OVB/5-28/2000.
OVB/5-28/1998-2002.

J e g y z õ k ö n y v

az Országgyûlés

az olajügyek és a szervezett bûnözés között
az esetleges korrupciós ügyek feltárására létrehozott vizsgálóbizottságának

2000. november 30-án, csütörtökön 13 órakor
az Országház fõemelet 61. számú üléstermében

megtartott ülésérõl

Napirendi javaslat:

1. A bizottság jelentéstervezetének vitája

2. Az országgyûlési határozati javaslat tervezetének megvitatása

3. Egyebek

Elnököl:

Pallag László (FKGP), a bizottság elnöke
Juhász Ferenc (MSZP), a bizottság alelnöke

Jegyzõkönyvvezetõk:

Árvayné Dani Judit, Baloghné Hegedûs Éva, Barna Beáta, Madarász Mária, Szûcs Dóra, Vicai Erika, Horváth Éva Szilvia, Czapári Judit, Lestár Éva

Az ülés résztvevõi

A bizottság részérõl:

Pallag László (FKGP), a bizottság elnöke
Juhász Ferenc (MSZP), a bizottság alelnöke
Vígh Ilona (Fidesz)
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)
Balogh László (MDF)
Tóth Károly (MSZP)
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ)
Dr. Lentner Csaba (MIÉP)

Szakértõk:

Dr. Antal Györgyné
Finszter Géza
Fintha Zoltán
Szobota Gyula
Gyenes Károly
Dr. Pásztor Gedeon
Dr. Münnich Iván
Dr. Karakas Attila
Kenyeres Gyula
Kocsmár Gézáné dr.
Nagy Zsolt
Dr. Gyekiczki András

Állandó résztvevõk:

Dr. Cserháti Judit, a bizottsági fõosztály helyettes vezetõje
Kissné Andrásik Ilona, a bizottság munkatársa

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Fazekas Sándornak (Fidesz)
Vígh Ilona (Fidesz) távolléte idejére Balogh Lászlónak (MDF)
Pancza István (FKGP) Pallag Lászlónak (FKGP)
Dr. Vastagh Pál (MSZP) Juhász Ferencnek (MSZP)

(Az ülés kezdetének idõpontja: 13 óra 12 perc)

PALLAG LÁSZLÓ (FKGP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a jelentéstervezet vitáját. A tegnapi oldalankénti átértékelésnek megfelelõen a szakértõk elkészítették a jelentéstervezetet. A jelentéstervezet áttanulmányozására szünetet fogok javasolni.

Kóródi Mária és az alelnök úr jelezte, hogy ez elõtt szólni kíván. Megadom a szót Kóródi Máriának.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök úr, szükségesnek tartom, hogy a mai utolsó ülésen ismét elmondjam, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége már nagyon sok fórumon tiltakozott az ellen, hogy az olajbizottság mûködését a parlament berekeszti.

Sajnálatos, hogy ez az utolsó ülés. Bízom azonban abban, hogy a mai utolsó ülésünkön el tudunk majd fogadni egy olyan összegzést, ami tárgyszerûen összegzi a félbemaradt munka eddigi részleteit. Magam is megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy ez az összegzés ma elfogadásra kerüljön. Akármilyen is lesz ez a jelentés, amit ma elfogadunk, egészen biztosan nem fogja kielégíteni azt a társadalmi igényt, ami az olajbizottság munkájának a megkezdésekor megfogalmazódott, ami miatt az olajbizottság létrejött: jelesül, hogy elindulhasson egy olyan politikai megtisztulási folyamat, egy olyan erkölcsi megújulás a politika, az államigazgatás területén, amire, úgy érezzük mindannyian, szükség van. Sajnos nem tudott megfelelõ módon együttmûködni ez a politikai testület és a munkánkat segíteni kényszerült különbözõ szervezetek, intézmények. Sok egyéb ok miatt is be kell rekeszteni ma ennek a bizottságnak a munkáját.

Minden hiba ellenére az a legnagyobb hiba, hogy ezt a munkát ma berekesztik. Ugyanis, tisztelt képviselõtársaim, mindazok a bûnözõk, akik abban érdekeltek, hogy a bûneiket minél szabadabban elkövethessék, ezt a beszüntetést úgy fogják értékelni, hogy mostantól kezdve még kevésbé kell félniük, hiszen a politika eltántorodott attól, hogy a teljes nyilvánosság elõtt kérje számon a bûnöket. Azt gondolom, úgy is érzem - s ilyen jelzéseket is kapok minden nap -, hogy a társadalom jelentõs része is így értékeli a bizottság megszüntetését. Ezt alátámasztják azok a közvélemény-kutatási adatok is, amelyek megmutatják, hogy az emberek 80 százaléka vélekedik úgy, hogy a bizottság munkáját folytatni kellene. Erre azonban - õk tudják, milyen okból - a Fidesz-vezette parlamenti többség nem ad lehetõséget.

Javaslom, legalább jelezzük a társadalomnak, hogy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol a bûnök elnyerik a büntetésüket; ahol nem jelent felmentést az igazságszolgáltatás elõtt az sem, ha valaki közel ül a tûzhöz; az igazság feltárását nem hiúsítja meg sem a politikai kompromisszum, sem a hamis érvelés az idõhiányról. Ezért javaslom, a bizottsági ülésünk utolsó percében szimbolikusan is állítsuk meg a teremben lévõ órát, jelezzük ezzel azt, hogy a bizottság számára az idõ fogyott el, nem a feladat. (Dr. Lentner Csaba: Taps!)

Itt az utolsó perc, amikor még sikeresen vehetnénk fel a harcot a szervezett bûnözõi csoportokkal szemben. Mindig lehet, és mindig kell elegendõ idõt biztosítani a bûnök feltárására. Bízunk benne, hogy el fog jönni az az idõ, amikor lesz elegendõ politikai akarat ezeknek a bûnöknek a feltárására is. Ha majd eljön ez az idõ, akkor kell újra elindítani a bizottsági órát. Kérem javaslatom támogatását!

ELNÖK: Balogh képviselõ úrnak adom meg a szót.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tegnap este még bíztam abban, hogy ma érdemi munkát fogunk végezni, és nem ilyen napirend elõtti sajtótájékoztatókkal fogunk kezdeni.

Egy szavam se lett volna, ha a Szabad Demokraták Szövetsége - mert itt nyilván pártnyilatkozatról van szó, nem Kóródi Mária nyilatkozatáról, mert ez van benne - összehív egy sajtótájékoztatót, és elmondja a véleményét. De azon túl, hogy már jeleztem, hogy szerettem volna elkerülni ezeket a vitákat, akkor beszéljünk róla!

Ha Kóródi Mária ragaszkodik ennek a napirendi pontnak a tárgyalásához, akkor javaslom, hogy az elfogadott bizottsági jelentés után folytassuk le ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, több okból. Az egyik formai ok: elõre minõsíti a jelentést, amikor még el se olvastuk a jelentést. Majd amikor elolvastuk a most elénk tett jelentést, s azt módosítjuk még vagy nem módosítjuk és elfogadjuk, akkor lehet mondani, hogy milyen a jelentés.

A másik, hogy legalább jelképesen állítsuk meg az órát. Azt gondolom, hogy a szervezett bûnözés felszámolása kapcsán a Szabad Demokraták Szövetsége már megállította az órát, amikor Kuncze Gábor volt a belügyminiszter, és az õ feladata volt felszámolni a szervezett bûnözést. Csak az általunk is megkapott statisztikák alapján: '93 és '94 tavaszára csökkentek a bûncselekmények; a Horn-Kuncze-kormány ideje alatt nõttek a bûncselekmények. A jelenlegi polgári kormány ideje alatt is csökkentek a bûncselekmények.

Tehát ha Kóródi Mária és az SZDSZ azt akarja, hogy ezekrõl érdemben tárgyaljunk, akkor én nyitott vagyok ezeknek az ügyeknek a megtárgyalására, de azután, amikor elfogadtuk a jelentést.

Ügyrendi javaslatom is volt ezáltal: nem ellenzem a javasolt téma tárgyalását, utolsó napirendi pontként ma este.

ELNÖK: Fazekas képviselõ úrnak adom meg a szót.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nehéz szavakat találni Kóródi Mária drámai bejelentései után. Azért megpróbálok a meghatódottságomon úrrá lenni!

Ez annak a beteges szereplési vágynak egy újabb fejezete, ami már több alkalommal is a bizottsági munka rovására ment. Azért ettõl függetlenül van valóság ebben a jelentésben. Benne van, hogy a "szabaddemokraták képviselõjeként mindent megteszek annak érdekében, hogy a jelentés és a munka eredményes legyen." A leghasznosabb a mindent megteszek-kategóriában szerintem az volt, amikor képviselõtársunk tegnap eltávozott az ülésrõl, és nem obstruálta úgy a napirendet, mint ahogy a bizottsági mûködés egészét a negyedórás meg a huszonötperces kérdéseivel, a vita elhúzására irányuló felvetéseivel - ez volt folyamatosan, egy éven keresztül. Ezt egyébként számtalanszor szóvá is tettem.

Az más kérdés, hogy ez a könyvbemutató biztos elõsegítette, hogy a bizottság eredményesebb munkát végezzen, mert akkor távozott innen, ami biztos fontosabb feladat volt, mint amivel mi a tegnapi estét eltöltöttük. Ennyit a szabaddemokraták támogatásáról az ügy érdekében végzett munka kapcsán. Köszönöm.

10

BB 11 (Juhász Ferenc)

Azt követõen a szavazás eredményeképpen térjünk rá arra a napirendre, amelyiket éppen megszavazzuk. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e még valakinek hozzáfûznivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A javaslat módosítását teszem fel elõször szavazásra.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Én elfogadom, hogy a téma tárgyalására utolsóként, a jelentés elfogadása után kerüljön sor. Ezt természetesnek is tartom, csak szerettem volna kérni, hogy ezzel egészítsük ki a mai tárgyalást.

ELNÖK: Aki elfogadja a mai napirendi pontjaink kiegészítését Kóródi Mária felvetésével, kérem, szavazzon. Azzal a kitétellel, hogy az egyebek napirendi pontban fogjuk ezt megtárgyalni. Aki ezt elfogadja, kérem, erõsítse meg. (Szavazás.) Hat. Ki van ellene? (Szavazás.) Kettõ.

A jegyzõkönyv miatt mondom a helyettesítéseket. Fazekas Sándor helyettesíti Dorkota Lajos képviselõ urat, Balogh képviselõ úr Vígh Ilona képviselõ asszonyt, Juhász Ferenc alelnök úr Vastagh Pál képviselõ urat helyettesíti, én pedig Pancza István képviselõ urat helyettesítem. Megadom a szót az alelnök úrnak.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mi tegnap a vitában részt véve, az anyagot áttanulmányozva - már azokat a részeket is, amelyek vélhetõen újonnan bekerültek - gondolkoztunk rajta, vajon mi hiányzik még belõle, és van olyan rész, amirõl úgy gondoljuk, hogy hiányzik. Nevezetesen az olajbûncselekmények elkövetési módszereirõl egy rövid tájékoztatás.

Megfogalmaztunk egy négyoldalas rövid anyagot, amit szeretnénk, ha most, a tanulmányozási szünetben a képviselõtársaink tanulmányoznának, hogy ezt beilleszthetõnek tartják-e a dokumentumba. Ha igen, akkor azt illõ tisztelettel tudomásul vesszük, ha nem, akkor természetesen majd vitatkozunk róla. Mindenesetre csak kezdeményezni szeretném, hogy a két anyagot együtt legyenek kedvesek kezelni.

ELNÖK: Köszönöm. Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök úr, mi is elkészítettünk egy anyagot, ami a mi véleményünket, összegzésünket jelenti a bizottság munkájáról. Ezt nem kívánjuk megtárgyaltatni a bizottsággal, de szeretném most a bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátani szintén annak érdekében, hogy ha esetleg tartanak arra okot vagy indokot, hogy a jelentésünkbõl vagy tájékoztatónkból bármit átemeljenek, arra még sor kerülhet. Egyébként nem kívánjuk az anyag megvitatását, csak tájékoztatásként adjuk át a bizottság tagjainak.

ELNÖK: Köszönöm. Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy jól értettem-e. Ha jól értettem, akkor egy másik jelentés is van, amit a Szabad Demokraták Szövetsége készített? (Dr. Kóródi Mária: Tájékoztató, képviselõ úr.) Nagyszerû. Érdeklõdéssel várom, mert ha ez egy jelentés, akkor az a bizottsági munka hátbatámadása.

Ha tájékoztató a címe, akkor ez ezt nem kisebbíti. Ha a tartalma is egy tájékoztató, akkor érdeklõdéssel várom azt, hogy milyen további anyagok és tények fognak elénk kerülni. Az elmúlt egy-két napot arra fordítottuk, hogy a bizottság elnöke által irányított, szakértõk által megszövegezett anyagot próbáljuk meg olyan állapotba hozni, hogy lehetõleg minél szélesebb körû támogatást kapjon, illetve abban a tények, események a legszakszerûbben legyenek megfogalmazva. Ha ehhez ez a tájékoztató nagy segítséget nyújt, akkor ezt örömmel fogadom. Ha nem, akkor elég elszomorítónak tartom, hogy háttér-, mûhelymunkák is zajlanak esetleg párhuzamosan azon mûhelymunkákkal, amiket mi itt fáradságosan töltve az órákat, napokat, végzünk a bizottság elõtt.

El szeretném még mondani, hogy van néhány olyan, a vizsgálatunk során felmerült tény és adat, illetve meghallgatás, amit az anyag átnézése kapcsán azt hiszem, célszerû lenne beépíteni. Ezeket vázlatos, szöveges formában elõkészítettük. (Vígh Ilona megérkezik az ülésre.)

De addig nem szeretném, hogy megtárgyalásra kerüljön, nem kívánom benyújtani, amíg nem tájékozódunk arról, hogy mi van a jelentésben, végül is mi került bele, mert elképzelhetõ, hogy vannak átfedések. Tegnap jó néhány módosító javaslattal is éltem. Tehát annak a függvényében tudunk errõl állást foglalni.

Csak elõre szeretném jelezni, hogy lehet, hogy lesz öt vagy tíz olyan szövegesen kidolgozott anyag, ami szétosztható, de hangsúlyozom, meg kell elõtte néznünk azt, hogy végül is mi az az írásos jelentéstervezet, ami most már elõttünk van. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök úr, én csak tényleg a jegyzõkönyv kedvéért, hogy nehogy véletlenül valaki, aki majd a történelem valamikori idõszakában visszamenõlegesen tanulmányozza a 2000-es idõszak magyar politikai életét, azt higgye, hogy valóban olyan idõszak volt, mint amit Fazekas képviselõ úr képzel.

Ezért szeretném csak rögzíteni, hogy nem tartunk ott, hogy a kormánypárti többség bármely képviselõje az ellenzéki képviselõk számára bármilyen önálló munkát megtilthat, bármilyen olyan kitételt tehet, hogy mi nem dolgozhatunk a háttérben, mûhelymunkában, bármilyen formában.

Képviselõ Úr! Ön legfeljebb azt döntheti el, hogy a mi egyébként megalapozott, szakmailag elõkészített és megítélésünk szerint korrekt munkánkat elolvassa vagy nem, de egyéb megjegyzéseit kérem, szíveskedjék - legalábbis most, a bizottság munkájában - átmenetileg szüneteltetni.

ELNÖK: Tessék, Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Nem kívánom ezt a polémiát folytatni, pusztán megköszönöm azt az SZDSZ által készített jelentéstervezetet, amelyet csatolok a mai bizottsági munkához, mert ez nem tájékoztató, ez egy komplett jelentés. (Dr. Kóródi Mária: Tájékoztató!) Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! 3 óráig tanulmányozási szünetet rendelek el. 3 órakor folytatjuk a bizottság munkáját!

(Szünet: 13.27 - 15.07)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a jelentéstervezet vitáját. Kérem képviselõtársaimat, hogy véleményezzék a tegnap átbeszélt és ma délig átjavított anyagot. Balogh képviselõ úrnak adom meg a szót.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Nagyon szomorúan kezdem el a mondandómat, hisz ma reggel a televízióban is azt mondtam, látok esélyt arra, hogy a bizottságunk elfogadja ezt a már általam is szakmainak nevezett jelentéstervezetet.

A tegnapi nap folyamán nagyon sokat dolgoztunk, itt voltunk. Szinte sorról sorra értékeltük a mondatokat. Szeretném megköszönni a szakértõknek azokat az átvezetéseket, amiket az én elõterjesztésem és a bizottság támogatása kapcsán megtettek. El kell mondjam, hogy az általam kért módosításoknak körülbelül a fele lett átvezetve; majd természetesen amikor tételesen újra végigmegyünk, akkor el fogom mondani, hol nem lett átvezetve.

Volt, amikor az átvezetések kapcsán - a jegyzõkönyvbõl is visszakereshetõen - szavazást kértem, és többségi szavazás történt, mégse került átvezetésre; volt, amikor az elnök úr azt mondta, hogy egyetértés van, a szakértõk jegyzetelnek, és átvezetésre kerül. Természetesen amit mondtam, az elõzetes vélemény, és nyilván amikor oldalanként újra átmegyünk rajta, akkor mindenhol jelezni fogom azt, amiben tegnap döntöttünk, vagy úgy hogy szavaztunk, vagy úgy, hogy az elnök úr azért nem tette fel szavazásra, mert közmegegyezés volt róla, és nincs átvezetve. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Lentner képviselõ úr!

DR. LENTNER CSABA (MIÉP): Köszönöm a szót, elnök úr. A bizottsági jelentéstervezetrõl, illetve az MSZP-s, SZDSZ-es képviselõk által készített alternatív vagy kiegészítõ jelentésekrõl, továbbá az önálló bizottsági indítványról, a javaslatként megfogalmazott anyagról együttesen szeretnék véleményt formálni.

A következõket szeretném a bizottság számára elmondani: a jelentéstervezetnek a legnagyobb hiányossága az, hogy ez nem egy jelentéstervezet, hanem egy szöveggyûjtemény. Nem tárja fel az ok-okozati összefüggéseket az olajbûnözõk és a politikai elit, valamint az igazságszolgáltatás vezetõi között. Az alá-fölérendeltségi viszonyokat és az érdekeltségi kapcsolatokat teljesen elfedi, nem legalizálja. Felmerülhet az a kérdés, hogy az elmúlt tíz évben történtek-e bûncselekmények, történt-e károkozás a költségvetésnek. Maradtak-e el adómilliárdok a jövedéki adóból és más közterhekbõl az államkasszából? Ha feltesszük a kérdést, akkor mondhatjuk, hogy elmaradtak. Azonban a jelentésnek nincs olyan része, ahol rámutatna ezekre.

Felmerülhet a kérdés: felelõsök nincsenek? Ebbõl a jelentésbõl a felelõsök nem derülnek ki. Ugyanakkor arra is felhívom a bizottság figyelmét, hogy hiába dolgoztunk tíz hónapot, most, a végén ne áltassuk magunkat, mert a szervezett bûnözés és a politikai elit közötti összefonódás megtörtént; sõt, az igazságszolgáltatás egyes ágazatai is olajjal szennyezetté váltak. A különbözõ bizottsági meghallgatások, a zárt ülések jegyzõkönyvei, az operatív titkosszolgálati eszközökkel gyûjtött adatok, információk, okiratok a bizottság tagjainak a rendelkezésére álltak, ezekbõl ezek az összefonódások megállapíthatóak.

Az is igaz így, tíz hónap eltelte után, hogy a profi bûnözõkkel szemben csak tiszta kezû és profi, felkészült politikusok, közéleti szereplõk, igazságszolgáltatási vezetõk tudják eredményesen felvenni a harcot. Így, mindezeket összevetve, tíz hónap és tíz év eltelte után az látszik, hogyha a politika, és jelen esetben a mi bizottságunk is, elfogadja ezeket a jelentéseket, akkor asszisztál, sõt, tevõlegesen részt vesz az olajvisszaélések elkövetésében. Ha ezeket a jelentéseket elfogadjuk ebben a formában, akkor nem teszünk mást, mint hogy az olajmaffiát, és a vele összefonódott politikai elitet és az olajjal szennyezõdött igazságszolgáltatást felmentjük.

Képviselõtársaim, legyünk tárgyilagosak! Fröcsögtettük az olajat, de magunk is befröcskölõdtünk, a tehetetlenségünk és a bizottsági vezetés szakmai hibáinak a kimondása helyett; ez, ha a jelentést elfogadjuk, bekövetkezik. Ugyanakkor legyünk a tekintetben is konzekvensek, hogy vegyük számba: csak ez a bizottság tehet arról, hogy ilyen bizottsági jelentést tud majd letenni az Országgyûlés asztalára?

Azon az állásponton vagyok, hogy az olajbizottság egy tõrbe csalt bizottság, ugyanis akik az olajbizottság mûködésének ebben a formában zöldutat engedtek, azok tisztában voltak azzal, hogy ez a bizottság jogosítványok, megfelelõ anyagi támogatás nélkül, hatáskörök hiányában nem tudja elvégezni a munkáját. Az olajban úszó tíz év és az elsikkasztott rendszerváltozás bûnöseit, szakmai, erkölcsi, politikai felelõseit sem parlamenti ágon, sem pedig igazságszolgáltatási ágon nem tudtuk megtalálni.

A feltett négy kérdésbõl, amit a parlament fogalmazott meg a részünkre, egyetlen kérdésre se tudott ez a bizottság választ adni. Azt látom, hogy itt tíz hónapos kutyakomédia van, itt politikai pourparlé van, még a végén is. Tisztelt képviselõtársaim, önöknek most bejelentem azt, hogy a MIÉP a következõkben ennek a bizottsági jelentésnek a megszavazásában nem kíván tevõlegesen részt venni. A bizottság munkájából kivonulok. Miután elmentem, önök esetleg azt mondanák, hogy igenis van értelme folytatni ezt a munkát, erre azt tudom mondani egy hasonlattal élve: ahol ingoványos és süllyedõ a talaj, oda toronyházat nem lehet építeni, de még egy teniszpályát sem.

Ez a munkaanyag, ami a rendelkezésünkre áll, nem alkalmas arra, hogy ebbõl egy épkézláb, a közvélemény számára megnyugtató jelentés az Országgyûlés asztalára kerüljön. Tehát kérem, hogy a döntésemet tartsák tiszteletben, és további jó munkát kívánok önöknek! Figyelmesen elolvasom a jegyzõkönyvet. (Balogh László: Szeretnék egy mondatot... - Tóth Károly: Akkor nem tud kivonulni! - Balogh László: Utána tud kivonulni, ha megengedi, hogy egy mondatot... - Dr. Lentner Csaba: Elolvasom a jegyzõkönyvbõl! - Dr. Lentner Csaba távozik a bizottsági ülésrõl.)

ELNÖK: Köszönöm. Ez is egy vélemény. Annyi megjegyzést hadd tegyek a jegyzõkönyv kedvéért, hogy a félmunka eredménye ez a jelentés - egyszer.

Egyhangú szavazással döntött az Országgyûlés a bizottság felállításáról: sem ellenszavazat, sem tartózkodás nem volt akkor, amikor az országgyûlési határozatot megszavazta a parlament. Egyébként, hogy mit lehet és hogy lehet ingoványos talajra építeni, tisztelettel felhívom MIÉP-es képviselõtársam figyelmét, hogy a békéscsabai evangélikus templomot - amely Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma - mocsaras, ingoványos helyre építették, tölgycölöpöket vertek le, és arra építették fel a templomot. (Balogh László: És áll!) A mai napig is áll, sõt, még a '80-as évek földrengését is kibírta.

