Lezárva: 2018. január 26.

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2015. március 9-i, 2015. november 16-i, 2016. szeptember 26-i, 2017. április 18-i valamint 2017. november 7-i ülésén döntött egyeztetési eljárások megindításáról. A 2014-2018-as ciklusban ez ideig összesen 28 egyeztetési eljárás indult, melyek közül 7 zárult le. Az Országgyűlés folyamatban lévő, valamint lezárult egyeztetési eljárásairól rövid angol nyelvű összefoglaló a tagállami parlamentek közötti információcserét elősegítő IPEX honlapon olvasható.

Jelenleg az alábbi 21 uniós tervezet vonatkozásában vannak folyamatban egyeztetési eljárások:

 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról [COM (2015) 177; 2015/0093 (COD)]

Az egyeztetési eljárás megindítása előtt az Európai ügyek bizottsága 2015. május 5-i ülésén vitatta meg a javaslatot.  Az európai uniós tervezet lényeges elemeit és a Kormány álláspontját Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) terjesztette elő.

Az egyeztetési eljárásban két bizottság került kijelölésre. A Mezőgazdasági bizottság 2016. március 8-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét. A Fenntartható fejlődés bizottsága 2016. április 4-i ülésén fogadta el véleményét a fenti uniós javaslat vonatkozásában.

 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 337; 2015/0148 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága először 2016. március 17-i ülésén tűzte napirendre a javaslatot. Az európai uniós tervezet lényeges pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár asszony (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) mutatta be. A napirendi pont megvitatásánál jelen volt Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnök asszonya.

Az egyeztetési eljárásban kijelölt Fenntartható fejlődés bizottsága 2016. március 21-i ülésén alakította ki véleményét a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

A Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony ismertette az Európai ügyek bizottsága 2016. december 9-i ülésén, melyet követően a testület állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM (2015) 450; 2015/0208 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága először 2015. október 5-i ülésén vitatta meg a javaslat lényeges elemeit Simonné dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár asszony (Belügyminisztérium) előterjesztésében. Ezt követően az Európai ügyek bizottsága 2015. október 13-i ülésén lefolytatta a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát a javaslat vonatkozásában. A bizottság áltál benyújtott B/6622. számú jelentést elfogadó 55/2015. (XI.6.) OGY határozatban az Országgyűlés megállapította a szubszidiaritás elvének megsértését. E rendelettervezet vonatkozásában az Országgyűlés mellett a szlovák parlament, a cseh Képviselőház és Szenátus, valamint a román Képviselőház fogadott el indokolt véleményt (összesen 7 szavazat), több parlament politikai párbeszéd keretében fejtette ki álláspontját. Részletesebben lásd:

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150450.do Az Európai Bizottság 2016. február 23-án küldött válaszlevelet az Országgyűlés indokolt véleményére. Részletesebben lásd a parlamentek közötti információcserét elősegítő honlapon:

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20150208/huors.do

A 2015. november 16-án indított egyeztetési eljárás keretében kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016. február 23-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

 • A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 128; 2016/0070 (COD)]

A javaslat több alkalommal is szerepelt az Európai ügyek bizottsága napirendjén. Először 2016. március 30-án hangzott el részletes tájékoztató a javaslat lényeges elemeiről és a Kormány álláspontjáról. Az Európai ügyek bizottsága 2016. április 12-i és április 18-i ülésein folytatta le folytatta le a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát a javaslat vonatkozásában. A bizottság által benyújtott B/10290. számú jelentést elfogadó 9/2016. (V.10.) OGY határozatban az Országgyűlés megállapította a szubszidiaritás elvének megsértését a fent említett javaslat vonatkozásában. Az Országgyűlés mellett a következő nemzeti kamarák fogadtak el indokolt véleményt: bolgár parlament, cseh Képviselőház és Szenátus, dán, észt, horvát, lett, litván, szlovák parlament, lengyel Szejm és Szenátus, román Képviselőház és Szenátus. A nemzeti parlamentektől beérkezett indokolt vélemények 22 szavazatot értek, amely meghaladta az uniós szerződésekhez csatolt 2. számú jegyzőkönyvben meghatározott küszöbértéket. Részletesebben lásd:

