

annak alapja, hogy a vadászterületen gazdálkodói tevékenységeit a

földtulajdonos összehangolja, figyelemmel a természetvédelmi követelményekre.

A vadászterület tulajdonosa vagy a vadászterület tulajdonosainak közössége

határozhat arról, hogy a vadászati jogok gyakorlását átadja haszonbérleti díj

ellenében, ez esetben a haszonbérlõt illetik meg a vadászati joggal együttjáró

jogosultságok és kötelezettségek.

Az állam megváltozott szerepében a jogi szabályozás keretében határozza meg a

vadászati jog gyakorlásához, illetve vadgazdálkodáshoz, vadászathoz kapcsolódó

felelõsségi szabályokat és a vadászati hatósági ellenõrzés eszközével

érvényesíti a vadon élõ állatfajok védelmére, a vadgazdálkodás szakszerûségére

és a vadászat biztonságára vonatkozó elõírások betartását. A kormányzati

munkamegosztás keretében a földmûvelésügyi miniszter meghatározza az egyes

vadgazdálkodási térségek vadgazdálkodásának tendenciáit, az ott élõ vadászható

állatfajok populációinak és élõhelyének kezelésével kapcsolatos feladatokat,

és erdõ esetében összehangolja a tervet a térségre vonatkozó erdõtervekkel is.

A javaslat hiányt pótol a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a

vadászatról szóló önálló törvényi szabályozással. A Polgári Törvénykönyvnek a

vad állami tulajdonáról és a vadászterületen elejtett, elfogott vagy elhullott

vad tulajdonszerzésérõl szóló törvényi szabályain kívül az Erdõtörvény IX.

fejezete mindössze néhány keretjellegû szabályt tartalmaz a vadgazdálkodásról

és a vadászatról.

A vadászati jog tulajdonjogi kérdései számos olyan hiányt pótló szabály

megalkotását indokolják - mint például a vadászati jogosultságok és

kötelezettségek meghatározása, a vadászati jog önálló vagy társult

hasznosítása, vadaskert létesítése, vadvédelmi hozzájárulás jogintézménye,

vadvédelmi bírság, vadászati haszonbérleti szerzõdések hatósági jóváhagyása -,

amely csak törvényi szintû szabályozásban lehetséges. Az erdõrõl és az erdõ

védelmérõl szóló törvény megalkotásával egyidejûleg elérkezett annak ideje,

hogy a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról átfogó,

önálló szabályozás jöjjön létre.

Részletes indokolás

I. Fejezet

Bevezetõ rendelkezések

1-28. §

A javaslatnak a törvény tárgyával összefüggõ rendelkezése összefoglalását adja

a szabályozás körének, figyelemmel a törvény céljára, majd a vad fogalmát

határozza meg azzal, hogy a vadászat gyakorlása, illetve a vadgazdálkodás

szabályozása számára csak az a vadon élõ állat tekinthetõ vadnak, amelyet

jogszabály vadászhatónak minõsít.

A javaslat hiányt pótol azzal, hogy meghatározza mindazokat a jogokat és

kötelezettségeket, amelyek a vadászati jog tartalmát jelentik, e

kötelezettségek és jogok között elsõként jelöli meg - fontosságára tekintettel

- a vad, valamint élõhelyének védelmét.

A javaslat a vad védelméhez és biztonságos fennmaradásához kötõdõ nemzeti

érdeknek megfelelõ jogi garanciák alapján a jelenlegi kizárólagos állami

vadászati jog intézményétõl eltérõen a vadászati jogot a vadászterület

földtulajdonjogához rendeli, mint az önálló vadászterület tulajdonjogához

kötõdõ vagyoni értékû jogot.

A vadgazdálkodásra vonatkozó garanciális szabályok érvényesülésében a

vadászterületnek való megfelelés elõfeltétele e jognak.

A vadászati joggal kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a törvényben

foglalt keretek között, és a kapcsolódó külön jogszabályokban elõírtakkal

összhangban kell gyakorolni, illetve teljesíteni.