Ha ez a jelentés egy cölöpöt jelent az ingoványos talajban, akkor már megérte, hogy a bizottság dolgozzon. (Dr. Kóródi Mária az asztalon kopogtat.) Ennyit kívántam megjegyezni az elõttem szóló mondataihoz. Balogh képviselõ úrnak adom meg a szót, mert ezzel kapcsolatban kíván szólni.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Annyit szeretnék elmondani, hogy megértem Lentner Csaba képviselõtársunk aggályait. Bizonyára többet is elérhettünk volna. Nem tudom még, hogy mi lesz ennek a jelentésnek a sorsa a mai este folyamán - osztom a kritikája egy részét -, de kormánypárti képviselõként itt kell hogy maradjak a teremben, és végig fogom a vitát is folytatni, és a vita eredményétõl teszem függõvé azt, hogy megszavazom-e a végét vagy nem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök úr, szeretném jelezni, hogy nem fogok kivonulni, bár tudom, hogy ez kevésbé drámai bejelentés. Kivonulni ki lehetett volna jóval hamarabb - megítélésem szerint - néhányszor mindannyiunknak, de engem megtanítottak a kormánypárti képviselõk a parlamentben is, hogy a pozitívumokból kell kiindulni.

Szeretnék egy rendkívül pozitív értékelést adni errõl az anyagról a következõ mondattal. Ez ez anyag legalább annyira használható, mint a legfõbb ügyész úr által készített olajtérkép, tulajdonosi térkép. Azt a tulajdonosi térképet kormánypárti képviselõtársaim a parlamenti napirend elõtti vitától kezdve mindenütt teljes mellszélességgel megvédték. Bízom benne, hogy ennek az anyagnak ugyanaz lesz a sorsa. Arra az anyagra a legfõbb ügyész úr azt mondta, hogy törvényellenes munkát nem végez el, tehát a bizottságunk által kitalált tulajdonosi szerkezetet nem fogja megcsinálni.

Ennek a bizottságnak a munkája félbeszakadt. Az ügyészség azt mondta, hogy õ abból az anyagból tud jól dolgozni, amit nekünk átadott. Akkor a bizottságnak valószínûleg azt kell mondani, hogy abból az anyagból, amit elkészített, abból meg a bizottság tud jól dolgozni. Van egy közös elem azonban: a legfõbb ügyész úr által elkészített tulajdonosi térképtõl nem jutottunk közelebb a tulajdonosokhoz. Ezzel az anyaggal nem jutottunk közelebb a konkrét személyes felelõsséghez. A konkrét személyes felelõsséghez azonban valóban nem juthattunk közelebb a tulajdonosi szerkezet, a tényleges pénzügyi mozgások feltérképezése nélkül, amelynek - mint megtanultuk - törvényi akadályai vannak.

Megítélésem szerint a bizottság addig tudott eljutni, ameddig azok a társadalmi körülmények, amelyek között mozog, lehetõvé tették számára az eljutást. Én azt nagyra becsülöm, elnök úr, hogy az utolsó változatban is ahhoz tudta magát tartani a bizottság, a szakértõk is, akik a véglegesítést elkészítették, hogy ha nem tudtuk befejezni a munkát, akkor végleges, végletes következtetéseket nem szabad megfogalmazni, de tényszerûen felhívja a figyelmet arra, hogy hol mikor voltak problémák, felhívja a figyelmet arra, hogy ha az államigazgatás, az igazságszolgáltatás, a bûnüldözés különbözõ területei befejeznék a munkát, amelyet lassított ütemben folytattak tíz éven át, akkor akár érdemi eredményre is juthatunk. Számomra errõl szól a beterjesztett országgyûlési határozat is, hogy a bizottság azt szeretné, hogy legalább annyit elérjen, hogy az igazságszolgáltatás, a bûnüldözés, az államigazgatás egésze igyekezzen megfelelni annak a mércének, amelyet a felszínre hozott problémák jeleztek.

Még egy különbség volt, elnök úr. Néhány bizottság munkájában volt szerencsém részt venni az elmúlt idõszakban, és ez pozitívum ennek a bizottságnak. A bizottságok többségében az szokott történni, hogy a mindenkori kormánypárti és a mindenkori ellenzéki képviselõk igyekeztek úgymond egymást akadályozni abban, hogy bizonyos ügyeket meg lehessen kérdezni, bizonyos anyagokat be lehessen kérni. Ebben a bizottságban ez hál' istennek nem így történt.

Itt is szeretném elmondani, hogy ebben a vonatkozásban korrekt volt az együttmûködés a bizottsági többséggel. Bármilyen javaslatot, kezdeményezést, anyagot kértünk, mindig megszavazták, hogy megkapjuk. Tehát legalább már megszavazták, hogy megkapjuk az anyagot. Az egy kicsit baj, hogy utána bármilyen minõségû anyagot kaptunk, utána elfogadták mint anyagot. Aki nem akarta elfogadni, az volt a gonosz, de az már egy másik kérdés. De legalább eljutottunk oda, hogy ma már nem szavaztuk le egymást, hogy kit hallgassunk meg, kitõl kérjünk jelentést, és így tovább. (Balogh László: Ez természetes.) Ebbõl a szempontból tehát a bizottság sokkal jobban dolgozott, mint bármely bizottság eddig a parlamentben.

Az más dolog, hogy az eddigi bizottságok többségében azért futottak zátonyra, mert a képviselõk kormánypárti és ellenzéki oldalon zátonyra futtatták egymást, most pedig azért, mert csak mértéktartó segítséget kaptunk az államigazgatás, a bûnüldözés, az igazságszolgáltatás különbözõ területeirõl. Nem azt mondtam, hogy akadályozták a munkát, de csak annyi információt adtak át mindvégig, hogy nehogy olyan súlyos teher nehezedjen a vállunkra, amelyeknek már nem bírunk megfelelni, tehát nagyon vigyáztak, hogy csak mértéktartó mélységû információkhoz jussunk.

Befejezésül szeretném megismételni. Mivel az adott lehetõségeken belül a félbeszakítást és azokat a körülményeket figyelembe véve, amelyek voltak, szeretném megerõsíteni, hogy ez az anyag legalább olyan jó, legalább annyira használható, mint a legfõbb ügyész úr által készített tulajdonosi térkép. (Juhász Ferenc elhagyja az üléstermet.) Ezért azt javaslom, hogy a bizottság fogadja el ezt az anyagot, és fogadja el azt a határozati javaslatot, amely arról szól, hogy legalább folytatódjon az államigazgatáson, az igazságszolgáltatáson belül ez a feltárómunka, és idõnként - ha már ez a bizottság nem is lesz, de - a parlament egésze legalább kapjon tájékoztatást. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm. Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azt hittem, hogy itt ma a jelentés megtárgyalására próbáljuk fordítani azt a minimális idõt, ami a rendelkezésünkre áll. Érdeklõdéssel hallgattam deklarációkat, önvallomásokat és különféle helyzetmegítéléseket; még azt sem mondom, hogy mindegyik mondattal szemben ellenvéleményt szeretnék kifejteni, de azt sem mondom, hogy egyetértek azzal, amit Tóth Károly képviselõ úr mondott. Az a meggyõzõdésem, hogy inadekvát, amit mondott itt és most ezen a napirenden belül.

Nyilván a hatodik vitát is le tudjuk folytatni azokról a kérdésekrõl, amelyekben nem értünk egyet, de azt hiszem, hogy ez felesleges. Bár belekezdhetünk, mert látom, hogy Kóródi képviselõtársunk nagyon örül ennek a vitának és biztos boldoggá teszi (Derültség.), de én ezt most nem folytatom. (Dr. Kóródi Mária: Nagyon jól érzem magam az ön társaságában. - Balogh László: Ezt már tegnap is hallottuk.) Így van.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az a jelentés, ami elõttünk van, átdolgozott formája a tegnapinak. (Az elnök és dr. Karakas Attila egymás között beszélgetnek.)

ELNÖK: Tessék folytatni, képviselõ úr.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Az elnök úr részére szeretnék néhány mondatot mondani.

ELNÖK: Tudok kétfelé is figyelni, képviselõ úr. Tessék nyugodtan folytatni.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Tehát az az anyag, ami most elõttünk van, átdolgozott formája a tegnapinak. Ismeretes, hogy tegnap fél 9 környékéig oldalról oldalra haladtunk végig a több mint 70 oldalas jelentéstervezetben. Jó néhány olyan módosító elfogadásra került, amelyet fölvetettünk többen. Nagyra értékelem azt, hogy vagy két kivételtõl eltekintve - amelyek jelentõségét nem lehet lekicsinyelni - döntõen a megfogalmazott módosítások elfogadása megtörtént.

Egy dolgot nem értek. Ha ez így volt - márpedig feljegyeztük, megjegyeztük azt, hogy milyen módosításokat kértünk -, miért nem került átvezetésre ebben a végleges anyagban, ami jelentésként elõttünk van? Azt is hozzá szeretném tenni, hogy nyilván részletesebb vitára fog sor kerülni, ahol tételesen elmondom, hogy mi az, amit javasoltunk, de mégsem úgy van az anyagban, vagy figyelmen kívül lett hagyva az anyag szerkesztésénél.

Tudom, hogy kevés az idõ, fáradtak a szakértõk - bár régen mondtam, hogy bizonyos elemeket hamarabb el lehetett volna készíteni, már nyáron, ehhez az anyaghoz -, de ez akkor sem szerencsés ilyen esetben, mivel az egész jelentés tetõ alatt tartása érdekében végzett munkánkat feleslegessé teszi.

Az is szerencsétlen, hogy esetleg tegnap már megfogalmazott módosítókról most újra vitatkoznunk kell. Az idõvel is gazdálkodva, erre nem túl sok lehetõségünk van.

Az, hogy a fogalmazvány javult-e tegnap óta vagy sem, összességében: komoly szkepszis fogalmazódik meg bennem. Meggyõzõdésem, hogy ez az anyag a jelenlegi formájában sajnos nem alkalmas, nem méltó arra, hogy az Országgyûlés elé terjesszük. Tele van helyesírási hibákkal, vannak benne ismétlések, logikai szakadozások. Eddig is voltak, de ezek talán még fokozottabban megfigyelhetõek.

Itt az a kérdés, hogy teszünk-e egy utolsó kísérletet arra, hogy módosításokkal, bizonyos szövegrészek beemelésével az anyag olyan végleges formát nyerjen, amit föl lehet vállalni külsõ a szemlélõk, az Országgyûlés, a nyilvánosság elõtt. Még mindig vannak benne olyan tárgyi tévedések, amelyeket azt hiszem, óvatosan lehet fogalmazni, hogy meg merünk-e szavazni, még mindig vannak benne olyan okfejtések, amiket tegnap egy óra hosszáig vitattunk, és javaslat volt arra, hogy ne kerüljenek be, mégis benne vannak.

Azt javaslom, tisztelt bizottság, hogy próbáljuk meg azt a metódust követni, amit tegnap, haladjunk végig az anyagon az elejétõl a végig, ha kell, akkor háromszor is. Ez nem egy szövegezés szintû anyag, nyilván tárgyalás lehet, a konkrét indítványokat meg tudjuk tenni, az elhagyásokat, kibõvítéseket meg tudunk tenni, aztán pedig még legyen ideje a szöveg szerkesztõinek arra, hogy újra áttekintsék. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor hangsúlyozom, hogy nemcsak az aránytalanságokkal, a szövegezésbeli pongyolaságokkal kell számolnunk a késõbbiek során - tartalmi problémákat is látok.

Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kinek van még hozzáfûznivalója? (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.) Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Majd a jelentés végigtekintése során néhány apró észrevételt szeretnék a szöveghez javasolni, de mint hallom, Balogh képviselõ úr javaslata alapján oldalanként megyünk. (Balogh László: Nincs más lehetõségünk, sajnos.) Rendben van, képviselõ úr!

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A szakértõk részérõl megvolt a teljesen jó szándék arra, hogy a tegnapi felvetéseket kijavítsák; ami feljegyzésre került, ki is lett javítva. Mivel negyvennyolc órája talpon voltak a szakértõk, egy órakor már nem volt erejük folytatni a munkát, így délelõtt folytatták és fejezték be, és gyakorlatilag a bizottsági ülés kezdetére készült el az anyag. Szeretném megkérdezni - kérem, hogy erõsítsék meg a képviselõtársaim -, hogy egyáltalán szándékukban áll-e ezt az anyagot úgy támogatni, hogy ez elfogadásra kerüljön, és elkészíthetõ legyen, mert ha nem, akkor teljesen felesleges az idõhúzás. (Juhász Ferenc visszajön a terembe.) Nem lehet látni azt a szándékot - még bíztam abban a tegnapi nap után, hogy meglesz a kellõ kompromisszum. Senki nem gátolta meg a képviselõtársaimat abban, hogyha komolyan segíteni akartak volna, akkor itt maradjanak hónuk alatt a kijavított anyagával, amibõl dolgoztak tegnap, és akár ma délelõtt is segíthették volna a szakértõket abban, hogy ez a javítás - ami állítólag nem történt meg - megtörténjen. Sem turpisság és semmilyen más sanda szándék nem vezette a szakértõket, sem azokat, akik ebben dolgoztak; az volt a szándék, hogy ez az anyag szakmai anyagként kerüljön az Országgyûlés elé. Ennyit kívántam még elmondani.

Tessék, Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Elnök Úr! Lehet, hogy túl udvariasan akartam fogalmazni, és emiatt nem volt eléggé érthetõ az, amit mondtam, de akkor konkrétabb leszek, és elnézést kérek, ha ez egy kicsit sarkosabb is. Nekem meggyõzõdésem, hogy itt nem kellett volna tegnap zömmel tárgybeli tévedésekre, elírásokra vonatkozóan elõterjeszteni nyolcvan javaslatot, ha ezek nincsenek benne a szövegben. Ha korábban kezdõdik el az elõkészítõ munka - több alkalommal felhívtam az elnök úr figyelmét, hogy részjelentést kell készíteni, még a nyári szünet elõtt felhívtam erre a figyelmet. Ha a végén az anyag hevenyészett, és tele van hibákkal, az szerintem nem a bizottság képviselõ tagjainak a felelõssége. Az az anyag, amely elõttünk volt, tele volt különféle pontosításra szoruló részletekkel - ez az egyik dolog.

A másik: nem idõhúzás az, hogy felvetjük ezeket a problémákat. Véleményt egy végleges szövegrõl lehet mondani, és elmondtam azt, hogy jelen állapotában mik a gondok ezzel a szöveggel. Elnök Úr! Azt javasolom, ne keltsen olyan érzetet itt bárkiben, hogy mi nem dolgozunk. Nem volt kis munka az sem, hogy azt a módosításmennyiséget - aminek azért a nagy része zömmel bekerült az anyagba, egy része sajnos nem került be - mi elõkészítettük. El szeretném mondani, hogy a szakértõk nyilván azért vannak, hogy szakértsenek, a képviselõk pedig azért, hogy a maguk területén végezzék a rájuk szabott munkát. Mi a rendelkezésre álló idõt újra az anyag áttekintésére fordítottuk, konkrét módosító javaslatokat dolgoztunk ki, amelyek itt vannak nálunk, tehát ne tessék azt mondani, hogy nekünk máshol kellett volna dolgoznunk. Az elnök feladata az, hogy a bizottsági munkát megszervezze, és ha kevés a három szakértõ, akkor legyen öt szakértõ, legyenek segítõk, erre megfelelõ személyi háttér van a parlament oldaláról, vagy ha nincsen, akkor meg kell teremteni. Nem tudom azt elképzelni, hogy egy negyven- vagy ötvenoldalas összesítõ jelentés nem készíthetõ el, amikor ehhez az információanyag megvan, a módosítások megvannak, és nem tudom elképzelni, hogy abban helyesírási hibáknak, ismétléseknek kell lenni még akkor is, amikor érdemi tárgyalásról van szó. Sajnos, az anyagban ezek benne vannak. Vannak helyesírás-ellenõrzõ programok a számítógépben, olyan személyek, akik tudnak helyesen írni, tudnak fogalmazni.

Azt hittem - erre utaltam a tegnapi vita legvégén is -, hogy ezek kiszûrésre kerülnek az anyagból. Így nem lehet odatenni a parlament elé a javaslatot, hogy ugyanaz a mondat kétszer ismétlõdik benne. Ha most ezekkel a problémákkal nem kellene küszködnünk, akkor nekem körülbelül hat vagy hét módosítóm lenne, amit fontosnak tartok, hogy bekerüljön az anyagba, de most van harminc. Az a kérdés, hogy mi is meddig gyõzzük egyenként keresgélni a szövegben, hogy hol van elírás, hol van olyan tévedés, amire már korábban felhívtuk a figyelmet.

Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Képviselõ Úr! A helyesírási hibákat és az esetleges mondatismétléseket a leadás elõtt mindenféleképpen ki lehet küszöbölni. Nem volt arra idõ, hogy programon lefuttassuk a helyesírási hibák miatt, egyszerûen idõ nem volt rá. Ez nem olyan probléma, hogy emiatt bárki esetleg besokkoljon vagy begörcsöljön.

A részjelentésre vonatkozóan viszont szeretném megkérdezni, hogy mondjuk, május végén, június elején mirõl készült volna részjelentés - az elõkészítésrõl beszélt a képviselõtársam -, amikor még most is csak a munka felét végeztük el, és akkor még nem álltak össze az anyagok, a bizottságok nem kapták meg a bekért anyagok nagy részét. A MÁV-tól is azt az anyagot, ami döntõen befolyásolta volna a vizsgálódásunkat, a tegnapi nap folyamán kaptuk meg. Lehet mindent mondani, jól hangzik, nagyobb lesz a jegyzõkönyv, biztos vagyok benne, de azért kérdeztem, hogy van-e szándék az elfogadásra. Ha van szándék, akkor nézzük át azokat a javításokat, amelyek valójában szükségesek. A helyesírási hibák és az ismétlések nem jelentenek gondot, mert azok elõtte úgyis átfésülésre kerülnek. Mindenbe bele lehet kötni, de hogy a bizottság munkájának befejezése elõtt, mondjuk, nyolc és fél órával már a kákán is csomót keressük, ez azért már minden határt túllép. Szerény tisztelettel kérdeztem azt, hogy van-e szándék erre vonatkozóan.

Talán a bizottság is többre jutott volna, ha az értelmetlen viták, a napirenddel kapcsolatos két-három óra hosszás viták nem rabolják el a bizottság munkájától az idõt. Esetleg ezt is elmondom a jegyzõkönyv kedvéért, legyen ez is benne a jegyzõkönyvben. Ennyit kívántam reagálni képviselõtársam nemes szavaira.

Megadom a szót Balogh képviselõ úrnak.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm, elnök úr. Természetesen van véleményem errõl is, de nem errõl szeretnék beszélni. Ügyrendi javaslatom van, és kérem, hogy szavazzunk róla: kezdjük el az érdemi vitát oldalaként úgy, ahogy tegnap, és tekintsük át az anyagot, de természetesen csak azokat az oldalakat, ahol változás van, vagy a tördelés miatt új oldalra átkerült dolgokról is szó lehet. Még nem tettem le arról a reményrõl, hogy össze tudunk hozni egy olyan jelentést, ami mindenki számára elfogadható lesz szakmai jelentésként. Kérem, szavaztasson az elnök úr arról, hogy kezdjük el az érdemi vitát úgy, ahogy tegnap megtettük, és akkor van mód tisztázni azokat a kérdéseket, hogy mi maradt ki. Nem feltételeztem én magam sem, hogy direkt maradt volna ki valami, de az tény, hogy elég sok helyen kimaradtak az átvezetések. Ezeket tegyük meg, szerkesszük egységes szövegbe, és meggyõzõdésem, hogy a mai nap folyamán még el is tudunk fogadni egy jelentést, amennyiben az a jelentés olyan lesz.

Köszönöm.

ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz van valakinek hozzáfûznivalója? (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.) Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Azt javaslom Balogh képviselõ úrnak, hogy folytasson koalíciós egyeztetõtárgyalást Fazekas képviselõ úrral, és ha megegyeztek, hogy el tudjuk kezdeni az érdemi munkát, akkor mi állunk rendelkezésre. (Balogh László: Szavazzunk! - Dr. Fazekas Sándor: A szünetben lefolytatjuk!)

ELNÖK: Egyébként nem szükséges szavazni, amikor a bizottságban is az a szándék, hogy ezt az anyagot áttekintsük. Kezdjük meg az érdemi munkát! (Balogh László közbeszólása.) Nincs több hozzászólás, le van zárva a vita.

Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Szeretném, ha az 5. oldalra lapoznánk. (Dr. Fazekas Sándor: Nekem a 3. oldalon is van javaslatom!) Bocsánat! Azt szerettem volna kérdezni, hogy az 5. oldal elõtt van-e valakinek javaslata. (Juhász Ferenc jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, alelnök úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Nagy örömmel vettem, hogy elindul az érdemi vita, de azt szeretném kérni Fazekas képviselõ úrtól és Balogh képviselõ úrtól is, hogy elõször csak az igazán érdemi és tartalmi észrevételeket mondják el, tehát azokat legyenek kedvesek megfogalmazni, amelyek valóban az anyag tartalmán, érdemén változtatnak, a többi helyesírási és egyéb szerkezeti problémára pedig azt követõen kerítsünk sort egy ismételt körben, amikor ezeket már megvitattuk, mert azt gondolom, úgy tudunk eljutni oda, hogy ténylegesen megismerjük egymás végleges álláspontját.

Köszönöm.

ELNÖK: Tessék, Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A 3. oldal második bekezdésben van egy rövid szövegrész: "a fokozott tanúvédelem érdekében a bizottság külön telefonvonalat tartott fenn". A bizottság nem tanúkat, hanem meghallgatottakat hallgatott meg, azt hiszem, szakmailag szerencsétlen, ha a "tanúvédelem" benne van, lerontja a jelentés szakmaiságát. Ehelyett inkább "a bejelentések bizalmas kezelése érdekében" szövegrészt javaslom, hogy bekerüljön. A 3. oldalhoz nincs más javaslatom.

A 4. oldalon a Történi áttekintésnél van egy érdemi javaslatom.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Bocsánat, hogy közbeszólok. Csinálhatjuk azt, hogy elmondjuk az észrevételt - ha az fájó észrevétel valakinek, akkor az felemeli a kezét -, és egy bólintással úgy vesszük, hogy elfogadott? Akkor egy körbenézéssel tudomásul lehet venni, hogy ezt a javaslatot elfogadja a nép, és akkor mehetünk tovább.

ELNÖK: Igen, csak kérem a kifogás felvetõjét, jelölje meg, hogy például a 3. oldal második bekezdés vagy ötödik bekezdés, hogy mindenki hamar megtalálja.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Mindig így szoktam. Tehát a 3. oldal második bekezdésében "a fokozott tanúvédelem érdekében" helyett "bejelentések bizalmas kezelése érdekében" legyen. Aki telefonon bejelent valamit, az nyilván nem tanú.

ELNÖK: Van ehhez valakinek észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A 4. oldalon a Történeti áttekintés elsõ bekezdésében szerepel az, hogy "A gázolaj és a HTO kiskereskedelmi ára között - a gázolajra rakodó mind nagyobb adóterhek következtében - literenként 26-38 Ft különbözet képzõdött." Le kell pontosítani, hogy mikor, a '70-es években nem volt ennyi egy liter gázolaj sem. Ez hibás ebben az okfejtésben, oda kell írni, hogy mikor, mely idõszakban volt ekkora az árkülönbség. Nem tudom egyébként, fogalmam sincs, hogy mikor volt ennyi az árkülönbség, aki szövegezte, biztosan tudja.

Ehhez kíván-e még valaki hozzászólni?

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Az 5. oldalig egyelõre nekem nincs több.

ELNÖK: Az olajárra vonatkozóan kérek meghatározást. (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.)

Tessék, képviselõ asszony!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök Úr! Tudok segíteni. A mi anyagunk 6. oldalán a lábjegyzetben benne van, hogy a tüzelõolaj és a gázolaj közötti árkülönbség '90-ben 26 forint 65 fillér; '91-ben 16 forint 80 fillér; '92-ben 22 forint 71 fillér; '93-ban 37 forint 93 fillér; '94-ben pedig 38 forint 45 fillér volt. Ha ezt beemelnék, akkor ez kielégítené.