 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160128.do

 

Az Európai Bizottság lefolytatta az uniós jogalkotási javaslat felülvizsgálatát a 2. jegyzőkönyvben rögzített ún. sárga lapos eljárás szerint, és 2016. július 20-án úgy határozott, hogy változtatások nélkül fenn kívánja tartani a javaslatot. Az Európai Bizottság a tagállami parlamentek szubszidiaritással kapcsolatos aggályaira adott válaszát közleményben [COM (2016) 505] fogalmazta meg. A testület továbbá külön levélben válaszolt az egyes tagállami parlamentek által felvetett azon aggályokra és következtetésekre, amelyek nem kapcsolódnak a szubszidiaritás elvéhez. Az Országgyűlés indokolt véleményében megfogalmazottakra adott válasz az alábbi linken érhető el: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160070/huors.do

A fenti európai uniós tervezet vonatkozásában a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) ismertette az Európai ügyek bizottsága 2016. október 18-i ülésén.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2017. május 23-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Simon Attila István, munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) ismertette. Ezt követően az Európai ügyek bizottsága állásfoglalást fogadott el a fenti uniós irányelvvel kapcsolatban.

A fenti európai uniós tervezet vonatkozásában a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) ismertette az Európai ügyek bizottsága 2017. november 7-i ülésén.

 • A Tanács határozata az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítására irányuló rendelkezések elfogadásáról [2015/2035(INL), 2015/0907(APP)]

A javaslat az Európai ügyek bizottsága 2016. március 29-i ülésén került először megvitatásra. A javaslat hátterét és lényeges elemeit Dr. Szájer József EP- képviselő ismertette, a kormányzati álláspontról pedig Takács Szabolcs európai uniós ügyekért felelős államtitkár számolt be. Az Európai ügyek bizottsága 2016. május 2-án politikai párbeszéd keretében alakította ki véleményét a javaslatról. Részletesebben lásd: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/APP20150907/huors.do

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) [COM (2016) 270; 2016/0133 (COD)]

A javaslat több alkalommal is szerepelt az Európai ügyek bizottsága napirendjén. Először 2016. május 23-án hangzott el részletes tájékoztató a javaslat lényeges elemeiről és a Kormány álláspontjáról. A bizottság 2016. május 30-i ülésén folytatta le a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát a javaslat vonatkozásában. Az Európai ügyek bizottsága által benyújtott B/10929. számú jelentést elfogadó 12/2016. (VI.17.) OGY határozatban az Országgyűlés megállapította a szubszidiaritás elvének megsértését a javaslat vonatkozásában. Az Országgyűlés mellett a következő nemzeti kamarák fogadtak el indokolt véleményt: cseh Képviselőház és Szenátus, szlovák parlament, lengyel Szejm és Szenátus, olasz Szenátus, román Szenátus. A nemzeti parlamentektől beérkezett indokolt vélemények 10 szavazatot értek. Részletesebben lásd:http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160133/huors.do

Az Európai ügyek bizottsága 2016. szeptember 26-án indított egyeztetési eljárást a javaslatról. Az európai uniós tervezet vonatkozásában a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette az Európai ügyek bizottsága 2016. október 24-i ülésén.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016. november 29-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2017. március 20-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2017. március 20-a után 2017. június 7-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette. Ezt követően sor került az Európai ügyek bizottságának állásfoglalására a fenti jogalkotási csomag vonatkozásában.

Az európai uniós tervezeteket az Európai ügyek bizottsága 2017. november 7-i ülésén újfent napirendre tűzte, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette.

 

A közös európai menekültügyi rendszer reformjához kapcsolódó jogalkotási csomag:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (átdolgozás) [COM (2016) 465; 2016/0222 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25‑i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról [COM (2016) 466; 2016/0223 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról, valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről [COM (2016) 467; 2016/0224 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós áttelepítési keret létrehozásáról és az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM (2016) 468; 2016/0225 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága 2016. szeptember 26-án indított egyeztetési eljárást a javaslatról. Az európai uniós tervezetek vonatkozásában a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette az Európai ügyek bizottsága 2016. október 24-i ülésén.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottság 2016. november 29-i ülésén vitatta meg a javaslatok fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az európai uniós tervezeteket az Európai ügyek bizottsága 2017. március 20-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2017. március 20-a után 2017. június 7-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette. Ezt követően sor került az Európai ügyek bizottságának állásfoglalására a fenti jogalkotási csomag vonatkozásában.