A javaslat a vadászati jogosult fogalmát a vadászati joggal való rendelkezési

lehetõségek szerint határozza meg úgy, hogy a tulajdonos önálló, illetve a

tulajdonok társult közössége mellett a vadászati jog haszonbérbeadása esetén a

haszonbérlõ jogosultságát ismeri el.

A vadászati hatóság által nyilvántartásba vett jogosult - ide értve a

haszonbérlõt is - felel a törvényben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

A javaslat a vadászterület kialakítása során érvényre juttatandó legfontosabb

vadgazdálkodási szakmai szempontokat veszi sorra. Ezzel is érvényesíteni

kívánja a vadállomány fenntartásához, fejlesztéséhez kötõdõ nemzeti érdekeket.

Nem lehet vadászterületként figyelembe venni - azaz a vadászat sem

gyakorolható - általában a nem mezõ-, vagy erdõgazdálkodási rendeltetésû,

ezekbõl kivett, illetve így bekerített, valamint lakóterületeken.

A Ptk. 128. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a vadászterületen

elejtett, elfogott, illetõleg elhullott vad, a vadászatra jogosult tulajdonába

kerül. A javaslat átveszi és kiegészíti a Ptk-nak a vad tulajdonjogára

vonatkozó rendelkezéseit, de nem érinti a vad állami tulajdonáról szóló

rendelkezést. Ezzel egyidejûleg azonban elismeri a vadaskertben, valamint

vadasparkban jogszerûen tartott vadra a jogosult tulajdonjogát. A vad állami

tulajdonjogára vonatkozó szabályozás szoros összefüggésben van a vadászatra

jogosult fokozott kártérítési felelõsségével.

A törvényjavaslat elõkészítése során felvetõdött e javaslattal szemben a vad

tartozzon a gazdátlan dolog közé. Ez azonban a Ptk. rendelkezéseivel

ellentétes, mivel a Ptk. 127. §-a csak a személyi tulajdon szokásos tárgyaira

ismeri el a fogalmat és a vad e körön kívül esik.

A javaslat részletesen meghatározza a vadászati jog gyakorlásának,

hasznosításának formáit és kimondja, hogy a vadászati jog hasznosításának

minõsül annak haszonbérbeadása is. E tárgykörben rendelkezik a különbözõ

tulajdoni szerkezeteknek megfelelõ formákról és az azok kialakításában

követendõ szabályokról is.

A kialakítandó vadászterületen lévõ földtulajdonosok érdekeinek

összehangolását szolgálja az a rendelkezés, miszerint a vadászterület

kialakításáról szóló határozatot csak valamennyi földtulajdonos javaslatban

meghatározott képviseleti rendjének megfelelõen és ennek intézményes kereteit

biztosítva kell meghozni. A kialakítandó vadászterületen külön-külön az ötven

hektárt el nem érõ földtulajdonosok képviseletére, amennyiben a döntéshozatal

meghatározott folyamatában megadott idõpontig közös képviselõjükrõl másképp

nem gondoskodnak, a jognyilatkozatokat a tulajdonosok törvényes

képviselõjeként az "A" változat szerint az érintett települési önkormányzat

jegyzõje, a "B" változat szerint a Magyar Agrárkamara illetékes megyei

szervezete által megbízott személy jogosult megtenni.

A jognyilatkozatok a feleket a haszonbérleti szerzõdés lejártáig vagy a

vadgazdálkodási üzemterv lejártáig köti.

A javaslat a vadászati jog haszonbérletére alkalmazandó szabályokban a Ptk-nak

a mezõgazdasági haszonbérletre vonatkozó szabályait a sajátosságokból

következõ eltérésekkel vezeti be. A vadászati lehetõség nem áll korlátlanul

rendelkezésre, amelybõl következõen a haszonbérlõk körébõl a javaslat kizárja

a természetes személyt. Haszonbérlõnek ismeri el a javaslat a jelenleg is erre

a célra alakult egyesületet vagy a kizárólagosan belföldi tulajdonú - a

kapcsolódó tevékenységek szerint részletesen meghatározott - gazdasági

társaságot, továbbá a vadásztársaságok érdekképviseleti szervét. Ezzel

összefüggésben a javaslat fontos célkitûzése az, hogy egy haszonbérlõ

legfeljebb egy vadászterület vadászati jogát veheti bérletbe.