ELNÖK: Javaslom ezt a szövegrészt beépíteni a jelentésbe.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Az egy évvel korábbit is.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Abban nem tudok segíteni. Nálunk '90-tõl van meg, de ez is több, mint a semmi.

ELNÖK: A képviselõtársam a '89-esre gondolt. Kérem, hogy aki a részfeladatot elvégezte, rögzítse ezeket, hogy semmi ne maradjon ki ebbõl. (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.)

Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök Úr! Az 5. oldalon az elsõ bekezdés végén az utolsó elõtti mondat a következõ. A gomba módra szaporodó, sokszor fiktív vagy fantom gazdasági társaságok vagonszám importálták a HTO-t. Az akkor hatályos törvények alapján ezek bûncselekmények voltak, és a törvények betartásával ezeket vissza lehetett volna szorítani. Itt pontosítást kérek, mert nem a HTO importálása volt a bûncselekmény, hanem a gázolajként való értékesítés volt bûncselekmény, vagy a gázolaj HTO-ként való vámoltatása.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Ha a "sokszor" szót kihagyjuk, akkor lehet, hogy értelmes.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Nem kell most fogalmazni.

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Az 5. oldalnál nekem is ez volt az egyik problémám.

A másik: emlékezzenek vissza, képviselõtársaim, hogy az 5. oldalnál a tegnapi nap folyamán elég hosszan mondtam azt, hogy a bizottsági jelentésünk elején mindenféleképpen beszélni kell arról - amire utal is ez az 5. oldal tetején lévõ szövegrész -, hogy volt egy szocialista gazdaság, és abból átmentünk egy piacgazdaságba. Ez nem egy bûncselekmény, hogy sok cég alakulhatott, hanem ez egy pozitív folyamat, és ebben megegyeztünk tegnap úgy, hogy senki nem mondott ellene semmit. Én azt hiszem, tegnap világosan elmondtam elég hosszan, legalább 5 percen keresztül...

ELNÖK: Lehet, hogy az volt a baj. Rövidebben kellett volna.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! A jegyzõkönyvben benne van. Nagyon szeretném, ha a tegnapi megállapodásunknak megfelelõen ebben a részben az elején ezt leírnánk. Itt megállapítjuk, hogy ezzel sok ember kezdett el foglalkozni. A szövegösszefüggésbõl az derül ki, hogy ez a probléma kulcsa, hogy ezzel sok ember kezdett el foglalkozni, ugyanakkor nem beszélünk arról, hogy azért kezdett sok ember foglalkozni ezzel, mert megváltozott egy gazdasági rendszer, és természetesen joga van az embereknek ezzel foglalkozni.

Ugyanakkor én kevésnek tartom két szó beszúrásával módosítani a képviselõ asszony által elmondottakat. Azt gondolom, hogy a fogalmazás egyszerûsége többet hozna, mintha ezt a bonyolult mondatot még egy szóval kiegészítenénk. Javaslom, hogy azt bõvebben fejtsük ki. Való igaz, hogy nem az volt a probléma, hogy emberek hoztak be gázolajat. Az utána lévõ mondat még inkább - ami miatt tegnap szót kértem -, mert nem változott a szövegösszefüggése, mert az van benne, hogy ezt azért sem lehetett akkor bármilyen eszközzel megakadályozni, mert '91-ben igen szegény és mindössze néhány napra elegendõ olajkészlettel rendelkezett Magyarország.

Ez azt sugallja, hogy azért nem léptek fel a törvénytelen cselekményekkel szemben, merthogy államérdek volt feltölteni az olajkészletet. Nem errõl volt szó! Arról volt szó, hogy azért se lett volna - Boross Péter világosan fogalmazott - célszerû a magánembereknek és a kis cégeknek, az újonnan induló cégeknek megtiltani az olajszármazékok behozatalát, mert kevés volt az olajtartalék. Tehát nem az, hogy elnézzük nekik a bûncselekményt, hanem az, hogy kevés volt, tehát hogy kicsik voltak, és be kellett volna tiltani nekik ezt a tevékenységet.

Nagyon szépen kérem, hogy ez a tegnap már elfogadott, közmegegyezéssel elfogadott rész így kerüljön be az eredeti anyagba. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Rögzítve van a változás? Tegnap még az is elhangzott, hogy legyen szétválasztva a két rész.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Elõször a bevezetõ és utána az alany.

ELNÖK: Mehetünk tovább? (Tóth Károly jelentkezik.) Tessék, Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök Úr! Én ezt kezelhetetlen módszernek tartom, amit most Balogh képviselõtársam mondott, tudniillik azzal lehet mit kezdeni, ha - még egyszer mondom - ma már konkrét, szövegszerû javaslattal lehet mit kezdeni. A kifejtéssel, az öt percben kifejtett gondolattal nem lehet mit kezdeni, elnök úr, mert hiába kérdezi meg a szakértõ urakat, hölgyeket, hogy értették-e a gondolatot, vissza fognak jönni valamikor néhány óra múlva egy következõ változattal, és arra megint azt mondjuk, vagy lehet mondani, hogy nem pontosan erre a szövegkörnyezetre gondoltam, ez már jobban hasonlít, de még nem az.

Elnök Úr! Így már az utolsó percekben nem lehet fogalmazni. Ez a második változat. A képviselõtársam tegnap valóban elmondta ezt az aggályát. Az aggályát fenntartja. Én megértem egyébként, hogy miért tartja fenn (Balogh László: El is fogadtuk tegnap.), de talán mára, képviselõtársam, meg lehetne tenni, ahogy az elõbb Fazekas úr azt mondta, hogy helyette ezt a mondatot vegyük be, ön is konkrét, világos - nem elvet - mondatokat fogalmaz meg.

Elnök Úr! Ha ez így mûködik, akkor még huszonötször visszajöhetünk, és mind a huszonötször kiderülhet, hogy a szakértõnek mégsem sikerült a sejtéseknek, a sejtetésnek megfelelni. Az elnök úr kérjen mindenkitõl pontos, szövegszerû módosító indítványt. Aki azt akarja, hogy legyen jelentés, kéretik megfelelni az elvárásnak.

Kóródi Mária az elõbb pontos, szövegszerû módosító indítványt adott elõ. Azt mondta, hogy ebben az évben ennyi forint, abban az évben annyi forint. Ezt be lehet építeni. De hogy nézzünk utána, gondoljuk újra, ezt nem lehet beépíteni - tetszik, nem tetszik, vége a munkának. (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm, elnök úr. Na ezért kértem én szavazást az elõbb! Most kérem, hogy az ügyrendi javaslatomat szavaztassa meg, elnök úr, hogy az ilyen jellegû megjegyzéseknek ne adjunk teret, hanem koncentráljunk a munkára! (Tóth Károly: Ez a munka!)

Ha egyébként tegnap valamiben megegyeztünk, és az nincs benne az anyagban, akkor most a másfél óra alatt az új anyagot átnézni és ráadásul még meg is fogalmazni azokat az aggályokat, ezt nem lehet, képviselõ úr! (Tóth Károly: Akkor mondd azt, hogy Antall szent és sérthetetlen. Írjuk bele az anyagba, és kész.) Tóth képviselõ úr, nem tudja, hogy mit beszél.

ELNÖK: Boross Péterrõl volt szó, nem Antallról.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Kérem, hogy tegye fel szavazásra azt a javaslatot, amit az elõbb mondtam. Kérem, hogy ezt szavaztassák meg! Ha önök úgy gondolják, hogy az ügyrendi vitával az MSZP és az SZDSZ be akarja bizonyítani, hogy így akadályozza meg a jelentés elfogadásának lehetõségét, akkor tegye! Azt gondolom, hogy ha a tegnapi nap folyamán valamiben megegyeztünk, elfogadtuk, akkor annak benne kellett volna lennie a szövegben. Én csak annyit tudok jelezni, hogy nincs benne a szövegben, ezért tegyék bele!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Nem úgy van benne a szövegben!

ELNÖK: Köszönöm, képviselõtársam. Én már akkora fegyelmit adtam magamnak az elõbb, hogy csodálkozom, hogy nem látja rajtam - azért, mert nincs benne, isten bizony! Igaza van Tóth képviselõ úrnak. Kérem, szíveskedjék megmondani, hogy konkrétan mit változtassunk, mert csak így fogunk haladni, másképp nem! Így nem leszünk kész.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Jó, akkor tíz perc szünetet kérek! És akkor ezt fogjuk csinálni, elnök úr, hogy ha önnek ez a véleménye!! Ne haragudjon, reggel helyett délután kapunk egy anyagot, másfél óránk van átnézni, és utána az, amiben tegnap megegyeztünk, hogy belekerüljön, nem kerül be, és utána pontonként, amikor elmondjuk, hogy tegnap határoztunk, mégsincs benne, és akkor azt mondja nekem, hogy szövegszerû javaslatokat tegyek egy olyan anyaghoz, amit pár perccel korábban kaptunk meg!!!

ELNÖK: Kérem, uralkodjon magán, képviselõtársam! (Juhász Ferenc jelentkezik.) Az alelnök úrnak adom meg a szót.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Én direkt megfigyeltem ennél a problémánál, hogy ez mennyi idõt vett igénybe - mintegy húsz perce tök feleslegesen beszélünk. Azt szeretném kérni, hogy az elnök úr tegye fel azt a kérdést a bizottság tagjainak, hogy mindazoknak, akik módosító indítványt kívánnak benyújtani, hány perc, óra szükséges ahhoz, hogy az összes javaslatukhoz megfogalmazzák, a szövegszerû módosítót. Azt megmondják. Aki a legtöbbet kér, ahhoz képest legyen kedves elrendelni szünetet, hogy legyen módja arra, hogy a szövegszerû módosító javaslatait megfogalmazza, és azt követõen már érvelni sem kell egy módosító javaslat mellett, hogy ha bólintás van, csak akkor, ha ne adj' isten!, vita alakul ki. A képviselõ úr beolvassa, hogy ezt javasolja, és ha bólintunk, akkor onnantól kezdve az az alternatíva érvényesül. Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Képviselõtársaim! Az alelnök úr javaslatát én is akceptálom. Mennyi idõt veszi igénybe? Ezt kérdezem Balogh képviselõ úrtól.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Van itt vagy 18 olyan pont, amelyet nem vezettek át. Egy vagy másfél órás szünetet kérek.

ELNÖK: Jó! Öt óráig szünetet rendelek el.

(Szünet: 15.56 - 17.02)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytassuk a jelentés megvitatását! (Dr. Fazekas Sándor jelentkezik.) Megadom a szót Fazekas képviselõ úrnak.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Itt egy nagyon sajnálatos dologról értesültem, ami a szünetben történt. Szeretném jelezni a jegyzõkönyv és a tisztelt jelenlévõk számára is, hogy olyan értesülésem van, hogy a szünetben Gyekiczki nevû szakértõ úr felelõsségre vonta Balogh László képviselõt képviselõi ténykedésével, illetve munkájával kapcsolatban. Ha a bizottsági munka végére a szakértõk közül már valaki nem bírja idegekkel, javaslom, vegyen igénybe pihenõidõt. Erre szakértõnek joga nincs, emiatt a szakértõt rendre kell utasítani. És ha a szakértõ - biztos, hogy tájékozottabb, mert a BM-ben évekig kabinetfõnök vagy nem tudom, milyen beosztásban dolgozott - tájékozottabb, mint lehet, hogy mi valamennyien, akkor lehet, hogy jobb lett volna, ha a bizottsági munka írásos anyagaival segíti a mi munkánkat.

Ez mindenképpen felháborító és példátlan eset.

ELNÖK: Tisztelt Képviselõ Úr! Ott voltam. Egy tiszteletteljes kérdése volt csak a szakértõ úrnak, semmi bántó nem volt benne. (Balogh László: Na akkor én is szólok!)

Megadom a szót.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha az elnök úr ott volt, akkor bizonyára emlékszik arra is, hogy az elnök úr mit mondott rólam. Elég nagy hangon, mert többen mások is hallották. Nem akarom megismételni, mert nyomdafestéket nem bír. Itt teszek ígéretet az elnök úrnak, hogy nem fogom beperelni. Tehát engem nyugodtan lehet a folyosón továbbra is abban a stílusban minõsíteni, amit az elnök úr megtett, de hogy engem, egy képviselõt számon kérnek, hogy mit csinálok vagy mit nem csinálok, ahhoz, úgy gondolom, hogy senkinek semmi joga nincs.

Én azt mondtam, hogy öt órára itt vagyunk. Öt óra elõtt 15 perccel itt voltunk, elkészítettük a vállalt munkát, és miután nemcsak az elnök úr hallotta azt, ami ott történt, mások is hallották, azt gondolom, hogy ezzel a dolgot azért nem kellene így minõsíteni. Csupán arról van szó, ugyanúgy, ahogy az elnök úrnak nincs joga engem számon kérni, ugyanúgy másnak nincs, és különösen nincs joga számon kérni annak, akihez aztán az ég adta világon sem szakértõi, sem más formában nincs közöm. Itt csak errõl van szó, én ezt nem akarom ragozni, azt sem, amit az elnök úr minõsíthetetlen stílusban a folyosón mondott nekem és rólam.

Mint hangsúlyozom, nem fogok a bírósághoz fordulni, bár megtehetném, de nem akarom szaporítani azoknak a forintoknak az összegét, amelyekkel az elnök úr a családi kasszáját már így is megterhelte.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Mivel nem része ez az olajbizottsági munkának, azért annyi kikívánkozik belõlem, hogy mindenki annyi tiszteletet érdemel, amennyit ad a másiknak, legyen az képviselõ, szakértõ, újságíró, netán takarító vagy éppen a Parlament ajtajában álló õrkatona. (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.)

Megadom a szót Kóródi Máriának.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselõtársaim! Fazekas képviselõ úr és Balogh képviselõ úr rendkívül indulatosak a mai napon. Én ezt megértem. Azt gondolom, hogy ez az indulatosság abból a tehetetlenségbõl, abból a rossz érzésbõl fakad, hogy a Fidesz nem tud elszámolni azzal, hogy berekeszti ennek a bizottságnak a mûködését. Tulajdonképpen most rekeszti be, amikor (Dr. Fazekas Sándor: Már vártam!) már konkrét gyanú merülhetne fel konkrét személyekre.

Ez a bizottság éppen véletlenül akkor szünteti be a munkáját, amikor Josip Tot ügyében lezárják a nyomozást. (Dr. Fazekas Sándor: Ezt még nem hallottuk!) Ez egy olyan nyomozás, aminek a lezártával több száz milliós, Fideszhez közeli vállalkozások megmenekülnek a köztartozások megfizetése elõl. E két ügy egybeesése - egy nyomozás lezárása (Dr. Fazekas Sándor: Halljuk a székházügyet is!) meg a bizottság munkájának a lezárása - azt mutatja meg, hogy a Fidesz képtelen vállalni a törvényekkel való szembesülést akkor, amikor ez az õ érdekszférájába beleütközik. Ez nagyon rossz lelkiismeretet okoz a képviselõtársaimnak, ez rossz lelkiismeret, és nagyon nehéz politikai felelõsség, amit önöknek cipelniük kell, ezért azt gondolom, hogy az önök indulatossága érthetõ.

Amennyiben az én szakértõm bármelyiküket megbántotta volna - amit nem hiszek, de ha mégis így lenne, akkor elnézést kérek. Mindenesetre a szünetben volt egy kérdés, nem volt egészen biztosan olyan súlya, mint annak a kérdésnek, amelyet Fazekas képviselõ úr nekem, hivatalos formában, jegyzõkönyvbe rögzítve feltett, hogy én kicsináltam tegnap este. Tette ezt olyan módon, mintha Fazekas képviselõ úrnak vagy a mögötte lévõ csapatnak módjában állna a képviselõk magánéletét megfigyelni, arról hivatalos információkat terjeszteni olyan hangvételben, mint ahogy ezt tette.

Én ezt nem kérem ki magamnak, képviselõ úr, bár nagyon remélem, hogy ez az év, a 2000., még tényleg nem az az év, amikor a Fidesz gondolatrendõrséget állíthat fel, megfigyelheti a többi képviselõt. Azt gondolom, hogy ez még nem az az év. De még egyszer: amennyiben önöket az a kérdés, hogy mit csinál a képviselõ úr, bántja, sérti, akkor ezért elnézést kérünk; többet nem fog elõfordulni, hogy az olajbizottsági tevékenységük után érdeklõdünk. (Dr. Fazekas Sándor jelentkezik.)

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék, képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A Kóródi Mária által elmondottak tartalmilag annyira zavarosak és összefüggéstelenek és vádaskodóak, hogy szerintem ezzel nem érdemes foglalkozni. Térjünk vissza a tárgyra: módosító javaslatok.

ELNÖK: Hallgatom a módosító javaslatokat. Kérem, tessék elõadni!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, azért a megjegyzésére válaszolnék. Nem talál olyan képviselõt vagy képviselõnõt, akit én akár a szünetben, akár máskor minõsítettem volna, ráadásul olyan stílusban, amely stílust ön engedett meg magának a folyosón.

Tehát az 5. oldalon hagytuk abba. Javaslom az 5. oldal elsõ bekezdésének végérõl az "A" betûtõl, az "A gomba módra" kezdetû mondattól a bekezdés végéig a szöveg elhagyását, és a szöveg helyett a következõ szöveg bevételét. Mondhatom, elnök úr?

ELNÖK: Hallgatjuk.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): "Viszonylag sok fiktív, eredendõen bûnelkövetésre alakult gazdasági társaság importált HTO-t. Az akkor hatályos törvények alapján ezek bûncselekmények voltak, s a törvények betartásával, illetve betartatásával visszaszorításuk eredményesebb lehetett volna. A rendszerváltás átalakuló viszonyai között, amikor a nemzetgazdaság a pártállami, szovjet típusú szocialista tervgazdaságból a piacgazdaságra tért át (Tóth Károly nevet.), a nagyszámú új, induló vállalkozás ellenõrzése még megoldatlan volt, többek között azért, mert a Németh-kormány egyik utolsó döntése értelmében megszüntette jogutód nélkül a gazdasági rendõrséget. Az alacsony olajtartalékok, illetve a keleti olajszállítmányok körüli bizonytalanság mint probléma ugyanakkor lekötötte a gazdaságpolitika irányítóinak figyelmét, és a '90-es évek eleji gazdasági környezetben csak fokozatosan történt meg a szembesülés az elharapódzó olajbûncselekményekkel." Ez a szövegszerû módosító javaslat.

ELNÖK: Elfogadható-e a javaslat? (Dr. Kóródi Mária: Nem. - Tóth Károly nemet int. - Balogh László jelentkezik.) Javaslom a szöveg elsõ mondatának a beemelését. Kérem, hogy errõl szavazzunk! (Balogh László: Elnök Úr! Jelentkeztem!)

Tessék!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm. Elnök Úr! Én tettem javaslatot. A javaslat egyértelmû volt és szövegszerû, úgy, ahogy Tóth Károly úr kérte. Errõl tessék szavaztatni: igen, nem! Ha ez nem kapja meg a többséget, akkor az elnök úr az általam elmondottakon túl még ebbõl a szövegbõl fenntarthat saját maga számára javaslatokat. De én azt kérem, hogy betûhûen, amit én itt elmondtam, azt tessék feltenni szavazásra.

ELNÖK: Aki elfogadja ezt a szövegösszetételt, kérem kézfelemeléssel erõsítse meg! (Szavazás.) Négy igen. Aki nem fogadja el? (Szavazás.) Kettõ. (Szavazás.) Két tartózkodás. (Dr. Kóródi Mária: Nem kapta meg a többséget. - Tóth Károly: Nem kapta meg a többséget.)

Menjünk tovább!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Kérdésem lenne. Akkor most ez a helyére vagy mellé került a szövegrésznek, amin a vitát kezdtük itt másfél órája?

ELNÖK: Abban állapodtunk meg, hogy ha konszenzus van, akkor a helyére kerül, ha nem fogadja el a bizottság, akkor nem kerül a helyére, akkor marad az eredeti. (Balogh László jelentkezik.)

Tessék, képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Szeretném felhívni a figyelmét - és nem akarok pejoratívan fogalmazni természetesen. Tehát nem akarom azt mondani, hogy ha figyelt volna az elnök úr, akkor tudná, hogy két javaslatot tettem. Az elsõ javaslatom, amirõl elfelejtett szavaztatni, hogy "A gomba módra" kezdõdõ mondattól a fejezet végéig kerüljön ki, és a helyére kerüljön be ez a szöveg. Ez két javaslat.

Természetesen logikusan tette fel a kérdést szavazásra, mert ha elfogadta volna a Független Kisgazdapárt is azt, amit mi javasoltunk, akkor automatikusan a helyére került volna. De miután nem fogadtuk el, ezért természetesen a másik indítványomról is szavaztatni kell, éspedig arról, hogy én azt javasoltam, hogy ez a fejezetrész kerüljön ki a szövegbõl.

ELNÖK: Aki a fejezetrészt jóváhagyja, hogy kikerüljön a szövegbõl, kézfelemeléssel erõsítse meg! (Szavazás.) Négy igen. Aki nem akarja, hogy kikerüljön a szövegrészbõl? (Szavazás.) Három. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Marad az eredeti. Menjünk tovább! (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.)

Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Ehhez a szövegrészhez akkor azt a pontosítást szeretném feltenni javaslatként, hogy maradjon ki a "sokszor" szó, amit itt az elõbb már megbeszéltünk a képviselõ úrral, és pontosítsuk, hogy az akkor hatályos törvények alapján... Akkor a "sokszor" szó maradjon ki.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Elfogadható. Van-e valakinek kifogása ellene? (Balogh László jelentkezik.)

Tessék, képviselõ úr!

70HÉ 71

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Nincs kifogásom ellene, de szeretném, ha az ülésvezetést oly módon folytatnánk, hogy az elfogadó vagy elfogadható szó helyett tegyük föl szavazásra a kérdéseket, mert a tegnapi nap folyamán, mint ahogy jeleztem, számtalan kérésünkre az volt a válasz, hogy elfogadható és mégsem lett átvezetve. Tehát kérem, hogy szavazással erõsítsük meg ezeket a kérdéseket és ezáltal valóban jegyzõkönyvileg is, hivatalosan is elfogadottá, illetve nem elfogadottá váljanak az elõterjesztések.

ELNÖK: Aki megszavazza, hogy a "sokszor" szó kikerüljön, kérem, kézfelnyújtással erõsítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. Én is kihúztam, képviselõ úr. Köszönöm. Menjünk tovább! A 6. oldal? (Senki sem jelentkezik.) 7. oldal? (Senki sem jelentkezik.) 8. oldal?

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Bocsánat, a 7. oldal elsõ bekezdés nyolcadik sorban van egy olyan, hogy "A kedvezményt..." A kedvezményt késõbb jövedéki termékekre is igénybe lehetett venni. Tehát a "késõbb" szó beemelését javaslom.

ELNÖK: Javaslom, ha megvan a dátumszerû idõpont, az volna a legpontosabb, ha be tudnánk emelni. Ha valaki erre választ tud adni.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A "késõbb" így is érthetõ, mert a jövedéki törvény késõbb jött be, mint a '76-os meg a '92-es jogszabályok, tehát az, hogy késõbb lett a kedvezmény jövedéki termékekre is igénybe vehetõ, amiatt van, hogy utána minõsítettek a termékeket jövedéki termékké.