Az európai uniós tervezeteket az Európai ügyek bizottsága 2017. november 7-i ülésén újfent napirendre tűzte, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette.

 

A körkörös gazdaságra vonatkozó jogalkotási csomag:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 593; 2015/0272 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 594; 2015/0274 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 595; 2015/0275 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 596; 2015/0276 (COD)]

A fenti európai uniós tervezetek lényeges elemeit, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) terjesztette elő az Európai ügyek bizottsága 2016. december 5-i ülésén.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Fenntartható fejlődés bizottsága 2017. március 20-i ülésén vitatta meg a javaslatok fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

A körkörös gazdaságra vonatkozó jogalkotási csomag irányelveit az Európai ügyek bizottsága 2016. december 5-e után 2017. október 30-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) ismertette. Ezt követően sor került az Európai ügyek bizottságának állásfoglalására a fenti jogalkotási csomag vonatkozásában.

 

A villamos energia belső piacára vonatkozó javaslatok

 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a villamos energia belső piacáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 863; 2016/0378 (COD)]

A villamos energia belső piacára vonatkozó javaslatokat az Európai ügyek bizottsága 2017. március 6-i ülésén tűzte napirendre. Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára részletes tájékoztatót adott a javaslat lényeges elemeiről és a Kormány álláspontjáról. Az Európai ügyek bizottsága 2017. április 18-i ülésén folytatta le a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát a COM (2016) 861-es és a COM (2016) 864-es javaslatok vonatkozásában. Az ülésen a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2017. április 18-i ülésén mindhárom fenti javaslatot illetően egyeztetési eljárást indított. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsa ki véleményét.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2017. október 25-i ülésén vitatta meg a javaslatok fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

A fenti javaslatot az Európai ügyek bizottsága 2017. december 11-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára ismertette. Ezt követően sor került az Európai ügyek bizottságának állásfoglalására a fenti jogalkotási javaslat vonatkozásában.

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 815, 2016/0397 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2017. április 18-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött.  Az Országgyűlés elnöke felkérte a Népjóléti bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

A fenti európai uniós tervezet lényeges elemeit és a Kormány álláspontját Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) ismertette az Európai ügyek bizottsága 2017. június 15-i ülésén.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Népjóléti bizottság 2017. október 11-i ülésén vitatta meg a javaslatok fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

A fenti javaslatot az Európai ügyek bizottsága 2017. december 4-i ülésén tárgyalta ismét, amelynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) ismertette. Ezt követően sor került az Európai ügyek bizottságának állásfoglalására a fenti jogalkotási javaslat vonatkozásában.

A szolgáltatásalapú gazdaságra vonatkozó egyes javaslatok

 • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az ... rendelettel [ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-kártya jogi és működési keretéről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 823; 2016/0402 (COD)]
 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök bevezetéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 824; 2016/0403 (COD)]

A szolgáltatásalapú gazdaságra vonatkozó javaslatokat illetően az Európai ügyek bizottsága 2017. április 18-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke mindkét javaslat tekintetében felkérte a Vállalkozásfejlesztési bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsa ki véleményét.

A fenti európai uniós tervezetek lényeges elemeit, a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Kecsmár Krisztián európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) ismertette az Európai ügyek bizottsága 2017. június 7-i ülésén.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Vállalkozásfejlesztési bizottság 2017. október 25-i ülésén vitatta meg a javaslatok fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról [COM (2017) 571; 2017/0245 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága 2017. november 7-i ülésén döntött egyeztetés eljárás indításáról a fenti javaslatot illetően. Az ülésen az európai uniós tervezet vonatkozásában a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) ismertette majd az Európai ügyek bizottsága 2017. november 13-i ülésén sor került a bizottság állásfoglalásának elfogadására a fenti jogalkotási javaslat tekintetében.