A javaslat meghatározza azon tartalmi elemeket, amelyeket a vadászati jog

haszonbérletére vonatkozó szerzõdéseknek tartalmazni kell, valamint

rendelkezik az alhaszonbérlet tilalmáról, a felmondási okokról és a

jogutódlással kapcsolatos alkalmazandó szabályokról.

A haszonbérleti szerzõdés érvényességéhez a vadászati hatóság jóváhagyása

szükséges, amelynek feltételeit a javaslat elõírja. A vadászati hatóság

megtagadja azokat a jóváhagyásra benyújtott szerzõdéseket, amelyben a

vadászterületen egy vadászra nem jut száz hektár vadászterület hányad, a

vadgazdálkodási üzemterv végrehajtása nem biztosítható, továbbá a

haszonbérleti díj a vadászterület vadállományának összetételéhez és

hasznosításához viszonyítva túlzottan magas. Különösen indokolt esetben a

vadászati hatóság e rendelkezéstõl eltérhet.

A vadászterület határának kialakítása során elsõdlegesen a vad

életfeltételeinek biztosítására kell figyelemmel lenni. A javaslat ennek

megfelelõen fõ szabályként határozza meg a vadászterület legkisebb terjedelmét

és az egyéb szükséges feltételeket, valamint az eljárásban követendõ rendet.

A javaslat a természeti környezetben és a vadállományban is meglévõ

sajátosságokra és egyéb szempontokra tekintettel az egyes vadászterületeket

rendeltetésük szerint kívánja besorolni.

A javaslat a sajátosságokra tekintettel külön meghatározza a vadaskert és

vadaspark fogalmát, melyre jelenleg jogi szabályozás nincs. A vadaskert,

illetve vadaspark létesítésénél a földre, az erdõre, valamint környezet- és

természetvédelemre vonatkozó jogszabályokra is tekintettel kell lenni. E

létesítményeket a jogosult kérelmére a földmûvelésügyi miniszter - a

természetvédelem alatt álló terület esetében az érdekelt miniszterrel

egyetértésben - határozatban engedélyezi.

A vadászati hatóság a vadászterületekrõl köteles nyilvántartást vezetni, ezért

a javaslat tartalmazza azokat az adatokat, határozatokat, amelyek a

nyilvántartás részét képezik.

A javaslat a vadászati jog gyakorlásával összefüggésben kivételes lehetõséget

ad a vadászati hatóság részére a kényszerhasznosítás elrendelésére, melyet az

érintett tulajdonosok költségére végezhet el.

II. Fejezet

A vad és élõhelyének védelme

28-39. §

A javaslat a vad, valamint élõhelyének védelme általános szabályai között

összefoglalja azokat vad fennmaradását veszélyeztetõ körülményeket, amelyek

megelõzésében nemcsak a vadász, hanem mindenki köteles közremûködni. A

vadászatra jogosult esetében külön is meghatározottak azok a kötelezettségek,

amelyek a vadászterületen élõ vadállomány fenntartásához és õrzéséhez

szükségesek.

A javaslat összefoglalja a vadászati tilalmakat, amelyeket a vad és

élõhelyének védelme érdekében kötelezõ betartani.

A javaslat szerint a vadászati idényeket a földmûvelésügyi miniszter a

természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben naptári idõszakra

állapítja meg.

A vadászati hatóság részére a javaslat lehetõséget ad arra, hogy rendkívüli

esetekben (járványveszély, vadkárosítás stb.) az idényt egyes

vadászterületeknél hosszabb, vagy rövidebb idõszakban megállapítsa, vagy a

vadászati idényen belül is korlátozást rendeljen el, továbbá egyes vadfajok

túlszaporodása miatt rendkívüli vadászatot engedélyezzen.

A vadászati hatóság vadászati kíméleti területnek nyilváníthatja a

vadászterület részét, vagy egészét, ha a vad védelme, a termés védelme továbbá

az emberi környezet nyugalma és biztonsága másként nem érhetõ el. Vadászati

kíméleti területen tilos vadászni mindaddig, amíg a vadászati hatóság a

tilalmat fel nem oldja.