ELNÖK: Aki elfogadja a "késõbb" szó beemelését, erõsítsük meg! (Szavazás.) Köszönöm. Jegyezve.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Van a szövegben egy olyan szó, amely fölött egy négyes van, ami egy lábjegyzetet takar. A négyes mögött lévõ mondat - csak azért mondtam el, hogy melyik mondatról van szó - amelyik úgy kezdõdik, hogy "Nem véletlen..." Itt kezdõdik a szakasz és "Az 1992-es..." mondatkezdés közötti résznek az elhagyását javaslom. Helyette... (Dr. Kóródi Mária: Még egyszer pontosítsuk!) Tehát az elsõ bekezdésben van egy olyan mondat, amely mondat végén a "teljesíthették" szónál fönt egy lábjegyzetre utaló négyes van. Ami utána következik, az a mondat, a "Nem véletlen"-nel kezdõdõ mondat kerülne ki "Az 1992-es" kezdetû mondatig. Ez három egész sor és két fél sor. E helyébe kerülne a következõ mondat: "Egyébként a halasztott vámfizetési rendszer joggyakorlata Európában évtizedek óta elfogadott és sikeresen alkalmazott, a gazdasági folyamatokat elõsegítõ jogintézmény."

ELNÖK: A javaslatot fölteszem szavazásra. Aki elfogadja a javaslatot? (Szavazás.) Hat igen. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodás. Jegyezve.

Ha van arra lehetõség, hogy a szövegszerû megfogalmazást kapja meg a szakértõ, mert akkor nem kell megvárni, hogy a jegyzõkönyv elkészüljön. (Balogh László átadja a lapot a bizottság munkatársának.) Köszönöm. Menjünk tovább!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A 12. oldalnál van a következõ.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Nekem a 10. oldalon van. A 10. oldalon az utolsó elõtti bekezdés utolsó mondatában a helyett, hogy "...az 1995. évi XXVII. számú törvény, amely a kettõs árrendszert szüntette meg." E helyett szeretnék egy új szöveget javasolni. A szöveg úgy szólna, hogy "...az 1995. évi XXVII. számú törvénnyel fordulópont állt be a jövedéki termékek szabályozásánál, mert a május 1-jei hatálybalépéssel megszûnt a fûtõolaj és a gázolaj közötti árkülönbség."

ELNÖK: Aki elfogadja, kérem, erõsítsük meg kézfelnyújtással! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. A szöveg rögzítve van?

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Majd leírom mindjárt rendesen és akkor odaadom.

ELNÖK: Jó, fogjuk kérni, mert akkor gyorsabban fog menni. (Balogh László: Egy óra alatt meg lehetett volna írni.) Menjünk tovább!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): A 11. oldal második bekezdésében: "Az 1990-tõl bekövetkezõ társadalmi folyamatokban érvényesülõ szükségszerû liberalizáció" - itt következik egy kötõjel, ide beírnám, hogy "következtében elõállt joghézagok." Tehát ezek azok, amik miatt a bûnözési hullám elindult, nem maga a liberalizáció indította el a bûnözést, hanem azok a joghézagok, amik ezzel a folyamattal keletkeztek. (Dr. Fazekas Sándor jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Azzal én is egyetértek: önmagában az, hogy a liberalizáció bekövetkezett, nem indok arra, hogy felemelkedett a bûnözés, a bûncselekmények száma, tehát hogy rengeteg ilyen cselekményre került sor. De ha csak annyit írunk be, hogy joghézagok, az szerintem kevés. A joghézag egy szabályozási kategória, itt voltak jogi következetlenségek, szabályozatlan területek, ellentmondásos jogszabályok. Ha most ezt csak egy szóval összegezzük, az szerintem nem ad pontos képet. Talán bõvítsük még azzal, hogy az átalakuláskori szabályozási viszonyok vagy valami ilyen kitétellel, ne pusztán joghézagra szûkítsük le!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Ezt el tudom fogadni, ha ez a felsorolás van, ahogy a képviselõ úr mondta, tehát a joghézagok, az ellentmondásos szabályozás s a többi, ha ez is belekerül. Csak ne önmagában a liberalizációt jelöljük meg! Mert nem az a bûnös, hanem az a helyzet, ami elõállt. (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen, elnök úr. Számomra még azzal a módosítással is nehezen elfogadható, ami itt elhangzott. Én akkor tudnám ezt támogatni, ha ezek a joghézagok valamilyen formában föl lennének sorolva. Mert hogy azt mondjuk: joghézagok, ez semmit nem jelent. Tehát akkor tessék megnevezni! És miután én ilyen kritikát kaptam, akkor tessék megnevezni és leírni, hogy akkor melyek azok a joghézagok, melyik törvényben hogyan és miképpen, mert különben nem sok értelme van ennek a kérdésnek. (Dr. Kóródi Mária: Szavazzunk!)

ELNÖK: A javaslattevõ szavazást kér. (Dr. Kóródi Mária: Azzal a kiegészítéssel, amit Fazekas képviselõ úr hozzátett.) Aki elfogadja ezzel a kiegészítéssel, amit Fazekas képviselõ úr mondott, kérem, erõsítse meg kézfelnyújtással! (Szavazás. - Dr. Cserháti Judit: Hat.) Balogh képviselõ úr megszavazta?

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Nem. Vígh Ilona képviselõ asszonyt szavaztam meg.

ELNÖK: Ja, õt szavazta meg. Köszönjük szépen, képviselõ asszony. (Derültség.) Haladjunk akkor tovább! (Zaj.) Nem vagy tartózkodás volt Balogh képviselõ úr szavazata? (Balogh László: Tartózkodás.) Tartózkodás volt. Köszönöm szépen, hogy a jegyzõkönyvben pontosan legyen. Menjünk tovább! Fazekas képviselõ úr?

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A 12. oldal: talán formainak tûnik, de szerintem fontos módosítási javaslat. A harmadik bekezdésben: "A következõ év júniusától...", ez a '95-höz képest következõ év. Alatta az van, hogy "Az elmúlt évben is..." ez '99.; de ebbõl vissza lehet következtetni a '95-re is, ha valaki felületesen nézi a szöveget. És a fejezet alján: "Ez évben hajtotta végre a legfõbb ügyész...". Szerintem itt át kell írni a "következõ év" kifejezést 1996-ra, ha az helytálló a '95-höz képest, és a rá következõ bekezdésben az "elmúlt évben" pedig 1999. Az "Ez évben..." a végén akkor már maradhat. De hogy három esetben csak hivatkozás van korábbi dátumokra, ez a szöveg értelmezését gyengítheti. Tehát a javaslatom az, hogy a harmadik bekezdésben a "következõ év" az 1996-os év legyen. Most hogy milyen szóvég meg egyebekbe ne mélyedjünk bele! "Az elmúlt évben" legyen 1999., mert gyanítom, hogy itt a szöveg is erre vonatkozott, az "Ez évben" pedig nyilván maradhat. Értelmezési szempontból tartom ezt fontosnak.

ELNÖK: Javítva. (Balogh László jelentkezik.)

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Ugyanennek a bekezdésnek a vége valamilyen okból kimaradt az elõzõ anyagból, ugyanis az elõzõ anyag úgy folytatódik: "amely az eredeti elképzelések szerint közvetlenül a miniszterelnök felügyelete alatt mûködött volna." Errõl tegnap vitát folytattunk, de nem szavaztunk róla, s miután nem kapta meg Kóródi Mária elõterjesztése a többséget, nem tudom, hogy hogy maradt ki a szövegbõl.

ELNÖK: Úgy emlékszem, hogy rögzítettük, hogy a belügyminiszter felügyelete alatt mûködött, ne feltételes módban maradjon, hanem legyen meghatározva. Én úgy emlékszem, így döntöttünk tegnap errõl. (Tóth Károly jelentkezik.) Tessék, Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök úr, én a következõt szeretném mondani. Ha az Balogh képviselõtársamat megnyugtatja, hogy szerepel mind a két fogalom, akkor legyen! Ez az anyag most leírta, hogy mi következett be tényszerûen. Nyugodtan benne lehet, hogy igazgatóság, amely a miniszterelnök felügyelete alatt mûködött volna, de végül is az jött létre, hogy a belügyminiszter felügyelete alatt mûködött - és akkor kiderült, hogy nem sikerült a miniszterelnöknek minden álmát megvalósítani.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elfogadom Tóth Károly indítványát.

TÓTH KÁROLY (MSZP): Én annyi mindent szerettem volna...

ELNÖK: Kérem rögzíteni. Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök Úr! Balogh képviselõ úr javaslatát szerintem tegyük fel szavazásra, mert tegnap szerintem azt nem szavaztuk le, hogy ne a valódi állapot kerüljön rögzítésre, ezt elfogadtuk, hogy a valódi állapot kerüljön rögzítésre. Arról, hogy a képviselõ úr szeretné, hogy bekerüljön, hogy egyébként volt egy olyan elképzelés, hogy esetleg a miniszterelnök alá kerül, most külön szavazzunk! (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Miután nekem már nincs indítványom, én elfogadtam Tóth Károly indítványát ezzel kapcsolatban. Számomra ez egy kompromisszumos megoldás és azt gondolom, hogy ennek jelentõsége van.

Mellesleg Kóródi Máriának - amikor kérte, hogy fussunk végig az anyagon, és idáig jutottunk - volt egy ilyen indítványa, hogy ez kerüljön ki, de akkor sem támogattuk, és nem is volt róla valóban szavazás, de miután nem támogattuk, csak õ mondta, teljesen logikátlan, hogy kikerült az anyagból. De én el tudom fogadni Tóth Károly képviselõ úr módosító javaslatát, amely az enyémet módosította, úgyhogy innentõl kezdve... (Dr. Kóródi Mária: Akkor arról szavazzunk!) Akkor szavazzunk.

ELNÖK: Képviselõ Úr! Akkor valaki mondja el pontosan. (Dr. Cserháti Judit: Le van írva.) Jó, köszönöm.

Aki elfogadja Tóth Károly képviselõ úr kiegészítését, erõsítse meg kézfelnyújtással! (Szavazás.) Hat igen. Ellene? (Szavazás.) Egy. Tartózkodott? (Szavazás.) Egy. (Tóth Károly tartózkodó szavazatára:) Na ez már magas nekem, de azért jó volt, köszönöm szépen. (Derültség.)

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök Úr! Én csak Balogh képviselõtársam lelki üdvéért tettem meg a javaslatomat.

ELNÖK: Elnézést kérek, nem kell mindent komolyan venni. Menjünk tovább.

Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A 13. oldalon az elsõ bekezdés közepén van ez a mondat - idézem -: ugyanakkor elõtérbe került az olajba kevert színezék kémiai elroncsolásának alkalmazása, ami egy egyszerû eljárás, és feltételezhetõen kémikusokat is sikerült megnyerni ennek gyakorlati kidolgozására. Nem tudom, sikerült-e megtalálni ezt a mondatot. Itt klasszikusan lebukott a kémikus, szerintem ezt felesleges így feltüntetni, hogy feltételezhetõen. Egyértelmûen sikerült kémikusokat is megnyerni, tehát én azt javasolom, hogy innen húzzuk ki ezt a szót. Máshol bezzeg feltételezések vannak oldalakon keresztül az anyagban - vagy voltak -, itt meg a bizonyosság van feltételezésként feltüntetve.

ELNÖK: Elfogadja mindenki a szókihúzást? (Általános helyeslés.) Igen, el van fogadva, a feltételezhetõen szót kihúztuk a szövegbõl.

Menjünk tovább. Tessék, Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Ugyanennek a bekezdésnek a végén van egy olyan mondat, aminek az értelmezése nehéz, eleve tart vagy 8 soron keresztül. "A szõkítés ezután mintegy két évig a HTO dízelolajjá való alakításának fõ módszere lett, ugyanakkor a szõkítés során az olajban maradt savmaradványok motorkárosító hatására vonatkozó médiafelhívásokra az olajkereskedelem más beszerzési forrás után kutatott, melyet a külföldi finomítókból származó, nálunk ismeretlen nevû és szabványszámú, de a dízelolaj mûszaki tartalmának megfelelõ olajokban - orsóolaj, könnyû gépolaj, satöbbi - talált meg."

Mielõtt itt a szöveges módosítót elmondom, szeretném hozzáfûzni, hogy a jövedéki listán nem szereplõ terméket kerestek igazából, nem ismeretlen terméket a szõkítõk vagy savazók, ezért keresték meg az orsóolajat. Ez a vizsgálataink során egyértelmûen kiderült. Tehát itt szerintem szükséges beemelni, hogy a jövedéki listán nem szereplõ, de a dízelolaj mûszaki tartalmával egyezõ olajat kerestek. Ezt a mondatrészt.

Most én arra nem teszek indítványt, hogy a fölötte levõ 8 soros mondatot hogy kell korrigálni, mert az szerintem reménytelen egy ilyen szituációban, erre figyelemmel javasolom, hogy kerüljön sor korrekcióra. Mert a valóság az, hogy jövedéki termékek között nem szereplõ olajat kerestek. Errõl szól az orsóolaj, meg a könnyû, szuperkönnyû meg ilyenek.

ELNÖK: Akkor kérem még egyszer, képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A jövedéki termékek listáján nem szereplõ, de a dízelolaj mûszaki tartalmának megfelelõ, vagy azzal egyezõ olajat kerestek.

ELNÖK: Igen, és ez melyik részhez kerüljön?

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Ezt hozzá kellene tenni, és a fölötte levõ mondatot ennek megfelelõen korrigálni. Elmondjam újra? (Dr. Cserháti Judit: Leírják a gyorsírók.) Elmondom én újra. A jövedéki termékek listáján nem szereplõ, de a dízelolaj mûszaki tartalmának megfelelõ olajat kerestek.

ELNÖK: Én a rögzítésben nem a jegyzõkönyvvezetõkre gondoltam, hanem a szakértõkre, akik át fogják dolgozni. (Dr. Fazekas Sándor: Én is úgy gondoltam. - Dr. Cserháti Judit: Segítenek.)

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Remélem, sikerült feloldani ezt a tartalmi pontatlanságot, mert nem az volt az orsóolaj-behozatal lényege, hogy ismeretlen olajat kerestek, meg ismeretlen szabványszámút, ez így egyszerûen inadekvát.

ELNÖK: Aki elfogadja ezt a módosítást, kérem jelezze! Van-e kifogás ellene? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

Menjünk tovább. Tessék!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): A 14. oldalon "az olajügyek kezelése a költségvetés szempontjai szerint" fejezetcím fölé, tehát az elõzõ fejezet végére kerülne a következõ szövegszerû javaslat: összegezve megállapítható, hogy az olajügyek a HTO-s hõskorhoz - zárójelében: olajszõkítés - az oldószerkeverékek - zárójelben: petróleum, orsóolaj -, a korróziógátló kenõolajak és a fûtõolajok felhasználásához a halasztott vámfizetési engedélyekhez kötõdtek, s a szervezett bûnözéshez tartozó tõkeerõs - idézõjelben - bûnözõ vállalkozások létrejöttét segítették elõ. Az olajügyek környezetében ismétlõdõen elkövetett erõszakos bûncselekmények - zárójelben: zsarolás, emberrablás, robbantásos és leszámolási ügyek - mögött feltehetõen a legerõsebb magyar bûnözõi csoportok és külföldi - zárójelben: orosz, ukrán, albán - szervezett bûnbandák álltak.

Bocsánat, még egy, az egyiket kihagytuk, a szlovákot... (Tóth Károly: Amelynek üldözése a rendõrség részérõl differenciált módon történik. - Dr. Fazekas Sándor: Módosítót be kell mondani...) Tehát ez a szövegszerû javaslat.

ELNÖK: Az adalékanyagok felsorolásából nem szabad kihagyni a kerozint. Az egyik legnagyobb mennyiségû adalékanyag a kerozin volt, amit felhasználtak.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Az nem oldószer, az keverék.

ELNÖK: Adalékanyagként ment a petróleum...

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Jó. Elnök Úr! Itt a szövegszerû javaslatom, tessék belefûzni. (Átadja a javaslatot.)

Aki elfogadja ezt a szövegszerû javaslatot... (Jelzésre:) Tessék, Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök Úr! Tudomásul veszem a szövegszerû módosító javaslatot, a legvégérõl szeretném folytatni, vesszõ... (Balogh László: elõször szavazzunk errõl.) Csak a módosító indítványt abban a formában nem tudom elfogadni, de mielõtt szavaznánk, mindig a legutolsó módosító indítványt szoktuk feltenni, képviselõtársam. Egyetlen pici mondattal akkor folytatnám, vesszõ - tehát nem pont van a végén -, amelynek üldözése a rendõrség részérõl differenciált módon valósult meg.

ELNÖK: Tessék, képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Természetesen Tóth képviselõ úr már huszonnyolcadszor mondja el ezt a differenciált üldözést. Azt gondolom, ezt nem tudom elfogadni, hisz mindenki erre válaszolt. Rakjuk föl külön-külön a javaslatot, és amelyik megkapja a többséget, az megkapja.

ELNÖK: Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Visszalépek.

ELNÖK: Aki elfogadja a módosítást, amelyet Balogh képviselõ úr szövegszerûen átadott... (Dr. Fazekas Sándor: Elõször azt kell szavazásra bocsátani, amit Tóth képviselõ úr mondott.) De õ csak egyben tudja elfogadni a kettõt. (Közbeszólások: Szavazzunk!)

Elõször a kettõt együtt teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze! (Szavazás.) Kettõ igen. (Tóth Károly és Juhász Ferenc igenlõ szavazatára reagálva dr. Fazekas Sándor: Vastagh képviselõ úr helyettesítése nincs megoldva?) De meg van oldva. (Tóth Károly: Gondolkodik Vastagh képviselõ úr, hogyan szavazzon! - Dr. Fazekas Sándor: Csak a jegyzõkönyv miatt, mert nincs beírva. - Juhász Ferenc kezét felmutatva: Erre rá volt írva, hogy Juhász? - Derültség.)

Aki csak a Balogh képviselõ úr által megfogalmazott szöveget fogadja el, kézfelnyújtással erõsítse meg! (Szavazás.) Hét igen. (Balogh László Juhász Ferenc igen szavazatára: Ez volt a Vastagh?) Nem, ez volt a Juhász!

Menjünk tovább.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A 15. oldalhoz odaértünk?

ELNÖK: Igen.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A 15. oldalnál "az adótitok védelme" szövegrész van, ez egy bekezdés, a harmadik bekezdés. Úgy emlékszem, mintha tegnap már érintettünk volna ilyen adótitoktémákat, de itt többrendbeli pontatlanság van. "Az adótitok intézménye mindvégig akadályozta az adóhivatal munkáját, különös tekintettel a társszervezetekkel folytatott együttmûködésben". Nem tudom, az adótitok hogyan akadályozta meg az adóhivatal munkáját, ahol ezek az adótitkok megtalálhatóak. Szóval ez itt értelmezhetetlen. "Az adótitok intézményén enyhíteni kellene megfelelõ garanciális szabályok bevezetésével egyidejûleg." A mi bizottságunk nem vizsgálta ki az adózási rendszert és az adótitkok kérdését, elég sommás itt az anyag közepén egy ilyen kijelentés.

Szerintem az egész rész átdolgozásra szorul. Szöveges javaslatot én erre nem is tudok most tenni, olymértékben megalapozatlan az okfejtés, ami itt van. Hagyjuk el, vagy benne maradjon... (Dr. Kóródi Mária: Hagyjuk el.) Vagy kíséreljék meg még a szakértõk pontosítani, hogy itt mi az elképzelés, vagy mi lenne az, ami üdvös.

Arról nem is beszélve, hogy itt van benne, hogy "bejelentkezés nélkül mûködõ vállalkozásoknál a hatályos törvény nem ad felhatalmazást a fellépésre"; nyilván nincsen adótitka se egy engedély nélküli vállalkozásnak, mert nem fizet adót. Tehát ez egy teljesen illegitim tevékenység, így az adótitok meg más szabályok sem jelentenek gondot. Az egész bekezdés problémás.

ELNÖK: Javaslat?

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Átdolgozásra javasolom.

ELNÖK: Arra már nem lesz idõ.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): A bekezdés elhagyását javasolom.

ELNÖK: Az egész adótitok védelme szakaszt?

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Ezt a bekezdést, ami ennek az oldalnak a harmadik bekezdése itt a közepén.

Egy pillanat! Akkor még nézzük végig újra, elnézést, mielõtt véglegesítem az álláspontomat. Itt talán a "nehezebb a közérdek érvényesítése" résztõl kellene kiemelni. Itt már nemcsak a szövegezésre rövid az idõ, hanem arra is, hogy az ember egy ilyen részrõl kellõ véleményt alakítson ki. Talán az elsõ mondat még megmaradhat.

ELNÖK: Az elsõ mondat mindenképpen maradjon meg, mert ez tényt rögzít. (Dr. Fazekas Sándor: Így még értelmes marad a jelentés.) Akkor viszont a cím nem jó, akkor ne adótitok védelme legyen a cím.

Tessék, Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök Úr! Azt javasolom, hogy itt a következõ mondat szerepeljen: "az adótitok túlzott védelme - és akkor pontosan egybeesik a címmel - mindvégig akadályozta az adóhivatal munkáját, különös tekintettel a társszervekkel folytatott együttmûködésben, illetve a jelentõs visszatartó erõt képviselõ nyilvánosságra hozatalban". És itt legyen vége a mondatnak. (Dr. Fazekas Sándor: Az adótitok az adótitok, hogyan akadályozza az adótitok az adóhivatal mûködését? - Balogh László: Az adóhivatal birtokában volt minden adótitoknak, de el tudok fogadni szövegszerû javaslatot a képviselõ úrtól.)

Ez szövegszerû volt!

ELNÖK: A szakasz elsõ mondata maradjon meg, azt rögzítettük. (Dr. Fazekas Sándor: Odáig rögzítettük, utána van három alternatíva, amirõl szavazni kellene. - Tóth Károly: Jó, visszavonom.)

Rendben van. A szakasz két mondata elmarad, ezek szerint. Az elsõ mondat benne marad. A javaslat az volt, hogy maradjon el. (Dr. Fazekas Sándor: Végül ezt javaslatot tettem, jobb híján.)

Aki elfogadja ezt, erõsítsük meg! (Szavazás.) Egyhangú. Jó, rendben van.

A fejezetnek egy másik címet szükséges adni, mert így értelmetlen "az adótitok védelme" fejezet. Kérek javaslatot, hogy mi legyen akkor a fejezet címe!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Az adózás rendjérõl, tudniillik az elsõ mondat arról szól, hogy ez milyen szenzációs.

ELNÖK: Az alelnök úr az adózás rendjérõl javasolja a fejezet elnevezését. El van fogadva? El, igen. Haladjunk tovább! 16. oldal? (Nincs jelentkezés.) 17. oldal? (Nincs jelentkezés.) 18. oldal? (Balogh László: Ne olyan gyorsan! - Balogh László jelentkezik.) Tessék, képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): A 18. oldalon az elsõ bekezdés végén, az hangzik el, hogy "a Q8 nevezetû céggel kapcsolatos minisztériumi intézkedésekrõl", valamint a VPOP elsõ fokú határozatainak minisztériumon belüli annulálásáról.

ELNÖK: Aki elfogadja ezt a javaslatot, erõsítsük meg! (Szavazás. - Dr. Kóródi Mária: Bocsánat, még mielõtt... - Balogh László: Szavaztunk.)

ELNÖK: Az "annulálásáról" szó helyett egy magyar kifejezést hadd kérjek! (Balogh László: Megváltoztatásáról. - Dr. Kóródi Mária jelentkezik.) Tessék, képviselõ asszony!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök úr, csak egy utólagos megjegyzést szeretnék fûzni ehhez a szavazáshoz. Végig a meghallgatások azt a korrekt címet adják meg, amire az illetõ meg lett hívva, és nem azt az értékelést, amit a képviselõk gondolnak.

Úgyhogy én azt szeretném kérni elnök úrtól, hogy egyetlen esetben se tegyünk kivételt ebben a dologban, és azt kérem, hogy szavazzanak újra, mert én még a szavazás elõtt szerettem volna megszólalni, de az úgy nézett volna ki, mintha már szavaztam volna.

Nem lehet nem egyenlõ mércével megjegyzéseket tenni ebben az anyagban, mert akkor mindenhol, amit én gondoltam arról a meghallgatásról, az lehetne a cím. Az a tárgya a meghallgatásnak, mi volt a meghívóban, a többi meghallgatottnál is ezt az eljárást követtük.

