ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

T/1804/1.

Módosító javaslat

Dr. Áder János úrnak,
az Országgyûlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetésérõl, illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló T/1804. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

1. A törvényjavaslat címe az alábbiak szerint módosul:

"az egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetésérõl, módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl"

2. A törvényjavaslat 1. §-a új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi rendelkezés (1) bekezdésre módosul:

"(2) A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a következõ (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre változik:

"(3) A települési önkormányzat képviselõ-testülete, fõvárosban a fõvárosi közgyûlés - a kerületi önkormányzatok képviselõ-testületeivel egyeztetve - a prostitúció folytatásának további szabályait, így különösen a közterületnek a védett övezeten kívüli területen védetté nyilvánított más részeit, a védett övezeten kívül mûködõ egyes, védetté nyilvánított nyilvános helyek meghatározását, a prostitúció tömeges megjelenésének tartalmi követelményeit, a türelmi zóna kijelölésének részletes szabályait rendeletben állapíthatja meg."

"(4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50.000 lélekszám feletti település önkormányzatának képviselõ-testülete (fõvárosban a fõvárosi közgyûlés) a törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül, ha pedig a jelenség a törvény hatálybalépése után válik tömegessé, ennek megállapításától számított kilencven napon belül köteles a türelmi zóna kijelölésérõl a rendeletet megalkotni. A türelmi zóna helyének kijelölése tekintetében egyetértési jogot gyakorolnak azok a kerületi önkormányzatok, amelyek az egyeztetés során vállalják, hogy a saját területükön türelmi zónát alakítanak ki.""

"(3) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 35. §-ában a "69. § (2) bekezdésének" szövegrész helyébe a "69. § (3) bekezdésének" szövegrész lép."

I n d o k o l á s

A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbü.tv.) 62. §-a (3) bekezdésének módosítása érdeminek tekinthetõ azért, mert az Szb.tv. 4. § i) pontjában, a 8. § (1) bekezdésében, illetve a módosítással érintett 62. § (3) bekezdésében írottak közötti ellentmondást hivatott feloldani.

A 4. § i) pontjában rögzített értelmezõ rendelkezés ugyanis kétségtelenné teszi, hogy a türelmi zóna a prostitúció tömeges megjelenése esetén alakítható ki.

A 8. § (1) bekezdése ugyanakkor arról rendelkezik, hogy a türelmi zóna kijelölése - nyilván a prostitúció tömegességének konstatálása esetén - az ötvenezer lélekszám feletti települések esetében kötelezõ pusztán, ámde a tömeges prostitúcióval sújtott, ugyanakkor az ötvenezer lélekszámot el nem érõ települések önkormányzata számára már nem kötelezõ az ilyen különleges övezet kijelölése; a 8. § (1) bekezdése azonban ez utóbbi települések számára nem is tiltja az ilyen irányú döntés meghozatalát.

A 62. § (3) bekezdésének utolsó tagmondata ugyanakkor - ellentmondva az eddig idézett rendelkezéseknek - a települések lélekszámára tekintet nélkül rendelkezik kötelezõ jelleggel a zónák kijelölésérõl szóló önkormányzati rendeletek megalkotásáról abban az esetben, ha a helybeli prostitúció tömegessé válik.

Az Szb.tv. 62. §-ának (3) bekezdését módosító és új, (4) bekezdéssel kiegészítõ javaslat egyértelmûvé teszi, hogy kizárólag a tömeges prostitúcióval sújtott, ötvenezer lélekszám feletti települések esetében kötelezõ a helybéli önkormányzatnak zónát kijelölnie, egyébként nem. Természetesen a kisebb település számára is mód nyílhat a zóna kialakítására.

Az Szbü.tv. 13. §-a módosította a Rendõrségrõl szóló 19994. évi XXXIV. törvény 35. §-át. A hatályos rendelkezés utal az Rtv. 69. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételekre, e feltételek figyelembevételét rendeli el. Ugyanakkor az Szbü.tv. 41. §-ának (2) bekezdése az Rtv. 69. §-ába új (2) bekezdést iktatott be, így az Rtv. 35. §-ában a hivatkozás helyesen 69. § (3) bekezdés lesz.

A fent jelzett módosítások az Szbü.tv. alkalmazásának és végrehajtásának szükséges feltételei, ezért a törvényjavaslat címében a módosítások kitétel megjelenítése elmaradhatatlan.

Budapest, 1999. december 7.

Dr. Weszelovszky Zoltán
FIDESZ