III. Fejezet

Vadgazdálkodás

40-55. §

A javaslat a jelenlegi szabályozás szerint javasolja törvényerõre emelni a

vadgazdálkodási tevékenységben követendõ tervezési rendszert. Mindezt a

vadászati jog szakszerû hasznosítása, a vad és élõhelyének védelme, az egyes

hasznosítási formák közötti összhang érdekében szükséges törvényi szinten

szabályozni. A javaslat részletesen ismerteti a tervezés szintjeinek egymásra

épülését, a tervezésben való kötelezettségeket, a tervek kötelezõ tartalmi

elõírásait.

A körzeti vadgazdálkodási terv kiadásáról a földmûvelésügyi miniszter

gondoskodik, melynek kiadásánál erdõ esetén figyelembe veszi a körzeti

erdõterv adatait.

A vadgazdálkodási tervek, illetve az egyéb kötelezõ nyilvántartások adatai

országos rendszerzése, a vadgazdálkodás egységes szempontjai kialakítása és

érvényesítése érdekében Országos Vadgazdálkodási Adattár létrehozása

szükséges.

A javaslat a vadászterületeken folyó gyakorlati vadvédelmi, vadgazdálkodási és

vadászati tevékenységek szakszerûsége érdekében kötelezõvé teszi azt, hogy

minden megkezdett 3000 hektár nagyságú vadászterület után hivatásos vadász

foglalkoztatását. A javaslat a hivatásos vadászok hatósági nyilvántartására az

eskü kivételére a hivatásos vadászok vadgazdálkodási és vadállomány õrzési

feladataira részletes szabályokat állapít meg. A vadászati hatóság, amennyiben

a vadászterület sajátosságai ezt indokolják eltérést engedélyezhet.

IV. Fejezet

A vadászat

56-74. §

A javaslat új elemként határozza meg azt, hogy ki lehet vadász. A vadászat

gyakorlásának személyi feltételeiben a javaslat alapvetõen a jelenlegi

szabályozást egységesítve a vadászjegy vagy vadászati engedély meglétét írja

elõ. E két hatósági engedély fogalmi elkülönítése különösen fontos, mert ezek

a vadászati jog hasznosításának eltérõ módjaihoz kapcsolódnak. A vadászjegy a

vadászatra jogosultat vagy tagját, alkalmazottját jogosítja a vadászat

gyakorlására, míg a vadászati engedély a vadászatra jogosulttal bérvadászati

szerzõdést kötött hazai vagy külföldi természetes személyt jogosítja a

vadászatra. Mindkét hatósági engedélyhez a vadgazdálkodással és vadászattal

összefüggõ személyi feltételek megléte szükséges. A vadász a vadászat során

mindig köteles magánál tartani azokat az engedélyeket, amelyek alapján a

hatóság a jogosultságát ellenõrizni tudja.

A javaslat vadvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi szempontoknak

megfelelõen, a nemzetközi konvenciókkal is összhangban a vadászat során

alkalmazható vadászati eszközökre, ezek használati módjaira részletezõ

elõírásokat fogalmaz meg.

A vadászat során követendõ legfontosabb biztonsági követelményeket jelenleg

törvényi szintû szabályozás nem tartalmazza. A javaslat a vadfajok

sajátosságainak megfelelõen rendszerezi az engedélyezett és tiltott vadászati

formákat és módokat, a vadászlõfegyver kezelésének legfontosabb szabályait. A

javaslat a jogosultat teszi felelõssé a vadászat rendjének megtartásáért.

A javaslat törvényi szintû szabályozást tart indokoltnak a vadászati hatósági

engedélyek kötelezõ és lehetséges visszavonására. A javaslat elõírja, hogy a

vadász részére - szakirányú képesítés hiányában - csak az állami vadászvizsga

újbóli letétele után adható ismételten vadászjegy.