Egyrészt ez az annulálás értelmezhetetlen (Balogh László: Ki van javítva.), a kijavításról meg nem szavaztunk. (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Képviselõ Asszony! Se tegnap este, se a mai nap folyamán nem szavaztunk arról, hogy ezeken az oldalakon csak az szerepel, amire mi idehívtuk azokat a bizonyos meghallgatottakat. Nem szavaztunk errõl. És ha ön úgy gondolja, hogy ne szerepeltessük a jelentésben azokat a nyilvánvaló tényeket, amelyeket itt hallhattunk több órán keresztül... Nem azt mondtam, hogy értékeljük az egészet, csak egyszerûen utaljunk rá, amikor annyi "nem emlékszem" és "nem tudom"-ot még nem hallottunk egy év alatt, mint ott Csobánczy úrtól, annak ellenére, hogy dokumentumokat mutattunk be.

Ha a képviselõ asszonynak nagyon fontos az, hogy ne derüljön ki Csobánczy úrról, hogy ilyen dolgokat aláírt, akkor én ezt mondjuk meg tudom érteni. De elõször is: soha nem szavaztunk arról, hogy csak a meghívók szövege legyen itt. Képviselõ asszony is tegyen módosítókat, aztán vagy megszavazzuk vagy nem. Itt szavaztunk errõl a kérdésrõl, megszületett a többségi szavazás. Eddig még egyszer sem fordult elõ a mai nap folyamán, hogy megszavazott módosító után újrakezdtük a vitát. Kérem, képviselõ asszony, most se tegyük. Nagyon indulatosan fogalmazott a múltkor, a mai nap folyamán is, hogy mennyi idõnk van, nem fogjuk befejezni, még tisztázni kell az elírt szövegeket.

Én megértem, hogy Draskovics úr és Csobánczy úr védelmében a képviselõ asszony megpróbálja ezt a részt módosítani. (Dr. Kóródi Mária közbeszól.) Én megértem, de értse meg, hogy túlvagyunk a szavazáson.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök úr, én mindig nagy élvezettel hallgatom Balogh képviselõ úrnak az okfejtéseit, bármilyen hibásak is. Ugyanis a bizottság amikor elfogadta, hogy milyen típusú összeállítást készít a jelentés helyett - mert azt azért lássuk be, hogy ez egy jelentés helyetti összeállítás arról, hogy a bizottság mégis mit próbált meg elvégezni, milyen módon -, akkor azt a megállapítást is tette - éppen az elsõ jelentéssel kapcsolatosan, hogy ez az összefoglaló nem fog értékítéleteket tartalmazni.

Én elfogadom és nagyon helyesnek tartom, hogy a képviselõ urak abban az ügyben, amit úgy ítélnek meg, hogy nem volt egy megfelelõ eljárás a Pénzügyminisztérium emberei részérõl, feljelentést tettek, az a vizsgálat majd megtörténik. (Balogh László közbeszól.) Ha nem tettek, akkor meg pláne nem fogadom el, amit most mondott. De mondjuk ez két különbözõ dolog. Abban maradtunk, olyan bizottsági döntés született, hogy értékítéleteket ez a jelentés azért nem fog tartalmazni, mert a bizottság a munkáját félbehagyta. Most minden egyes ügynél errõl nem kell külön szavazni, mert ez egy olyan általános elv, amit elfogadtunk. Meg lehet bolygatni az egészet, csak nem érdemes, mert ez inkorrekt. Inkorrekt, hogy minden egyes ügynél külön elkezdjük bolygatni azt az általános elvet, amit elfogadtunk.

Én most, képviselõ úr, kimegyek a terembõl, mert nem érdekel igazából, hogy hogyan fogja megint kicsavarni azt, amit már egyszer elfogadtunk. Majd jövök vissza. (Dr. Kóródi Mária elhagyja az üléstermet. - Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Tudom, hogy ez a kimenetel egy nagyon liberális hozzáállás a dolgok ügyéhez, de szeretném fölhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy nem szavaztunk arról, hogy az elkövetkezõ 4-5 oldalon nem lehet módosítókat beadni.

Szeretném jelezni elõre, hogy az elkövetkezõ 4-5 oldalon legalább 6 helyen módosítóval készültünk, és be is fogjuk nyújtani. Miután arról még nem szavaztunk, hogy oldalanként hogy ítéljük meg ezt a kérdést, természetesen kénytelenek vagyunk szavazni róla. Itt most szavaztunk, én azt hiszem, hogy mehetünk tovább.

ELNÖK: Egy megállapodás történt tegnap ebben a kérdésben, hogy csak a meghívóban foglaltak szerint lesz a felsorolás. E szerint készítették el a szakértõk. Ez maga után vonja, hogy fog menni a többihez is folyamatosan, ez indukálni fog egyéb módosításokat is minden oldalról. (Balogh László jelentkezik.) Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Lehet, hogy volt megállapodás, lehet, hogy nem. Itt szavazással dõlnek el a kérdések, és ezért mondtam, hogy szavazzunk most minden módosításról, hisz a tegnapi nap folyamán a mi megállapodásunknak több mint a fele nem került átvezetésre, és itt meg is magyarázták nekünk, hogy miért nem. Én azt hiszem, hogy áttérhetünk a szavazásra, illetve ma már szavazással megyünk. Nem hiszem, hogy ügyrendi vitát kellene ebben nyitni. Lesznek módosítóink, ahol megszavazzák, megszavazzák, ahol nem szavazzák meg, nem szavazzák meg. Én nem látok ebben olyan nagy problémát.

Egy tény: az ottani meghallgatások nagy része errõl szól, de miután túlvagyunk a szavazáson, azt kérem, hogy lépjünk a következõ oldalra.

Köszönöm.

ELNÖK: Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök Úr! Képviselõtársaim! Azt szeretném kérni, hogy mindenki azzal a felelõsséggel venne részt, hogy legyen jelentés. Ha nem ezzel a felelõsséggel vesz részt, hanem mondjuk most éppen a 18. és a 24. oldalnál lehetetlenítjük el a bizottság munkáját, amelyrõl eddig vita se volt, mert szép csendben átment, hogy kiket hallgattunk meg, akkor mondok például én is egy módosító indítványt. Nem módosításként teszem, de tessék végiggondolni, mi lesz ebbõl a jelentésbõl, ha itt most olyan mentalitás mellett, ahogy Balogh képviselõtársam az elõbb feltette a javaslatát, mondjuk a 19. oldalon a legfõbb ügyész úr meghallgatásánál én is majd javaslok egy szót - ha ebben a mentalitásban csináljuk -, amelyik azt mondja, hogy a "tulajdonosi szerkezet elkészítése elmaradásának okairól" helyén "elmaradásának elfogadhatatlan okairól" legyen. Nincs értelme, mert felrúgjuk az egész addigi törekvést, hogy legyen jelentés. (Dr. Kóródi Mária visszatér az ülésterembe.)

Ha ez a cél, képviselõtársam, akkor tessék megmondani, akkor teszek egy ügyrendi szavazást, és kiderül, hogy ez többséget kapott vagy nem. Én szándékkal nem tettem fel ezt a javaslatot, mert nem az volt a cél, hogy szétverjük a jelentést. Ha az cél, ügyrendi javaslatot teszek, hogy ki hajlandó elfogadni most már változtatás nélkül; ha ez többséget kap, van jelentés, ha nem kap többséget, nincs jelentés. Egyszerû, de én nem vagyok hajlandó ahhoz asszisztálni, hogy most tudatosan a meghallgatottaknál besuvasztott félmondatokkal szétverjük a jelentés egészét. Én is szét tudom verni, képviselõtársam is szét tudja verni. Oda-vissza megszavazunk mindenféle félmondatokat, és elfogadhatatlan lesz a jelentés egésze.

Kéretik igazat mondani! Ha szét akarja verni, szóljon, ha meg nem, vonja vissza az elõzõ javaslatát, és én se teszem meg az enyémet. (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Tóth Károly kivel miben egyezett meg. Én nem voltam része ennek a megegyezésnek. Én módosító javaslatot... (Tóth István közbeszól.) Képviselõtársam, én módosító javaslatokkal jöttem ide. Ezeket le lehet szavazni vagy meg lehet szavazni.

Idestova ez a vita húsz perce zajlik errõl a bizonyos kérdésrõl. Én megértem, hogy az MSZP-nek és az SZDSZ-nek nagyon fontos Draskovics és Csobánczy urak (Tóth Károly: A jelentés fontos.) fehérre mosása. Én ezt megértem. De ne ügyrendi vita keretén belül! Tessék szavazni! Van egy módosítás, föl kell rakni szavazásra, le lehet szavazni. Én tudomásul veszem. Eddig is hány javaslatomat szavazta le a tisztelt ellenzék és az elnök úr?! Semmi problémát nem okozott, léptem tovább. Nem kéne ekkora problémát generálni ebbõl a kérdésbõl. Igenis a valóságot kell bemutatni, nem azt, hogy meghívóra mi volt fölírva!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Csak szeretném rögzíteni, hogy a bizottság munkáját többféle módon lehet ellehetetleníteni, többféle módon lehet elérni azt, hogy ne legyen ma jelentés, és hogy azt mondhassák, hogy miért is nincs jelentés. Az egyik mód az, amit most Balogh képviselõ úr tesz.

ELNÖK: Tessék, Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök Úr! Képviselõtársaim! Balogh Képviselõ Úr! Tudomásul veszem, hogy az elõbb leszavaztuk, és semmi lelki válságot nem okoz, hogy bekerül ez a félmondat, egy ilyen. Egyszer megtörtük a jeget. Tehát nem kérek új szavazást, nem kérem, hogy vessük el. Egyetlen ügyrendi javaslatom van, mert szeretném, ha a bizottság zárónyilatkozattal vagy tervezettel tudná befejezni a munkáját.

Azt javaslom, elnök úr, tegye fel szavazásra, hogy az eddig elfogadott módosításokkal és a hivatal megbízásával helyesírási vagy gépelési hibák kijavításával tegye fel szavazásra, hogy kinek a számára elfogadható a jelentéstervezet egésze, természetesen benne az MSZP-t - úgymond - állítólag elmarasztaló határozattal együtt. Ezt ügyrendinek kérem, azért, mert ha tovább folytatjuk az elõzõ pont szerinti munkát, akkor biztos nem lesz jelentés, és nem ez volt a célunk, amikor leültünk.

ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz kérem, minden frakció szóljon hozzá.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Ennek az elfogadása teljes egészében megengedhetetlen számomra. Az elkövetkezõ oldalakon számtalan tévedés, jogi tévedés van. Azonkívül van egy olyan meghallgatottról három sor, amely nagymértékben befolyásolta az egész bizottságunk munkáját, ez egy Nógrádi nevû olajmaffiózó. Az egész részt javasoljuk kicserélni, mert meggyõzõdésem, hogy a bizottságunk munkája nagyrészt, nem teljesen, ott is vakvágányra került.

Tehát amennyiben Tóth Károly képviselõ úr ügyrendi javaslata kerül megszavazásra - nincs kétségem ebben egyébként -, akkor szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nem lesz mód a szakmai tévedések korrigálására. 100101/MM (Balogh László)

És nem lesz mód a Nógrádi-féle meghallgatás tényszerû bemutatására sem. És sok mindenre nem lesz még mód. Mindenki a saját belátása szerint dönt.

ELNÖK: Az alelnök úrnak adom meg a szót.

JUHÁSZ FERENC alelnök (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselõ Úr! Egyszerûen értetlenül állok a megállapításai elõtt. Ha ön ezt pontosan ilyen jól tudta, akkor azt is tudta, hogy az olyan típusú kezdeményezések, amelyeket már korábban megtettek, illetve ez ugyanazt az eredményt hozzák.

Tudniillik ha minõsíteni akarjuk a meghallgatottakkal kapcsolatos álláspontot, akkor a következõnél például be lehetne és be kellene írni azt, hogy Latorcai János miért nem tett meg mindent az Antall- és Boross-kormány idején az olajszõkítések visszaszorítása érdekében satöbbi. Ezt a kesztyût folyamatosan idecsapták, miközben ha jól sejtem, minden egyes korrekt, szakmai, jogi észrevételre idáig is - s ezt követõen is - azt mondtuk, hogy menjen. Egy ilyen szituációban az nem engedhetõ meg, hogy ön hat, hét vagy tíz embert egyszerûen csak zsaroljon vagy terrorizáljon azzal, hogy különbözõ javaslatokat fogalmaz meg, egyébként pedig nem koherensen. Mert ha azt mondja, hogy valamennyinél menjünk végig, és tegyük oda a minõsítõ gondolatokat, akkor az teljesen más álláspont. De ha egyet vagy kettõt kiemelünk a rendszerbõl, azt gondolom, az nem feltétlenül koherens, és egyébként meg inkorrekt.

Éppen ezért a két javaslat között érdemben semmiféle különbség nincs. Ön az imént azt mondta, hogy megszavazta, kész, passz, ezen túl kell esni. Egy késõbbi ügyrendi javaslatot pedig lehet, hogy más szavaz meg. Tisztelettel kéretik ezzel a felelõsséggel kezelni a kérdéskör egészét! Köszönöm. (Balogh László: Csak egy pontosítás, elnök úr...)

ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz frakciónként kérek egy hozzászólást. (Balogh László: Hozzám intézett az alelnök úr egy kérdést, erre szeretnék válaszolni.) Képviselõ asszony, tessék!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Úgy ítélem meg, hogy az alelnök úr által elmondott dolog nem kérdés volt, hanem egyfajta jelzése annak, hogy mi történik akkor - példahozatallal.

Támogatom Tóth képviselõ úr ügyrendi javaslatát, bár szívesen végigmentem volna a szakmai tisztázásokon. Az eddigi magatartás, illetve az, ami az elmúlt percekben történt, és amit elõre jelzett Balogh képviselõ úr, félelemmel tölt el. 23 óra 59 percig persze ki lehet tölteni az idõt sokféleképpen, de még van megbeszélnivalónk, úgyhogy javaslom, hogy az elnök úr tegye fel szavazásra a Tóth Károly által javasolt ügyrendi javaslatot. Én támogatom.

ELNÖK: Köszönöm. Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Nem tudom, lehet hogy zsákutcahelyzet elõtt állunk. Azt hiszem, az anyag a jelenlegi állapotában több olyan ellentmondást és hibát tartalmaz, amit szerencsétlen lenne a Ház elé terjeszteni. Olyan megfogalmazásbeli pontatlanságok vannak benne, amik nem méltóak ahhoz, hogy egy országgyûlési határozat alapját képezzék.

Azt hiszem, a meghallgatottakkal kapcsolatban azt mindenképpen el kell mondanom, hogy amilyen változásra lehetõséget látok, vagy amilyen változtatásnak a szükségét látom, azok inkább pontosítás jellegûek. A 19. oldalon ott van: "a bizottság meghallgatta a legfõbb ügyészt, az ügyészségi dolgozók közül..." szövegrész például. Nem tudom, ez elírás lehet vagy pontatlanság. Ilyen jellegû módosítások szerintem szükségesek ebben a részben is. Elképzelhetõ, hogy korábban elkerülte a figyelmünket, hogy ez szövegezési probléma. Ezt tehát mindenképpen célszerû megtenni.

De más részek is hasonlóak. Most, ebben a fázisban, azt hiszem, végszavazásra fog sor kerülni; erre irányult az ügyrendi indítvány, hogy az anyag így, ahogy kinéz, így kerüljön szavazásra, ha jól értettem. Jól értettem? (Balogh László: Tegnap is javasolta, hogy egyben...) Akkor a hibák is benne maradnak az anyagban. Azt hiszem, ez mindenképpen kockázatos. Vannak még olyan részek, amelyek esetleg javíthatóak lennének az anyagban.

Azt is megfontolásra érdemesnek tartom - hiszen egy ügyrendi javaslatra még egyet rátenni, azt hiszem, nem igazán házszabályszerû -, hogy késõbb még térjünk vissza erre az inkriminált részre, ami a vitát kiváltotta. De elõször nyilván szavazni kell Tóth képviselõ úr javaslatáról. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor felteszem szavazásra Tóth képviselõ úr javaslatát. Ki az, aki elfogadja ebben az összeállításban a jelentést? A helyesírási szempontok szerinti javítás (Tóth Károly: Az eddigi módosításokkal, a gépelési, a helyesírási hibák kiszedésével.) az eddigi javaslatok után megtörténik, hogy azok a hibák ne legyenek benne. Aki elfogadja az így összeállított jelentést, kérem, kézfelnyújtással erõsítse meg! (Szavazás.) Hat igen. Aki ellene van? (4) Négy nem. Köszönöm. Akkor kérni fogom az eddig elhangzott javításokkal történõ összeállítást.

Tisztelt Bizottság! A jelentéstervezet mellé elkészült az országgyûlési határozati javaslat is. Ezek után azt fogom majd feltenni szavazásra. (Balogh László: Álljunk már meg egy szóra!) Majd ha befejeztem, szót adok a jelentkezõknek, tisztelt képviselõ úr! Kérem, hogy ezt a kis idõt még türelemmel várják ki! A jelentéssel együtt kerül be a Ház elé. Megadom a szót Balogh képviselõ úrnak.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Ami itt történt ma este, az példa nélküli. Elkezdünk egy ügyrendi javaslat után, 2 napon keresztül, oldalról oldalra haladva módosító javaslatokkal, többségi szavazással dönteni.

Itt most az történt, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége, a Magyar Szocialista Párt és a Független Kisgazdapárt lezárta a további vita lehetõségét az olajbizottság jelentésérõl. Ezt többségi szavazással meg lehet tenni. Amit önök itt tettek, az az elõzõ döntésünk, a 2 nappal korábbi döntésünk megváltoztatása.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor 2 nappal ezelõtt elkezdtük a tárgyalást, bejött egy nagyon rossz anyag, amit azóta próbálunk javítgatni. Akkor Tóth Károly képviselõ úr azt mondta, hogy ne vacakoljunk, itt van ez az anyag, ahogy (Tóth Károly közbeszólása.) van, fussuk át tíz perc alatt, és fogadjuk el. Ez tegnapi javaslat volt. Tegnap még az a javaslat volt elõttünk, nem ez a módosított - ezt a jegyzõkönyvben meg lehet nézni. Akkor mindnyájan tiltakoztunk az ellen, hogy egy nyersanyagot így határozatba foglaljunk.

Amit önök elkövettek itt, hangsúlyozom, az példa nélküli az olajbizottság történetében: meggátolták annak a lehetõségét, hogy a 19. oldaltól kezdve a jelentés többi részérõl, érdemi vita után, szavazással eldöntött jelentés születhessen. Ezért a felelõsséget a Szabad Demokraták Szövetségének, a Magyar Szocialista Pártnak és a Független Kisgazdapártnak kell viselnie. Nekünk az elkövetkezõ, közel 30 oldalhoz olyan módosításaink voltak, amelyek érdemben és szakmailag változtatták volna meg, meggyõzõdésünk szerint tették volna jobbá a jelentést. De magam megértem, hogy önök politikai okokból ezt a vitát, többségi szavazással, lezárták.

Meggyõzõdésem, hogy az önök döntése nem más, mint félelem egy szakmai jelentés elfogadásától. Ez számomra megdöbbentõ, és az eddigi gyakorlathoz képest elfogadhatatlan. Önök, akik folyamatosan azt mondják a magyar parlamentben, hogy nem hagyják önöket vitatkozni, nem hagyják, hogy a módosító javaslataikat érdemben megtárgyalják, itt, az olajbizottságban olyan helyzetet teremtettek, ami alapján az önök múltját és a pártjaik múltját is vizsgáló bizottságban lehetetlenné tették, hogy érdemben folytassuk a munkát. Ez az önök felelõssége!

Mindenki saját maga vállalja a felelõsséget a döntéseiért. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselõtársam. Kár volna már erõlködni, mert ez már sajnos (Balogh László: Én tudomásul veszem, elnök úr.) erõlködés, ami itt folyik. Az alelnök úrnak adom meg a szót.

JUHÁSZ FERENC alelnök (MSZP): Én örömest átadom Fazekas képviselõ úrnak a hozzászólási jogot.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Aki az ügyrendi javaslatot megszavazta, azon pártok képviselõi biztos tisztában voltak azzal, hogy milyen anyagot véglegesítettek most - remélem!

Ez az anyag félkész, a félkész állapothoz képest is félkész. A szövegezésében, a tartalmában egyszerûen méltatlan arra, hogy az Országgyûlés elé kerüljön. Ez szégyen, tisztelt jelenlévõk! Az idõbeli kereteken belül is megvolt a lehetõség arra, hogy itt további pontosításokat végezzünk. Az is hozzátartozik ehhez, hogy napok óta ezeken a pontosításokon dolgozunk, ezeknek a jelentõs része egyáltalán nem politikai jellegû, hanem szakmai jellegû, vagy tárgybeli tévedésekre irányul.

Sajnálatos, hogy amikor ez az anyag elkészült, már magában hordozott ilyen szakmailag pontatlan, fogalmazásbeli gondokat rejtõ szövegrészeket. Ezzel küszködünk napok óta. Azért bátorkodtam arra utalni, hogy lehet módosítani az ügyrendi elõterjesztést, hogy ilyen szituáció ne alakuljon ki. Nyilván akik felvállalták, azok tisztában vannak azzal, hogy ezzel a jelentéstervezettel az olajbizottság olyan szövegkompilációt, olyan vázlatot, olyan torzót tesz le az ország elé, ami alapvetõ kérdésekre nem ad választ. Olyan alapvetõ kérdésekre, amiket most egyébként még meg lehetett volna válaszolni.

Nemcsak az összefüggések töredékesek az anyagban, nemcsak részek hiányoznak belõle, nemcsak ismétlések vannak benne, a felelõsség, a politikai felelõsség kérdése is hiányzik. Lehet, hogy nem az anyagból, lehet hogy a végérõl, a határozattervezetbõl hiányzik, de számos kérdõjel marad meg. Több kérdõjel marad megválaszolatlanul, mintha a bizottság még folytatta volna a munkáját a rendelkezésre álló idõkereten belül. Le szeretném szögezni, hogy mi úgy készültünk, hogyha kell, az utolsó percig - ami a mai napon van - dolgozunk. Elkészítettük - úgy, ahogy az a bizottság elõírása vagy állásfoglalása volt - a szöveges módosító javaslatainkat is. Sajnáljuk, hogy ezek nem kerültek, vagy csak részben kerültek megtárgyalásra. Azt hiszem, ezt mindenképpen el kellett mondanom.

A felelõsség azoké, akik ilyen hirtelen döntöttek a jelentés szövegezésének a lezárása mellett.

ELNÖK: Köszönöm. Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Tulajdonképpen Balogh képviselõ úrnak szánom a mondanivalómat. Fazekas képviselõ urat megértem, és ebben a dologban igazából csak azt sajnálom, hogy elõtte nem szólt Balogh képviselõ úrnak, hogy legalább azt engedje meg önnek, hogy ezeket a stilisztikailag, esetleg szakmailag tényleg meglévõ módosításait elmondja.

Ugyanis az a magatartás, amit Balogh képviselõ úr az elõbb itt hosszasan kifejtett, kicsit farizeus magatartás volt, és tele volt butaságokkal. Amiket mondott, azok úgy voltak butaságok, ahogy mondta, sok ok miatt. Többek között azért, mert ennek az anyagnak a szakmai tévedéseit tegnap is ki lehetett volna javítani, csakhogy a képviselõ úr az elõbb... (Dr. Fazekas Sándor: Itt kellett volna lenni tegnap!) Nem vettem észre ezeket benne, ezek az én szakmai hiányosságaim, ezért nem tettem hozzá. Egyébként ha észrevettem volna, akkor ma is megtettem volna, de én nem találkoztam ilyennel - ez zárójeles dolog.

Balogh képviselõ úr magatartásából ugyanis az következett, hogy most 23 óra 59 percig még megteszi a kis piszkos megjegyzéseket, azokat a kis megjegyzéseket, amiken hosszasan el lehet vitatkozni. Azokat a kis hátulról jövõ, gyanút keltõ, nem bizonyított - az a probléma, hogy nem bizonyított - megjegyzéseket, amelyekkel egyeseket rossz hírbe lehet hozni. (Balogh László dr. Fazekas Sándorral beszélget.) A piszkos jelzõ még használható a magyar parlamentben; egyébként ha nem, tiltsuk ki ezt a szót is a parlament életébõl. Szoktak ennél sokkal csúnyábbakat is mondani, például mocskos, mancs, van ilyen; ezt csak azért mondom, mert látom, hogy kicsit kiakadtak a piszkos kifejezésen. (Balogh László: Megszoktuk már!)

Az elõbbi javaslat, amit elfogadtak, tulajdonképpen arról szól, hogy elkezdünk minõsítgetni és megváltoztatjuk az alapkoncepciót. Következésképpen mindenki esetében végigmehetünk ezeken a vitákon, és 23 óra 59 perckor nem lesz jelentés. Én megértem, hogy a képviselõ úr most indulatba jött, mert van jelentés.

Bár azt azért megkérdezném - tegnap is megkérdeztem - kormánypárti képviselõtársaimat, hátha õk tájékozottabbak, hogy hogyan is fog ez a jelentés a parlament elé kerülni. Mert nehogy már azt akarják elhitetni, hogy azzal lesz megakadályozva a jelentés parlament elé kerülésével... (dr. Fazekas Sándor közbeszólására:) Mivel? Azzal, hogy nincs elõterjesztõ. Azzal van a jelentés parlament elé kerülése megakadályozva... - úgyhogy a többi, az, hogy készül egy jelentés, legalább annyi, hogy valamilyen dokumentum mégiscsak összegzi valamilyen módon a munkát.

Egyébként lehetett volna a munkát tovább folytatni, a Q8-ügyet kivizsgálni, stb. (Dr. Fazekas Sándor: Ki van vizsgálva.) És akkor nem kellene ma lezárni a munkát vagy esetleg nem jelképesen, hanem ténylegesen meg kellene állítani az órát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Halljuk Balogh képviselõ úr! Epedve várjuk, hogy mit hallunk.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Nagyon örülök, hogy az elnök úr ennyire szereti hallani azt, amit mondok. Természetesen nem tudom elfogadni, ha valaki még a ki nem mondott gondolataimat is minõsíti, és egy kicsit furcsa számomra, hogy ezeket a minõsítéseket mindig a magyar parlament egyetlen és legliberálisabb pártjának képviselõjétõl hallom. Szerintem a liberalizmushoz a tolerancia nagymértékben hozzátartozik, de nem akarok errõl vitát nyitni. (Dr. Kóródi Mária: Én sem értekezést.)

Itt megtörtént az, aminek meg kellett történnie. Örülök annak, hogy a képviselõ asszony, a képviselõ urak örülnek, hogy van egy ilyen jelentés. Én jobban örültem volna annak, ha még két órányi munkával ennél jobb, precízebb, korrektebb jelentés lenne. Ennyi módosítót írtunk le Tóth Károly képviselõ úr javaslatára. (Felmutat egy papírt.) Ezek a módosítók mindegyike tényszerû és az elõbb elmondott és önök által is megszavazott módosítónkban sincs semmi minõsítés, egy tényszerû leírás van benne.

Számomra az volt a megdöbbentõ, hogy önök, ellenzéki képviselõk egy ilyen tényszerû mondat leírása után is azonnal pánikba estek, és azon nyomban gyorsan lezárták a további vita lehetõségét is, mert bizony tényszerûen belekerült valami a jelentésbe.

De szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy Nógrádi úrról - ha lehet úrnak nevezni - a következõ mondatokkal megy a magyar parlament elé az önök által elfogadott jelentés: "Meghallgatta továbbá - mármint a bizottságunk - Nógrádi Zsoltot, aki - most tessék figyelni - tanúvallomásában az olajszõkítés és az olajszármazékok szabálytalan forgalmazása kapcsán a szervezett bûnözés és egyes állami tisztviselõk között összefonódásokról." Ennyi! Ezt önök így szavazták meg! Kérem, ez az önök felelõssége! Ezt önök így szavazták meg! Ez az önök felelõssége.

ELNÖK: Köszönöm, képviselõ úr. Rájöttem egyébként, hogy mi volt a ballépésem az olajbizottsági munka során. Sajnos egy dolog tényleg rossz lépés volt: az, hogy Hofi Gézát nem kértem föl szakértõnek a bizottságba, mert lett volna olyan kabaré belõle az utókor számára, amit lehetett volna kellõképpen gyümölcsöztetni. Alelnök úrnak adom meg a szót.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Mindenekelõtt szeretném rögzíteni azt a tényt, hogy az igazságot nem az határozza meg, hogy ki milyen hangerõvel és ki milyen vehemenciával mondja. Sõt mi több, a tényeket sem az minõsíti, hogy Balogh képviselõ úr azokról mit gondol.

Ha a bizottság elmúlt két napi tevékenységét vizsgáljuk és Balogh képviselõ úr is egyszer elolvassa, látni fogja azt, hogy kialakult egy együttmûködés, egy szándék arra vonatkozóan, hogy valóban egy korrekt, tényszerû - már a lehetõségekhez képest korrekt, persze - anyagot próbáljunk elõterjeszteni. Egy olyat, amelyet a legkisebb közös többszörösként valamennyien el tudunk fogadni. A képviselõ úr a javaslataival azt a ki nem mondott de egyébként gyakorolt magatartást sértette meg, hogy tudniillik ha egy teljes felsorolásban egyetlenegy helyre teszünk minõsítõ jelzõ kifejezést, akkor nyilvánvalóan az indukál másik öt-tíz hasonlót.

Képviselõ úr, kértük azt, hogy legyen kedves meggondolni, hogy hova vezet. A képviselõ úr a szavazás végeredményére hivatkozott. Nem történt más itt és most ebben a bizottságban, mint a parlament elmúlt 1,5 vagy 2,5 esztendejében. A többség elfogadott egy többé-kevésbé összeállt anyagot, és úgy gondolja, hogy ez az. Ezt fogadta el a parlament olajbizottsága. Itt a felelõsség természetesen a többségé, aki elfogadta. Nyilvánvalóan viseli is a többség - én magam azt gondolom, hogy igen -, a képviselõ úrnak pedig lehetõsége lesz arra, hogy ezután sajtótájékoztatón és mindenütt másutt elmondja az ezzel kapcsolatos aggályait. Az élet rendje ez.

Én azt szeretném most javasolni, hogy menjünk tovább a határozati javaslatokon, és foglaljunk abban is állást, és ha abban sikerül többségi véleményt kialakítani, döntsünk, ha nem, akkor pedig mondjuk azt, hogy kérem tisztelettel, idáig jutottunk.

Az elmúlt esztendõnk vagy 9 hónapunk egyébként is millió gonddal, nagyon sok kérdõjellel terhes. Ez az anyag és ennek a minõsége is ezeket a gondokat, kérdõjeleket hordozza magán. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mivel megállapodtunk abban, hogy szakmai anyag fog készülni politikai összefoglaló nélkül, a szakmai anyag összeállítása felé vette az irányt a szakértõi csapat és elkészítette a bizottság kérésére a jelentést.

Nekem is szándékomban állt a jelentésben - ha a bizottság úgy dönt és megszavazza - egypár olyan gondolatot elhelyezni, amely mondjuk a felelõsség kérdésének megállapítását is hordozta volna. Többször hivatkoztam már a bizottsági ülésen is arra, hogy melyek azok a megfogalmazások, amelyeket nem cáfolt meg senki. Amióta a bizottság dolgozik, az alatt az idõ alatt sem, a parlamenti vitanap sem cáfolta meg a következõket.

Volt olajozás, mûködött az olajmaffia. Rendkívül nagy kárt okoztak az országnak. A hivatalos szervek támogatása nélkül nem lehetett volna ezeket az ügyeket végigvinni, és a politika tudtával történt, ugyanis a parlamentben a '90-es évek óta, ahogy az olajügyek zajlanak, folyamatosan interpelláció, kérdés, késõbb azonnali kérdések sorozata hangzott el. Ezeket senki nem cáfolta meg. Ugyanakkor ahhoz, hogy idáig eljussunk - és ezt mind a jegyzõkönyv miatt mondom el, ha kell, akkor egyéni véleményként is fölvállalom ezt -, kellett az ügyészségnek az a hozzáállása, amely gyakorlatilag idáig juttatta az olajügyeket.

Nem lépett fel kellõképpen. A rendõrség minden eszközt nem használt fel azért, hogy ezek az ügyek kellõ idõben, kellõ módon meg legyenek akadályozva. A Vám és Pénzügyõrség szintén nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ezek az ügyek idáig eljussanak. Szándékomban állt ezeket a kérdéseket föltenni szavazásra. Amennyiben megszavazta volna a bizottság, belekerült volna. Mivel így alakult a helyzet, így a jegyzõkönyv miatt vagyok kénytelen ezt elmondani.

Amit még szerettem volna belerakni: a grafológus álláspontját, a Kuzma-halálesettel kapcsolatosan a grafológus szakvéleményét, amelyben Kuzma írása, amit értékelt, nem mutat öngyilkossági szándékot. Ezt szakmai felelõsségével felvállalta a grafológus. Ezt is szerettem volna beletenni. Az anyag itt van, a jegyzõkönyvbe bekerült. Eddig tudtunk eljutni ezekben a kérdésekben.

Amit alelnök úr mondott, az országgyûlési határozati javaslat megvitatása, majdani szavazása következik.

A jelentéssel együtt az országgyûlési határozati javaslat is beadásra kerül. Szét lett osztva minden képviselõtársunknak. Az országgyûlési határozati javaslattal kapcsolatosan kérem a véleményüket elmondani. Tessék, Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Ez az országgyûlési határozattervezet olyan szakmaira sikerült - bár nem tudom, mi benne a szakmai vonás, mondjuk egy gépíró szakmai tudását látom benne, de nem tudom, milyen egyéb szakmai tudás kellett hozzá -, hogy ez gyakorlatilag teljes mértékben semmitmondó.

Ez egyetlen kérdést sem válaszol meg abból a kérdéskörbõl, amire az olajbizottság megalakult. Úgy látom, hogy az elnök úr feladta a küzdelmet akkor, amikor egy ilyen javaslatot tett ide, a bizottság elé, ugyanis az általa elmondottakkal szemben az írásos anyag semmilyen eltökéltséget, semmilyen eredményt, semmilyen konkrét megállapítást nem tartalmaz. Néhány határidõ van benne és talán valami halvány reménykedés arra, hogy valami ebben a dologban történni fog; akkor, amikor vannak szervek, akiknek ez a hivatalos feladatuk, akkor, amikor eljárások tucatjai, százai vannak folyamatban, és különféle információkkal kell rendelkezniük.

Nagyon sajátosnak tartom azt, hogy az olajbizottság munkájának végén újabb kritikák érik az elnök úr részérõl az ügyészi és a rendõri szervezetet. Sajnos elég általános szinten megfogalmazott kritikák, amelyeknek jelentõs részét véleményem szerint a vizsgálóbizottsági gyakorlat során, a meghallgatások során cáfoltak az érintettek és a tények és adatok is, amelyek elébünk kerültek. Ha úgy tetszik, ezt is a jegyzõkönyv miatt tartom szükségesnek elmondani.

Tisztelt Bizottság! Számunkra elfogadhatatlan ez a határozati javaslat. Ahogy említettem, semmitmondó, tényleges megállapításokat nem tartalmaz, ezért egy másik határozati javaslatot szeretnénk elõterjeszteni, amelyet érhet az a kritika... - és ezt ezúton most átadom az Országgyûlés Hivatala dolgozói részére. (Átadja a bizottság munkatársának.) Lehet, hogy nincs elég példány, de kérem, hogy a résztvevõk részére juttassák el. Érheti ezt az anyagot olyan kritika, hogy ez esetleg átpolitizáltabb, mint egy ilyen, úgymond szakértõinek álcázott, sima, telefonkönyvszerû határozattervezet, ami elõttünk van.

Azt hiszem, hogy azon túlvagyunk, hogy mi van átpolitizálva és mi nincs. Az politikai döntés volt, hogy az elõbb a jelentés ott megállt, ahol megállt, az Országgyûlés és a bizottság tekintélyének a lejáratása is sejthetõ, hogy egy ilyen fércmû kerül majd a közvélemény elé. Az a javaslat, amely elõttünk van, a vizsgálatok során megállapított tényeken, adatokon alapul. Lehet, hogy nem lesz túlságosan kellemes olvasmány mindenkinek, mivel nevek is szerepelnek benne.

Azt hiszem, hogy a vizsgálóbizottságnak és a parlamentnek is feladata a politikai felelõsség megállapítása. Ez elõl a felelõsség elõl nem térhetünk ki. Minderre tekintettel a javaslatunkat beterjesztjük.

ELNÖK: Tessék, alelnök úr.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! Mivel itt most az a szerencsétlen helyzet állt elõ, hogy 2 azaz kettõ példány van a rendszerben, kérem, hogy elnök úr addig rendeljen el szünetet, míg valamennyien meg nem kapjuk és áttanulmányozzuk a javaslatot. Ez idõ alatt Balogh képviselõ úr még nyilatkozhat is.

ELNÖK: Tíz perc szünetet rendelek el. Már másolják a javaslatot.

(Szünet: 18.29 - 19.09)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytassuk a határozati javaslat vitáját! Két elõterjesztés van az asztalunkon: az egyiket a bizottság szakértõivel állítottuk össze, a másik pedig a Fazekas képviselõ úr által elkészített határozati javaslat, Fidesz-MDF-javaslat.

Az alelnök úrnak adom meg a szót.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársak! Nem szeretnék hosszú minõsítõ mondatokat mondani, nem támogatom Fazekas és Balogh képviselõ urak javaslatát, annál is inkább, mert az anyagból ez nem következik. Nyilvánvalóan, ha azon az úton tovább megyünk, amit Balogh képviselõ úr nekünk szánt, akkor lehet, hogy majd következett volna, hiszen õ tudatosan próbálta belerakni azokat a politikai ítéleteket, amelyeket nem beszéltünk ki, nem beszéltünk meg. Ilyen módon természetesen nem lehet része ennek a javaslatnak ez a határozati javaslat, éppen ezért azt szeretném kérni, hogy ne vegyük figyelembe, annál is inkább, mert csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy ez már megfogalmazódott egy-két hónappal ezelõtt. Akkor a parlament elutasította, így most egy elutasított javaslatot ismét visszacsempészni nem érdemes. Sokkal inkább érdemes viszont azzal a javaslattal foglalkozni, amit megkaptunk eredetiben, és a H/3509. számot viseli. Azt kezdeményezem, hogy ezt a határozati javaslatot fogadjuk el.

Szeretném bejelenteni, hogy ezt követõen - miután ennek a vitája lezajlott - szeretnék javaslatot tenni az anyag elõterjesztésével, képviseletével, sorsával kapcsolatosan is. Köszönöm.

ELNÖK: Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Elnök Úr! Egyetértek a Juhász alelnök úr által felvetettekkel, annál is inkább, mert csak egy példát szeretnék mondani a Fazekas képviselõ úr és Balogh képviselõ úr által osztogatott határozati javaslatban szereplõ dolgokra. Például megkérdezte Fazekas képviselõ úr Kuncze Gábor valamikori belügyminisztert a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság összehívásának, illetve nem összehívásának körülményeirõl, a belügyminiszter úr részletes választ adott erre a kérdésre, de a bizottság nem értékelte azt a választ úgy, ahogy ebben a határozati javaslatban a képviselõ úr politikai felelõsséget akar megállapítani ezzel kapcsolatban.

Mindenesetre ez az országgyûlési határozatijavaslat-tervezet, amelyet az MDF-es és a fideszes képviselõ úr beterjesztett, nagyon jól mutatja, hogy mire készültek azzal a vitával, amit a bizottság jelentésénél provokáltak - ez mutatja meg. Várhattak volna egy kicsit, képviselõtársaim, úgy tehettek volna, mintha kimentek volna ezt legépelni, és akkor az ember talán elhitte volna könnyek között, hogy az önök szakmai észrevételeit tényleg nem akartuk itt végigtárgyalni. Önök egy kicsit taktikátlanul ahogy felálltak, úgy szétosztották ezt az elõre legépelt, sokszorosított határozati javaslatot, ami pontosan azokat a kis minõsítéseket teszi naggyá, amelyeket bele akartak most még csempészni viták útján a jelentésbe, vagy elérni azt, hogy mi szavazzunk úgy, hogy ne legyen jelentés - ezeket a taktikákat ismerjük. Ez egy árulkodó jel, amit produkáltak, elég inkorrekt többek azért is, mert ezt már leszavazta egyszer az Országgyûlés, és azt mondta, hogy "nem kell, köszönjük szépen", a magyar parlament még nem volt abban az állapotban augusztusban, hogy egy ilyen megalapozatlan határozati javaslatot elfogadjon. Reméljük, nem is lesz, de nem javaslom, hogy a bizottság errõl a határozati javaslatról tárgyaljon. Arról tárgyaljunk, amit az elnök úr a szakértõkkel együtt összeállított.

Köszönöm szépen. (Dr. Fazekas Sándor és Balogh László felé:) Legközelebb stopperral mérem, hogy milyen hosszan érvelek a saját gondolataim mellett.

ELNÖK: Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Lenyûgözõ Kóródi képviselõtársunk gazdag fantáziája, amivel itt különféle komplikációkba bocsátkozik a jövõt illetõen. Sajnos, a helyzet ennél sokkal szerényebb, a valóság sokkal prózaibb. Az az országgyûlési határozati javaslat, amely elõttünk van, kizárólag olyan következtetéseken alapul, amelyek abból az egyébként torzóként itt maradt bizottsági jelentésbõl levonhatóak. Kizárólag olyan következtetéseken alapul, amelyek a bizottsági meghallgatások során a felszínre kerültek. Az, hogy Kóródi képviselõtársunk mit hogyan értelmez - hogy azokat a gondolati hajtûkanyarokat ennek a jelentésnek a szövegezésénél nem vettem figyelembe -, nyilván szuverén joga, õ úgy látja, én máshogy látom, esetleg más a véleményünk. Elfogadom azt, hogy õ másként látja, de nekünk ez egy kialakult álláspontunk, és ez akkor is egy álláspont, ha esetleg a parlamentben nem kapott többséget, és akkor is ez a valóság, ha a szavazás nem zárkózott be e mögé.

Az a jövõ kérdése, hogy ez a határozati javaslat most a bizottság ülésén támogatást kap vagy sem. Nem tudom, az okfejtések hogyan mozognak majd, ha véletlenül egy szavazás ezt megerõsíti, én ebbõl a szempontból még optimista vagyok. Hangsúlyozom, hogy az elõttünk lévõ határozati javaslat a bizottsági jelentés és a bizottsági munka alapján került kidolgozásra. Az pedig valótlan feltételezés, hogy az a módosítójavaslat-tömeg, amelyet mi be szerettünk volna még terjeszteni, teljes mértékben egy átpolitizáló irányba vitte volna el a dolgot. Ez egy gazdag fantáziának a szüleménye.

Köszönöm.

ELNÖK: Balog képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Átérzem az ellenzék problémáját, és azt is látom, hogy nem tudja eldönteni, hogy most mit tegyen (Derültség.), ezért megpróbálok segíteni neki. Két tervezet van az asztalon, és tessék eldönteni egy szavazással, hogy melyik tervezetrõl kezdjünk el beszélni. Ha eldöntöttük, hogy melyik tervezetrõl kezdjünk el beszélni, akkor arról fogunk beszélni, és a másikat úgy tekintjük, mintha nem is lenne az asztalon. Errõl van szó, ez egy ügyrendi javaslat, azt kérem, hogy szavazzunk ebben az ügyben, és utána haladjunk tovább.

ELNÖK: Az ügyrendi javaslathoz van valakinek hozzáfûznivalója? (Senki sem jelentkezik.) A Fidesz-MDF országgyûlési határozati javaslatát teszem fel szavazásra. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással erõsítse meg! (Juhász Ferenc: Már a tárgyalást, ugye, elnök úr?) Igen.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Bocsánat, egy pillanatra! Ha most másolni szerettem volna Tóth Károly képviselõ úr javaslatát, akkor természetesen azt mondtam volna, hogy "dehogy tárgyalása, egybe az egészet". (Tóth Károly: Egybe az egészet!) De természetesen nem másolom Tóth Károly javaslatát, tehát tárgyalásra javaslom.

ELNÖK: Köszönöm ezt a kedves csevegést, folytatjuk a bizottsági ülést. Aki a Fidesz-MDF határozati javaslatát tárgyalásra alkalmasnak találja - bocsánat nem minõsítem, elnézést. Aki tárgyalásra elfogadja a Fidesz-MDF javaslatát, kérem, erõsítse meg kézfelnyújtással! (Szavazás.) Négy. Ki utasítja el? (Szavazás.) Öt. (Dr. Kóródi Mária: Bocsánat, valamit rosszul csináltam, csak egy szavazatom van!) Akkor négy nem szavazat van. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettõ. (Dr. Fazekas Sándor: Meg kell állapítani az eredményt! - Dr. Kóródi Mária: Nem kapta meg a szükséges többséget.)

Azért készítettem el a szakértõkkel a bizottság javaslatát, mert én ezt támogatom. (Balogh László jelentkezik.) Tessék, képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök Úr! Csak azért szólok, hogy a jegyzõkönyvbõl egyértelmûen kiderüljön: nem azt kérdezte a képviselõtársam, hogy miért és hogyan, hanem hogy állapítsuk meg a szavazás eredményét, megnyerte a többséget, nem nyerte meg, megszavaztuk, nem szavaztuk meg.

ELNÖK: A többséget nem nyerte meg, nem kapta meg a többséget. A másik határozati javaslattal kapcsolatban egy javítást engedjenek meg: a második sorban az "erre kapott pénzeszközeiket" helyett "erre a célra kapott pénzeszközeiket" legyen, a "célra" szót kérem a szövegbe beírni.

Kérem a javaslathoz a hozzászólásokat! (Senki sem jelentkezik.) Nincs hozzászólás. Aki elfogadja ezt az országgyûlési határozati javaslatot, kérem kézfelnyújtással erõsítse meg. (Szavazás.) Hat. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Négy. Az országgyûlési határozati javaslatot is elfogadtuk.

Megadom a szót az alelnök úrnak.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! Amikor a parlament döntött arról, hogy az olajbizottságnak be kell fejeznie a mai napon az ülését és a tevékenységét, akkor sajnos nem intézkedett arról, hogy az itt elfogadásra kerülõ dokumentumok képviseletével, elõterjesztésével kapcsolatosan mi legyen. Az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseinket sorra elutasították, nyilvánvalóan ebben már benne volt az a szándék, hogy megakadályozzák, hogy itt jelentés szülessen. Mi magunk nem tudunk döntést hozni arra vonatkozóan, hogy ki legyen az elõterjesztõ, mert ez a bizottság erre nem felhatalmazott holnaptól kezdõdõen, ugyanakkor a bizottsági tagok közül valakinek ezt az anyagot képviselnie kellene, a parlamenti vitában a bizottság tevékenységérõl szólnia kellene.

Tisztelettel kérem és kezdeményezem, hogy a bizottság tagjai bízzák meg Pallag László országgyûlési képviselõt - hiszen most onnantól kezdve már csak abbéli minõségében teheti ezt meg -, hogy ezt a jelentéstervezetet, illetve ezt az országgyûlési határozati javaslatot képviselje a parlamentben. Erre azért van szükség, mert a vita során vagy ne adj' Isten a módosító javaslatok során nem tud bekerülni más javaslat, észrevétel, ha nincs felhatalmazása egy képviselõnek a bizottság tagjaitól arra vonatkozóan, hogy ebben az ügyben eljárjon. Éppen ezért ezt a kezdeményezést ismételten megerõsítem, és kérem képviselõtársaimat, hogy fogadják el.