A trófeás vad vadászatában a szakszerûségi szempontokat - a vadállomány magas

genetikai és gazdasági értékére is tekintettel - kiemelt jelentõséggel

szükséges kezelni. Ezért a trófeás vad elejtését a vadászati hatóság minõsíti,

a nemzetközi rendszer szerint pontozza és a trófeabírálat rendszerében a

vadállományokról adatokat vezet, szakmai értékeléseket készít. A trófeabírálat

során megállapított adatok, illetve minõsítés alapját képezik a szakszerûtlen

elejtéshez kapcsolódó vadgazdálkodási bírság megállapításának.

V. Fejezet

Felelõsség a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával

okozott kárért

75-81. §

A javaslat szabályozza a vad által okozott kár megtérítésének módját. A

vadkárt meghatározott vadfajok körében azok életmódjából eredõen a mezõ- és

erdõgazdálkodásban és néhány különösen kárveszélyes kultúrában ismeri el. A

kártérítésben fõ szabályként annak a kötelezettségét írja elõ, aki a kárt

okozó vad vadászatára jogosult, és akinek a vadászterületén a kár

bekövetkezett, illetve akinek a vadászterületérõl a vad kiváltott. A javaslat

új eleme a vadászati kár - mint a vadászat gyakorlása során a résztvevõ

személyek által okozott kár, valamint a vad elpusztításáért okozott kár -

törvényi meghatározása.

A jogosult fokozott veszéllyel járó kárfelelõsségét a vad állami tulajdona

indokolja.

A javaslat a vadkár mértékének meghatározásánál abból indul ki, hogy a vad a

biológiai életközösség része, így a föld használója és a jogosult között

egyfajta kármegosztásra kerül sor.

VI. Fejezet

A vadvédelmi hozzájárulás, a vadgazdálkodási, valamint a vadvédelmi bírság

82-85. §

A kár megelõzésében a felek együttmûködnek, amelyben a föld használója a

rendes gazdálkodás körét meghaladó közremûködéséért ellenszolgáltatásra

tarthat igényt. Indokolt esetben a vadászati hatóság egyszerûsített

vadkárbecslési eljárást folytathat le.

Új rendelkezés - a törvényi koncepcióból is következõen - a megnövekedõ állami

vadvédelmi, vadgazdálkodási feladatok ellátásához a vadvédelmi hozzájárulás

intézményének bevezetése.

A javaslat tartalmazza a vadgazdálkodási bírság jogintézményeinek szabályait.

A vadgazdálkodási bírság a jogosultat sújtja, ha az általa, vagy

hozzájárulásával szervezett vadászaton szakszerûtlen, vagy jogosulatlan

vadászat történik. A vadgazdálkodási bírság mértéke a cselekmény súlyától

függõen egymillió forintig is terjedhet. A vadvédelmi bírság a föld

használóját, a szakszerûtlenül vadászó vadászt és azokat a személyeket sújtja,

akik a vadat szándékosan, vagy tiltott módon veszélyeztetik, továbbá, akik

jogosulatlanul vadásznak. A vadvédelmi bírság mértéke tízezer forinttól

ötszázezer forintig terjedhet.

VII. Fejezet

A vadászati igazgatással összefüggõ állami feladatok és hatáskörök

86-95. §

A javaslat a kormányzati munkamegosztásnak megfelelõen határozza meg a

vadászati igazgatással összefüggõ feladatokat és hatásköröket a vadászati

igazgatás szervezetét, a vadászati felügyelõk hatósági feladatait.

Az állami feladatok ellátásához rendelt pénzügyi forrásokat elsõsorban a vad

és élõhelyének védelmének támogatására javasolja fordítani.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

96-100. §

A javaslat a törvény hatálybalépését 1997. március 1. napjában jelöli meg. A

javaslat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvénynek a vadászati

bevételekre vonatkozó rendelkezéseit módosítja, összhangban a javaslat 12. §

c) pontjában foglalt szabályozással. Az 1990. évi LXV. törvény módosítása

elõfeltétele a vadászati jog földtulajdonjoghoz kötésének. Az átmeneti

rendelkezések szerint az államot megilletõ vadászati jog átengedésérõl szóló

minden megállapodás, határozat, valamint haszonbérleti szerzõdés 1997. március

1. napján érvényét veszti.

Eleje Honlap