ELNÖK: Az alelnök úr javaslatához van valakinek hozzáfûznivalója? (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.) Tessék, Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Szóban is szeretném kifejezni, hogy egyetértek a javaslattal és támogatom.

ELNÖK: Köszönöm, akkor felteszem szavazásra. Aki Juhász Ferenc alelnök úr javaslatát elfogadja, kérem, kézfelnyújtással erõsítse meg! (Szavazás.) Öt. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Öt. Vállalom a megbízatást.

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Bocsánatot kérek! Most itt az a furcsa helyzet állt elõ, hogy a javaslatomra született egy 5:5 döntetlen, de a Házszabály nem ismer olyat, hogy ebben az esetben az elnök szava dönt. Éppen ezért a mostani szavazás eredményét tudomásul véve szeretnék egy új javaslatot megfogalmazni. Az új javaslatom lényege, hogy az olajbizottságot a parlamentben Pallag László, a Független Kisgazdapárt országgyûlési képviselõje képviselje, és kérem, hogy errõl ismételt szavazást elrendelni szíveskedjék.

ELNÖK: Ki az, aki elfogadja az alelnök úr javaslatát? (Szavazás.) Hat igen. Ki van ellene? (Szavazás.) Senki sem jelentkezett. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodó szavazat. Köszönöm. (Balogh László jelentkezik.)

Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen a szót. Miután lassan befejezõdik a bizottság munkája, szeretnék köszönetet mondani valakiknek, akiktõl a legtöbb segítséget kaptuk. Köszönöm, tiszta szívembõl köszönöm a teljes magyar médiának azt az érdeklõdést, amellyel a bizottságunkat megtisztelte. A korrupció vizsgálata során a legnagyobb szövetségesünk a nyilvánosság, és a legnagyobb visszatartó erõ is a nyilvánosság. A bizottságunk már nem fog mûködni, de én kérem a teljes magyar sajtót, hogy korrupciós ügyekben különösen nagyon érzékenyen és nagy erõvel legyen a közélet megtisztulásának segítségére. Köszönöm szépen. (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.)

ELNÖK: Köszönöm. Kóródi Mária!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Én még egyéb egyebeket szeretnék felvetni. Ha valakinek ehhez lenne hozzáfûznivalója, akkor megvárnám. (Senki sem jelentkezik.) A bizottsági ülés elején elfogadtuk, hogy az "Egyebek" napirendi pontok között tárgyaljuk az én javaslatomat az óra szimbolikus megállításáról.

Lenne még egy egyéb javaslatom, ez pedig talán rövidebben elintézhetõ. Tisztelettel azt javasolnám a bizottságnak, hogy hozzunk egy olyan döntést, miszerint a bizottsági ülés nyilvános jegyzõkönyveit a parlament az internetre ráteszi, azokra az internetvonalakra, amelyek nemcsak a parlamenti rendszeren keresztül érhetõk el, hanem bárki által elérhetõk. Szeretném, ha a bizottság ezt a javaslatot támogatná elõször, és utána kérem, hogy térjünk rá az óra szimbolikus megállítására. (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Köszönöm. Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni a képviselõ asszonytól, hogy létrát hozott-e.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Majd intézkedem. (Juhász Ferenc jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, alelnök úr!

JUHÁSZ FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselõtársaim! Ilyenkor a végén már persze másképpen mozog az ember agya, nyilván az enyém is - úgy gondolom, hogy nem arról van szó, hogy fogjuk és kitámasztjuk az óra mutatóját, hanem annak a deklarálásáról van szó, hogy az olajbizottság a mostani munkáját befejezte, az olajbizottság parlamenti felhatalmazása még mintegy 2-3-4 óráig tart, az olajbizottság a tevékenységét befejezni nem tudta, és az az SZDSZ-javaslat, amely arról szól, hogy az órát szimbolikusan állítsuk meg, tulajdonképpen ezt üzeni.

Azt reméljük, hogy az órát szimbolikusan el fogják indítani a bûnüldözõ szervek, azt reméljük, hogy el fogja indítani a miniszterelnök úr, a legfõbb ügyész úr és a pénzügyminiszter úr akkor, amikor a parlament határozatának megfelelõen - hiszen errõl már döntöttünk - tájékoztatja a parlamentet.

Azt reméljük, hogy az óra el fog indulni szimbolikusan akkor, vagy tovább ketyeg, amikor a nyilvánosság segítségével az országgyûlési képviselõk ezen a területen újabb és újabb információkkal látják el az illetékes szerveket. Éppen ezért a szimbolikával mint olyannal mi egyetértünk, és ennek a képletes kimondását mindenféleképpen támogatjuk. Köszönöm. (Dr. Fazekas Sándor jelentkezik.)

ELNÖK: Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Fogékony vagyok minden szimbólumra, az ilyen görög sorsdrámákban megfogalmazódott tragédiákat kifejtõ írásmûvekre, mint ez a javaslat, ami elõttünk van. Méltóan komoly ahhoz a munkához, amit Kóródi Mária itt, a bizottságban elvégzett - nekem ez a meggyõzõdésem.

Nyitottak vagyunk arra, hogy vitassuk meg, természetesen, ha még nevetségesebbé akar válni a bizottság, akkor ebben a formában ezt el is lehet fogadni, mert a szimbolikával egyetértek - ebben sok igazság van. De így ez leírva, már engedtessék meg, olyan következtetések levonására ad okot, amely biztosan egy szubjektív felfogásból van. Elképzelhetõk, de mondatonként is haladhatunk, ha tetszik, vagy oldalanként, van erre metódus. Az emberben kérdõjelek is megfogalmazódnak. Vágjunk bele, éjfélig én ráérek, kezdjük! Ez az egyik megoldás.

A másik az, amit az alelnök úr mondott, és annak a végén odatesszük a pontot. Azt én el tudom fogadni. Még jó néhány tanulság van, amit egyébként én is el szeretnék mondani itt a bizottsági munkával kapcsolatban. De ha erre azt követõen lesz módom, hogy ezt megtárgyaltuk, én abba az irányba is nyitott vagyok - abban bízom. (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amikor elfogadtuk azt, hogy megtárgyaljuk Kóródi Mária elõterjesztését, akkor úgy fogadtuk el, hogy az "Egyebek" után fogjuk megtárgyalni. Tehát én azt gondolom, hogy akkor Fazekas Sándor úrnak az "Egyebek"-ben meglévõ mondatait hallgassuk meg, és utána a Magyar Demokrata Fórum nevében én is kinyilvánítom abbéli szándékomat, hogy hajlandóak vagyunk itt maradni és megtárgyalni Kóródi Mária javaslatát érdemben, és természetesen a módosító javaslatainkat is meg fogjuk tenni - igaz, hogy nem írásban, ahogy Tóth Károly képviselõtársam kérte, hanem szóban.

Tehát kérem az elnök urat, hogy valahogy kezdjük el a tárgyalásokat vagy így, vagy úgy. Azt szeretném, ha visszatérnénk az elfogadott napirendre, és elõbb befejeznénk az "Egyebek"-et, és utána elkezdenénk ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Képviselõtársaim! Tisztelt Bizottság! Az "Egyebek" napirendi pontban gyakorlatilag nincs más, amirõl tárgyalni tudnánk. A tájékoztatót a Szabad Demokraták Szövetsége leadta, bizottsági anyagként bekerült, más óhajuk nincs ezzel kapcsolatban. Az olajbûncselekmények elkövetési módszereinek a kigyûjtése hasznos, jó lett volna esetleg a bizottsági anyaghoz csatolni. A bizottsági anyag el lett fogadva a szavazáskor, nincs mód ennek a további beépítésére a bizottsági anyagba. Úgy érzem, hogy elfogyott az "Egyebek" napirendi pont, ezért nincs értelme e napirendi pontba bármit is bevenni - legfeljebb ha a véleményeit el akarja mondani, akkor elmondja a véleményeit.

Én egyébként azt javaslom, hogy ha már belefogtunk Kóródi Mária javaslatának a tárgyalásába, akkor zárjuk le. Felteszem szavazásra, hogy a bizottság megtárgyalja-e, vagy sem ezt a javaslatot.

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Arról már döntöttünk, elnök úr. Döntöttünk, hogy megtárgyaljuk. Arról is döntöttünk, hogy napirendi pontként megtárgyaljuk. Errõl nem kellene újra szavazni.

ELNÖK: Tisztelettel annyit szeretnék kérni, mert van még feladata a titkárságnak: be kell fejezni az elkezdett munkát. Ehhez idõ kell... (Balogh László: Nem értem a problémáját.) Ami a képviselõtársamnak nem probléma, az nekem probléma. A javításokat még el kell végeznem, ahogy a bizottság elfogadta. A szükséges javításokat el kell végezni, le kell írni, és éjfélig le kell adni, tehát van feladat. A bizottság titkársága emberekbõl tevõdik össze, akik hosszú idõ óta talpon vannak, keveset pihentek, minden este éjfélig, egy óráig bent voltak, és reggel korán elkezdték a munkát. Kérem tisztelettel, hogy ne húzzuk az idõt feleslegesen. (Tóth Károly jelentkezik.)

Tóth képviselõ úr!

TÓTH KÁROLY (MSZP): Elnök Úr! Nem szeretném az idõt húzni, de a következõt javaslom. A Kóródi képviselõtársnõ által benyújtott javaslat abban az értelemben elérte a célját, hogy felhívta a figyelmet egy problémára. Azon hosszas vitát folytathatnánk, hogy pontosan abban a szövegkörnyezetben fogadjuk-e el ezt a jelképes, szimbolikus lépést, mint ahogy le van írva. Azt gondolom, hogy ha elfogadjuk azt az értelmezést, amely a jegyzõkönyvben szó szerint rögzítésre került, amelyet az alelnök úr mondott, az alelnök úr szavai az SZDSZ elõterjesztésére születtek, egyébként nem lettek volna ilyen gondolataim, tartalmában, céljában összecseng azzal.

Azt gondolom, elnök úr, hogy viszonylag röviden befejezhetõ az "Egyebek"-en belül ez a napirendi pont, hogy ha mások is úgy ítélik meg, mint én, hogy tartalmában összecseng a kettõ. Ez a javaslat olyan formában hangzott el az alelnök úr részérõl, amely akár a bizottsági tagok többségének álláspontját is tartalmazhatja. A lényegre felhívja a figyelmet, hogy a bizottság teljes meggyõzõdéssel itt és most ugyan határozati javaslatot hozott, itt és most egy jelentést elkészített, de nem akarjuk itt és most örökre elfelejteni az ügyeket, hanem egy kényszerállapotban idõlegesen, jelképesen megállt az óra. Ezért azt javaslom, hogy ha az alelnök úr javaslata kapna támogatást, meg lehetne szavazni. (Dr. Fazekas Sándor jelentkezik.)

ELNÖK: Fazekas képviselõ úr!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Úgy látom, belemélyedünk ennek a nagy kaliberû anyagnak a tárgyalásába, amely "az idõnk fogyott el, nem a feladat" címet viseli. Ha belemélyedünk, akkor mélyedjünk bele.

Kérem szépen, ez az anyag - ahogy átnézem - a Szabad Demokraták Szövetségének a szereplési vágyából született. Ez nem egészen az, mint amit Tóth Károly képviselõ úr, illetve Juhász alelnök úr itt mondott. Fogékony vagyok a jelképek iránt, hogy egy órát meg lehet-e állítani, vagy sem, de itt nem ez van leírva. Értékítéletek vannak benne, pontatlanságok vannak benne, egyéni vélemények vannak benne. Ez olyan komoly anyag, mint Kóródi Mária többi anyaga, amit a bizottság elé beterjesztett - olyan csekély szinten komoly.

Tehát nekem meglátásom, hogy nem tudjuk ezt támogatni. Ebben olyan megfogalmazások vannak, amelyek azt sugallják, hogy Magyarországon nincsen jogállam. Idézek belõle: "Javaslom, hogy a társadalomnak jelezzük, olyan Magyarországot szeretnénk, ahol a bûnök elnyerik büntetésüket" stb. Ezt nemcsak lírai felhanggal költõi széplelkek tudják elolvasni, hanem mondjuk jogászok is, vagy olyanok is, akik esetleg nem annyira fennkölt gondolatokat hordoznak a fejükben, mint amilyeneket feltételezünk bárkirõl vagy mindenkirõl.

Ez az anyag kétértelmû, pontatlan és felesleges. Meggyõzõdésem, hogy ebben a formájában felesleges. Nem amiatt a jelképrendszer miatt, amit sugallni akar, vagy amire felhívja a figyelmet, hogy itt még rengeteg ügy maradt abba, rengeteg dolgot lehetett volna még vizsgálni, vannak befejezetlen dolgok, nyilván a bizottság is abbahagyta a munkáját, teljes mértékû befejezésrõl nem lehet beszélni. Ez az anyag ebben a formájában nem alkalmas arra, hogy egy komoly bizottsági vita tárgyát képezze. Csodálkozom azon, hogy egyáltalán ilyen dolgokkal mi itt foglalkozunk. Köszönöm. (Balogh László jelentkezik.)

ELNÖK: Tessék, Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Elnök úr, köszönöm a szót. Nem vagyok ennyire kritikus a képviselõ asszony írásával. Azt hiszem, hogy módosító javaslatokkal tudunk javítani ezen az elõterjesztésen. (Derültség az MSZP és az SZDSZ soraiban. - Dr. Fazekas Sándor: Nagymértékben.) Azáltal, hogy ez bizottsági anyaggá váljon, természetesen az elsõ sorba nem lehet beírni, hogy "A Szabad Demokraták Szövetsége", mert ha ott van az, hogy "A Szabad Demokraták Szövetsége", akkor az SZDSZ elnöke vagy a képviselõje aláírja, és akkor ez egy sajtónyilatkozat. Abban az esetben, ha mi azt akarjuk, hogy ez a bizottság hivatalos nyilatkozatává váljon, akkor ezt természetesen át kell írni. Azt lehet mondani, hogy az idõnk fogyott el, nem a feladat.

Hogy is van a pontos nevünk? Mindjárt idézem valahonnan: az olajügyek és a szervezett bûnözés között az esetleges korrupciós ügyek feltárására végzett vizsgálóbizottság minden fórumon tiltakozott már az olajbizottság munkájának berekesztése ellen. (Dr. Kóródi Mária: Szeretnék pontosítani.) Bocsánat, képviselõ asszony, (Kérve:) hadd fejezzem be! De én kaptam szót, naaa, tessék hagyni! Úgy csinálja, mint a televízióban: mindig belevág a szavamba! Hadd fejezzek be legalább egyszer egy mondatot, képviselõ asszony! (Dr. Kóródi Mária: Nem arról kellene beszélni, amirõl ön beszél.) Na de kedves képviselõ asszony, itt van írásban a javaslata. Ezt felvettük napirendre, ki lett osztva. Tóth Károllyal egyetértek - nem szoktam vele mindig egyetérteni, de ami le van írva, az le van írva, és most ez van leírva. Most ebbõl próbálunk valami jobbat csinálni. Olyat szeretnénk csinálni, hogy önnek is jobb legyen, képviselõ asszony, meg nekem is jobb legyen, Fazekas képviselõ úrnak is jobb legyen (Derültség az MSZP és az SZDSZ soraiban.), és Tóth Károly képviselõ úrnak is jobb legyen.

Tessék megérteni, képviselõ asszony! Ha megengedi, hogy folytassam, akkor folytatni szeretném.

Tehát: "a berekesztése ellen" szövegrészhez viszont szeretnék egy módosító beszúrást javasolni. Az a mondat kerülne oda, hogy kivéve, amikor a Szabad Demokraták Szövetségéé volt a Belügyminisztérium; akkor mindent elkövethettek volna a bûncselekmények visszaszorításáért, a szervezett bûnözés felszámolásáért, ha mondjuk nem alapítványi bálokra jártak volna késõbb tõlük eltávozott olajvállalkozókkal közösen fényképezkedni. Tehát természetesen, amit utoljára mondtam, ez zárójeles, nem szeretném ebbe a kis nyilatkozatba beletenni, de azt igen - és kérem pontosan jegyzetelni -, hogy kivéve, amikor az SZDSZ-é volt a belügyi tárca, akkor õk elfelejtettek hatékonyan a szervezett bûnözéssel szemben fellépni, ugyanakkor 1500 diplomás rendõrt távolítottak el a testülettõl. Késõbb majd még erre visszatérnék egy késõbbi fejezetnél. Úgyhogy egyelõre ez a módosító javaslatom a nyilatkozathoz. Majd, hogy adjak teret...

ELNÖK: Elnézést kérek, képviselõ úr! Szeretném bejelenteni, hogy átadom az elnöklést Juhász Ferencnek. (Elhagyja a termet.)

(Az ülés vezetését Juhász Ferenc veszi át.)

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez azt jelenti, hogy akkor most befejezzem, vagy még mondhatom a hozzászólásomat?

JUHÁSZ FERENC (MSZP), a továbbiakban ELNÖK: Persze, nyugodtan, csak az elnöklést veszem át. Bár az imént azt mondotta a képviselõ úr, hogy az elsõ részhez van észrevétele...

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Nem! Az elsõ fejezet második sorának elsõ pontjától jönne az a javaslat, amit én mondtam. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kóródi Mária képviselõ asszonyé a szó!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna az elõbb jelezni valamit, csak azért, hogy a képviselõtársam ne menjen bele olyan vitába, amit nem kell lefolytatnunk. Az én javaslatom, ahogy ez kitûnik az iratból, amelyet átadtam a bizottságnak, nem arra vonatkozik, amit a képviselõ úr elmondott. Az az én véleményem. Az én véleményemet ön nem tudja módosító indítványokkal megváltoztatni, de elmondhatja a sajátját. Az én javaslatom pusztán annyi, hogy a bizottsági ülésünk utolsó tetteként szimbolikusan is állítsuk meg a teremben lévõ órát, és jelezzük ezzel azt, amit leírtam, tehát a vastagbetûvel szedett rész az én javaslatom. De az itt elhangzottak alapján a javaslatomból visszavonom az alsó két pontot. Tehát én a javaslatomat most úgy tartom fenn a tisztelt bizottság elõtt, hogy javaslom, a bizottsági ülésünk utolsó tetteként szimbolikusan állítsuk meg a teremben lévõ órát, jelezzük ezzel azt, hogy a bizottság számára biztosított idõ fogyott el, nem a feladat. Köszönöm szépen, a többi részét visszavontam.

ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Szeretném felhívni a jelenlévõk figyelmét arra, hogy nem egy dokumentum elfogadásáról van szó, hanem egy képletes cselekmény elfogadásáról. Fazekas képviselõ úré a szó!

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Eddig úgy tudtam, hogy ez valami írásos javaslat. Én elfogadom azt, amit az alelnök úr mond, nyilván a tartalmára tekintettel nem lehet javaslatnak sem tekinteni oly mértékben komolytalan az anyag. Ezt már korábban is mondtam. Ez is egy fontos körülmény, hogy itt a vastag betûs részre korlátozódik az elõterjesztés, sõt utána ezen belül is szûkül. Ez nem is baj. Itt ilyen gyöngyszemek vannak, hogy - idézem -: "itt az utolsó perc, amikor még sikeresen vehetnénk fel a harcot a szervezett bûnözõi csoportokkal szemben". Én már el is képzeltem, hogy megkönnyebbülnek éjfélkor, hogy nem tudjuk üldözni a szervezett bûnözõi csoportokat, vagy hogy az SZDSZ nem tudja üldözni, akinek négy éven keresztül erre bõven lett volna ideje. Akkor nem állította meg az órát.

Tehát mindenképpen egy dicséretes dolog, hogy most itt van elõttünk egy ilyen. Azt a csekély komolyságot, amivel a mai napot befejezte a bizottság - mert tényleg valamilyen jelentés elfogadására sor került, de most nem akarok ebbe belemélyedni, még errõl külön kifejtem az álláspontom -, még azt is ûberolja a komolytalanság szempontjából meggyõzõdésem szerint ez a dolog, még szimbolikusan is. Gondoljuk már végig, hogy ezzel fejezzük be az olajbizottság mûködését! Ez egy színpadias dolog. Az SZDSZ hatásvadász trükkjérõl van szó, semmi egyébrõl. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm, képviselõ úr. Kóródi Mária képviselõ asszony!

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Én persze nem úgy ítélem meg, ahogy a képviselõ úr, hogy ez egy hatásvadász dolog. (Dr. Fazekas Sándor: Az!) Én ezt egy gesztusnak látom. Mindenesetre mondjuk, hogy ez egy hatásvadász dolog. Még akkor is sokkal de sokkal kevésbé káros, mint az a döntés, amelyet önök hoztak meg, az a döntés, hogy ennek a bizottságnak a munkáját félbehagyatják, hogy nem engedik az olajbizottság munkáját végigvinni és abba a helyzetbe hozzák a bizottságot, hogy nem tudunk érdemi megállapításokat tenni, mert egész egyszerûen amikor eljutottunk volna a lényegi megállapításokig, akkor önök úgy döntöttek, hogy vizsgálat tovább nincs. Ez nem hatásvadász dolog, ez azt a hatást váltja ki, hogy az emberek nem tudják meg az igazságot, csalódnak a politikában.

Önök itt most nekem bármit is mondhatnak, mondhatják erre a dologra, hogy ez hatásvadászat. Ez egy szimbólum. Valamit mégis csak kellene ma mondani a magyar embereknek: hogy elfogyott az idõ; lenne még feladat; lehet, hogy még lesz idõ, amikor ezt a feladatot el lehet végezni. Nem kell támogatni az én javaslatomat sem szimbolikusan, sem máshogy. Hogy önök nem támogatják, az abból is kiderült, amit eddig mûveltek. Lehet még "kóródimáriázni", lehet még csomószor elmondani, hogy én itt ültem és butaságokat beszéltem hónapokon keresztül, képviselõ úr, csak az a helyzet, hogy ezt nem az határozza meg, hogy ön hányszor mondja el. Errõl van vélemény, másoknak is, kialakult. Tehát ezért arra kérem, hogy ezt a dolgot gondolja végig. Nem kell támogatni a határozati javaslatomat, de nem kell ez a... (Pillanatnyi szünetet tart.) Semmi nem kell. Amit ma személyeskedésben megfogalmaztak, az tulajdonképpen - hogy is mondjam? - egy gyûjteményes kötetre való.

ELNÖK: Kedves képviselõtársaim, miután látom pontosan, hogy idõnk még négy óra tíz perc... (Dr. Fazekas Sándor: Ez napirenden van, vitassuk meg!)..., ez elegendõ ahhoz, hogy ezt a kérdést megvitassuk. Szót fogok adni elõször Balogh képviselõ úrnak, azt követõen Fazekas képviselõ úrnak, utána pedig egy ügyrendi javaslatot kívánok tenni. Balogh László képviselõ úré a szó!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Igen, képviselõ asszony, itt voltunk, én is mondtam butaságokat, a képviselõ asszony is mondott butaságokat. Ebben egyformák vagyunk. Én az ön által visszavont javaslatot magamévá teszem és fenntartom az ön által visszavont mondatokat. Tehát kérem, hogy érdemben beszéljünk ezekrõl az ügyekrõl is. De még mielõtt érdemben kezdünk ezekrõl beszélni, egy megjegyzésére hadd reagáljak. Már épp kezdtem volna abbahagyni a beszédet - mert mondom, van-e értelme ezt tovább folytatni -, amikor a képviselõ asszony olyat mondott, hogy éppen már majdnem elkaptuk itt a zsiványokat, amikor ez a fránya... (Dr. Fazekas Sándor: Fidesz!) ...Fidesz, meg MDF, meg a kisgazdák, kivéve Pallagot, leszavazták, hogy tovább dolgozhassunk, és azért nem kaptuk el a nyavalyás maffiózókat, mert hogy itt most négy óra tíz perc múlva befejezõdik a mandátumunk. Kérem, aki ezt mondja, az nincs tisztában a parlamenti vizsgálóbizottság lehetõségeivel! Egy parlamenti vizsgálóbizottság nem arra kapott felhatalmazást, hogy nyomozzon, hogy vádat emeljen, hogy a vádlott mellé védõt állítson, bár volt itt elég sok elõzetes letartóztatásból meg egyébbõl kijött ember. Néha úgy éreztem, hogy az olajbizottságot általam ismeretlenek védõként használják, de kérem, a mi bizottságunk nem arra kapott feladatot, hogy kapja el a bûnösöket, börtönözze be, vonja ki a közéletbõl.

Mi a társadalmi összefüggéseket vizsgáltuk. S a társadalmi összefüggések vizsgálatának eredményére lett volna lehetõség egy szakmai javaslat letételére, ha önök nem akadályozzák ezt meg. Önnek, képviselõ asszony, semmi jogcíme nincs megfogalmazni vádakat azért, hogy immár harmadszor meghosszabbított bizottsági munkánkat befejezzük, hisz ezt a folyamatot, a korrupció vizsgálatát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.

Ugyanakkor szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy azért sincs erkölcsi joga ezt szóvá tenni, mert éppen önök voltak azok és éppen ön volt az, képviselõ asszony, aki - idézõjelben mondom - "fölrobbantotta" a bizottság munkáját itt az elfogadott napirendek szerint, amikor is oldalról oldalra különbözõ javaslatokkal - az általunk elõkészített, 28, írásban elõkészített javaslattal - megakadályozta azt, hogy érdemi munkát végezzünk. Képviselõ Asszony! Ez akkor történt, amikor mi javaslatot tettünk arra, hogy két államtitkár - egy helyettes államtitkár és egy államtitkár - és egy pénzügyminiszter meghallgatásának ténye mögé bekerüljön egy valós tény, mert nemcsak a Q8-ról hallgattuk meg, de másról is meghallgattuk. Sõt arról a másról hosszabban beszéltek, mint a többirõl és én akkor döbbentem rá, mikor képviselõ asszony azonnal tiltakozott, hogy a drazsé - ezt ön mondta így annak idején, nem én, tehát én csak idézem önt - hogy kerül az asztalra, hogy kerül a helyettes államtitkár az asztalra, illetve hogy kerül be a jelentésbe.

Tehát önök voltak azok, akik az elsõ halovány jelre zártak, összezártak. Önök voltak azok, akik valakiket, valamit, egy cselekvéssort nem akartak továbbgondolni. Önök voltak azok, nem mi. Nekünk, nekem nincs féltenivalóm, bármit... Amikor engem a Magyar Demokrata Fórum frakciója ideküldött, akkor az volt a feladat, megfogalmazott feladat: bárki érintett a Magyar Demokrata Fórum tagjai közül, nem védjük, hanem kiközösítjük. Ezt vártam volna el ellenzéki képviselõtársaimtól is. Az külön öröm számomra, hogy természetesen a Magyar Demokrata Fórum érintettségére az égadta világon semmiféle bizonyíték nem került elõ. Hiába próbálkoztak összeszedni, nem sikerült. Emlékezzünk rá, annak idején, amikor még az ön párttársa volt a belügyminiszter, akkor azt mondták, hogy az elõzõ kormány ügyében pillanatok alatt, egy hónap alatt az összes korrupciós ügyet a magyar társadalom elé fogjuk vinni. Azóta is várjuk, várjuk, várjuk, mert lehet, hogy olyat vállalt, amit nem tud megcsinálni, mert nem volt ügy. Egyelõre ennyit, de természetesen majd visszatérek a fönntartott javaslatok tényszerû módosítására. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselõ úr. Itt szeretném jelezni, hogy én a következõ hozzászólásnál már el fogom venni a szót attól, aki nem a tárgyhoz ragaszkodik. (Balogh László: De a képviselõ asszony...) Én tudomásul veszem azt, hogy ön válaszolt a képviselõ asszony felvetésére, csak itt és most elõre rögzítettem, hogy el fogom venni a szót és azt követõen én teszem meg az ügyrendi javaslataimat, mint ahogy azt elõzetesen bejelentettem. (Dr. Kóródi Mária: Reflektálni...) Fazekas képviselõ úré a szó.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Nem fogok olyat mondani, ami miatt Kóródi Máriának reflektálni kellene. Ígérem, nem élek vissza azzal, hogy itt a vitának remélhetõleg vége lesz, bár én szívesen eltársalgok errõl az anyagról, ha kell, a bizottsági mandátum legvégsõ pillanatáig is. Ebbõl is látható, amit eddig szemlélhettünk, egy obstrukciós javaslat ez itt, ami elõttünk van. Ez már a napirend elõtt került bedobásra pont azért, hogy a sajtó minél többet írhasson róla. Ezt az álláspontomat továbbra is fönntartom: ez egy hatásvadász trükk és egyszerû dologgal megindokolható, olyan SZDSZ kíváncsi dolgokra, aki négy évig irányította a belügyi tárcát, itt ül szakértõként annak a volt kabinetfõnöke. Hát, igen, biztos, hogy egy vizsgálóbizottság sokkal többet megtudhat ezekrõl a dolgokról, mint az a párt, aki négy éven keresztül hivatásszerûen emberek által koordináltan... (Balogh László: De eljött ide fölkészületlenül.) Akinek egyébként a tagja, a kormány tagja, Kuncze úr itt nem mondott semmit sem a bizottsági ülésen önszántából, tehát az a párt kérdezõsködik itt és sajnálkozik, akinek a feladata lett volna. Ha a feladatát megfelelõen ellátja, akkor mondjuk, fele annyi olajügy lett volna Magyarországon. Tehát érdekes ez a hirtelen ébredt kései kíváncsiság. Pont. Én azt hiszem, hogy itt most meg tudunk állni, várom elnök úr ügyrendi javaslatát. Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A következõt szeretném mondani. Elhangzott egy javaslat, ennek elhangzott most már érvelése, a javaslat egy részének a visszavonására is sor került, majd azt követõen a javaslat egészének fenntartására is sor került. Én most szavaztatni kívánok. Szavaztatni kívánok... (Dr. Kóródi Mária jelentkezik.) Elnézést kérek, képviselõ asszony, és elmondom azt, hogy mit kívánok szavazásra föltenni. Föl kívánom tenni szavazásra a bizottság számára, hogy kíván-e ezzel az elõterjesztéssel mint határozattal foglalkozni a továbbiakban. Ha a bizottság ezt megszavazza, akkor abban az esetben természetesen a vitának továbbra is helyt adok.

Másodikként föl fogom tenni azt a kérdést, hogy kívánja-e azt a javaslatot elfogadni, amely megfogalmazódott, hogy tudniillik, a feketén szedett rész és az elsõ kis pont kerüljön egy bizottsági megerõsítésre mint szimbolikus döntés. Ebben is a bizottság határozatát fogom kérni. Amennyiben a bizottság ezt elfogadja vagy támogatja, akkor akként fogunk eljárni, ha nem, akkor nem. Azt követõen pedig, ha ezekben végérvényes döntés születik, akkor nyilvánvalóan meg fogom kérdezni, hogy van-e valakinek még más egyéb észrevétele.

Fölteszem tehát az elsõ kérdést szavazásra. Van-e képviselõtársaimnak szándéka arra vonatkozóan, hogy az elõttünk fekvõ anyagot mint írásos dokumentumot és határozati javaslatot továbbra is tárgyaljuk. Amennyiben igen, azokat kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Négy igen. Aki ellene? (Szavazás.) Egy. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Három.

Megállapítom, hogy a bizottság nem kívánja tovább folytatni, a javaslatot mint határozatot vitatni. (Balogh László jelentkezik.)

Fölteszem a következõ kérdést. (Balogh László: Ügyrendi javaslatom van.) Elnézést kérek, szavazás közben az életben sehol nem adnak szót. (Balogh László: Csakhogy elfelejtett valamit, elnök úr!) Én feledékeny gyerek vagyok, tudom, de az életben nem adnak szót szavazás közben. Fölteszem a következõ kérdést szavazásra: kívánja-e a bizottság megerõsíteni azt - idézem -, hogy "a bizottság utolsó tetteként megállítsuk jelképesen az órát, mert az idõ fogyott el, nem pedig a feladat." Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kettõ. Ki nem ért egyet vele? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hat.

Megállapítom, hogy a bizottság ezzel a kérdéssel nem kíván foglalkozni, 6:2 arányban elutasította. Ezzel a dokumentummal ezt követõen nem foglalkozunk.

Tisztelettel kérdezem, hogy van-e képviselõtársaimnak egyéb kérdésben, az egyebek között észrevétele, javaslata? (Dr. Kóródi Mária jelentkezik. - Balogh László jelentkezik.) Átadom a szót Kóródi Mária képviselõ asszonynak.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Üdvözölném meg üdvözlöm is ezt a fajta metódust és eljárást, amit alelnök úr követ, bár megjegyzem: házszabályszerûen az elõterjesztõnek meg kell adni a szót, mielõtt szavazásra kerül a sor. Tehát itt elkövetett egy hibát. (Balogh László bólogat.) De én elfogadom, értem a szándékait is (Balogh László és dr. Fazekas Sándor: Mi is!), ezért ezzel a kérdéssel tovább nem kívánok foglalkozni.

Szeretnék azonban egy javaslatot tenni képviselõtársaimnak és nem térek ki arra a zárszóra, amit nem mondhattam el. Azt a javaslatot tenném Fazekas és Balogh képviselõ úrnak, hogy amikor majd felállítják az elõzõ kormányt vizsgáló bizottságokat, akkor tegyenek javaslatot arra, hogy ez a bizottság hozzon létre egy albizottságot, amely albizottság Kóródi Mária viselt tetteit, mondatait, 25 perces obstrukciós kérdéseit vizsgálja az olajbizottságban végzett tevékenysége alapján. Ez szerintem egy nagyon megfelelõ javaslat lesz mindahhoz, amit önök itt az elõbb elmondtak az én javaslataimmal kapcsolatosan. 160da 161 (Kóródi)

Kicsit sajnálom, hogy ezt a szimbolikus gesztust az alelnök úr szavazatával sikerült - hogy is mondjam - megállítani, az órát viszont nem, de tudomásul veszem.

ELNÖK: Tisztelettel szeretném tájékoztatni a képviselõ asszonyt, hogy az alelnök két szavazatával sem lett volna meg az országgyûlési bizottság döntése, lévén hogy patthelyzet van a bizottságban, és mivel patthelyzet van, így ha szemben álló felekrõl van szó, érvényes döntést nehezen tudunk hozni.

Mivel a bizottság a mai vitáját és a mai napirendjét gyakorlatilag befejezte, én tisztelettel kérem képviselõtársaimat; a sajtó is elment már, tehát gyakorlatilag a jegyzõkönyvnek tudjuk mondani... (Balogh László: Álljunk már meg egy szóra!) Mondom, hogy a jegyzõkönyvnek tudjuk mondani azt, amit mondunk.

Megadom a szót elõször Fazekas képviselõ úrnak... (Balogh László: Én jelentkeztem elõször, alelnök úr, Fazekas képviselõ úr csak most jelentkezett!) Kérem tisztelettel, megadom a szót Balogh képviselõ úrnak!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm a szót, alelnök úr. Elõször is, amikor az alelnök úr jelezte, hogy ügyrendi javaslata van, elfelejtett lehetõséget biztosítani a frakcióknak az ügyrendi javaslathoz való hozzászólásra. Én föltettem a kezem, hogy figyelmeztessem az alelnök urat, hogy ez szabálytalan volt. Azonkívül a szavazásra feltett szöveg is ellentétes volt az elfogadott napirenddel. Ugyanis ezt az anyagot, mint tárgyalási anyagot elfogadtuk, napirendre vettük. Ön egyet tehetett volna: arról kér szavazást, hogy levegyük-e napirendrõl, és ennek az ügyrendi javaslatnak a tárgyalása során minden frakciónak meg kellett volna adnia a szót. Nem ez történt. Természetesen az alelnök úr nagyon pontosan tudta, hogy miért nem tartotta be a Házszabályt. Azért nem tartotta be, mert akkor 4:4 lett volna a szavazati arány, és nem ment volna keresztül az a szándéka az alelnök úrnak, hogy mit görcsöl itt két kormánypárti képviselõ, miért dumál ezekrõl a dolgokról, amikor mi már elkaszáltunk mindent, mi már elrendeztünk mindent, húzzunk már a francba innen.

Tehát nagyon jól tudta az alelnök úr, hogy ha házszabályszerûen tette volna fel a kérdést, akkor erre nem lett volna mód. Na most én mit tehetek? Megállapítom, hogy ön nem házszabályszerûen tette fel a javaslatot; megállapítom, hogy ezt manipulatív céllal tette; megállapítom, hogy ezt azzal a céllal tette, hogy mi még a véleményünket se mondhassuk el. Nem elég, hogy berekesztették szavazataikkal az érdemi munkát a jelentéstervezet elfogadásáról, hanem még ezt is megtette az alelnök úr. Természetesen tudomásul veszem, túl vagyunk rajta. Ha az alelnök úr úgy gondolja, hogy korrigálja ezt a hibáját, akkor korrigálja, ha úgy gondolja, hogy nem korrigálja a hibáját, akkor nem korrigálja. Megszoktuk ebben a bizottságban már ezeket a dolgokat.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm Balogh képviselõ úrnak, és átadom a szót Fazekas képviselõ úrnak.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm. Elképzelhetõ, hogy valamilyen hiba történt, de szerintem jótékony hiba a napirendnek a minõségére való tekintettel. Kóródi Mária képviselõtársunkkal már elég sokat vitatkoztam, õ is gyakran idéz tõlem. Az, amit õ elmondott az elõbb, önmagát minõsíti, ugyanakkor túlhangsúlyozza saját jelentõségét is, pont. Ehhez már többet nem kívánok hozzátenni.

Tisztelt Bizottság! Én abból indulok ki, hogy az érdemi napirendi pontok végére értünk, a kevéssé érdemi, alkalmatlan napirendi résznek is a végére értünk, ami az elõzõ elõterjesztésszerûség volt. Talán célszerû néhány gondolatot elmondani itt a vizsgálóbizottsági munka végén. Nekem meggyõzõdésem az, hogy az a munka, amit végeztünk, nem volt hiábavaló, egyfajta figyelemfelhívás, a társadalom odafigyelésére, a hivatalos szervek, az állami szervek mûködésének jobbítására irányult. Én azt hiszem, hogy olyan folyamatok indultak el vagy kaptak megerõsítést a bizottsági munka, az itt elhangzott felvetések által, amelyekbõl a társadalom profitál, amelyek által a társadalom talán felemeltebb fõvel tud a jövõbe nézni. Akkor is megáll ez, ha komoly diszfunkciókat lehetett megfigyelni a bizottsági mûködésben.

Biztos vagyok abban, hogy ha még egyszer csinálhatná a bizottság, akkor jó pár csapdahelyzetet elkerülne. Ha vissza lehetne fordítani a történelem kerekét - talán ez a helyes kifejezés -, akkor máshogy kezelnénk meghallgatásokat, máshogy nyilatkoznánk talán, máshogy mondanánk véleményt, vagy mondanának véleményt olyanok, vagy nyilatkoznának olyanok, akiknek az ilyen irányú tevékenysége talán kritikát váltott ki, vagy jogos kritikákat válthat ki utólag is.

Megvan ennek a maga tanulsága, megvan annak a tanulsága, hogy komoly dolgokról lehetõleg felkészülten, óvatosan, visszafogottan kell nyilatkozni. Ez az egyik fontos dolog. Nyilván akire vonatkozik, az vegye magára.

Megvan az a tanulságos helyzet is, hogy egy ilyen vizsgálóbizottsági munkát legfeljebb abbahagyni lehet, most függetlenül itt az idõpontvitáktól. A problémahalmaz oly mértékû, hogy lehet, hogy száz év alatt sem érne a végére háromszor ekkora apparátussal ötször ekkora szervezet sem. Egy társadalmi jelenségnek voltunk az utólagos szemlélõi, amelynek a szálai a korábbi évtizedekben is gyökereznek, és a hatásai a magyar társadalom jövõjét is nyilvánvalóan érintik. Sajnálatos az, hogy ez a bizottsági jelentés végül nem egy olyan alaposan kidolgozott, most akár szakmai, akár politikai következtetéseket levonó anyag lett, mint amilyen lehetett volna. Tanulságos az, hogy erre miért került így sor, hiszen itt bizonyos részek már korábban kidolgozhatóak lettek volna, ez meggyõzõdésem. Akár különösen eseménytörténeti, jogszabály-szerkesztési részei folyamatosan készülhettek volna a bizottsági munkával párhuzamosan.

Azt hiszem, a buktatóktól, a vitáktól, a tévedésektõl függetlenül azt a feladatot, amely ránk szabatott, igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint elvégezni. Én ezt akkor is leszögezem és elfogadom, ha itt a tisztelt jelenlevõk közül esetleg kritikát fogalmaztam meg valaki irányába, és az irányomban megfogalmazott kritikákat is tudomásul veszem, azokra az adott szövegkörnyezetben a válaszom megtalálható volt.

Bízom abban, hogy azok a hivatalos szervek, hatóságok, amelyek itt eljárásokat foganatosítanak, nyomoznak, eredményesen végzik majd a tevékenységüket, és errõl értesülhetünk majd a nyilvánosság elõtt is. Továbbá érdeklõdéssel várom azt a vitát, amely majd remélhetõleg a parlamentben fog lezajlani errõl az anyagról. Szerintem az anyagban több a kérdõjel, mint a válasz, legalábbis ha az elején valaki nekikezd érdeklõdéssel, akkor a végén egyre több és több kérdõjelet tud majd megfogalmazni.

Remélem, hogy a társadalom, a nyilvánosság, az Országgyûlés ezek közül a kérdõjelek közül minél többet semlegesít, minél többet a helyére tesz és így akár még a mi tisztánlátásunk is ez ügyben jobb lehet, javulhat.

Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kóródi Mária képviselõ asszonyé a szó.

DR. KÓRÓDI MÁRIA (SZDSZ): Szeretnék visszatérni egy javaslatra röviden, hiszen két javaslatot tettem az Egyebek napirendi pont elején. Az elsõ javaslatom az volt, hogy az internetre felkerülést szavazza meg a bizottság, csak elvitte az errõl a kérdésrõl való szavazást a második téma vitája. Szeretném, ha azért a bizottság errõl a dologról állást foglalna és döntene, hogy föltesszük az internetre, vagy felkérjük a parlamentet, hogy tegye fel.

ELNÖK: Kíván ehhez a kérdéshez valaki szólni? Balogh képviselõ úr!

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm szépen, alelnök úr. Nagyon jónak tartom az elõterjesztést. Az elõbb arról beszéltem, hogy milyen nagy segítségünkre volt a nyilvánosság. Számomra meglepetés, hogy nincs rajta az interneten, én azt hittem, hogy rajta van. De ha nincs rajta, és ha errõl külön szavazni kell, akkor ejtsük meg. Ez azt jelenti, hogy az összes nyilvános ülésen elhangzottak és a késõbb nyilvánosságra hozott jegyzõkönyvek kerülnének föl. Ezt nagyon jónak tartom. (Pallag László visszatér az ülésterembe.) Föltehetnénk a kérdést, hogy miért nem jutott ez elõbb eszünkbe, hisz nagy volt az érdeklõdés a bizottsággal szemben. Ha ezt folyamatosan megtettük volna az elsõ bizottsági ülés óta, akkor feltehetõen jobban lettek volna tájékozódva az internettel rendelkezõ magyar honfitársaink. 170Cz/171(Balogh)Én mindenféleképpen támogatom, és nemcsak azért, mert képviselõ asszonnyal egyetértek, hanem azért, mert én is így gondolom jónak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdést feltenni? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Szavazásra teszem föl. Egyetért-e a bizottság azzal, hogy kezdeményezi, hogy a bizottság nyilvános jegyzõkönyvei fölkerüljenek az internetre? Pontosan fogalmaztam? (Dr. Kóródi Mária bólint. - Balogh László: Egy módosító javaslatot tudok még tenni?) Természetesen. (Dr. Kóródi Mária: Hogy ne kerüljenek fel?)

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Köszönöm. Azért, hogy teljes legyen az internetre csatlakozó magyar honfitársaink informálása, kérem azt, hogy a zárt ülések anyagánál, tehát ott, ahol sorrendben következik, kerüljön fel dátumszerûen az ülések száma. Ne legyen egy üres lyuk, mintha akkor nem is üléseztünk volna, hanem legyen odaírva, hogy ekkor és ekkor zárt ülés volt, ezt és ezt hallgattuk meg. Jól tudom ugye, hogy nem volt olyan zárt ülésünk, ahol még az is titkos volt, hogy kit hallgattunk meg? (Dr. Cserháti Judit bólint.) Egy volt, de az kiderült utána, mert aznap este már a televízióban volt. Ha errõl külön kell szavazni, akkor ezt alelnök úr tegye föl külön szavazásra. Nem tudom, hogy az elõterjesztõ egyetért-e a javaslatommal. (Dr. Kóródi Mária bólint.) A végére teljes harmóniába kerülünk egymással, képviselõ asszony.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslatot a kiegészítéssel együtt teszem fel szavazásra. Aki tehát ezzel egyetért ilyen formában, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a kezdeményezést egyhangúlag elfogadta és támogatta. (Balogh László jelentkezik.)

Képviselõtársaim! Tisztelettel megköszönöm, a mai bizottsági ülést bezárom.

Napirenden és bizottsági ülésen kívül átadom még a szót Pallag László elnök úrnak, képviselõ úrnak.

(Az elnöklést Pallag László, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Õszintén: már nem volt türelmem itt bent ülni, elnézést kérek ezért.

Hadd köszönjem meg mindenkinek azt a kemény, szívós munkát, ami az elmúlt idõszakban bizottságon belül és kívül volt. Kérek mindenkit, hogy haraggal ne váljunk el egymástól. (Balogh László: Miért válnánk el haraggal?)

Megköszönöm ezúton a szakértõknek a munkáját, és a sajtó képviselõinek is megköszönöm a legtöbbször segítõ hozzáállását ahhoz, hogy a nyilvánosság erejével segíteni tudjon. Én is hiszek abban, hogy a nyilvánosság ereje ezekben a munkákban tud a legtöbbet segíteni, és azt hiszem, hogy a nyilvánosság bevonása más kérdésekben is komoly segítséget nyújtana. (Balogh László jelentkezik.)

Ha lesz mód és lehetõség arra, hogy képviseljem ezt az anyagot, továbbra is fogom képviselni. Amennyiben nem lesz mód, tudomásul vettem a döntést. Hogy szokták mondani? Nem azt, hogy ez van, ezt kell szeretni; ez van, ezt kell tudomásul venni. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a munkáját. Zárszóként szerettem volna ezt elmondani a bizottságnak.

Az bizottság munkáját berekesztem. (Balogh László: Csak kapok szót!)

BALOGH LÁSZLÓ (MDF): Nagyon örültem volna, ha elmondhatom, hogy örültem ennek a munkának; nagyon komolyan mondom. Eredményesnek érzem én is. Külön örültem annak, hogy Kóródi Máriával együtt tudtam dolgozni, és ezt cinizmus nélkül mondom.

Remélem, ha kimegyünk ebbõl a terembõl, nem visszük el magunkkal a terem hangulatát, hisz itt mindnyájan a saját véleményünket mondtuk el, a politikai véleményünket mondtuk el; kint egyforma képviselõk vagyunk. Azt hiszem, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, ugyanazzal a kapcsolattal tudunk tovább is ebben a magyar parlamentben együtt munkálkodni.

(Az ülés befejezésének idõpontja: 20 óra 15 perc.)

Pallag László
a vizsgálóbizottság elnöke